Sporthirlap, 1925. december (16. évfolyam, 234-252. szám)

1925-12-01 / 234. szám

iHfelid- .t, ­_______Budapest, XVI. é¥í.,234. sz., 1925. december 1. Ara 3000 K Szerkes ztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. kerület, Dalmady Győző-utca 3 sz. Távirati cim: Sporthlrtap Budauest. T'£lefonszáni^^^^3^75^2-W^tyfhitán75"IM^^^ Előfizetési árak: Belföldön és Ausztriában egy negyedévre 120.000 korona, egy hónapra -10.000 korona. Egyéb külföldre egy negyedévre 180.000 magyar korona vagy ennek megfelelő valuta. MEOIELEN1K SZERDA *S PÉNTEK KI VÉTELÉVEL MINDEN NAP Egyes szám ára: Héttőn és ünnepnap után 4000 K, má napon 2000 h. Ausztria 40 és 20 gT. lugoszl. 5 és 3 dinár. Csehszl. 2 és 1'50 k. Franciaorsz. f50 és 1 tr. Olaszorsz. 1*50 L. Németorsz. 25 a. pf. Lengyelorsz. 30 gr. Amerika 5c. A KAC-ot felmentették a vesztegetési vád alól, az ETC óvását elutasították, a pénzért ajánlkozó Zemaneket örökre diszkvalitikálták. Ma este lemond a MUSz elnöksége és egész tanácsa. Dormándy Géza társelnök és a tanács egyik tagja Jelenti be a vezetőség visszalépését. — Az OTT megbízásából Kelemen Kornél őr. Jelenik meg a mai tanácsülésen és átveszi a MUSz ügyvitelét. Határtalan elkeseredés a MUSz-ban. — Bélái Alajos teljes visszavonulásra készül s OTT-tagságáról is lemond. Az uszóstadionért, vagy megfelelő versenyuszodáért vívott ‘harc köze­pette történt, hogy a MUSz novem­ber 3-án tartott tanácsülésében ulti­mátumként az elnökség és a tanács lemondását vetette a mérleg serpenyő­jébe. Ebben az ülésben egyetértelmiien kifejezésre jutott, hogy az uszósport- nak vezetői immár belefáradtak a meddő küzdelembe, amelyet azért kell folytatniok, hogy Európa kétségen- kivül egyik legnagyobb úszó nemze­tének, a magyarnak, a komoly sportolásra alkalmas versenyuszodát kiharcoljanak. A november 3-iki ülésben határozta el a tanács, hogy december elején újabb ülést tart s amennyire a hely­zet addigra sem javulna, vagyis, ha a MUSz olyan irányú garanciát nem kapna, amely a prágai nemzetközi kongresszuson Donátit Leó dr. által a MUSz-nak biztosított Európa-baj- nokságok megrendezését lehetővé te­szi, ebben az esetben a szövetség el­nöksége, tisztikara és tanácsa le- mónd. Az emlékezetes novemberi tanács­ülés óta csupán annyi történt, hogy a főváros pénzügyi bizottsága az luszoda ügyét — Berczell Jenő tanács­nok távolléte miatt— levette a napi­rendről és ezenkívül a főváros urai megtekintették a Nádor-kertet, amelyet nemzeti stadion építésére csak abban az esetben tartanak alkal­masnak, ha a közlekedés a messze fekvő területig ki lesz építve. Ezek a negatívumok a MUSz-t semmiesetre sem elégi tették ki és igy ma sor kerül arra a tanácsülésre, amelyet Joggal sorsdöntőnek le­het nevezni. Ezen a tanácsülésen dől el tehát, hogy helyén marad-e a MUSz mai vezető­sége, vagy sem. A tanácsülést hétfőn este szigorúan bizalmas értekezlet előzte meg elnök­ségi, tisztikari és tanácstagok bevoná­sával. Az értekezletről rezignáltan tá­voztak a magyar uszósport vezérei s a csüggedt hangulat elárulta, hogy hiábavaló volt minden erő­feszítés, minden önzetlen mun­kálkodás, az Európa-bainokságok kitűzött idejére, 1926 augusztusára nem lesz Budapestnek sportszerű uszodája, beváltásra kerül tehát a MUSz vezető­ségének az elhatározása. A MUSz, mint már megemlékez­tünk róla, a legfelsőbb magyar sport­fórumhoz, az OTT-hoz, átiratot in­tézett, amelyben kérte, hogy kép­viseltesse magát a tanácsülésen, hogy a lemondások esetén az ügyek vitelét felelős kézbe tehessék le. Az OTT részéről Kelemen Kornél dr., a Főiskolai Sportszövetség elnöke jelenik meg a tanácsülésen kormánybiztosi minőségben. A tanácsülésen, hacsak egy »deus ex machinao nem teremt az utolsó órában más helyzetet, Dormándy Géza ezredes, a MUSz társelnöke jelenti be az elnökség és a tisztikar lemondá­sát, amit a tanács lemondása követ, amit a MUSz-ban hangadó szerepet betöltő tanácstag fog bejelenteni. Mintegy természetes, hogy a pénz­táros lemondása csak elvben történik meg, mert ő pecuniális elszámolással tartozik a közgyűlésnek és bár a MUSz egész vezetősége a közgyűléstől kapta a mandátumát, mégis könnyebb a helyzetük, mint a pénztárosnak, akit anyagi felelősségek terhelnek mindaddig, amig elszámolását más felelős kezekbe nem tette le. K,evés a remény, hogy az utolsó pillanatban meg lehessen állítani a ro­hanó szekeret, amely a magyar uszó- sportot oda veti vissza, ahonnan a MUSz mai vezetősége időt, fáradságot és saját anyagi eszközeit nem kímélve elindította. A lelkek mélyén fekvő elkeseredést élénken juttatja kifejezésre Béldi Alajos vezérkari őrnagynak egy rövid nyilatkozata, amelyben azt mondja, hogy méregkeverők okoz­ták, hogy az események idáig fejlődtek. Méregkeverők, akik politikát visznek be a sportba. — Én azonban— úgymond Béldi őrnagy, a MUSz alelnöke — nem politizálok. — Unom már ezeket az ügyeket, teljesen el vagyok kedvetlenedve ég ezért elhatározott szándékon!, hogy a sporttól teljesen visszavonulok sőt az OTT-ban viselt tisztségemről is lemondok. Odáig fejlődtek tehát' az ügyek, hogy a magyar uszósport kimagasló egyéniségeit veszíti el, • közöttük Béláit, Donáth dr.-1 és Kéler dr.-1, akiket pótolni nem lehet. Nem lehet azért, mert csak azok pótolhatók, akiket van kivel pótolni. A magyar uszósport ma nem ren­delkezik annyi vezető értékkel, hogy azokat, akiket elveszít, helyettesíteni tudja. Képek a „behavazott" vasárnapról. (Pobuda íciv.) Akik a Lágymányosról kimentek Kispestre. A BEAC csapata »civilben* a kispesti pályán. Ahol az FTC és az NSC akart biztos pontokat szerezni. Az Üllői-uti pálya hótakaró alatt. Rádióanyagok gyári áron DÉNES TESTVÉREK elektrotechnikai és fémárugyár r. t. BUDAPEST, VI. KÉR., GYÁR-UTCA 11

Next

/
Thumbnails
Contents