Sporthirlap, 1924. november (15. évfolyam, 193-213. szám)

1924-11-02 / 193. szám

(*&"' yS2\ HU Vasárnap. Ara 3000 korona 193. s«ám. ■ Budapest, 1924. november 2. XV, évfolyam. I ^ sport minden ágával | I JíBÍr * foglalkozó újság S SZERKESZTŐSEI! ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST IV. DALMADY ÜYÖZÖ-UTCA 3. SZ. TELEFON !>-<«. MEGJELENIK szerda és péntek kivételévé! MINDEN NÉP ELŐFIZETÉS NEGYEDÉVRE, HETENKENT ÓT SZAKRA: Magyarországon 120,000 koront, Ausztriában 120.QC0 osztr. korona, Lsebszlovíbliban 70 cseh kor., Romániában 420 lel, Frarcirországbar fO frank, Juerszlévlában ISO dinár, Olaszországban 45 Ura, Németorszárban 2 dollár, Amerikában 2 dollár. EGYES SZÁM ARA Hétffin Más napon Magyarországon SOCO magy. K 2f00 magy.K Ausztriában 5000 ósztr. K 2000 osztr. K Jugoszláviában 5 dinár 4 dinár Csehszlovákiában IS cseh korona, Romániában 6 lei Franciaországban I frank, Németország han 5 ceot Amerikában 5 cent Iz MTI vezeti pozíciója megerősödött. Hz FTC—UTE 1:1 arányban döntetlenül mérkőztek. — fiz MTK-nak is csak erős kuzdeEPtn után sikerűit 2:1 arányban Segyőznie a III. kerületieket. - fiz NSC váratlanul gólképes csatárj&ékkal lelépte a BElC-ot, ugyancsak gólképesnek mutatkozott a Vasas is a Zugló ellen. — fi VÁC—KAC meccs döntetlenül végződött. — : ® fflESWOk"'” A SE. osztályban a MAC első győzelmét aratta. FTC UTE 1:1 (1:0). — Újpesti stadion. — 5000 néző. — Bírd s Ger6 Ferenc. — Az UTE a mérkőzés vígén Hzenng^'essel ütött* el a nagy lendülettel játszó FTC-t a blz‘osnak látszó győzelemtől. FTC: Amsei — Takács, Blum — Fuhrmann, Reviczky, Matkoyics — néger, Sándor, Kelemen, Stecovjts, KohuC — UTF.: Auguszlinovics — Fogl II, Fogl III — Bölcskey, Baubarh, Peics — Keleosényi, Argyelán, Jesí- más, Csontos, Szidon. Jellemző az FTC és az UTE csapa­tának jelenlegi megítélésére, hogy míg a döntetlen eredmény egyáltalá­ban nem keltett meglepetést., addig bizonyára szenzációt jelentett volna , akár az egyik, akár a másik csapat győzelme, ügy áll ugyanis a dolog, hogy a ferencvárosi és az újpesti csa­pat, egyaránt elvesztette — legalább pillanatnyilag — híveinek feltétlen bizalmát, amely ezelőtt kísérője volt valamennyi szereplésüknek. De a két csapatot pusztán játéktudása alapján elbíráló kritika sem egykönnyen talál ma támpontot arra, hogy bizonyosra í vehesse az egyiknek vagy a másiknak a győzelmét, A forma tekintetében az utolsó években bizonyos megállapo- dottságot láttunk mindakét csapat­nál, s legföljebb arról lehetett szó, hogy egyik-másik játékos pillanatnyi formahanyatlása miatt nem tudta az FTC vagy az UTE beváltani a hozzá fűzött reményeket. Az uj bajnokság mérkőzései során azonban mind a két csapat játék­om jében nagy hanyatlás volt észlel­hető. Az FTC-nek a startja ugyan sikerült, de már a Törekvés elleni döntetlenül végződött mérkőzése és az MTK-tól szenvedett súlyos vere­sége kétségtelenné tette, hogy régi ereje megroppant. Az UTE még fel­tűnőbb visszaesést mutatott, hiszen öt mérkőzésből mindössze két pon­tot tudott szerezni. . Ilyen előzmények után és ebbén a helyzetben került egymással össze tegnap a két nagymullu csapat. Kegyetlen iróniája a sorsnak, hogy mérkőzésük ezúttal nem azt volt hivatva eldönteni, hegy kettőjiik kö­zül melyik pillanatnyilag a jobb, ha­nem azt, hogy melyikük tudott végre a banyatl^s lejtőjéről reálépni arra az útra, amely a régi erő és a veié járó dicsőség visszaszerzéséhez vezet. Az összehasonlítás az FTC