Sporthirlap, 1926. március (17. évfolyam, 34-51. szám)

1926-03-01 / 34. szám

Hétfő Budapest, XVII. ifi., 34. sz„ 1928. március 1. Ára 2000 K Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. kerfilet, Daitnady Győzö-utca 3. sz. Távirati dm: Sporthirlap Budapest. Telefonszim: 70—23,75-25 es délután 75-24. Előfizetési árak: Belföldön és Ausztriában egy negyedévre 100.000 korona, egy hónapra 40.000 korona. Egyéb külföldre egy negyedévre 150.000 magyar korona, vagy ennek megfelelő valuta. MEGfELENIK SZERDA ÉS PÉNTEK KIVÉTELÉVEL MINDEN NAP Egyes szám ára: Belföldön 2000 K. Ausztria 40 és 20 gr. Jugoszl. 5 és 3 dinár. Csehszl. 2 és 150 ck. Franclaorsz. 150 és 1 tr. Olaszország l-50 L. Né­metország 25 a. pf. Lengyelország 30 gr. Amerika 5 c. Teljes megegyezésre ve­zetett a magyar-osztrák -cseh íitballkonferencia ■ A brüsszeli konferenciát megelőzően ma ülésezett az MLSz által meghívott magyar—osztrák—cseh szövetségek delegátusaiból alakult konferencia. Meisl Hugó után tegnap reggel meg­érkezett Budapestre a cseh szövetség képviseletében Karéi Pelru szövetségi titkár is, akit azonnal az MLSz helyi­ségébe kalauzoltak. 1 A konferencián alapos megbeszélés 'alá kerültek az összes nemzetközi ■problémák, mégpedig nemcsak azok, amelyek a brüsszeli konferencia prog­ramján szerepelnek, hanem mindazok, amelyek ma a vezető futballnemzetek- ket, érdeklik és foglalkoztat ják. A konferencián természetesen Meisl Hugó töltötte be az előadó szerepét, aki már egész fegyvertárral rendel­kezik s ezt nemcsak Brüsszelben vo­nultatja fel, hanem már Rómára is tartogatja. Az általa felvetett egyes problémákhoz csatlakoztak a mieink is néhány érdekes kérdés felvetésével s az egyes pontok felett megindult vita tisztázta a véleményeket. Bár a vita anyaga nem került nyil­vánosságra, a kiadott kommünikéből látjuk, hogy az értekezlet eredményes volt s a futball nagy kérdéseiben a három szomszédos ‘nemzet, egységes plattformra jutott. A tanácskozás és a rezümé. A tanácskozást délelőtt tíz órakor kezdették el, majd fél kettőkor abba­hagyva, délután hattól folytatták egészen esti tiz óráig. A konferencia szigorúan zárt. jellegű volt s arról az ülés végeztével a következő kommüni­két adták ki: ; i. A FIFA a múlt évben valamennyi hozzátartozó nemzeti szövetségnek tudomására hozta a nemzetközi olim-' piai bizottságnak azt a határozatát; mely szerint az 1928-ban Amszter­damban tartandó . olimpiászon csak olyan amatőr -játékosok vehetnek részt, akik 1925 október óta semmiféle munkabérmegtéritést nem kaptak. A NOB-nak erre a határozatára, miként az amatőr-kérdéssel és az ama- tőrizmusrói szóló Határozatokkal kap­csolatosan általánosságban is, az ér­tekezleten résztvevő képviselők kije­lentik, hogy a jutballsporlra nézve csak egyetlen fórum, és pedig a FIFA ille­tékességét. ismerik el úgy az amatőr, mint a futballsportol érintő más kér­désekben. , 2. A német szövetségnek a hivatá­sos flttball istákkal szemben elfoglalt álláspontjára nézve a három szövet­ség a iegközelebbi római FIFA kongresszuson javaslatot fog beter­jeszteni, amely szerint a FIFA-hoz csatlakozott egyik szövetség sem tagad- 'hatja meg a másik szövetség valamelyik 'egyesületével szemben a mérkőzés enge­délyezéséi azzal, hogy annak csapatában bevallott és a FIFA által is elismert hivatásos játékosok szerepelnek. 3. Javaslatot terjesztenek be Ró­mában továbbá arról is, hogy az egyes nemzeti szövetségeknek kötelességévé’lé­tessék a jenhatóságuk alá tartozó egyesü­letekkel kötelezettségeiket teljes szigor­ral betartani. 