Sporthirlap, 1925. április (16. évfolyam, 59-77. szám)

1925-04-02 / 59. szám

. 2i oldal SPORTHIRLAP 59. szám: KATONA ARTÚR doktor jogi és közgazdasági szem náriuma Buda­pest, IX., Raday-u. 41. (az egyetemektől 8 percnyire). Telefon: József 105—üö. Fiók: Pécs. Basainalora-utea 8. Miskolcz, Soltész Nagy Kélmín.utca 7. Előkészítés, jegyzet- ______ bérlet, tanácskozás ________ Engedél yezett nemzetközi mérkőzé­sek, Az MLSz intézőbizottsága keddi iiJósén a következő nemzetközi mér­kőzések megtartására adott engedélyt: » MAFC részére: április 12-—13-án a Komáromi FC ellen Komáromban: •— az MTK részére: április 13-án a Dcutscher Fussball Club ellen Prágá­ban és április 19-én a Wiener Amateur SV ellen Budapesten; — az LITE részére: április 12-én aDeutschcr Fuss­ball Club ellen Budapesten és április 13-án az AC Sparta, ellen Prágában ; ■— a KAC részére: április 12.—16. közötti időben a Clubul Sportio Uni- versitatea Studentilor Cluj rendezésé­ben lejátszandó három mérkőzésre Kolozsvárott, április 19-én a Bíborul, április 20-án a Nagyváradi AC ellen Nagyváradon; — a Csabai A K ré­szére: április 12-én a Glória CFR Arad, április 13-án az Aradi MTE ellen Békéscsabán ; •— a Csabai Előre MTE részére: április 12-én az Aradi MTE, április 13-án a Glória CFR Arad, ellen Békéscsabán ; — a Postás RE részére: április 11-én a Pozsonyi Vasas SC, április 12-én a SC Bratis- lava ellen Pozsonyban; április 19-én Komárom vagy Nagyszombat egyik csapata ellen lejátszandó nemzetközi mérkőzéseket tudomásul vette és en­gedélyezte azzal, hogy a Csabai A K, Csabai Előre MTE és a Postás SE tartoznak kötleveleiket bemutatni. Tartozik ezenfelül a Postás SE a túrán résztvevő játékosok cs kísérők név­sorát benyújtani. Gyönyörű tavaszi ragtánaim és át­meneti kabátaim és mindennemű úri divat cikkeim mérsékelt áron kaphatók. Köztisztviselőknek nagy árengedmény! Erdős lenő fértiszabó, IV., Kossuth Lajos-utca 3. Telefon: József 154—83. Vidéki ellenfeleket keresnek a hús­véti ünnepekre. A Pannónia SK a húsvéti ünnepekre vidéki ellenfelet keres. Megkeresések 7,ubcsek József intéző címére (IV., Hajós-utca 43.) küldendők. 1— Ugyancsak vidékre menne husvétkor a Budapesti Vas­utas SC. A megkeresések Királyi Géza címére (VIII., Illés-utca 10.) intézen- dök. A bécsi „döntetlenek napjáról". — A WAC—Víenna meccsen Konrád II eltörte Dürrschmied lábát. — A táblázatban nem tör­tént változás. — <—• A Sporthirlap bécsi tudósítójának levele. —• Becs, március 29. A mai vasárnapi forduló újólag bc- biz.onyitotta, hogy a bécsi elsőosztályu profiligában mennyire kiegyenlítettek az erőviszonyok. A RudoHshügel ki­esés előtt álló csapatának kivételével minden más együttes komoly és ve­szélyes ellenfele niég a tabellában ve­zetőknek is­* Esett a hő, a szép. fehér márciusi hó. A Práter teljes téli díszben pom­pázott. Csak a kora délutáni órákban verték fel a WAC—Viesrna meccsre törekvők a misztikus téli csendet... 