Sporthirlap, 1924. október (15. évfolyam, 171-191. szám)

1924-10-02 / 171. szám

/VIA lU j \ - j ^ v. AJ VETT l ­Pályázati szelvény a 2»ik éSTÍ«ik oldalon. Csütörtök. Éra 2000 korona t *^^wg?nwaaijaB5BKa»!gr f 7i. szám. Budapest, £924. október 2. XV. évfolyam. | ^ sport minden ágával a ^ 1 j^BBt P foglalkozó újság I SZERKESZTŐSED ÉS KI ADÓHIVATAL : MEGJELENIK szerifa és péntek kivételével MIKBEN NflF BUDAPEST IV.. DALMADY GYÖZÖ-UTCA 3, SZ. TELEFON 9-OS, ELŐFIZETÉS NEGYEDÉVRE, HETENKÉNT ÖT SZAMRA: Magyarországon 120.0C0 korona, Ausztriában 120,CCO osztr. korona, Csehszlovákiában 70 cseh kor., Romi niában 420 lei. Franciaországban E0 frank, lugoszláviában 180 dinár, Olaszországban 45 líra, Németországban 2 dollár, Amerikában 2 dollár. EGYES SZÁM ARA Hétfőn Más napon Magyarországon 3000 magy. K 2000 magy.K Ausztriában 2000 osztr. K 2000 osztr. K Jugoszláviában 5 dinár 4 dinár Csehszlovákiában 1'5 eséh korona, Romániában 6 lei Franciaországban 1 trank, Németország bán 5 cent Amerikában 5 cent. Ki a profi, ki az amatőr. A nemzetközi futhailszövetség hivatalos meg* határozása. — Most érkeztek meg a FIFA uj amatSr profi szabályai az MLSz-hez. — A futballsportot világszerte for­rongásban tartó amatőr-profezszio- nalista kérdést vannak hivatva-Jgife tázni azok a szabályok;'^Mérveket a futballsport legfelsőbb nemzet­közi szerve, a FIFA most küldött szét a kebelébe tartozó nemzeti szövetségeknek. A labdarugésport bölcsei a pá­risi olimpiai futballtornával kap­csolatosan tartott kongresszuson vitatták meg a labdarugésport ak­tuális problémáit és ezek között elsősorban a legégetőbbet, hogy az amatőrizmust és professzionaliz­must miképpen körvonalazzák a mai viszonyoknak megfelelően A bölcsek határoztak és dönté­sük szabályok keretei közé szorítva most itt fekszenek előttünk. Labda- rugóspörtunknak Szcilla és Karib- disz között hányódó hajójának csöndes vizekre vezető iránytűje lehet a FIFA szabályzata, ha nem tekintik csupán Írott malasztnak, hanem intencióit megértik és kö­vetik is azok, akiknek a kezében van a veszélyes szirtek között há­nyódó hajó kormányrudja. Alább teljes egészében közöljük a FIFA amatőr-professzionalista szabályzatát, amely a benno fog­lalt meghatározások és határvoná- sök aktualitásánál fogva bizonyára általános érdeklődésre talál a fut­ballsport müveiéinek és híveinek a körében. Ax amatőrség és pro­fesszionalizmus sza­bályai. — Elfogadta a FIFA p risi kongresz­szusa. — 1. A szövetség fejleszti és kormá­nyozza az amatőrsportot, valamint ellenőrzi a professzionalista futball­sportot. 2. A játékosok vagy amatőrök vagy .professzionalisták. :<&. Minden játékos, aki egy társ- szövetségnél mint professzionalista van nyilvántartva, azt a nemzetközi • szövetség és a többi társszövetségek ! professzionalistának tekintik. • 3. Minden játékos, aki pénzt fogad el, vagy bármilyen kedvezményt él­vez, azonkívül, hogy felszerelését és kellőkép igazolt úti- és szállodakölt­ségét megtérítik, professzionalistának nyilvánítandó. Úti- és szállodakölt­ségek alatt azok a költségek érten­dők, amelyek a játékosnak mérkőzé­seken és tréningeken való részvétele alkalmával merülnek fel, akkor is, amikor mint tartalék szerepel. 5. Az amatőr elfogadhatja klubja költségére alkalmazott mesterek és j trénerek oktatását, masszőrök és szakértők gondozását a tréningben. Ha megsérül, vagy baleset áldozata lesz, elfogadhatja a biztositó társasá­gok által megállapított összegeket, mely biztosítások költségeit a szövet­ség, vagy az egyesülete fizették. Ha megsérül és nincs biztosítva, vagy a biztosított összeg nem fedezi a kiadá­sokat azon feltétel alatt, hogy előző­leg erre nemzeti szövetségének enge­délyét megszerezte, elfogadhatja egyesületének pénzbeli segítségét. 6. Az amatőrjátékosok minden fel­vett összegről kötelesek külön nyug­tát adni és e nyugták szükség esetén a nemzeti szövetség és a FIFA rendel­kezésére bocsátandók. 7. Ha valamely amatőr, egyesület vagy szövetség fizetett alkalmazottja, felszólításra igazolni köteles, hogy fizetésének megállapítása alkalmával ; nem voltak tekintettel azon szolgá- ! latra, amelyet mint játékos tesz. ! 