Sporthirlap, 1925. május (16. évfolyam, 78-101. szám)

1925-05-02 / 78. szám

Szombat_____________Budapest, XVI. ént., 78. sz., 1925. máJusV—8000 IC Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. kerület, Dalmady Oyözfl-ntca S. az. Távirati cint: Sporthirlap-Budapest. Teletonszám: 9—08. vasárnap délután 8-97. és 75—25. Előfizetési árak : Belföldön és Ausztriában egy negyedévre 120.000 korona, egy hónapra 40.000 korona. Egyéb külföldre egy negyedévre 180.C00 magyar korona, vagv ennek megfelelő valuta. MEOJELENIK SZERDA ÉS PÉNTEK KIVÉTELÉVEL MINDEN NAP Egyes szám ára: Héttőn és ünnepnap után 3000 K, má* napon 2000 K. Ausztria 30 és 20 gr. Jugoszl. 5 és 4 dinár. Csehszl. 2 és 1-50 ék. Franciaország 1 fr. Olaszország 1 lira. Amerika 5 cent. Németország 20 arany pfennig. A MAC Zsák lemondott, Fischer lesz a kapus. (Tudósítás a 3. oldalon.) Az MTK nagy győzelme Temesváron a Kinizsi felett A Törekvés Wéber nélkül is döntetlenül játszott az Admirával Bécsben. — A Sporthirlap telefon és távirati jelentései — tnonogrammjának három betűje ra­gyogja be ma a magyar sportélet hori­zontját. A magyar kultúrának a gé­niusza lángol e három betű fölött és lángol a magyar erő, kitartás és lelke­sedés mindabban a tevékenységben, amelyet ötven esztendővel ezelőtt Esterházy Miksa gróf nemes szellem­ben megkezdett és amelyet méltó örökösök folytatnak mind a mai na­pig, megállás nélkül. ötven esztendős jubileumát ünnepli a Mag)’dr Atlétikai Club. Hálaadó istentisztelet, diszünnep a Tudomá­nyos Akadémián, nagyszerű verse­nyek és a sporttáosadalom megillető- dött tisztelete öleli keretbe e neveze­tes évfordulót. Ötven esztendő nagy idő még a tör­ténelem időmértéke szerint is, mily nagy idő tehát egy klubnak az életé­ben. Mennyi munka, mennyi küzde­lem, mennyi kitartás, mily sok szív­nek mélységes szeretete, mennyi di­csőség és a lelkesedésnek mily tenger mélysége kell egy klubnak félszáza­dos életéhez. S a MAC élete mindezt a sok erényt és erőt magában foglalta s nemcsak a maga organizmusát táplálta belőle, de elhintette a magyar sport termő talajában, amelyből a mai hatalmas magyar sportélet kivirágzott. Nincsen olyan területe sportéletünk­nek, amely a MAC nagyszerű szerve­zetének alkotó erejét nem élvezte volna, de ha feledésbe is mehetne a legkülönbözőbb sportágakban kifej­tett nagyszerű szerepe, a magyar ahle- tika megalapításának az érdemét semmi el nem homályosithatja. Atlétikai sportunk legragyogóbb nevei mellett ékeskedik a M AC nevé­nek három betűje s nem lehet meg- illetődés nélkül elismerni, hogy az atlétika terén vállalt hivatását ötven esztendő óta ápolja s félszázad óta tölti be az atlétikában a vezér sze­repét. Lehetetlenség itt szűk keretben föl­vonultatni a dicsőséges nagy neveknek a sorát, amelyek a magyar atlétika történetébe belevésődtek, nem lehet elősorolni a MAC-nak a magyar sport terén szerzett minden érdemét, nem lehet fölemlíteni a vezéregyéniségek légióját, akikkel a MAC ajándékozta meg sportéletünket. Mindez a magyar sport historikusának a föladata. Nem lehet viszont elhárítani ma­gunktól a tiszteletnek és az elismerés­nek az érzéseit, amelyeknek be kell tölteni a lelkét mindenkinek, aki együtt él és együtt érez a magyar sporttal. Az ötvenesztendös MAC-ot megilleti az egész magyar sporttársadalomnak és az egész nemzetnek a hálája s a bizta­tása a megkezdett uj jélszázad áldásos munkájára. Temesváron még sohasem volt annyi néző futballmérkőzésen, mint amekkora tömeg május 1-én felke­reste a Kinizsi-pályát, hogy tanúja le­gyen a magyar bajnokcsapat első sze­replésének Románia bajnokcsapata, a Kinizsi ellen. Gyönyörű tavaszi idő kedvezett a játéknak, amely azonban a várt küzdelem helyett az MTK káprázatos technikai és taktikai tudá­sának bemutatásából állott, mert a sok dicsőséget látott román bajnok­csapat elfogódottan és kissé fáradtan is játszott s nem volt nehéz ellenfél az MTK számára. Az első félidőben különösen nagy volt az MTK fölénye s hogy az gólokban nem domborodott ki eléggé, annak egyrészt a Kinizsi kitünően működő védelme, másrészt az MTK csatársor tulkombinálása volt az oka. Pedig az MT K már a 6. percben eléri vezető gólját Rakitovszky révén, de a további gólok a félidőig elmaradnak. A második félidőben a Kinizsi is megembereli magát, legalább annyit támad, mint az MTK, gólhelyzetei azonban sorra kihaszná­Törekvés: Lantos—Mészáros, Iván- csis—Halmos, Löffler, Palkó—Szántó, Szűcs, Kautzky, Tritz, Schreiber. Admira : Franz!