15.000 néző övezte a pályát, 15.000 lelkes sportember, akiket a hideg, havas, orkártSzerü szeles időjárás sem tudott kedvenc vasárnapi szórakozá­suktól visszatartani. A közönségnek ezt a meleg, rajongó szeretetét a mérkőző felek nem nagyon méltányolták, mert ami a pályán le­játszódott, az igazán nem mondható örvendetesnek. A biró gyakori, ener­gikus közbelépése ellenére számtalan előre megfontolt szándékkal véghez­vitt durvaság tarkította a játékot, amelynek azután —- sajnos — egy nagyon súlyos sérülés lett a következ­ménye. Az első félidő vége feló épületes jelenet játszódott le. Konrád 11 és Dürrschmied küzdöttek a labdáért. A küzdelemből a WAC-csatár került ki győztesen, közben azonban földre bu­kott. Konrád II ekkor oly durván rúgta, meg földön fekvő ellenfelét, hogy az egészen elterült és nem is tudott fel­kelni. A pályán tartózkodó inspckciós orvos megvizsgálta Dürrschmiedet és konstatálta, hogy a jeles jobbösszekötő súlyos lábszártörcst szenvedett. Dürr- schmiedet azonnal kórházba szállítot­ták, ahol azonnal gipszkötést alkal­maztak rajta. 1:1-re állt ekkor a mérkőzés. A második félidőben mindenki azt várta, hogy a széllel hátban játszó, numerikus fölényben levő Vienna lehengereli megdöbbent és meggyen­gült ellenfelét. Hogy nem igy történt, ebben Kozeluh és Simáé a főérdem. Ez a két nagyképességü csatár szü­net után visszavonult a védelembe és lelkes, önfeláldozó játékkal akadá­lyozták meg, hogy ti nagy fölényben lévő döblingiek mindkét pontot haza­vigyék, * A kricani pályán 7000 néző jelen* létében folyt le a Hakoah—Wacker mérkőzés. A kék-fehérek hívei nagy bizakodás­sal tekintettek a mékőzés elé, hiszen mindnyájan olt voltak szerdán a Hohe-Wartcn, mindnyájan látták ked­venc csapatuknak káprázatosán szép játékát, amellyel valósággal felőröl­ték a hüttelsdorfi cxbajnokcsapatot, a Papidol. Nos, a Hakoah hívei ennek a pazar játéknak a megismétlését vár­ták és hogy ez nem következett lse, annak elsősorban a viharos, minden kombinációs játék kifejlődését meg­akadályozó viharos szél, másodsorban a Wacker lelkes és energikus játéka és csak harmadsorban a Rapid elleni mérkőzésen megsérült Eiscnhoffer tá­volléte (akit Sclvwarz csak nagyon TENNISZ-PING-PONG ÜTÖK ES LABDÁK „SUzengtr'.gYirlmény fltléta-trikó | Oisfcos I Súly-golyó | Gerely | Fulócipo „Sendovs*' gmwnifsrna WESZELY ISTVÁN Budapest, IV., Váci-utca 9. sz. Pályázati szelvény az április 5-i mérkőzésekre I. osztályú bajnokság, UTE—BTG KAC—BEAG 4 FTC—Vasas MTK—Törekvés | II. osztályú bajnokság. § TTC—33 FC Husip.—KAOE « BAK— KTE t’öv.TKör—Éksz.® MAG—Postás EMTK—ETG ? UMTE—UTSE 3 beküldő neve: ... , „ .... Oá C M tv ~ Imi— -------—N a ••■•K ' . . Sf A beküldő lakása: „< gyengén helyettesitett) voltak a ío­okozók. A mérkőzés maga igen szép, magad nívójú küzdelmet hozott. A mezőny­ből messze kimagaslott a három Hakoah-fedezet — Fried, Guttmonn, Pallók — klasszikus játéka. Az első félidőben a krieaniak — széltől támo­gatva — hatalmas fölényben voltak és csak a Wacker heroikus védekezése miatt nem tudták ezt gólokkal íz kifejezni. A II. félidőben a Wacker játszott széllel hátbafl, úgy hogy nemcsak kiegyenlíteni, do a vezető gólt is meg­tudta szerezni. Végeredményben' a Ilakoah örülhet, hogy egy szerencsés góllal egalizálhatott. Az f- mateure—WSC mérkőzések leggyakoribb eredményű a döntetlen és igy nem keltett különö­sebb meglepetést, hogy a mai találko­zás is a tradícióknak megfelelő dön­tetlennel végződött. A mérkőzés az Amatcurök nagy fölényériek jegyében telt