javára ütött ki. Amit mar a Rapid elleni mérkőzésen konstatáltunk, hogy a ferencvárosi csapat — talán ár MTK-tól szenvedett vereség hatása alatt — kezd reátalálni magára, ezt az tlTE-mérkőzéscn határozott for­mában állapíthattuk meg az FTC- ről. Részleteiben niég javításra váró, de jól összekovácsolt együttesnek mutatkozott tegnap a ferencvárosi csapat, gyors, kombinativ játékra törekvő csatársorral, munkabíró half- sorral és megbizha‘41 védelemmel. Leginkább a csupa fiatal erőből álló csatársor keltett meglepetést mindig veszélyt jelentő, lendületes támadá­saival. A jó technikával rendelkező belsők közül Kelemen tetszett a leg­jobban. Agilis, körültekintő irányítója veit a belső trió összjátékának, ener­gikus áttöréseivel sok dolgot adott a Főg]-párnak, hatalmas lövéseivel pe­dig Augusztinovicsnak. Sándor ez­úttal jól-bele találta magát a csatár­sorba ; kitűnő technikájával és a half- játékkal szerzett taktikai érzékével nagy használ a volt a csapatnak. Ste- covits is nagyot fejlődött az utóbbi : időbeli; csak a rutinadta nyugalomra | van még szüksége, hogy technikai készségét a kapu előtt értékesíteni tudja. A szélsők közül ezúttal is Kohut volt többet frontban s bizony sok dol­got adott Fogl II-nek. Lefutásai és beadásai, különösen a második félidő­ben csaknem mind sikerültek, de ha megának keli p kapu előtt cselekednie, neki sincs még meg a kellő körültekin­tése. Több kedvező helyzete adódott a góllövésre, de a jó alkalmakat el­siette. Hé^rr — akinek a közelharc a gyöngéje — az első félidőben nehezen boldogult Fogl Ill-al, a második félidő- ben azonban bátorságot kapott s ekkor j a veszélyes helyzetek megteremtésé­ben Kohuttal egyenlő mértékben vette ki a részét. A halfsor, amely a Rapid ellen nem bizonyult a csatársor erőteljes támo­gatójának, ezúttal kitűnő munkát végzett a védekezésben és a támadás­ban egyaránt. Különösen Matkfivics járt elől agilitás, munkabírás és öhfel- I áldozás tekintetében. Fuhrmann he- | vesebb hévvel dolgozott, de viszont nála körültekintés volt több. A máso­dik csapatból előléptetett Keviczky, szorgalmas, lelkiismeretes játékos, j akinek technikai készsége és kitartása meg van ahhoz, hogy a középső fedezet nehéz szerepét, ha nem is fényesen, de hasznosan be tudja tölteni. A védelem kitűnő munkát végzett. Blurn imponáló nyugalma és bámula­tos agilitása ezúttal Takácsra is át­ragadt, úgy hogy kotten együtt, erős védőgátat alkottak Amsei kapuja előtt. Takács mindössze egyszer vesz­tette el a nyugalmát .— igaz, hogy már a végveszélyben, — de ez az egyet­len hibája egy pontjába került az FTC-nek. Amsei, úgy látszik, kezdi visszanyerni a formáját. Védései min­dig határozottak és többször haszno­sak is voltak. Egy kis tétovázást csak Csontos végzetes kitörése alkalmával láttunk nála. Talán, ha kiszalad idejé­ben, megelőzhette Volna Takács főúti­ját és ezzel az UTE kiegyenlítését hozó tizenegyest is. Az UTE csapata, ha ki is erőszakolta a döntet­len eredményt, legkevésbbé sem elé­gített ki. Csupán a közvetlen védelem áll azon a nívón, amely biztosíthatná a csapat jó szereplését. Augusztinovics igazi kapustchelség, aki szinte auto­matikus helyezkedésével, fürgeségé­vel, biztos szemével és határozott labdafogásával pótolni tudja a meg­Sporthirlap hétfőn arende$ Időben Jelenik meg A^EGJjOBB^REQ^ELlj^JJZSONNA^ OVOMALTINE FOKOZZA A SPORTOLÓK EREJÉT ___________________________________________TERMÉSZETES ERŐSÍTŐ TÁPSZER

Next

/
Thumbnails
Contents