Sporthirlap, 1925. november (16. évfolyam, 212-233. szám)

1925-11-01 / 212. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. kerület, Dalmady Győző-ntea 3 az. Távirati cím: Sporthirlap Budapest. Teletonszám : 9—08., vasárnap délután 8—97. és 75—25. Előfizetési árak: Belföldön és Ausztriában egy negyedévre 120.000 korona, egy hónapra 40.000 korona. Egyéb külföldre egy negyedévre 180.000 magyar korona, vagy ennek megfelelő valuta. MED1ELENIK SZERDA ÉS PÉNTEK KIVÉTELÉVEL MINDEN NAP Egyes szára ára: Héttőn és ünnepnap után 4UUU K, más i napon 2000 k. Ausztria 40 és 20 gr. Jugoszl. 5 és 3 dinár. | Csehszl. 2 és 1'50 ék. Franciaorsz. ISO és 1 tr. Olaszorsz. J 1~50 L. Németoraz. 25 a. pf. I-engyelorsz. 30 gr. Amerika 5 c., II még veretlen FTC és NSC találkozása a bajnokságban. Úgy az FTC-t, mint az NSC-t sérülések gyengítik. Erős küzdelem várható az MTK—VÁC, 9SEAC— Vasasok, ETC-,f33“FC mérkőzésen is. — Az UTE - KAC és Törekvés - III. kér. meccse Is ló sportot ígér. — — A mai elsőosztályu bajnoki mérkőzések. — Nem a régi sablon szerint pereg­nek le többé a vasárnap bajnoki eseményei. Hétről-hétre újabb és Aljább meglepetések érik azokat, akik 'a múltban halálbiztosan esküdtek a papírformára. A meglepetéseket, amik érthetet­lennek tűnnek fel azok előtt, akik csupán a bajnoki tabella száraz so­raiból merítik az értesüléseiket, két döntő ok idézte elő. Előre tudtuk azt, hogy az uj off- szájdszabály mélyreható változásokat fog hozni. Nem tudta senki, kit fog erősíteni, kinek okozza vesztét az uj játékmodor, de biztos volt az, hogy változások, hozzá lényeges változá­sok fognak az erőviszonyokban be­következni. És tényleg forradalmo- sitóan.hatott az uj offszájdszabály. De most már bizonyos az is, hogy nem lehet egyedül ennek tulajdoní­tani a bajnoki tabellának váratlan kialakulását. Kétségtelen, hogy el­tolódtak az erőviszonyok is, s ennek hatása megmutatkoznék a mérkőzé­sek eredményein talán akkor is, ha az uj szabály nem is befolyásolná az eredményeket. Nagyon is nagy már az a véradó, amit esztendőnkint adunk le más or­szágok futballjának. És nagyon sok a sérültek száma is ahhoz, hogy az eredményeken ne éreztetné a hatását. Csak véletlen azután az, hogy ezek a veszteségek ngy alakultak, hogy az erőknek többé-kevésbé a ki- egyensulyozódása történt meg. És ez még a szerencsésebb eset. Nem az következett be tehát, hogy aki erősebb volt, az uj helyzetben most már mérföldekkel hagyja maga mögött tavaly még alig gyengébb riválisait, hanem oda fejlődött a hely­set, hogy legtöbbnyire éppen a gyen­gék haladnak mind szivósabban a nagyok sarkában. Ezért van az, hogy az Idén még a hetedik forduló előtt sem alakult ki más évek baj­nokságában megszokott olyan helyzet, hogy egyesek már szinte kibérelték a végleges helyezést. Ennek a második félszezonnak is csaknem ugyanazzal a bizonytalan­sággal indulnak az egyesületek, mint a bajnokság kezdetén. Néhány csapatnak mér pontelőnye van, de pozícióját biztosnak senki sem tekintheti, mert olyanokat kell maga mögött tudnia, akiknek a hátralévő öt mér­kőzés a mtilt tapasztalatai szerint nagyon Is elég ahhoz, hogy elérjék és könyörtelenül maguk alá gyűrjék a ma pillanatnyilag vezető egyesületeit. * Teljesen ezt a képet nyújtja a mai .program is. Alig van mérkőzés, amely­ből határozott ujjmutatással tudnék kiválasztani a favoritot. Ilyen a bajnoki nap eseménye, az FTC-K5C mérkőzés is, amely két hét előtt még az FTC kétségtelen győzelmét sejt­tette volna, múlt héten már csak erős küzdelem után mertük volna az FTC győzelmét jósolni, míg most Kohut kidőlésével a teljes bizony­talanság fedi a mérkőzés sorsát. Mert nem véletlen az, hogy az NSC olyan előkelő pozícióban hetek óta tartani tudja magát. Közvetlen vé­delme és csatársora valóban olyan elsőrangú, hogy reálisaknak kell elfogadni a csapa1: kitűnő eredményeit. Nagy előnye az együttesnek az, hogy talán az egyetlen, amely komplettnek tekinthető. A csapat heteken át sze­repel változatlan összeállításban, tag­jai amellett kitűnő kondícióban van­nak, sőt egyesek egyenesen válogatott formát értek el. Talán csak a halfsor áll némileg a csapat többi részeinek teljesítőképessége mögött, de fárad­hatatlan és energikus játékosokból áll ez is. A védelem Gallovichra «s Törökre támaszkodik, akik mindketten for­májuk tetőpontján állanak. A csatár­sornak a Voleniik—Rémay II—Spitz belső trió a főerőssége, amely gyors, energikus és tagjainak raffinált tech­nikájával meglepi a legjobb védelme­ket is. Ezzel a csapattal szemben a komp­lett FTC is nagy harcot vívna a győzelemért. A Huber—Takács•— Hungter-védelemnek nagy erővel kell küzdenie, hogy kapuját végig meg tudja óvni a lendületes NSC támadá- I soktól. A halfsort nem féltjük. Az nehezebb erőpróbákat is sikerrel állt már ki és tagjai egyaránt a legjobb kondícióban és formában állanak ki a mérkőzésre. Csupán *> csatársor az, amelyet váratlanul nagy veszteség ért Kohuttal. Évek óta keresi komplett csatár­sorát az FTC s a legnagyobb fel­adatok megoldására is képesnek látszott akkor, amikor két hét előtt végre a régen várt támadó játékkal tudta meglepni hiveit. Az PTC csatárláncának talán a legveszélyesebb láncszeme Kohut s igy nagyon nagy kérdés az, hogy a hosszú időn át jobbszélsőt játszó Héger mennyit tud visszaadni Kohut akcióképességéből. Héger ugyanis nincs játékban s egyáltalán nem bi­zonyos,. hogy az uj lendületre kapott FTC támadásoknak megértő asszisz­tense lesz-e. A súlypont tehát való- szinüleg a jobboldalra terelődik s a két volt BTK csatárra fog hárulni az a feladat, hogy megszerezze a győztes gólokat. Mindkét oldalon a védelmek azok, amelyektől a legelsőbb klasszisa játékot várjuk. A csatársorok közt mégis mintha az NSC-é látszana akcióképesebbnek, annak ellenére, hogy a két szélső még mindig nem érte el teljesen tavaszi nagy formáját. Az FTC-nek éppen ezen a mérkőzésen kell majd beiga­zolnia azt, hogy csatárjátékának ered­ményessége most már állandó. Ez és a halfsorok közötti differencia dönt­heti el majd a mérkőzést, amelynek sorsa teljesen nyílt, z a csapat fog győzni, amely ellenfelét meglepni tudja. Talán ezen a vasárnapon fogja erő­teljes lépéssel megközelíteni a bajnok­csapat a riválisait. Azok nehéz mérkő­zéseket vívnak ugyanakkor, amikor az wsm-v&c mérkőzés elé a legnagyobb nyugalom­mal tekintenek az MTK köreiben. Pedig a bajnokcsapat csapatösszeállí­tása ismét nem sikerült úgy, ahogy azt a szezon elején elkép­zelték s még szerencsének is lehet tekinteni! ’azt, hogy most éppen nem a legjobb; "játékerőt reprezentáló VAC-al kerül­nek szembe. Nádiéiról rövid szerep­lése után ugyanis újra le kellett mon­dani. A hirtelen megbetegedett Nádler helyét ismét Nyúl II-vel töltötték be, ami azonban még nem jelent akkora hendikeppet, mint Senkey II- nek a ’ kiválása. Senkey II tényleg veszített formájából, de a helyébe be-, állított Demkó lassúsága közismert és csupán nem közönséges technikai készültsége segítheti majd ét a VÁC védelmén. Nagy kérdés az is, hogyan; fog Demkó és Steiyer között operálni' Molnár, úgy hogy szinte csak a bal-i szárny látszik akcióképesnek, dei abban is betegen vesz részt Opata. Nagy csatárjátékról tehát aligha lesz szó, a mérkőzés azonban ép­penséggel nem elveszett, mert a védelemre és a nagy formában levő halfsorra teljes nyugodtság­gal lehet számítani. A VÁC ugyanis szintén lényegesen átcsoportosított összeállítással kisér-, létezik, amely azonban nem kapta: meg Weisz í-ben azt az erősítést,; amely a védelmét ismét kompletté tudta volna tenni. Az átszerelt VAC-halfsor szerep­lése nagy kérdőjel, talán még a csatársor látszik a csapat leg- akcióképesebb részének, amelynek szintén meg van az újdon­sága : Engl II játszik a balszélen. Olyanok tehát az erőviszonyok, hogy az MTK a legnagyobb valószinü- ség Szerint nem kap gólt, de kitűnő' halftámogatás mellett csonka csatár-' sora is rést találhat a VÁC Védelmén.! Kis gólarányu MTK győzelmet várunk. Mindenkor nagy várakozás előzi meg Újpest és Kispest reprezentáns csapatainak, a KAC és az UTE legénységének megmérkőzését. A szezon elején a KAC-ot már sokan elparentálták. De azóta újra KÜLÖNÓRÁK EGÉSZ NAPON ÁT Minden hó 1-én és 15-én uj tanfolyamok.---------- KÜLÖN CSOPORTOK ---------­VII. KERÜLET, AKÁCFA-UTCA 31 SZÁM. ESüElTilEl* ÉS BENSŐIK TÁNCISKOLÁJA (<r mF'r >• j i/u 7/ !• ?' Pályázaíi szelvé'iYjt-ía 2-ik oldalon! f f emiuwiMi ■■■■ 1 1 ° 1 1 1 ————r Vasárnap _______Budapest, XVI. év!., 212. sz., 1925. november 1._________Ára 8000 IC

Next

/
Thumbnails
Contents