8. Minden játékos, aki pénzdíjazá­sért folyó küzdelemben részt vesz, I professzionalista. ] 9. Az amatőr jellegét elveszti az, | akit szövetsége professzionalistának ! nyilvánít, vagy ha ő maga bejelenti, j hogy professzionalista akar lenni és | bejelentését az illetékes szövetség el- I ismeri. 10. Tekintet nélkül a játékosainak amatőr vagy professzionalista voltára, minden egyesületet, amely a FIFA által elismert szövetség tagja, kizáró­lag csak amatőrök irányíthatnak és nem szolgálhat jövedelmi forrásul ve­zetői és azok számára, akik bármely formában pénzt, vagy tökét előlegez­tek céljaira. Az előlegezett pénz vagy a. jegyzett részvény töke nem hozhat évente több kamatot, mint az illető ország leszámitolási.Vamatának négy­harmada. 11. Az a tény, hogy egy sportol ’ hivatásszerűen sportcikkek árusitá­. sával foglalkozik, nem teszi őt pro­fesszionalistává. 12. Tiltva van, hogy az amatőr magát hirdesse, vagy mások hirde­téseiben nevének, vagy íutballjátékosi jellegzetességének felhasználását meg­engedje. 13. El van tiltva, hogy amatőr kereskedelmi cégeknek megengedje '^nyképének felhasználását hirdetési I célokra. ismét egy láfceita az elsőosztályn egyesületek. — A vezető egyesületek magukévá tették a klskoalició álláspontját a pro­fesszionalizmus kérdésében. — A visszaállított egységes intézőkollégluma jövő héten fogja megvitatni a helyzetet. — A professzionalizmus és az amatőr- ség kérdésének ügye — mint tudva­levő — ketté bontotta az első osztály egységes táborát: az MTIv, az FTC és az UTE exponensei a professziona­lizmus híveinek vallották magukat, mire a többiek, más állásponton lévén, külön alkalmi alakulatban, az u. n. kiskoalicióban tömörültek álláspont­juk védelmére. A külön szervezkedésre, mint azt sohasem mulasztották el hangoztatni az ebben a- tömörülésben résztvevők, csakis elvi szempontok késztették az elsőosztályu középegyesületeket, mert közös plattformot. találva, egységesen kívántak minden intézkedést megvitatni. A legutóbb tartott értekezleten határozatilag ki is mondották, hogy a professzionalizmus intézményes bevezetését nem tartják időszerű­nek és az a mát őrség fogalmának a Seldrayers-íormula és a fenn­álló szabályok figyelembevételével megállapítandó meghatározását tartják a bajok orvoslására szük­ségesnek. Miután a kilenc elsőosztályu egyesület igy lekötötte magát bizonyos elvi álláspont mellett, került sor kedden este a szokásos elsőosztályu terminus- egyezteió értekezletre, amely a termi­nusok rendezése mellett meghozta a toljes békét is. Az értekezleten Fodor Henrik dr. a vezetők nevében és megbízásából kérdést intézett a kiskoalició meg­alakulása tárgyában az elsőosztályu egyesületek képviselőihez, s miután Pártos, Faragó és Reiner felvilágosí­tották a megalakulás körülményeiről, s annak szükségességét a fentjelzett módon vázolták, Fodor dr. kijelen­tette, hogy bár főleg személy szerint a jövő fejlődés útját a professziona­lizmusban látják, magukévá teszik a klskoalició álláspontját, aminthogy elképzelhetetlen lenne, hogy ők hárman a kilenc nélkül akar­nák megcsinálni a professzionalizmust. Ók maguk is azon a véleményen van­nak, hogy a professzionalizmus bevez - térek z 15—20 egyesületre és legalább két osztályra lenne szükség. Amig ennek az előfeltétele nincs meg, nem is lehet az üggyel komolyan foglalkozni. Miután pedig most' már nincs lé­nyegbevágó különbség a .vezető és a többi egyesületek között, céltalannak tartja a különváló ülésezést és azt javasolja, hogy úgy a profi-amatőr, mint pedig a többi kérdést ismét az egységes elsőosztályu intézői kollégium tárgyalja. Kölcsönös felvilágosítások és ki­magyarázkodás után ismét szent lett a béke az elsőosztályban s most már együttesen határozták el, hogy a jővő hétre kollégiumi ülést hív­nak össze, amelynek célja: egy­séges állásfoglalás a profi-amatőr kérdésben. Számítanak rá, hogy a II. osz­tályúak is teljes számban résztvesz- nck az értekezleten s sikerül majd egy olyan plattformot találni, amely a mai viszonyok figyelembevételével a helyzetnek' a legjobban meg fog felelni. ' 1 1 1 ■ 1 ' .......... 1 -—---------------«----------------, - V • ^ 7 ■ ■ ■ .V .j--. . . A L EGJOBB REGGELI ÉS UZSONNA |j| |Q| J^j| ILIT 1 £ FOKOZZA A SPORTOLÓK EREJÉT TERMÉSZETES ERŐSÍTŐ TÁPSZER

Next

/
Thumbnails
Contents