Sporthirlap, 1924. augusztus (15. évfolyam, 128-148. szám)

1924-08-02 / 128. szám

\ J Ara 2000 korona Í28, szám. __________________________Budapest, Í924. augusztus 2.' XV. évfolyam. I s port minden ágával J l jdmKr * foglalkozó újság | SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST IV., DALMADY GYÖZCMJTCA 3. SZ. TELEFON 9-03. MEGJELELIK szerda és péntek kivételével MINDEN NAP ELŐFIZETÉS NEGYEDÉVRE, HETENKÉNT ÖT SZAMRA: MagyWörszégon 120,000 korom), Ausztriában 120,000 osztr. korona, Cseh Szlovákiában 70 cseh kor., Romániában 420 lel, Franciaországban E0frank, [ugoszláviában 180dinár, Olaszországban 45 líra, Németországban 2 dollár, Amerikában 2 dollár. EGYES SZÁM ARA Hétfőn Más napon Magyarországon 8000 magy. K 2C00 magy.K Ausztriában 2000 osztr. K 2000 osztr. K Jugoszláviában 5 dinár 4 dinár Csehszlovákiában 1’5 cseh korona, Romániában 6 lei Franciaországban 1 frank, Németország­ban 5 cent Amerikában 5 cent. Az osztrákok szeptember közepére tervezik a professzionalista fotkallsérkízések megkezdését. Az osztrák; profiKomité elaborátumát az osztráK szövetség intézőbizottsága mér elfogadta. — A játékosok szeptember l-ia kötelesek nyilatkozni, hogy profik akarnak lenni — Az át­lépés, igazolási idő, váltságdíj, jutalomjáték szabályozása. — A fizetések kérdésében még nem döntöttek, — Hat heti felmondási idő. — A profi egy év után újra amatőr lehet? — — A másodosztálynak az amatörség mellett határoztak. — Osztrák szomszédaink ismét egy fontos lépést tettek a hivatásos futballsport végleges bevezetése utján. A profi komité kidolgozott egy még ideiglenes elaboratumot, amely azonban már alapját képezi a hozandó végleges döntésnek. A tervezet már megjárta az osztrák szövetség első fórumát, az intézőbizottságot is, amely azt egyhangúlag elfogadta. * Ha az ügyek fejleményeit vizs­gáljuk, első pillanatra láthatjuk, hogy az osztrák helyzet és az angol professzionalizmus bevezetése előtti állapotok között el nem vitatható hasonlatosság van. Angliában is so­káig virágzott az álamatőrizmus, mielőtt a professzionizmust beve­zették. Amig azonban Ausztriában és másutt is a kontinensen bizonyos nyíltsággal csinálják ma az ál- amatőrizmust s már régen senki előtt sem titok, hogy a játékosok javadalmazásban részesülnek klub­jaik részéről, Angliában annak­idején úgy a játékosoknak, mint az »adakozó»-nak éppen elég oka volt, hogy a »kétoldalu szerződés* leg­nagyobb titokban maradjon. Es csak a legritkább esetben tudta meg a játékos, hogy honnan éred a futballcipőjébe csúsztatott font bankjegy. Lényegileg azonban teljesen kö­zömbös, akár nyíltan kapja a já­tékos fizetését, mint bármely más fizetett alkalmazott, akár pedig mint diszkrét adományt a »nagy ismeretlentől*. Mindenesetre a hivatásos futball­sport éppúgy megérett a kontinens legtöbb államában, akárcsak Angliá­ban a SO-ers évek elején. A professzio­nalizmust Angliában 1885-ben a lancashirei egyesületek vezették be, s ma már 40 éves múltra tekint vissza. * Ami az osztrák tervezetet illeti, az körülbelül azt az elvet tartotta szem előtt, hogy nem sokat kell mérlegelnie, hanem egyszerűen csak az angol rendszert kell lekopiroznia. Talán abból indultak ki, hogy a hivatásos futballsport nemzetközi jelenség s uj ideák e tekintetben nagyon veszélyesek, mert az ango­lok azokat már régen kipróbálták s mint meg nem valósithatót, régen elvetették. így azután nagyon természetes, hiszen másként nem is lehetséges, hogy • az osztrák profi komité clabo­rátuma erősen és főkent az an­gol rendszerre támaszkodik. A fontosabb kérdésekben