Sporthirlap, 1924. június (15. évfolyam, 79-100. szám)

1924-06-01 / 79. szám

m 10 oldal Ara 2000 korona 79. szám. Budapest, <924. junius f. Vasárnap. XV. évfolyam. 1 P foglalkozó újság | ^^óSaLjalaSSferaKamswr.iraiMeBsraaCTBat^^ uÜW..—■ iiftfl Tfflifrrmi"r>iririiiiiiiiiiiiiw»iii mi i na.n SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: r BUDAPEST JV., DALMADY CJYÖZÓ-UTCA 3. SZ. TELEFON 9-0a MEGJELELIK szerda és kivételével MINDEM NfiP ELŐFIZETÉS NEGYEDÉVRE, HETENKÉNT ÖT SZAMRA: Magycrorszégon 12C.OCO koron*. Ausztriában 120.0C0 osztr. korona, Csehszlovákiában 70 cseh kor., Romániában 420 lel. FraridfaOrszágbai? 50 frank, Jugoszláviában ISO dinár, Olaszországban 45 líra, Németországban 2 dollár, Amerikában 2 dollár. EGYES SZÁM ARA Hétfőn Más napon Magyarországon S0C0 magy. K 2000 magy. K Ausztriában 3CCIQ osztr. K 2000 osztr. K Jugoszláviában 5 dinár 4 dinár Csehszlovákiában 15 cseh korona, Romániában 6 lei, Franciaországban 1 frank, Németország­ban 5 cent. Amerikában 5 cent. Ú párisi Karc nyomán, kelt elkeseredés perceit még rundig nem váltotta föl a higgadt megítélés ideje. Órák, lassenkint napok hárítanák cl a szerencsétlen' kimene­. risl mérkőzéstől s a magyar tarjadul m még mindig nem jutott el ;j nyugvópontra, ahonnan tárgyilago­sa rné rhgc’hétni a fájdalmas esemény' Leiriiismeretlen izgatok veinek újra r.rig u, a csó\ át 3 már*mir meghiggadó közönség közé hogy a maguk politikai és üzleti ciliainal, kohója körük éi ne hamvad jón a tiiz. amellyel az útjukban álló egyéneket c- in*. uuényeket akar­ják elpusztítani. ?M nem köve'iü'.-: o:<ef ezen/a ma­ga: sport romlását"', z vezető utor. A SjJ-orthirlap ptul ja üa-hclöja és szelleme tiltja nekünk, hogy kimond­juk a végső ítéletet egy olyan esetről, amelynek részleteit, körülményeit, okait. pontosan nem ismerhetjük, hi­szen nem lehettünk közvetlen tanúi- annak, ami Párisban történt. Elkövetkezik annak az ideje is, hegy a fájdalmas kudarc szemtanúi föltárják előttünk mindazokat az okokat, ame- lyck a magyar csapat bukását előké­szítették c akkor jelentkezünk olva­sóink előtt nem mesterségesen fölfujt, izgatásra szánt, bujtogató hírekkel, hanem való tényekkel, hiteles adatok­kal, amelyek elsimítják az erővel fel­korbácsolt hullámokat. Egyik hiteles adatunk, a mérkőzés részletes leírása, amely fölsorakoztat minden momentumot, amely a szeren­csétlen párisi mérkőzés kétszer negy­venöt perc alatt fölmerült, itt követ­kezik:' Magyarország csapatának „legszerencsétlenebb" mérkőzése. Egyiptom-lisiy&Fország 3:0 (1: ©&. Siade Paris. — 19900 néző, — Biró : Collina (Spanyolország). Paris, május 21), A mi részünkre a fül bsJloiimpiász Veget. ért. Tört remény, éyrint-nc-li 0 vjártírán repülhetünk viaszé sze­gény hazánkba anélkül, hogy a vi­gaszt,olásnak balzsahxirjáf' ifi ma­gunkkal, vihetnénk. Fájó sebeik égé­1 ik a lelkünket, magunk is vigaszta­lásra szorulunk, mint a megsebzé'it szív a gyász első órájában. Győ­zelmi vágyainknak a ravatala inel­lett neműi jóit el a vádnak cs a ke­serűségnek a, szava s a férfi erejé­vel viseljük el a szomorúságot, ame­lyet a sors részünkre kiszabott. .' Elvesztettük a csatát abban a pillanatban, amikor a legerősdty nek voltunk, amikor a legforrőb- ban vágytok & diadalt, amikor keblünkben a leglángolóbban lobó-" gott az elszánt tettrekészségnek a lángja. Itt ülünk a mámoros élet árjá­ban hömpölygő Parisban, idegen embereknek a milliói között, ide­genek fagyos közönye mellett ■ s gondolataink egy levert, síró hazá­ban botorkálnak. Fáj a vereség, szörnyen, s fáj, mert belemarkol a magyarság száz­ezreinek a leikébe, mert elhervad­tak százezreknek szivében a re­ménységnek