Sporthirlap, 1925. március (16. évfolyam, 36-58. szám)

1925-03-01 / 36. szám

z: oldal SPORTHIRLAP 36. szám; Mim IRIUR doktor jogi és közgazdasági szemináriuma Buda­pest, IX., Ráday-u. 41. (az'egyéiéméktöl s percnyire). Telelőn: József 105—80. Fiók: Pécs, Basamalom-utca 8. Miskolcz, Soltész Nagy Kálmán-utca 7. Előkészítés, jegyzet­bérlet. tanárskozás. __________ lesz a centerfedezet, mig az ö helyét Horváth II foglalja el, f A félidő SzA K tg marással kezdődik, de Martonossy kitűnő helyzetből leadott lövését Slaplik rávetessél védi. Ezután Soltys és Vanik támadásai adnak ko­moly munkát a szegedi védelemnek, majd a SzAK jobbszárnya nyomul fel a cseh kapuhoz. A 23. percben Capek lövését Bartzer kornerre védi. A 26. percbén Simoka kapu mellé íő. A 29. percben Dobias lefutása után Pfödr fölé lő. A kővetkező percben Soltys fejesét Bartzer fogja. Általában a cseheket látjuk frontban, a SzAK inkább csak lefutásokkal veszélyeztet. De mig a SzAK-védelem ezúttal már jo rom­boló munkát végez, a csatársor hem tud eredményes lenni a Slavia ka­puja előtt. A 34. percben Soltys lövé­sét Bartzer rávetessél védi. A 38. perc­ben egymásután két korner a SzAK ellen. A 40. percben ismét cseh korner, majd Ördögh—Ábrahám támadásá­ból utóbbi lövését Staplik fogja. A 43. percben Sollys búrom SzAK- jútékos között akar kitörni, de elbukik s a birö tulszigoruan tizenegyest Hét, amelyet Seiffert a kapu mellé lő. A Slavia balszárny támadása köz­ben jelzi a fciró a játék végét. A Slavia csáp aláfoJ-ytürPesíro jön, Tanulmányt' fognak irni, olyan, az angol profik klasszisá.t megközelítő tökéletes tech­nikai készülségen, pompás helyezkö- j dóst érzéken felépülő játékot produ- j költ. Válósággal csodás az a meg- | éi’tés, amellyel a csatársor minden tagja egymást támogatja. A Soltys— Vanik—Capek belső trió a légióké- ! letesebb harmóniában, nagyszerű j passzjátébkaí excelíálí. Közülük első- í nek Capek bálösszekötőt kell ki- | emelni, aki az olimpiász után kirótt | büntetését kitöltve, ezúttal játszott j először s különösképpen ambicionálta a játékot. Vanik center irányítása j mesteri: rövid passzai mindenkor a! legtisztábban álló emberhez jutnak, I Soltys a legfiatalabb hármuk közül, j de talán legnagyobb a technikája, j A két szélső nem gyors, az jössz- ■ játékba nagyszerűen illeszkednek bele s amit magyar csapatnál egyáltalán nem látni,- nem a gyorsaságra, ha-) nem az' össíjátékra Helyezik a fő-: ■súlyt, akár Csal: a belsők. Kitünően erük a testtel való cselezést.­A lmljsor kitünően illeszkedik bele úgy a tániádáS, mint a védelem hiun- ki’jábá, s igy'történik meg, hogy inig az egyik percben nyolc csatár támad, a másikban már öt hátvéd védekezik. A bekkel- nem ütik meg A ntögyar klasszist; lassúak, de a közelharcban kemények. A kapus néhány labda védésénél megmutatta, hogy thd.. A közvetlen védelem különben nem éri el a csatársor klasszisát,', s ha a SzAK csatársor csak egv kissé eré­lyesebb és bátrabb, könnyén két- három sóit rúghatott volna. A SzAK csapata csak a Slavia ellen ludta még, hogy tulajdonképpen melyik a leg­jobb csapata. Az MTK nem adott alkalmat a csapatnak erős játék kere­tében való kipróbálására s igy tör­ténhetett csak meg,, hogy Csákyról, akit otthon Szegeden ismét a réginek hitfék-,, most derült ki, hogy teljesen használhatatlan. Egy negyedórái játék után teljesen elkészült erejével és négy gól szinte kizárólag az ő lelkét terheli: .. ,. Mikor a második félidőben kitették