Sporthirlap, 1925. október (16. évfolyam, 190-211. szám)

1925-10-01 / 190. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. kerület, Dalmady Győző-utca 3 sz. 1 áv'rati cfm: Spbrthirlap Budapest. Telefonszám : 0-r4)8. vasárnap délután 8—S7. és 75—25. Előfizetési árak: Belföldön és Ausztriában egynegyedévre 120.000 korona, egy I Egyes szám ára: Hétfőn és ünnepnap után 4000 K, más hónapra 40.000 korona. Egyéb külföldre egy negyedévre 180.000 magyar korona I napon 2000 K. Ausztria 40 és 20 gr. Jugoszl. 5 és 3 dinár. vagy ennek megfelelő valuta. 1 Csehszl. 2 és l'SO ék. Franciaorsz. I SO és 1 tr. Olaszorsz MEOJELENIK SZERDA *S PÉNTEK KITÉTELÉVEL MINnFN NAP | 1~50L. Németorsz. 25 a. pf.Lenzyclorsr. 30 gr. Amerika öc. A spanyolok ellen játszó magyar válogatott csapat* Mariássy dr. négy uj játékost állít a csapatba. — Kiesett Pesovnik, Búza, Leitner és Holzbauer. A védelemben ismét játszik Fogl II. — Kiéber került a halfsor tengelyébe. — Zloch-hal próbálkozik a szövetségi kapitány a balhalf szerepében. — Senkey II a jobbszélső, Opata a balösszekötő. Zsák, Fogl 11 és főként Jeny még nem fitt. - Jenyí távolmaradása esetén Dröszler vagy Kohul helyettesíti. Mariássy Lajos dr. szerdán este nevezte meg a spanyolok ellen játszó csapatot. Őszintén szórva meglepett bennünket a csapatösszeállítás — még 'pedig kellemesen. A magyar—osztrák mérkőzés után ugyanis jogosult kritikában részesí­tettük a válogatott csapatban gyen­gén szerepelt játékosokat, s ezzel kap­csolatban a szövetségi kapitány mű­ködését is, mert a gyenge szerepléséri természetesen elsősorban a szövetségi kapitány a felelős. Akkor a kritikát a szövetségi kapi­tány elleni ^támadásnak* minősítették 6 maga a szövetségi kapitány is egy oellene elhatározott sajtókampányról* beszélt. A kritikát pedig egyesek úgy állították be, mint amely csak azért történt, hogy a szövetségi kapitány támadható legyen. Ezek után a szövetségi kapitány ur most publikált csapatösszeállítása ért­hető kellemesen lepett meg bennünket, mert a szövetségi kapitány valamennyi gyengén szerepeli és általunk megérde­melten lekritizált játékost kitette a csa­patból, annak ellenére, hogy a játéko­sokhoz közelálló körök nem látták meg azokat a hibákat, amiket mi — az elfogulatlan sajtó— megállapítottunk s igyekeztek is ilyen irányban han­gulatot csinálni. Mi mindenesetre örülünk a dolgok ilyen fordulatának s távol áll tőlünk következetlenséget emlegetni. Mi a nagy célt nézzük és keressük mindig: azt, hogy válogatott csapatunk ismét régi nagyságában mutatkozzék be s a nemzeti színek a régi dicsőségben ragyogjanak. S ennek a célnak eléré­sénél mi nem nézünk személyt, nem nézünk klubot, legyen szó akár játé­kosról, akár szövetségi kapitányról. Ha a szövetségi kapitány jól végzi dolgát, ha a játékos jól játszik, ezt min­dig elismertük s el is fogjuk ismerni, de az ellenkezőjét is meg fogjuk írni, ha ez felel meg a tényeknek s ezt kívánja a cél. A Mariássy dr. által publikált csa­pat mindenesetre még mindig nem az ideális csapat, még mindig vannak venne hibák, de már jobban sikerült, mint az osztrákok elleni s legyen sza­bad remélni, hogy a csehek elleni csa­pattal talán már meg lehetünk elé­gedve. A három gyors egymásutánban ren­dezett válogatott meccsnek legalább meg lesz az a haszna, hogy a szövet ségi kapitány is rájön a hibákra s ki­gyomlálja azokat. * Mariássy Lajos dr. a spanyolok ellen a következő csapatot jelölte ki: FTC is trenírozott, a pályán volt a zöld-fehérek első csapatának majd minden tagja, akik Tóth tréner veze­tése mellett végezték rendes munká­jukat. ^Nemsokára megjelent Zloch, Opata és ffbhró is, ők azonban már nem vettek részt a kapura lövöldözésben, hanem csak a könnyű technikai gya­korlatokban. Hogan mester ugyanis látva, hogy szinte