Sporthirlap, 1925. április (16. évfolyam, 59-77. szám)

1925-04-02 / 59. szám

Az MLSz ebben az évben nem választ válngaté bizottságot. A Szövetségi Párt Jelölései az bizottsági tisztségeire. ­A Szövetségi Fárt szerdán este plenáris ülést tartott, amelyen a pénteki tanácsülésen megtartandó bizottsági választásokra készítette el n maga listáját. A jelölések ‘szenzációja az, liogy a Szövetségi Párt ismét nem kí­vánja a válogatást bizottságra bizni, hanem azt a szövetségi kapitányra bizza. A változás Máriássy Lajos dr. kívánságára történt, aki a szövetségi kapitányi tisztséget csak ezzel a fel­tétellel vállalta. Az egyes bizottságokra történt je­lölések a következők: /, sz. intézőbizottság: Elnök: Reichard Ottó, előadó : Federith Her- mann, jegyző: Lénárt Ernő, tagok : Pártos Gyula, Weisz Fiilöp, Erdős Zoltán, póttagok : Matuzovits Ferenc, Fábriczki Andor dr., vidéki tag: Zeniplény Gusztáv dr. II. sz. intézőbizottság: Elnök: Föl- dessy János dr., előadó: Kovács Mátyás, jegyző: Borsos Károly, ta­gok : Sporkó Lajos, Blöch Lőrinc, Horváth János, póttagok : Schreiber Mátyás, Forgách Arnold. I. sz. fegyelmi bizottság: elnök: Toldy Zoltán dr., előadó: Kertész Elemér, jegyző : Bartos Géza, tagok : Deutsch Adolf, Barna Sándor, Hirsch- ler József, póttagok: Fenyő Ernő, Kolos Gergely dr., vidéki tag: Dívó Lajos dr. II. sz. fegyelmi bizottság: elnök: Biró Dezső előadó, Kertész Elemér, jegyző: Fried Emil, tagok: Kiss Hugó, Frischer Károly, Renner Fe­renc ; póttagok:. Suhajdy István, Meisl Simon. Ili. ss. fegyelmi bizottság : el hők : Szigeti Imre, előadó: Fábián Fái, jegyző : Keleken Rezső, tagok : Schil­ler Gyula, Máhr Ágost, Báthory Fe­renc, póttagok: Stein Nándor, Orosz Marcell. Fellebbezési tanács : elnök : Csányi József dr., jegyző: Kollár Zoltán, tagok: Baján Gyula, Hajós Alfréd, Klement Sándor, Labiner Gyula, Itei- ner Sándor, Rolionyi Ede dr., Schvarz Vilmos, Vértes Imre,póttagok : Ker­tész László, Schön Ármin, Nagy Mar­cell, Schwarcz Jenő, Rosenfeld Már­ton, Szende Lipóí, Suteer Vilmos, Sze­mere Károly dr. . • Vándordíj-bizottság: elnök : Fől- dessy János dr., előadó: Leitgib Já­nos, jegyző: Fried Emil, tagok: Ott Ödön, Vass Zsiga dr., Suhajdy István, póttagok: Tibor Géza, Geiger Simon, vidéki tag': Kovács Mihály. Nemzetközi bizottság: elnök : Fischer Mór, előadó : Fodor Henrik dr., jegyző: Fábián Pál, tagok: Szigeti Imre, Lang- felder Ferenc, Reiner Sándor, pót­tagok : Faragó Lajos, Vértes Imre. Gazdasági bizottság: elnök : Kiss Tivadar, előadó : Faragó Lajos, tagok: Springer Ferenc dr., 0 diadal J., pót­tagok : Kiss Hugó, Kisfalvy István dr., vidéki tag : Vargay Sándor. Ifjúsági bizottság: elnök: Toldy Z. dr., előadó : Nyáry Gyula gróf, tagok: Rosenfeld M., Ostiadal József, pót­tagok : JBurger Zoltán, Lcfkovits Sán­dor, vidéki tag : Mózes Artúr. Sajtóbizottság: elnök: Csányi József dr., tagok : Herendi Artúr, Kiss Gyula, póttagok : Benedek A., Máberern Gy,, vidéki tag: Lelovich J enő. I. o. szöv. kapitány: Máriássy Lajos dr. II. o. szöv. kapitány: Kenyeres Árpád. III. o. szöv. kapitány: Fischer Henrik, IV. o. szöv. kapitány : egyelőre be­töltetlen, ifj. szöv. kapitány: Kelchen Rezső. A válogatóbizottság tagsági helyeit egyelőre nem töltik be, a biró- és biró- küldőbizottságot pedig a Bírák Tes­tületébe utolják át. Országos vidéki tanács: Elnök: Tibor Lajos, előadó : Vargay Sándor, rendes tagok: Zemplény Gusztáv dr., Mózes Artliur, Kovács Mihály, Csányi József dr. (Győr), Kristóf Károly, póttagok: Stepnicky Károly, Sehner Ferenc, Németh Zoltán. Az MIK közgyűlése. — Preiszmann Lajos főpénztárost al- elnöknek választották. — Kedden délután a tagoknak nagy érdeklődése mellett tartotta az MT K harmincnyolcadik évi rendes köz­gyűlését, amely