a csapatból és Simoka ment a helyére, egészen másképpen ment a játék, de- akkór már késő volt: Simoka -a középen kitünően játszott, jobban riiint a szélen. KLonkay a/, első félidő­ben teljesen Csáky rossz játékának a hatása alatt állott, de a. második fél­időben már szépen játszott, Hor­váth JI lelkes, energikus romboló munkát végzett. A közvetlen védelem minden tőle telhetőt megtett, s a sú­lyos vereségért egyáltalán nem okol­ható. Bartzer kitűnően védett az öt gól ellenére is. A csatársor eleinte nagyon puhán játszott,,később már belemelegedett, <fe a lövésekkel ném volt szerencséje. A két összekötő, Ábrahám. és Marto- nosy jól játszott, Megyery félt, Solty- íiak voltak Sikerült akciói, inig Ördögh a második félidőben a csatársor leg­jobb embere volt. A bíró, Cejnar, prágai sportember kitűnő, pontos Ítélkezéseivel általános elisme­rést és megelégedést vívott ki, aki válogatott mérkőzések vezetésére is alkalmasnak Ígérkezik. A mérkőzés után Bensemann beszéd kíséretében átadta a Sláviápak a Kicker serlegét, amelyet a.csehek nevében Laujer vett át. így jutott az első Slavia—FTC. vagy MTK—Sportág találkozásra kitűzött serleg a Slavia—-SzAK-meccsen ke­resztül a csehek birtokába. ❖ A Szegedi A. K a megállapított uti- • programjához híven ma, vasárnap dél­után Brünnben mérkőzik a Zidenice csapatával, szerdán pedig Pozsonyban játszik a Pozsonyi TE-ve 1. kifelé kell képviselni. Ha a Szombat­helyi AK csapata teljes formában indult volna Prágába, akkor március elsején, ha nem is gyarapodott volna győzelemmel a magyar sport külföldi statisztikája, egy komoly eredménnyel bizonyára értékesebb lett volna a magyar sport. A SzAK azonban az időjárás mos- tohasága következtében nem használ­hatta ki szorgalmas tréninggel az utolsó heteket és ennyi hendikepet már nem adhat a prágaiak világhíres Spártájánalc. A prágai Sparta. Rövid ideje még csak annak, hogy a prágai Sparfa tüneményes formát játszó csapatának minden habozás nél­kül előlegezték a legjobb kontinentális csapat címét. Fénykorában a Sparta tényleg egészen különleges klasszist képviselt és azokból a találkozások­ból, melyek ebbe a periódusba estek ■— nem került ki legyőzve még akkor sem, ha angol proficsapat volt az ellenfele. A Sparta is ügy járt azon­ban, mint azok a csapatok, amelyek nem a saját játékosaiknak nevelésére helyezik a súlyt: amikor t. i. az idők folyamán az egyik generáció elhullott, nem volt, »Nacnwiichs» és erősen visz- szafejlődöít a játékbeli fölénye a sáp atnak. A Sparta akkor volt formája tető­pontján, amikor még janda és Pllat vezették a csatársort ós amikor, ezek kiöregedtek, saját nevelés hiányában, a mi Schafferünkkel vélték kitölteni az igy támadt űrt. Schaffer azonban idegenül érezte magát az idegen kör­nyezetben és hamarosan elhagyta Prágát. A középcsatá'válsáe nvomtá rá bé­lyegét a Sparfa csatárteljesitményére ezután is, mert Körének, is hátat for­dított Prágának és Bécsbe ment vendégszerepelni. A Sparta hajdani nagyságából igy tehát csak a Kolenaty — Kada—Cerveny halfsor maradt meg teljes intaktságában és ennek a bril- üáns három halinak a játékából még ma is rekonstruálni lehet a *nagy» Spartát. Mindenesetre tény az, hogy a Spartának ezen a halfsorán kívül csupán a védelme képviseli a régi hagy tudást, mig a csatársor meg sem tudja közelíteni az azelőtti tel­jesítményeket. A Spar>-a vezetősége most azon fáradozik tehát, hogy csapatát uj erőkkel erősítse meg és ismeretesek a Schaffer és