el. Ez a meg­állapítás nemcsak az I. félidőre vonat­kozik, amikor a bajnokcsapat széliéi hátban játszott., hanem a Il-ra is, amikor mindenki nagy WSC-fölcnyt várt. „ Nem sok hiányzott, hogy a tabellá­ban utolsócJítti A ping-pong múltja, jelene és jövője. Aktuéüó előadás. Irta: Rex­* Ha a ping-pong játék eredete és származása után kutatunk, úgy a szálak egészen a régi római birodalom hanyatlásának időpontjáig vezetnek vissza. Igaz ugyan, hogy egykori feljegy­zések szerint még ennél is korábban, tr regi Júdeábán, valamint Mózes ide­jében Egyiptomban is ismerték ezt a nemes , játékot és bár hiteles ada­taink erre nézve nincsenek, kétség­telen, hogy a ping-poug játék, miként azt a kedves társaság példája is igá­tolja, még ma ü tart fenn némi -kapcsolatokat Judeával. Másrészt ami az egyiptomi relációkat illeti, köz­tudomású, hogy a jó Isten annak idején tizenkét csapással sújtotta a zsarnok faraót és népét és komoly bibliológusok állítása szerint e csa­pások között a ping-pong is szerepelt. Ősz családapák és bősz családanyák, akiknek csemetéi otthon hajnaltól- éjfélig ping-pong ürügye alatt veszé­lyeztetik a csillártól a porccllán- jiippekig a berendezési tárgyak testi épségét, odanyilatkoztak, hogy az egyiptomi csapások között ez lehe­tett a legsúlyosabb. Ezután nagyobb hézagot tapasz­talunk a ping-pong fejlődé,sének jog­folytonosságában és legfeljebb Róma pusztulása enged e játék nagyobbarányu térhódítására következtetni. A játék*fejődésével kapcsolatban, természetesért egyenes arányban állott a játékosok fejlődése is. A ping-pong a Jegidegizgatóbb sportágak egyike er mint ilyet): csakhamar szenvedé­lyévé vált az emberiségnek. Különö­sen a spanyolok körében Hódított ha­marosan tért, és megbízható krónikák feljegyzései szerint Orlando Furioso egyike volt kora legnagyobb játékosai­nak. Csakhamar a nők is rávetették magukat e sportra, és a közkedvelt spanyol királynő, örüli Janka, több- izben megnyerte a kerületi ping-pong- bajnokságot. A kultúra terjedésével hamarosan ismertté lett e sportág az égés.z v ilágon, írók és művészek kezdtek cl ping­pongozni és az irodalomtörténet ber­keiben mindinkább előtérbe nyomul az a felfogás, hogy Maupassant maga is szenvedélyes ping-pongozó volt, amit azonban csupán az az egyetlen és szomorú körülmény támaszt alá, hogy a nagy író elméje clele végén elborult. Ma már kullurcsalád asztaláról a ping-pong éppúgy nem hiányozhat, mint a Mayer-Lexikon, avagy Altér Képes Családi, izéje. A ping-pong láz azonban még min­dig erősen emelkedőben van és mind több hívet hódit meg a maga szá­mára. A jövője tehát igen biztató perspektívát tár elénk, söl hir szerint úgy a Schtvarzer, mint a Frimtn máris állami szubvencióért folya­modtak, hogy újabb helyiségek építé­sével felkészülhessenek a mindinkább szaporodó ping-pong hívek befoga­dására. A játék maga rendkívül érdekes. Kell hozzá két nudlivágó deszka, egy kaucsuklabda, háló és egy jó adag türelem. Hatása a szervezetre első­rendű és megbízható jelentéseink Van­nak róla, hogy sportemberek-■ vallo­másai szerint <i ping-pong igen edző és Hasznos. sport', amely elősegíti az izmok fejlődését. Ónk és Kertess ÍR például 'odanyilatkoztak, hogy nekik a pmg pőhg nagyon