teljes a létszám, az alsó kapunál tömöritette a keret tagjait s előbb az egyesével, majd páro­sával való labdavezetést, később ugyan­ezt, de helycserével csináltatta a fiukkal. Ezzel végezve, körbe áUitott egyese­ket s dobta a labdát, amelyet stoppolni kellett. Megelégedéssel állapíthattuk meg, hogy e tekintetben nincsenek fogyatékosságok. Később összeálltak heten és pedig Hogan, Zlock, Kiéber, Molnár, jRebró, Senkey, Takács I és Mácsay s fejjel adták egymásnak a labdát, pontosan a sorrendet betartva, hátra-elöre egya­ránt s mikor a labda már négyszer- ötször végigment hibátlanul a soron, a tréningen jelenlevő néhány száz néző hatalmas tapssal honorálta az artistáknak is becsületére váló pro­dukciót Közben lassan sötétedni kezdett, a tréningen résztvettek lassan az öltö­zőbe vonultak, ahol a masszőr vette őket gondjaiba Beszélgetés a .civilekkel*. Ezalatt ml a keret «civil» tagjak, akik t. 1. nem öltöztek dresszbe, kerestük fel. Először Takács 11.-vel beszélgettünk, aki már elég korán megjelent, de nem vetkőzött le, mert nem hozták ki a fölszerelését. A lába ugyanis már teljesen rendben van, csak nem akart kölcsönkért cipőben játszani, mert legutóbb alaposan tönkretette idegen cipővel a lábát. Örömmel üdvözöltük Fogl 11-t aki kötelességszerüen megjelent a tréningen, hogy ezzel is megcáfolja a személyével kapcsolatba hozott A 'válogatóit csapat. Zsák (<>33« FC Fogl II Hungler II (UTE) (FTC) Rebró Kiéber Zloch (MTK) (MTK) %33<? FC) Senkey II Molnár Priboj Opata Jeny (MTK) (MTK) (UTE) (MTK) (MTK) Tártál ékok : Fischer (VÁC), Takács 1 (FTC), Senkey 1 (MTK), Búza (UTE), Fuhrmann (FTC), Takács II (Vasasok), Kohtit (FTC), Dröszler (III. kér. TVE). A valósaiéit jelöltek a beteg Jeny kivételével valamennyien megjelentek a szerdai tréningen.- Csak egészen könnyű labdatréning volt. - Egykapura lövöldöztek és könnyű gyakorlatokkal t abclatechnikáj ukat igyekeztek tökéletesíteni. Kétkapura menő játék egyálta­lán nem volt. —­Jeny komolyan beteg, Zsák, Fogl II, Hungler II és Senkey II a könnyebben sérültek listáján. A válogatottak kondíciójának föl- | javítását célzó utolsó heti tréning . naptárában a szerdai napra könnyű j labdatréníng volt előírva. Mig a keddi esős délutánon csak alig néhányan j jelentek meg a Hungáriá-uti pályán j gyalogolni, ezzel szemben n szerdai | labdatréning azÜllői-uton határozd- ! tan sikeresnek mondható, mert a beteg Jeny kivételével a váloga­tott keret minden tagja megjeleni a tréningen. Fél né^y órára szólt a tréningre j vonatkozó meghívó s a játékosok j futballistáknál szokatlan pontosság- ; gál jelentek meg s négy órakor már ! javában folyt az egykapura való j lövöldözés. A tréning. Az üllői-uti bejáró felőli kapuba Fischer állott s igyekezett fogni a jól irányított lövéseket, amelyeket a ti­zenhatos körül elhelyezkedett Senkey II, Búza, Takács /, Molnár, Priboj és Drösslcr küldtek sűrűn a kapura. A pálya a tréning előtti öntözéstől nedves s igy nem csoda, hogy a sűrűn vetődő Fischer csakhamar inkább hasonlított valami szerecsenhez, mint európai zsentlemenhez. A felső kapunál Hubert láttuk, akinek Mácsay, Héger, Sándor, Fuhr­mann, Kiéber és Senkey I lövöldöztek, mig Zsák a pálya közepén két szék alkotta kapuba állott sjimmy Hogan lövéseit fogta. Miután szerda lévén, az f udapest, József-körut 4. sz i Rémi-szálloda Épületében.: A bejárat el nem tévesztendői Budapest leglátogatottabb étterme. — Elsőrendű konyha. — Kltün italok. — Állandóan friss sör. — Étlap szettet vá- IRn HÍID karnn I ászt ható menü. — Tiz ebéd v. vacsora könyvecske IduiUUU MHJI1 Leves, süt, köretek, teszt*, sejt vagy fagylai 19250KT.-1 Pály^jga^ Szelvény a 2»lk oldalon, / Csütörtök_________Budapest, HL ért., 130, sz„ 1325. oklőber t ________Ára 8000M

Next

/
Thumbnails
Contents