Sporthirlap, 1925. június (16. évfolyam, 102-122. szám)

1925-06-02 / 102. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal l Bndnpest, IV. kerület, Dalmady Oyőző-ntca S. az. Távirati cím : Sporthirlap Budapest. Teletonszám: 9—03, vasárnap délután 8—97. és 75—25, Előfizetési árak: Belítfidön és Ausztriában egy negyedévre 120.000 korona, egy hónapra 40.000 korona. Egyéb költőidre egy negyedévre 1S0 0Ö0 magyar korona, vagy ennek megfelelő valuta. | MEOJELENIK SZERDA É8 PÉNTEK KIVÉTELÉVEL MINDEN NAP | Egyes szám ára: Héttőn és ünnepnap után 3000 K, más napon 2000 K. Ausztria 30 és 20 gr. lúgosai. 5 és 4 dinár. | Csehszl. 2 és 1-50 ék. Franciaország 1 fr. Olaszország, I líra. Amerika 5 cent Németország 20 arany pfennig.1 Kettős magyar győzelem a kitűnő Viktória Ziskow ellen. Az UTE 3:1 arányban, az MTK 4:2 arányban győzte le a mezőnyben kitünően játszó, de a kapu előtt határozatlan cseh csapatot Az UTE~ban a kél FogI és Prfbo), az MTK«ban Oríh és Jeny Játéka szerezte meg a győzelmei. A Szegedi AK döntetlenül mérkőzött a bécsi Wackerrel. Király Budapest 25 kilométeres futóbajnoka. — A Ludovikások nyerték a főiskolai nyolcevezős versenyt. - Az egriek sikeres nemzetközi uszóversenye. Magyar győzelmek az osztrák Tourist-Trophyn. Piros pünkösd ünnepe a régi szép idők emlékeiben igen előkelő helyen Van megörökítve. Kulmináló pontjára emelkedett pünkösdkor a futbaílélet s a kettős ünnep napjaira jutottak az évad legnagyobb eseményei. Merész ívben emelkedett a tavaszi szezon a pünkösdi attrakciókig, a világhírű an­gol professzionalista csapatok látoga­tásáig, hogy azután jól megérdemelt nyári pihenőre térjen a futball egész társadalma. A múltaknak fénylő emlékeit azon­ban még nem borították homályba a mai idők sok félszegsége, hibája, baja és megromlott szelleme. S nem is cso­da, hogy az elmúlt dicső korszaknak a szépségeihez menekül a lélek, hogy el tudja viselni a mának mindenre rá­nehezedő súlyos gondjait. Piros pünkösd ünnepén az idén is a nap áldott melegétől perzselt sza­bad levegőn, a sporttelepen töltöttük az időnket. Szomjazó vágyakkal a sport, a futball szépségei iránt, szi­vünkben a magyar sport szeretetével és a magyar színek győzelmének a vágyakozásával. S ha ebbeli vágyain^ teljesültek is, ha a külföld pünkösdi reprezentánsait legyőzve láttuk is csapataink által, a súlyos sebeket, amelyek futballspor- tunk testét égetik, behegedve nem, de még jobban fölszakgatva láttuk. Ki lehetne mondani egyszerű, de döbbenetesen ható szavakkal, hogy az idei pünkösd mintegy haldlharan- got konddott meg a magyar futball- sport fölött. Kimondanánk anélkül, hogy selyempapirosba csomagolnánk, 'ha nem fájna annyira s nem látnánk meg benne a pusztulás rémét. De ki kell mondani a pünkösd szomorú eredményét: igen súlyos anyagi defi­cittel járt a pünkösdi attrakció. , A vendégül meghívott cseh csapat a sport nézőpontjából kielégítette, sőt lul is haladta a várakozást, érdekes küzdelemben úgy az UTE, mint az MTK győzelmet aratott a cseh futball- spot elit képviselőjén, a pünkösdi mérkőzések mégis óriási csapást hoz­tak a futballsportra. Ami talán ked­vező időjárás mellett még alig történt meg Budapesten, hatalmas összeget, legalább ötvenmillió koronát fizettek rá a pünkösdi mérkőzésekre. Két_ irányban jelent ez sokat. Elsőbben azt mutatja, hogy a közön­ség érdeklődése megcsappant s ez pedig a legutóbbi válogatott mérkőzés kudarcának kétségtelen hatása. A válo­gatott csapat szereplése mindig gyújtó hatással volt a közönségre s minden siker üjabb tömegekkel gvarapitotta a futballsport táborát. _ Ennek tudatában is volt minden intéző és vezető