használt, Hasonló véleménnyel van a Plöcld és Haas cég ; is. A ping-pong nagy kedvelt.ségnek örvend a különböző szakmák körében is és úgy a csillár, mint az üveg- és szón.vegipari érdekeltségek nagy el­ismeréssel nyilatkoznak a játék ipar­fejlesztő hatásáról. Statisztikailag be­bizonyított, tény, hogy az olyan csalá­dok, amelyekben a ping-pong játék divatban van, aránytalanul többet | fogyasztanak e cikkekből, mint xná­: SOK. I A ping-pongot játszatják, kor­faji- és vállát,különbözeire való tekin­tet, nélkül úgy nők. mint férfiak. A nők közül csak fiatalok játsszák és ha elő is fordul, hogy egy öregebb nő ping­pongozik, az nem vallja be. — A ko­rát ! Légiöbbnyire vegyes — értve alaf ta férfiakból cs nőkből álló — társaságok játsszák, sót igen gyakran férj és feleség állanak szemben egymással el­lenfelekként, bár vannak állítások, melyek szerint az ilyesmi olyan házas­pároknál is előfordul, akik nem ping­pongoznak. A leggyakoribb azonban, hogy fiuk és lányok ping-pongoznak egymással. Tévedés azonban azt hinni, hogy a ping-pong teljesen veszélytejen játék, ellenkezőleg, egyike a iegéletveszé- lyesebb sportoknak. Több példa van már rá ugyanis, hogy a pmg-pongo- záe nem egyszer — házassággal vég- -zödöll.- Egyebekben eddig nagyobb szeren­csétlenségeket nem jegyzett fel a történelem, sőt, ha áz eddigi ered­ményeket mérlegeljük, lehetetlen nem felemlíteni azt a többtermelést, me­lyet úgy- g köves uh dabdagyór tás. mint a psranaja terén e sportág fel­mutathat. ...... ’ ■ " Sajnossá közeljövőben- erre, a. sport- ■ ágra is súlyos megpróbáltatások vár­nak, amennyiben a MASz védőszár­nyai alá akarják utalni, de remélhető, hogy ezt is túl fogja élni. Politikai életünkben is élénk válto­zásokat fog a ping-pong előidézni, amennyiben nem lesz szükség többé a parlamenti beszédek meghallgatá­sára és különböző lapokban való el­olvasására. Elegendő, ha az ember két óra hosszat végignéz egy 'ping­pong-meccsét év úgy elszédül bele, hogy minden különösebb megerőltetés nélkül is déri a kívánt hatást, és agyára Táborul a jótékony homály. Az igen tisztelt vendéglátó ping­pong szakosztály megbízásából igye­keztem fentiekben tudományos sport- pedagógiai alapon körvonalazni a ping-pong történetét és lényegét. Eh­hez még csak azt fűzhetem hozzá, hogy mint minden sportágnak, úgy a ping-pongnak is meg vannak a maga profijai. Mesélik, hogy gyakran igen magas anyagi áldozatok árán. leket csak — nézőkéi szerezni. őszinte szeretettel köszöntöm a ven­déglátó szakosztályt, mint egyikét azoknak az úttörőknek, akik oda­hatottak, hogy végre a ping-pongot is felvették a komoly sportok közé. Remélhető, hogy ennek nem is fog elmaradni a jó hatása és rövidesen helyet kap a komoly sportok között a gombozás, golyózás cs a »hol az ollót. Előadásomat azzal a társadalom­tudományi megállapítással fejezem be, hogy a labda helyzete a két ellen­fél között, olyan, mint ..a férjé aa anyós és feleség között. Öt is mind a kettő ütögeti. Nehéz sora vari mind a kettőnek, keserűség az élete cs bár felfogás dolga az- egész, de a magam részéről mindenesetre azon az állás­ponton vagyok', hogy; ha már válasz­tani keliene, mégis inkább pme-pcmg labda szerétnek lenni, ' *

Next

/
Thumbnails
Contents