Sporthirlap, 1925. március (16. évfolyam, 36-58. szám)

1925-03-01 / 36. szám

A.S\£krvtGk5; O <S: 0> arányban győzötía Szegedi AKellen. A tüneményes cseh technikával és összjátékkal szemben nem boldogulhatott a kellő rutinnal és megfelelő tréninggel nem rendelkező szegedi csapat. — Csáky középfedezet az első negyedóra után teljesen összeroppant. - A második félidőben kicserélték Simokával, akinek helyére Horváth II. állott be. - Három gélt lőtt Capek, kettőt Vanik. — A Siftvia pályán megjeleni 15.000 főnyi küzönség nagy szlrapáliával íogadía a mágyar csapaíoí.- Földessy János dr. telefonjelentése a Sporthirlap számára. — megköszönte a szives fogadtatást és átadta a SzAK selyemzászlóját, egy­ben meghívta a Slaviát egy szegedi vendégszereplésre. • A cseh játékosok háromszoros 5>nazdap>-ja és a közönség lelkes tap­sai kisérték a két nemzet íutbaHsport- jának ünnepélyes bélceaklnsát. Ceinar, a* mérkőzés bírája is meg­jelenik a pályán. A két méter magas óriást is taps köszönti. A két csapat kapitánya »kivesz -. A cseheknek ked­vez a szerencse, a mieink nappal szemben kezdenek. A pálya talaja igen csúszós és nehéz, ami igen súlyos hátrány a szegediekre nézve. A csapatok igy állanak föl: Slavia : Staplik — Protiva, Seiffart, •— Plodr, Pleticha, Hlinak — Dobias, Soltys, Vanik, Capek, Kratochwfll. Szegedi' AK : Barlzer —' Beck, Horváth S írnoka, Csáky, Klón ka y — Ördögh, Ábrahóm, Megyeri, Mar- tonossi, Solti. A mérkőzés lefolyása. Megtörtént az első magyar—cseh Mérkőzés, amelynek kimenetele egyál­talában nem volt kétséges, A Szegedi Atlétikai Klubnak nem volt meg a kellő nemzetközi rutinja és különben 5a a Slavia ma a kontinensen különálló klasszist képvisel. Az öt gólkülönbség nemcsak a szegediek, de fővárosi elsőosztáiyu csapatokkal szemben is méltán megilleti a cseh bajnok csa­patot. A szegedi csapat fizikuma és Idegei té!jesen felőrlődtek a magas ftrtball- tudomány minden fogásával ismerős cseh proficsapattal folytatott küz­delemben. LA mérkőzésnek végeredményben fiero is a sportérték, hanem a magyar —-cseh békekötés megpecset elése adott nagy jelentőséget. Ez pedig gyönyörű keretek és kedvező előjelek között történt meg. Tizenötezer főnyi hatalmas ünnepió tömeg lepte el a Slavia-pálya tribün­jeit. A mérkőzés közönségének sorai­ban megjelent Hodzsa Milán dr. mi­niszter, i/ussak, volt hadügyminisz­ter és báró - .Villany, Magyarország prágai köVetr. Úod.-Sá Milán dr. megérkezése után páholyába kérette Holtzer Tivadart, a SzAK elnökét és rendkívül szívé­lyes és meleg üdvözlés után hossza­san elbeszélgetett vele. Az első magyai-—cseh mérkőzés megtartásának, mintha még az églek Ss örültek volna, olyan gyönyörű ra-' gyogó tavaszi napfényben i'ürdött a hatalmai sporttelep. Mindkét fél, de különösen a vendéglátó csehek részé­ről mindenütt a legnagyobb udvarias­ság és előzékenység nyilvánult meg. Ez természetesen a játék folyamán is kidomborodott, mert az ellenfelek mindvégig a legíairebben küzdöttek. Érdekes az a tény,'hogy bár a cseh tstpa.1. technikai tudása is fizikai kon­díciója messze felülmúlta a szegediekét, a játék nem mutatta az egyenlőt­len erők mérkőzésének sivár ké­pét, hanem a nagy fölény ellenére | Is, a fntballjáték mtnden szépsége I teljes mértékben kidomborodott. Mindezeket a körülményeket szám-, bavéve, a vereség nem kelthet fájó ér­zést, mert jól meggondolva a dolgot, mindeneseire jobb, hogy első alkalom-, mai a SzA K szenvedett vereséget, mint­hogy ha valamelyik nagy vezető egye­sületünket érte volna hasonló sors. Kü­lönben a játék igen messzemenő tanul­ságokat hozott a magyar sport mű­velői és vezetői számára és remélhető, hogy mire március vécén a fővárosi nagy egyesületek mérkőznek meg sor­ra a nagy cseh csapatokkal, már üd­vös eredményei \- lesznek a. tanulsá­goknak. Á SzAK természetesen szintén sokat tanult, artiinek talán legbeszédesebb bizonyítéka az, hogy i5 perces játék után a félelmetes hirii proficsapattal szemben érzett elfogódottság meg­szűnt'és >a második félidőben lelkes játé­kukkal. már meg tudták akadá­lyozni, hogy a csehek újabb gólt érjenek el. •Azt.