Kozeluh-al folytatott tár­gyalások. A SzAK ellen azonban még az a. régi, 'szintefen' csatársor áll ki, amely alig néhány hete a középes képességű bécsi jSíot&n ellen csak el­döntetlen eredményt tudott elérni Prágában és ami a Hlovannak sikerült, miért ne sikerülhetné a SzAK jól összeszokott együttesének még akkor is, ha nem a legfittebb kondícióban áll ki a mérkőzésre. A vasárnapi Sparta — SzAK mér­kőzés szereplői egyébként a követ­kezők lesznek : Sparta : Hoehrnann — Perneí, Ho- jer — Kolenaty, Kada, Gerveny — Sedlacsek, Hajnik, Medina, Dvora-. cek, Simonok. SzAK: Meinhardt,— Prém, Nagy — Löwensohn, Szabó, Moritz — Jöuczlef, Mészáros, Holczbauer, Vá­mos, Németh. A SasomlsaLtl^elyl AK.—Sparta natAí. s3npérl«.oj£ét£e­A Szombathelyi Atlétikai Klubot — őszintén szólva— nagyobb bizakodás­sal és több reménységgel látjuk a küz­delembe vonulni, mint a szegediek rokonszenves legénységét. Tudás és játékkultüra tekintetében a szegediek és a szombathelyiek mindig egy szín­vonalon mozogtak, :de a nyugati ke­rület és egyben a magyar vidéki baj­nokság győztese egy szempontból ok­vetlenül felette áll Szegednek. A harci rutinban nyert nevezetesen a Szom­bathelyi AK immár internaciotiális iskolázást, és ez ilyen alkalmakkor bi­zonyos, hogy kétszeres súllyal esik a latba. . A szombathelyiek .nagyszerű sze­replése mindössze öt éve tart csak, mert a SzAK csak a háború óla kez­dett jelentékeny tényezője lenni a vidék- < nek és az országos sportnak. Ez a rövid ; el év azonban teljesen elegendő volt j a szsrencséskezü vezetőségnek, hogy a SzAK-ot felvigye a mai magaslatra. A SzAK 1924-ben az országos baj­noki döntőben az első mérkőzésen ellen tudott állani Budapesten az MTK rohamának és ez a Budapesten kivívott döntetlen eredmény tudva­levőleg igen jó reklám a külföldön is. Szombathely precíz, gyors futballt játszik, erősen és lelkesedéssel, különöseit ha arról van sző, hogy a magyar sportot A KISOSz ifjúsági bajnoki mérkő­zések elmaradtak a Bertalan-utcai pálya használhatatlansága miatt. A Husiparosok Sport Clubja közli, hogy mindennemű levélbeli megkere­sést az ^egyesület főtitkárának, Stofa- novits Ödönnek a címére (Ifunyadi- téri vásárcsarnok) kell küldeni. Az ETC elnöke itthon. Az ETC el­nöke, Beringer G. Raymond, csü­törtökön este visszaérkezett londoni autóutjáról. A Fogtechnikusok Testedző Köre minden pénteken délután tartja tré- ningjét a Soroksári-úti KAOE-pályán. A „törvényjavaslat** ellen. Az MLSz elnöksége megszövegezte a kultuszminiszterhez intézendő me­morandumot. Az MLSz elnöksége szombaton este foglalkozott a kultuszminiszterhez in­tézendő memorandum megszövegezé­sével. Az elkészült okmányt, a vasár­nap délután az MLSz-ben, a meg­hívott nemzetgyűlési képviselők be­vonásával megtartandó ankét elé ter­jeszti. Az MLSz küldöttsége a nemzet­gyűlési képviselők társaságában Hét­főn délben adja át a memorandumot Klebersberg Kunő gróf kultuszminisz­ternek. Sovány a cseh szövetség nemzetközi programja. Kellemetlenül érintette & cseh futballszövetséget, hogy a lon­doni FA lemondta a London—Prága városok közötti mérkőzést. Minthogy a német futballszövetség ismeretes tiltó rendelkezése már a Drezdá és München városok elleni mérkőzéseket is lehetetlenné tette, igen soványnak ígérkezik a csehek tavaszi nemzet­közi programja. Kedvezményes villamosjegyek a BRSC ellenfeleinek. A BRSC értesíti a társegyesületeket, hogy március 1-től kezdve a budapesti városi villa- "mosokrpl átszállói