és pedig a játékos átlépésekre és az átigazo­lási idők tekintetében máris végle­gesen megegyeztek. Az osztrák tervezet alap­elvei. Nem foroghat fenn kétség abban a tekintetben, hogy a professziona­lizmus bevezetése nagy eltolódáso­kat fog előidézni az egyes klubok j átékosálloraányában. Az átigazolási időt általában ezután is fenntartják, különösen azokra az amatőr játéko­sokra nézve, akik amatőregyesüle­tekben játszanak. Némi enyhítést jelént azonban az a határozat, hogy amennyiben a játékost egyesü­lete nem akarja kiadni, akkor követelheti a kinomadás okát. Ha ezt azután indokolatlan­nak, igazságtalannak véli, jogában áll a létesítendő uj ellenőrző komi- téhez fordulni, amelynek jogában áll az átigazolási időt méltány­landó körülmények mellett leszállí­tani. E tervezett bizottság azonban az ellenkező hatáskörrel is fel lesz ruliázva, mert ha játékoscsábitás esete forog fenn, akkor jogában áll a ren­des átigazolási időt egy évig terjedően meghesszabbitani. E bizottság fogja professzionis­tává nyilvánítani azokat az amatőrjátékosokat is, akik az uj amatőrszafcályt megsértik. Azok az amatőrjátékosok, akik profi egyesületekben játszanak, ugyanolyan elbírálás alá esnek az átigazolás szempontjából, mint az amatőregyesületek játékosai. Azok a játékosok, akik profi­játékosok óhajtanak lenni, az eddigi tervek szerint ezen szán­dékukat legkésőbb szeptember 1-ig tartoznak bejelenteni. Ezen időpontig kötelesek egye­sületükkel szerződést is kötni. Szezon közben amatőr játékos nem lehet profi, ez csak rendszeresen a szezon után lesz megengedve. Ha a profijátékos a szerződés aláírása előtt más profiegyesü­letbe óhajt lépni, oda csak hat hónap múlva mehet, ha őt régi klubja nem adja ki. Ebben az esetben — miként Angliában is — a váltságdíjak szolgálnak a hat hónap megrövidítésére. (Ezt már Bécsben, mint ismeretes, most is kultiválják. A szerk.) A váltságdíj kérdés nagyon fogas kérdés, ennek végleges szabályozá­sát a profi komité az osztrák szö­vetségre óhajtja bízni. Valószínű, hogy a váltságdíjból az érdekelt já­tékos is részesül százalékos arányban. Bendszeresitik a jutalomjáté­kot is a profi játékosok részére öt évi kifogástalan szereplés utáD. Ez Angliában is igy van szabá­lyozva. A játékosok fizetésére nézve még nem döntöttek. Ellenben a felmondási időt mind­két részről hat hétben állapították meg, azonban adott esetekben az egyesület négy havi kitiltást köve­telhet a szerződésszegő játékosra. Ezen idő alatt a játékost uj egye­sülete fizeti. A négy hónapra nézve is enyhítésül szolgálhat a váltság­díj, azonban egy évben ugyanaz a játékos több egyesületben nem szere­pelhet. Arra nézve, hogy egy játékos, aki profi lett és mint iyen szerepelt is, lehet-e ismét amatőr, az elaborátum azt javasolja, hogy hat hónapi játékszünet után ismét amatőr lehet. Angliában egy profi játékos, ha csak egy Ízben is játszott mint profi, soha többé amatőr nem lehet. Az osztrákok ezt nagyon súlyos­nak tartják, s ezt — az ő viszonyai­kat véve figyelembe — nem alkal­mazhatják. Igazságtalan volna ez, mert akad­hat oly szenvedélyes, bár nem nagy klasszisu játékos, aki ezáltal örökké el volna tiltva a játéktól, holott amatőr egyesületben még megállná a helyét. * Az osztrák profifutball debüje előreláthatóan szeptember közepe előtt nem tartható meg, valószínű­leg szeptember 21-én lesz. Nincs azonban kizárva, hogy MESTOE & BLUTCE R.-T. BUDAPEST, VI., LISZT FEBSKCZ-TÉR 3. * TELEFON 123-03. TELEFON 123-OS. MIHDENJNÜSMU SPORTCIKKEK: ATLÉTIKA, FUTBALL, LAWN-TENNIS, BOX STB.

Next

/
Thumbnails
Contents