- mindenesetre már most meg leéli állapítani, hogy a budapesti csa­patokat is igen nehéz feladatok elé fogja állítani a cseh professzionalisták elleni küzdelem. A cseh futball vezető csapatainak.játéka hatalmas fejlődést mutat • fel, amellyel lépést tartani, vagy1 esetleg túlszárnyalni csak nehéz munka árán sikerülhet. A mérkőzés előtt a pályán. •A pályára lépő csapatokat hatal­mas taps és lelkes tüntetés fogadta. A fotográfusok egész hadserege vette pergőtűz alá a nevezetes mérkőzés hőseit. Loos, a Slavia aielnüke, han­gulatos üdvözlő oeszéddel köszön­tötte a magyar vendégcsapatot és Holtzer Tivadarnak, a SzAK elnöké­nek, emlékül cseh kristályból készült művészi becsű serleget nyújtott át. Holtzer (a magyar csapat nevében Az első félidő. Kezdés után néhány percig mindkét csapat óvatosan tapogatódzik. A Sla­via bizonytalan támadását a szegedi halfsor leszereli, a labdát Solti kapja, lefut, de jó beadását Ábrahám a kapu mellé lövi. Majd ismét a Slavia támad. Kratochwlll pontos centerét Soltys lövi, a résen álló Simóka nagyszerűen ment. A 4, percben a cseh balszárny támadását kornerre szerelik, amelyet azonban a kapu mögé rúgnak. A kö­vetkező percben Martonossy kerül jó helyzetbe, de lövése a kapu mellé jut. A következő Slavia-tómadást Dobias vezeti, amelyet Bajxzer tesz ártal­matlanná. SzAK támadás következik. Ábra­hám öt méternyire közelíti meg a kapui, Staplik kifut ic Ábrahám a holtbiztos gólhelyzetben az üres kapu mellé lő. ^Most Capek—Vanik összjátékával a csehek nyomulnak fel, Burcze.r ki­futással szereli le a támadást. A SzAK jobbszárnyának a támadását Seiffcrt parírozza, a labdával Dobias leful, a iisztán álló Soltysho- passzol, akinek lövését Barczer védi. Megyeri Ördög akcióját Seiffcrt teszi ártalmatlanná, a kiszökő Cape- ket viszont Beck szereli le. Ismét Áb­rahám cs Ördög támadásé veszélyez­teti a cseh kaput, de Seiffert résen van. A 11. percben Soltys lövése a kapu fölé került, a-15;-ben pedig Áb­ráiéin éles lövését Seiffert. kornerre fejeli. A sarokrúgás nem hoz ered­ményt és a következő ' pillanatban már -Kratochwill beadását kell Si« mókának kornerre menteni. A válto­zatos játék után a 17. percben a biró váratlanul szabadrúgást Ítél a tizenhatos vonalról a SzAK ellen. A szabad­rúgást Vanik rúgja, akinek éles csavart lövése meglepi a SzAK- | istákat, Simoka a labda elől le­kapja a fejét és a labda a hálóba jut. (1:0). A gól után ismét a Slavia támad, de Capek közelről a kapu mellé lő. A 18. percben Megyeri—-Martonossy összjáteka után előbbinek lövését Staplik védi. Újabb SzAK-támudést Prativa tesz ártalmatlanná. A cseh balszárny akciójánál pedig- Beck lép ; közbe. Ekkorra Csáky teljesen elkészül erejével és a cseh belsők ördöngős összjátékát képtelen követni. A 27. percben Soltys lövését Barczer kiüti, Capek ráfut a labdára, lő és a labda a kapufáról a hálóba pattan (2 : 0). A második gól teljesen letöri a SzAK-ot és a Slavia nagy fölénybe kerül. Dobias és Capek lövéséi elkerülik a kaput. Ördög beadását Staplik fogja, A 35. percben Dobias lefut, beadá- sáta*esáky által szabadon hagyott Vauik* fógia, kicselezi Horváthot< éstkényelmesen a balsarokba pla- szlrozza a labdái (3 : 0). \ ^.1.^ .......... " , , . , / Vasárnap. Ara 2000 korona 36. azám. Budapest, 1925. március I._____________________XVI. évfolyam. P f oglalkozó újság Szerkesztőig és kiadóhivatal: Előfizetési árak: Belföldön és Ausztriában egy negyedévre 120.000 koront, egy I Egyes- szám ár*: Hétfőn és. ünnepnap utáni napokon Budapest, IV. kerület, Dalmady Győző-utca 3. ez. hónapra <0.000 korona. Egyéb külföldre egynegyedévre 180.000 magyar korona, | 3000 K, egyébként 2000 K Ausztriában ugyanannyi o. K. Távirati dm: Sporthirlap Budapest. vagy ennek megfelelő valuta. I Franciaországban 1 fr. Olaszországban 1 líra. Ameriká­Telefonszám : 9-08., vasárnap délután *-87. és 75-ZS. MEGJELENIK SZERDA ÉS PÉNTEX KIVÉTELÉVEL MINDEM NAP | bán 5 e. Németországban 30 a. pf. Jugoszláviában < dinár.

Next

/
Thumbnails
Contents