—Wozi, Runge— Führ—Cinger, Koch, Wosztrak—Siegl Schierl, Mulzer, Kiima, Fiala. A Törekvés különös körülmények közrejátszása mellett szerencsétlen küzdelmet vívott az Admirával és ez a küzdelem döntetlenül végződött. A Törekvés Siegl, Weber és Bartos he­lyén tartalékot szerepeltetett, ami latlanok maradnak. Az MTK ellenben bár ebben a félidőben jóval keve­sebbet volt frontban, sokkal eredmé­nyesebben dolgozott s Molnár már a 6. percben megszerzi egy ügyes kiszö­késből közelről a második gólt. A 15. percben esik a Kinizsi gólja. Feller éri el kornerból, Kropacsek hibájából. Ezt követőleg a 29. percben lövi húsz méterről a harmadik, majd rögtön utána a 30. percben egy kapufára irá­nyított szabadrúgásból Opata a negye­dik gólt. A játék elejétől végig abszoiut fair és szép volt s a hálás közönség ál­landóan tapsviharral jutalmazta a *szép akciókat. Különösen Mandl, Molnár és A’ádler játékát honorálta állandó tetszésnyil­vánítás. A Kinizsiben a jobbszárny és centerhalf játéka tűnt ki. * Nagyváradon a Nagyváradi Törekvés 2:2 (1:2) arányban döntetlenül mér­kőzött a brünni Zidenicével. A 2. perc­ben Lastovicka szerzi meg az első gólt, a 30. percben Szilágyi kiegyenlít, a 40. percben Lastovicka újra megszerzi a vezetést s Keller csak a második félidő 45. percében tud kiegyenlíteni. érezhető volt a csapat játékán is. Kü­lönösen a tartalék centerfedezet Löjf- ler gyenge játéka volt feltűnő és amiatt a csatársor nem tudta kiját­szani igazi formáját, mert akcióik igen szakgatottak voltak. Az első félidőben még az orkánszerü széllel is meg kellett küzdeni a csapatnak, de dicséretére válik, hogy nemcsak végig bírta tüdővel, de még jobb is volt, min t az Admira. A második félidőben, amikor már széllel jásszottak, hatalmas eső kere­kedett, amely csakhamar jdhSszakd­dássd fajult, úgy hogy a 24. percben Meisl kénytelen volt a mérkőzést lefújni. A Törekvés úgy az első, mint a második félidőben többet támadott, mint ellenfele, minden pillanatban esedékes volt a gól, de mégis elma­radt. A második félidő elején a Törekvés Schreiber egyéni játéka révén ugyan megszerezte a vezető gólt, de ezt az egyébként kitünően bíráskodó Meisl Hugó egy állítólagos hendsz miatt nem adta meg. A Törekvés kezd nappal és hatalmas széllel szemben, de azonnal gyilkos iramot diktál és támadóan lép fel. Az Admira két hát- védje azonban jól működik és csak Schreiber bombalövése jelent komo­lyabb veszélyt, a labda azonban a kapu fölött süvít el. A hosszú Törek­vés-támadások után az Admira is felszabadul s a csatársor által vezetett akciót Schierl lövéssel fejezi be, ame­lyet azonban Lantos véd. Néhány perc múlva Kautzky könnyedén ki­szökik a kél hátvéd között és nagyszerű lövése hajszálnyira süvít el a kapu jelen. A bécsiek ellentámadásából Fiala tör ki, éles lövését azonban Lantos biztosan védi. A Törekvés csatárai állandóan frontban vannak, de a fokozódó ellen­szélben az Admira hátvédjei könnyen parírozzák a támadásokat, A 18. percben Szántó lefutott, 30 méterről hatalmas falsos lövést küld a kapura, az erős szél azonban az utolsó pilla­natban a kapu mellé viszi a labdát. Az Admira jobbszárnyának támadá­sát Schierl meglepetésszerü lövéssel fejezi be, de a labda Lantos biztos zsákmánya lesz. Néhány percig tartó Admira fölény alatt Schierl és Fiala lövései adnak dolgot Lantosnak. Az idő egyre rosszabb lesz, a gyü­lekező sürü fekete felhőktől mindig sötétebb lesz és már alig lehet látni. A félidő vége felé a Törekvés ismét Törekvés-Admira 0:0 Bécs. - 6000 néző. — Síró: Meisl Hugó. MTK Kinizsi 4:1 (1:0) Temesvár. — 12,000 néző. — Bíró: Wágner (Bécs)

Next

/
Thumbnails
Contents