egyet élvezhetnek, ami odá-vissza menetben nyolcezer koronába kerül. Ilyen kedvezményes jegyet p kalauznál"lehet váltani. A Kispesti AC Nagyváradon és Pilsenben. A kispesti egyesület ugy- látszik ebben az évben gazdag prog­ramot óhajt lebonyolítani csapatával, Á sok-sok tárgyalás egyelőre két fii lekötést eredményezett. Április 19-én ' és 20-án két mérkőzést játszik Nagy­váradon a Bíborul, illetve a NAÖ ellen, mig május 1-én és 3-án Pilsert látja vendégül a KAC GSapatát. Gallowich Tibor játékos-jubileuma. Gallowich Tibor, az NSC jeles kapusa, tiz évvel ezelőtt lépett először a futballpályára az NSG ifjúsági csa­patával. amely az FTC ifjúsági csa­pata ellen játszott. Négy évvel ké­sőbb, 1919-ben, amikor az NSG az első osztályba kérült, Gallowich lett az első csapát kapusa. Ezen a posz­ton működve érkezett el a századik mérkőzéséhez, amelyen, különös vé­letlen folytán, szintén az FTC volt az ellenfele. Most Gallowich játékos­karrierjének újabb állomásához érke­zett, vasárnap lesz ugyanis tizedik éve, hogy először szerepelt és a vélet­len ezen a jubileumi mérkőzésén is az FTC-vel állítja őt szemközt. Amikor Gallowich Tibor játékos- jubileumáról megemlékezünk és öröm­mel csatlakozunk azokhoz, akik ebből az alkalomból öt melegen üdvözlik, nem hallgathatjuk el azt a vélemé* nyűnket, hogy Gallowich, fiatal kora ellenére (mindössze 23 éves), egyike a magyar sport értékeinek. Nemcsak mint aktiv futballjátékos, hanem —1 az ILSz szövetségi kapitányaként — mint szervező és irányitó tehetség és mint jótollu sportújságíró is nagy szolgálatokat tett eddig is a magyar sportnak. Intelligenciája és lelkes ügy­szeretete biztosítják, hogy sport- karrierje fölfelé hajló Ívben fog to­vább fejlődni, örömére azoknak, akik kedves egyéniségéért szeretik és hasz­nára a magyar sportéletnek. Husiparosok Sport Clubja alakult Székesfehérvárott. Székesfehérvárott a múlt héten megalakult a Husiparosok Sport Clubja, amely első bemutató mérkőzésére a budapesti Husiparosok csapatát hívta meg. A fehérváriak nagy ünnepi külsőségekkel akarják a fővárosi szakmatársaik futballcsa­patát fogadni. Amennyiben a buda­pesti Husiparosoknak sikerül az UMTE-val március 22-ére kisorsolt bajnoki mérkőzésüket március 25-cre elhalasztani, a székesfehérvári bemu­tató mérkőzést március 22-én tartják meg. Művészi uj spsptáB’íwefcTJ plakettek és jeSwénwak | Morzsányinál, Budapest IV.f Kskű»ut5. { LEGÚJABB! Megérkeztek divatos és finom minőségiig szö­veteim, melyből mérték után készítek férfiöl-' tönyii felöltőt vagy ragtf.nt £50.000 K-ért, kitűnő; inumta és szabással. FOVÁI&OSI TE®-, VH. A Két csabairól. Kézdés után ismét a Slavia van frontban, Soltys lövése azonban kapu mellé jut. A 37. percben a cseh belsők táma­dásánál Vanik a tisztán álló Ca- pekhez passzol, aki a kapuba he­lyezi a labdát (4 : 0). A gyorsegymásutánban kapott gó­lok a SzAK-ot teljesen lehangolják. A Slavia-csatárai állandóan veszé­lyeztetnek. A 42. percben a Slavia belsők összjátékát Csáky tehetetlenül nézi, Vanik Capekhez passzol, aki a felső sarokba a mérkőzés legszebb gólját lövi (5 : 0). A félidő utolsó perceiben a Slavia tárnád s támadásait csak egyszer sza­kítja meg a SzAK balszárny ered­ménytelen lefutásai A második félidőben a SzAK változtat csapatösszeállításán, dsákv centerhalíot kiteszi, Simoka Ml MUZSIK KERTÉSZ !!, ANDÜÁSSY-U? 36. Vidéki megrendelések utánvéttel. — i i ■. iV m----- ■ ....' i ■■ ... ■l-ff*.

Next

/
Thumbnails
Contents