4. Az Üzletszerű közvetítés teljesen küszöböllessék ki a f útba libái. 5. Kívánják a legtisztább amatőr­álláspont keresztülvitelét, természete­sen a két csoport szigorú kettéválasz­tásával is. W$- A FIFA alapszabálymödositó bi­zottságának némi módosítással vala­mennyi javaslatát elfogadják. Eset­leges további javaslatok érdekében azonban kívánatosnak tartják a brüsz­Két, stílusos futballt kultiváló csa­pat nívós küzdelmét jött ki megnézni a több mint tízezer főnyi közönség, a szép számú publikum azonban a játék végén reményeiben alaposan csalódva távozott. A csapatok ugyanis az első félidő 12. percétől kezdve — amikor Senkey I valósággal leütötte Takácsot, úgy hogy eszméletlenül vit­ték ki a pályáról — ádáz ellenségek­ként törtek egymásra, s nagyobb súlyt helyeztek egymás lerugására, mint szép és tetszetős akciók bemuta­tására. Az eredmény hii tükre az erő­viszonyoknak, mert — ha az MTK sokkal többet is volt frontban a Vasasok javára kell írni, hogy a játék nagy részében legjobb emberük, Takács nél­kül I voltak kénytelen játszani, s az MT K se hideg, se ■meleg csatárjáté­kával szemben > a Vasasok ritkább tá­madásaiban volt élet és tétek. Az MTK ke-zd és Molnár már az első percben komoly munkát ad Nyerges­nek. A 12. percben történik a fentebb jelzett incidens, amelyet a biró, igen helytelenül, nem torol meg, s ennek következtében a játék teljesen el­fajul. Takácsot óriási izgalmak közölt viszik az öltözőbe, ahol orrán-száján dől a vér belőle. A 20. percben Senkey rosszul hátra­adott labdája kornerhez juttatja a Va­sast. Kojjler szépen iveit beadására Griinfeld kitünően ugrik s fejese a védő­játékosok között az oldalhálóban akad meg (0 ; 1). A Vasasok ettől kezdve Grünfeldet hátravonva, két centerhalffal és 3 csa­tárral játszanak.. Az MTK uralja a hátralevő időt ; a 28. percben Reiner szeli konferencián való megjelenésü­ket. 7. Magyarország, Ausztria és Cseh­szlovákia teljesen elismerik a négy brill szövetség előjogait, hogy Anglia közre­működését, a FIFA-nak megnyerjék s ezzel a FIFA-t erősítsék. 8. A futballsport összetétele, vala­mint sportbeli és anyagi jelentőségére való tekintettel a FIFA-nak, mint a jutballsportnak általában is, minden olimpiai szervtől való teljes független­ségre kell törekednie. ■ Meisl Hugó és Karéi Petru az estét még a budapesti futballvezérek tár­saságában töltötték, de a hétfő reggeli első vonattal hazautaznak. tizenegyest követelő hendszet is vét, amit a bíró nem ad meg. A második félidő 7. percében vissza­jön Takács és meglehetősen deformált arccal; játszik ugyan, de közelharcba nem igen bocsátkozik. A 8. percben Demlcó beadását Nyerges kiboxolja Opata elé, aki kapásból kiegyenlít (1:1). A 29. percben Jeny beadását Klein és Mácsik elnézik, Opata egészen üre­sen kapja a labdát, már-már gólnak látszó lövése azonban a kifutó Nyer­gesről a mezőnybe pattan. Az utolsó 10. percben az MTK erősen finisei. A 40. percben Nádiért a biró jeleselésért, kiállítja. A bajnokság felé törő UTE nehéz akadályon jutott túl a »33» FC le- győzetésével. Őszi legyőzőjével szem­ben ezúttal hendikeppel indult a harcba, mert védelmének főerősségei, Fogl II és Fógl III hiányoztak a csa­patból. Az előbbi — az UTE-től nyert értesülésünk szerint . — kényesebb természetű csontizomrándulása” miatt maradt távol a meccsről, öccsét pedig uijesonttőrése akadályozta a részt- vételben. Az