a rózsaszirmai. Szemünk előtt megelevenednek a mai mérkőzésnek a mozzanatai s látjuk a magyar csapat heroikus küzdelmét egy vadul száguldozó, össze-visszaságban dolgozó, min­dén rendszert, technikát cs iskolá­zottságot meghazudtoló csapattal, Elfutnak előttünk a helyzeteknek a légiói s újra átéljük a balsiker­nek rettenetes pillanatait. A magyar csapatnak a játéka a pompázó virágoságy volt, amelyet agyontiport, legázoít az ellenfélnek primitív csizmatalpa. Ilyen szerencsétlen mérkőzést még sohasem láttunk s hogy éppen nekünk jutott ez osztályrészül, nem lehet másként, mint hogy,a tóéra üldözött, t Nyakunkba ült, sarkunkba lé- ip’ett, belénk kapaszkodott a- fá- tüm és lehetetlen volt tőle szaba­dulni. Láthatatlan szellemek vé­delmezték az ellenfélnek a kapuját j az őst rom szerű támadásokkal szem- j ben, viszont láthatatlan szellemek : háromszor nyitották meg az ajtót az egyiptomiak előtt. Harminc lövésből nem jutott egyetlen egy gól ssm Egyiptom kapujába, öt támadásból ellen­ben három gólt hozott az ellen­fél számára. Kg olyan abnormális dolog volt ex, ami csak akkor fordulhat elő, ha mindent egy lapra kel! föltenni I s ehhez meg a játszmát megelőzik | olyan lelki hendikepek, amelyek 1 egyenesen kihívják maguk ellen a | stírs büntető haragját. Itt alább leiiás következik a ; mérkőzésnek a lefolyásáról s a ■ küzdelem menetének a végigkísé­réséből mindenki képet alkothat i magának a meccs kialakulásáról I és arról a fatális pechről, amely csapatunkat a bukásba sodorta. A leverő eseménynek a teljes képét csak ezután fogom kifor­málni, most csak annak a megálla­pítására szorítkozom, hogy az osztrákoknak igazuk volt, amikor távolmaradásuk mellett döntöttek, mert Párisban nem a tudás lesz a végső győzelem­nek az alapja, hanem a sze­rencse, még pedig az a sze­rencse, amelynek kerekét em­beri kezek is forgatják. Nem akarok kifakadni a spanyol birónak abszolút tudatlansága el­len, de le kell szögezni, hogy a bíráskodások az olimpiászon nemcsak a minimálisra redu­kálják a győzelemnek az érté­két. de valósággal szégyenét je­lentik a nemzetközi biró gár­dának. Akik tanúi voltunk a svájci— cseh mérkőzésnek s láttuk azt a kegyetlen igazságtalanságot, amely- lyeí a bíró megfosztotta a svájci csapatot a győzelemtől, már eleve tisztában voltunk vele, hogy ré­szünkre, magyarok • részére itt ba­bér nem teremhet. F fájdalom, nem csalódtunk, sőt nagyon 'ha­mar a magunk testén éreztük a bírói önkénynek és igazságtalan­ságnak vagy tudati? ingnak halá­los ölelés. A biró a meg nem Ítélt, de sza­bályosan elért gólunknak az Porozásával mintegy előkészí­tette a talajt a kellő összeomlás számára. Egy gólnak az elvevése, egy 11-esnek könnyelmű módon való ki nem aknázása, az elveszett gól­helyzeteknek az elveszítése, páro­sulva egy fakir természetű, sötét- bőrű, gyors csapatnak a meg nem érdemelt góljaival, megrajzolja az olvasó előtt is a mérkőzésnek a ké­pét és gyötrelmes menetét. Amig a képnek összevisszasága megza­varja az események logikus össze­tűzésének a munkáját, addig érjük be. a párisi gyászjelentésnek a való­ságot föltáró adataival s várjuk be, hogy a kedélyek lecsillapultával fel­sorakoztassuk azokat a. mozzanato­kat is, amelyek végzetszerűen siet­tették a magyar csapatnak a buká­sát. (Ks.) A mérkőzés előtt. Könnyű magyar győzelmet ünne­pelni gyülekezett már jóval a játék megkezdése előtt a tStade de Paris» tribünjein a párisi magyar kolónia. Az érdeklődő francia közönség és az c-gyip. MESTRE & BLATGE R.-T. <§i BUDAPEST, VI., USZT FERENCZ-TtR 5. * TELEFON 128—05. MINDENNEMŰ SPORTCIKKEK: ATLÉTIKA, FUTBALL, LAWN-TENN9S, SOX STS.

Next

/
Thumbnails
Contents