Sporthirlap, 1925. szeptember (16. évfolyam, 169-189. szám)

1925-09-01 / 169. szám

A Kedd J Budapest, XYi.fef., t68, tz., 1925. szeptember 1. Ara SOOO K Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. kerület, Dalmady Győző-utca 3. sz. Távirati cim : Sporthlrlap Budapest. Telefonszám: 9—08., vasárnap délután 8—97. és 75—25. Előfizetési árak: Belföldön és Ausztriában egy negvedevre 120.010 korona, egy hónapra 40.000 korona. Egyéb külföldre egy negyedévre 180.000 magyar korona, vagy ennek megfelelő valuta. MEGJELENIK SZERDA ÉS PÉNTEK KIVÉTELÉVEL MINDEN NAP Egyes szám ára: Hétfőn és ünnepnap után 4000 K, más napon 2000 K. Ausztria 30 és 20 gr. Jugoszl. 5 és 4 dinár. Csehszl. 2 és 1*50 ők. Franciaorsz. 1*50 és 1 fr. Olaszors 1 líra. Néraetorsz. 20 a. pf. Lengyelorsz. 25 gr. Amerika 5 c Meisl készséggel áll a magyarok mellé az olaszok elleni akcióban. fiz olasz szövetség nem adott játékengedélyt és megfizettette az egyesületekkel a1 játékosok hazautazásának költségeit. — Azt javasolja, hogy vegyes magyar - osztrák - cseh bizottság intézze az akciót. — Véleménye szerint gyorsan kell cselekedni. Rendkívüli FlFA-kongresszust hívjon össze au három ország. — A Sporthirlap bécsi munkatársának beszélgetése Meisl Hugóval. — a tárgyalásokat bizzuk egy három­tagú bizottságra, melyben egy ma­gyar, egy cseh és egy osztrák de­legátus foglaljon helyet. | Rekesszük ki a tárgyalásokat meg* i nehezítő — bővebb értelemben vett — Elmondja,hogyan szerezte vissza Ausztria számára a kicsábitolt bécsi játékosokat. — | bizottságokat — Itt gyors .cselekvésre van szükség. Ha a fonalat három, arra hivatott ember tartja a kezében, akkor azok gyorsabban és talán megfelelőbben is fogják megoldani ezt az égetően fon­tos kérdést. Nagyon fogok örülni, ha e tekin­tetben csak némileg is hozzájárul­hatok majd a kérdésnek magyar szempontból való sikeres meg­oldásához. Meislre az MLSz határozata nagyon jó benyomást tett és reméli, hogy az akció nem fog sikertelenül végződni, feltéve, hogy a Magyar Labdarugók Szövetsége be tudja bizonyítani, hogy a játékosok illegális utón, anyagi el­lenszolgáltatásokkal csábittattak el Olaszországba. Becske Frigyes. Bécs, augus ztus 31. ' Ma közöltem Meisl Hugóval az MLSz tanácsának az olaszokkal szem- íben kimondandó bojkott ügyében ho­zott hátározatát és az osztrákokkal, valamint a csehekkel alkotandó egy­séges front gondolatát. Meisl nyugod­tan hallgatta végig az ülés lefolyásáról a Sporthirlapban megjelent tudósítás lefordítását és csak néha-néha jegyezte meg halkan: *Dilletahtizmussal keze­lik a kérdést.* Amikor azután a hatá­rozat felolvasásához értem, felderült az arca, és csillogó szemekkel kiáltott feli »Végre, végre I* Ezután megkértem, hogy mondja el véleményét az egységes frontról. Erre nézve Meisl a következőket mondotta: ■ — Amikor három profi játékosun­kat csábították el az olaszok, én azon­nal a legerélyesebb ellenakcióba kezd­tem. Hat éjszakán át 75 oldalt róttam össze, hogy a külföldi lapokban kellően megbélyegezzem az ola­szok eljárását. Ezekért a cikkekért semmiféle hono­ráriumot nem fogadtam el. Nyolc országot és a FIFA-t mozgósítottam az olaszok ellen és Magyarország,, vala­mint Csehország közreműködésétől csak azért tekintettem el, mert nem tételez­tem. fel részükről olyan energiakifejtést, amellyel bennünket ügyünkben hatható­san támogathattak volna. Hogy milyen nehéz helyzetben vol­tam, azt bizonyítja az a tény, hogy az olasz szövetség titkára, Vogliotti aki a levelezéseink megválaszolását intézte —, választmányi tagja az FC Turinnak, tehát annak az egyesületnek, amelyhez Schiérl és Höss elszegődtek. Schierl már egy barátságos mérkőzé­sen szerepelt is az FC Túrin színeiben. Képzelhetik, milyen munkát kel­lett végeznem, mig feltételeinket az olaszok teljesítették. A feltételek pedig a következők voltak : A vándor osztrák játékosoknak játékengedély nem adható és azok a esáhitó olasz klubok költségére vissza­küldendők Ausztriába. Az olaszok mindezen követeléseinkét haladékta­lanul teljesítették ! Ezzel