a hagyományos össz­hangban folyt le ezúttal is. A határozatképesség megállapítása után ürüli Alfréd elnök megnyitó­beszédében ecsetelte azt a súlyos helyzetet, amellyel manapság min­den egyesület küzdeni kénytelen és Preiszmann Lajos főpénztáros érde­mének' tekinti, hogy a nyomasztó gazdasági viszonyok ellenére az egye­sület szilárd anyagi alapokon áll. Beszédében azonban felvillant az • aggodalom érzete, amikor azt mondta, hogy a szakosztályoknak az egyesület jelenleg jó anyagi viszonyai mellett is határt kell szabniok a terjeszkedésben, mert ha mindegyik szakosztályt a leg­magasabb jókra akarják felemelni, altkor az egyesület tönkre fog menni, A rendkívül súlyos adóterheknek egyik vészt jósló előjele, hogy a leg­nagyobb magyar sportegyesület el­nöke a terjeszkedésben megállást kénytelen hirdetni, ürüli Alfréd be­szédének további részében a tagokat a további szorgalmas munkára bűz-: ditotta. »Az egyedüli iránya — mondotta többek között — »a hitnek az a taní­tása, hogy egymást szeressük és meg- értéssel kövessük', mert csak igy lehet Magyarországot ismét talpraállítani. A sport legelsősorban hivatott ennek a légkörnek a megteremtésére. Az MT K ebben mindenkor megfelelt kötelességé­nek és a jövőben is ez d szellem fogja vezérelni tevékenykedésében.D A nagy tetszéssel fogadott beszéd után Schmidt József indítványára a közgyűlés közfelkiáltással újból megválasztotta a régi' elnökségét az­zal a változással, hogy Preiszmann Lajost főpénztárost az egyik alelnöki székbe ültette. ’ 1 Ezután Kisfalvi István dr. főtitkár előterjesztette terjedelmes éyi jelen­tését, amelyben a futball, atlétikai, kerékpár, birkózás, úszás, vívás, box és ping-pong győzelmek és nagyszerű eredmények egymás mellett felsora­koztatva hirdetik azt a hatalmas mun­kát és szakszerű vezetést, amelyben az MTK nagysága rejlik. A pénztári jelentés és költségvetés elfogadása után a választások ered­ményét hirdették ki. Dirszlay Gedeon báró dr., Kálmán Henrik, Preisz­mann Lajos és Sas Kálmán alelnökök mellé egy negyven rendes és tiz pót­tagból álló választmányt választott á közgyűlés, amely ürüli elnök záró­szavai után este 9 órakor befejező- előtt. Elveszett díszjelvény. Langfeldcr Ferenc, a BT elnöke, az MLSz köz­gyűlésén elvesztette a hamburgi Union-Altona tiszteletbeli tagságával járó díszjelvényét. Kéri a becsületes megtalálót, hogy a neki értékes és kedves emlékét adja vissza. A jelvény aranyozott keretben, fehér-fekete zo­máncon arany U betű, hátlapján, tű helyett, gomblyukkapcsolóval, elő­lapján »Für Verdienste» felírással. Megóvott mérkőzés. Az MLSz intézőbizottsága a Bi A’-nak a Postás ellen 0 : 1 arányban elveszített baj­noki mérkőzésének megsemmisítése iránt benyújtott óvását véleménye. 1 zés végett á biróbizottságlioz tette át. A LEGJOBB REGGELI ÉS UZSONNA OVOMALT1NE TERMÉSZETES ERŐSÍTŐ TÁPSZER FOKOZZA A SPORTOLÓK EREIÉT z ’^) fi J Pályázat! szelvény a 2-lk ^MaIon. Csütörtök. Ara 2000 korona 59. wam. ____________________________Budapest, 1925. április 2. XVI. évfolyam. II ^ sport minden ágával ^ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Előfizetési árak : BeTötdön és Au^zti iában cgv negyedévre 120.(XO korona, egy Egyes szám ára: Hétfőn és ünnepnap után 3000 K, más Budapest, IV. kerület, ualmady Győző-utca 3. sz. hónapra 40-000 korona. Egyéb külföldre egy negyedévre 180.000 magyar korona, napon 2000 K. Ausztria 30 és 20 gr. Jugoszl. 5 és 4 dinár. Távirati cim : Sporthirlap Budapest. vagy enn^k megfelelő valuta. Csehszl. 2 és 1*50 ék. Franciaorszag 1 fr. Olaszország Telefonszám: 9—03.. vasárnap délután 8-97. és 75—2\ MEGJELENIK SZEIttM ÉS PÉNTEK KIVÉTELÉVEL MINDEN NAP 1 Hra. Amerika 5 cent. Németország 20 arany pfennig.

Next

/
Thumbnails
Contents