tényező s nem is hiányzott sohasem a legna­gyobb gondosság ezen a téren. Más oldalról a pünkösdi anyagi debaele kimutatja a Karafiáih-féle adó­zásnak gyilkos hatását. íme egy mér­kőzés, amelyre az egyesületek rá­fizetnek, ' de mert az adófizetést tör­vény parancsolja, a rendező egyesüle­tek saját vérükből kénytelenek adózni az OTT és kapcsolt részeinek a pénztárába. S ami e két szörnyű veszedelem között van, ugyancsak nem kicsinyel­hető s éppenséggel nem biztató jelen­ség. Ez pedig nem más, mint ijesztő mértékben való jelentkezése a játékosok fáradtságának és letörésének. Nagy keservesen győzött ugyan az MTK, de rá lehetett olvasni nem egy játékosára, hogy a szezon felőrölte, letörte s ha pihenőre nem fogják, végképpen elveszhet a futballsport számara. Még rágondolni is fájdalmas, hogy a végletekig kihasznált játékosok csak az országos bajnokság és a dijmérkó- zések befejezését várják, hogy nyom­ban nekiindulhassanak a pénzszerző nyári túráknak. És még fájdalmasabb annak a megállapítása, hogv most már az egyesületek reá vannak kényszerűvé, a pihenés teljes megvonására immár törvény kényszeríti őket, a Karafiáth- Jéle adótörvény. íme már ott tartunk, hogy deficittel záródik a mérkőzés és ugyan miből fizessék az adót, ha nem á jövedelmet hajtó külföldi túrá­zásból. Lassan, de biztosan ölő mérget ol­tottak be Karafiáthék a magyar fut­ballsport testébe.' A pünkösdi anyagi kudarc tükrében már láthatják a pusztulás képét és örvendezhetnek a diadaluknak. Deficitet, adót, hanyat­lást a közönség érdeklődésében és visszafejlődést a sport nívójában, nem bir el a magyar futballsport, ha száz­szor is erősebb volna. S pünkösd szomorú képét más ol­dalról még sötétebb árnyékba vonják azok a vesztegetési botrányok, ame­lyek belülről rágják féregként a fut­ballsport gyökerét s amelyek a sport szellemét iegázolva, az anyagiasság útvesztőjébe sülyesztették le az idealiz­must. Ha pedig mindez föl nem ébreszti aléltságabol a Magyar Labdarugó Szövetségét, úgy va:óban jönni kell valami erőnek, amely rombol, hogy a romokon Újjáépüljön százezrek sze- retetétöl övezett labdarugósportunk. Viruló nyári időjárás kedvezett a pünkösdi mérkőzéseknek, amelyek a Hungária-uti pályára koncentrálták az érdeklődést. Az angol profik s megelőzően bécsi és prágai csapatok, valamint a belga válogatott csapat vendégszereplése után elsőrangú programnak kellett elismerni a Viktória Ziskov bemutat­kozását. S valóban ez is volt, mert a prágai csapatban egy kiforrott, nagy techni­kával rendelkező, egységes együttesi ismertünk meg, amellyel érdemes volt megindítani s érdemes lesz fönntar­tani az állandó érintkezést. A mérkő­zésekről beszámoló tudósítások el­mondják a cseh csapat előnyeit és hibáit, itt csak azt kívánjuk leszö­gezni, hogy a mi sportszerető közön­ségünk részéröl határozottan nagyobb figyelmet érdemelt volna. A váratlan belga győzelem hatásá­nak nem lett volna szabad abban A SPORTHIRLAP szokásos keddi száma a kettős ünnep miatt kivételesen szerdán jelenik meg a rendes időben. Fényképfelvételek a két ünnep sporteseményeiről megnyilvánulni, hogy elfordulunk és anyagilag bukni hagyunk olyan mér­kőzéseket, amelyek hivatva voltak ki­elégíteni a sportközönség legmesszebb­menő igényeit is. Persze rekriminációnak helye nem lehet, kell azonban, hogy a közönség tartózkodása olyan intelem legyen a futballsport irányítóinak a számára, amelynek megszivleléséból lutballsportunk uj éleiének kell ki- sarjadzni. A LEGJOBB REGGELI ÉS UZSONNA OVOMALTINE POKOZZ^^^PORTOLÓ^JEREIÉ^ ___________________________________________TERMÉSZETES ERŐSÍTŐ TÁPSZER

Next

/
Thumbnails
Contents