azonban az ügy aktái nem zárultak le. Az osztrák szövetség mindent el fog követni, hogy még ebben az évben októberben akár Zürichben, akár Brüsszelben egy rendkívüli FIFA-kongresszus tartassák, amely alkalommal a legnagyobb erély- lyél és éppen olyan leplezetlen ószinte- séggel, mint azt Prágában tettem, fogok síkra szállani e tarthatatlan álla­potok megszüntetéséért. Remélem, hogy ezúttal számít­hatok magyar barátaim támoga­tására, hiszen időközben beláthatták, hogy Prágában én nem voltam egy oenfent terrible*, amint azt Fodor dr. a Sport­hirlapban megírta, hanem jogosan neveztem a kongresszust a tévedések iskolájának. Akkor szememre vetették, hogy nem voltam tapintatos. Most még tapintatlanabb leszek \ Akkor Haschke morális győzelméről beszéltek, — most pedig a magyarok tisztában lehetnek már a német szövetség »szin- amatőro álláspontjával. Ezen a rendkívüli kongresszuson nem fogunk négy drága órát azzal tölteni, hogy Equadort fölvesz- szük-e a FIFA-ba, vagy sem, most fontosabb érdekek megvé­déséről lesz szó. Majd a következőket mondotta : — Szívből üdvözlöm a magyarok eré­lyes lépését és bár mi megkaptuk már az olaszok- • tói az elégtételt, én lelkesen állok a magyar—olasz konfliktusban szeretett barátaim, a magyarok mellé. Csak azt akarom még megjegyezni, hogyha egységes frontot akarunk al­kotni és azt akarjuk, hogy fellépésün­ket siker és pedig gyors siker koro­názza, úgy Hogan mester készíti elő az osztrákok ellen ^válogatott csapatot. — Beszélgetés Mariássy Lajos dr. szövetségi kapitánnyal a válogatott mérkőzés előkészületeiről. — Bizakodással tekint a szeptember 20-iki osztrák mérkőzés elé. — Harminc- hármas keretet állít fel, amelyet Hogan mesterre kíván bízni. —Csütörtökön kondlclótréning lesz a jelöltek számára, úgy most, mint a jövö héten. — Labdatréninget csak a mérkőzés előtti szerdán óhajt tartani a véglegesen összeállított csapattal. Az őszi szezon obiigát osztrák— magyar válogatott mérkőzése az idén szokatlanul korán, már a szezon első hónapjában, pontosan szeptember 20-án kerül lejátszásra Budapesten. Válogatott csapatunk sorozatos ku­darcai után nem lehet eléggé hang­súlyozni ennek a mérkőzésnek a fon­tosságát, ezért helyénvalónak láttuk a válogatás egyedüli felelős tényező­jét, a szövetségi kapitányt megkér­dezni a tervbevett előkészületekről, s a siker érdekében szükségessé vált intézkedésekről. Mariássy Lajos dr. a következők­ben volt szives informálni lapunk munkatársát az előkészületekről: — Válogatott csapatunk legutóbbi gyengébb szereplései után is bízom ezúttal a csapatban. A szezon első mérkőzésein csapataink s főleg a válogatás szempontjából figyelembe jövö legjobbjaink olyan jó és biztató formát mutattak, hogy a bizakodás teljesen jogosult annál is inkább, mert a még rendelkezésre álló három hót alatt még további javulás várható. Első teendőm lesz a vasárnapi mérkőzéseken látottak alapján egy, harminchárom játékosból álló keretet felállítani, s bár a keretbe beosztott játékosok névsorát csak csütörtökön kívánom publikálni, intézőik utján máris intéz­kedtem a csütörtöki kondíció-tréningre való meghívásuk ügyében. A csütörtöki kondíció-tréninget Hogan mester fogja vezetni, akit az MTK elnökségétől nemcsak erre az alkalomra, hanem általában a válogatott csapattal kapcsolatos szövetségi tréneri teendők ellátására kértem kölcsön s remélem, hogy az MLSz, az MTK és Hogan mester kölcsönös jóakarata biztosítani fogja Hogan állandó közreműködését a válogatott csapat számára. A csütörtöki kondiciótréninget, amelynek színhelyét csak a Hogannal való újabb megbeszélésem után szer­dán fogom kijelölni, jövő csütörtökön újabb tréning fogja követni ugyan­csak labda nélkül, mig az első és egyetlen labdatréninget a válogatott meccs előtti szerdára / TÍZ ebédjegy 150.000 kor. VII., ERZSEBET-KÖRUT 7. Kitűnő magyar konyha - Elsőrendű italok! Egy menü ára délben 16.000. este 15.000 K. Leves, sült, köret és tészta, sajt, fagylalt vagy jegeskávé. SORSZANATÓRIUM TÍZ vacsorajegy 140.000 kor. I

Next

/
Thumbnails
Contents