UTE csapatának hiányos volta azonban kiegyensúlyozást nyert az­által, hogy a »33»-asok viszont az FTC elleni mérkőzésen megsérült Zloch-ot és az őszi FTC-meccsen szen­Az MT K kétségtelenül sokkal egy­ségesebb, mint ősszel volt, frissebbek és'fittebbek a játékosai, mindamellett még mindig nem az az együttes, amelyben feltétlenül meg lehet bizni. > A csapat aránylag gyenge része még mindig a csatársor, amely meg­lehetősen darabos. Molnár nagy (for­mában van, de ha ketten rá állnak és kissé erélyesen mennek rá, mint ezúttal is, bizony nem tud eredmé­nyes Tenni, ami azután az egész csa­társor játékán meglátszik. Opata sok­kal fittebb, mint ősszel, de még min­dig nem a régi. Bús egyelőre csak ígéret a jövőre, mig Jeny messze van legjobb formá­jától. Demkó jótechnikáju játékos, de minden akciója elárulja, hogy nem szélső. A fedezetsorban Rebró fáradhatat­lan, Kiéber csak a passzaival tűnik fel, mig Nadler a mókáival vételi észre magát. A Kocsis—Senkey hát­védpár abszolút biztos. Remete min­den mozdulata jó formáról bit zói.ysagot. A Vasasok játékának kritikájánál döntő súllyal esik latba az a körül­mény, hogy a játék nagy részében Takácsot nélkülözniük kellett s az elért gól után inkább az eredmény megtar­tására helyeztek súlyt. Nyerges mindvégig bravúrosan, vé­dett; csak egy kisebb hibát csinált, amiből azután az MTK kiegyenlítő gólja esett. A mezőny legjobb embere Király volt, aki néha teljesen egyedül verte vissza az MTK megújuló táma­dásait. Mácsik talentumos, de rutin- nélküli játékos. A Klein—Sípos—Reiner halfsor vé­gig agilisán és meglepően jól dolgo­zott, úgy hogy a szép sikerben a half­sor nagy formajavulásának jelentős része van. A csatársorban Grünjeld mutatkozott be előnyösen, Takács csak keveset volt játékban, mig a Szentmiklósy— Himmer balszárnynak nem volt jó napja, bár Szentmiklósy technikai finomságai most is érvé­nyesültek. ' Vasas ifj.- MTK ifj. 3 : 2. MTK II.—Vasas II. 2:0. vedelt sérülését még mindig smylő Oláh-1 voltak kénytelenek nélkülözni. A két csapat erőviszonyainak ilye­tén kiegyenlítődése ellenére az UTE ’ revánsot vett őszi legyőzetéséért. Az értékes Jfét pont elhóditása azonban csak ádáz küzdelem árán sikerüli. A meccs végéig változatos, élénk és ■ izgalmas volt; a lila-fehérek többet; támadtak, mint a budaiak, de az ■ utóbbiaknak a ritkább támadásai is jelentettek legalább annyi veszélyt, mint ellenfelüké. Végeredményben az UTE megérdemelten nyerte meg a mér­kőzést, — jóllehet a győztes gólt sze- rencsével-érie. el, ■— de viszont a »33»- asok is megérdemeltek volna egy pontot. flz FTC ismét három ponttal vezet. — Legyőzte az ETC-1, míg az MTK. és NSC dön­tetlenül Játszottak. — Az UTE ellenben legyőzte a ,,33‘Uasokat. — A BEAC, nagy meglepetésre, biztosan verte a III. kerületieket s a Törekvés Is mind a két pontot elvette a VAC-tél. — MTK—Vasas 1:1 (0:1). — Hungária-uti pályát — 12000 néz8. — Bíró : Vértes unre. — MTK: Remete — Kocsis, Senkey I—Rebró, Klélier, Nádiét — Demkó, Molnár, Opata, Bús, Jeny. — Vasas: Nyerges,— Király, Mácsik,— Klein, Sipos, Reiner—Koffler, Takács, Grünfold, Szentmiklóssy, Himmer, UTE—„33“FC 2:1 (1:1). — Üllői-uti pálya. — Biró: Klein Árpád. — UTE ; Szülik—Bölcskey, Markó—Kelecsényi, Bii2a, Müller—Leitner, Tö­rök, Groszmann, Schaller, Szidon. — *>33» FC: Zsák—Hegyi, Kovács dr. t —Bcller, Szabó P., Strausz—Hoífmann, Szenczy, Pipa, Krámer, Ujváry. PT SENATOR cigarettapapír és hllyely

Next

/
Thumbnails
Contents