Sporthirlap, 1926. április (17. évfolyam, 52-67. szám)

1926-04-01 / 52. szám

Csütörtök Budapest, XVH év!., 52. sz., 1926 április 1, Áfa 2000 K _________ _,ju_L_iL_ji.j-LüiiiiiiJiiiiMiiuiijjiLi üiiyjnu.iiLij...Lirji8jjjap.iüii| Sz erkesztőség és kiadóhlralal: I Előfizetési árak: Belföldön és Ausztriában egy negyedévre 100.000 korona, egy hónapi* 1 int- ReiWMBn «ina K. Ausztria 4ü és ÜO gr. Budapest, IV. kerület, Dalmaity Győző-utca 3. n. I 40.000 korona. Egyéb külföldre egy negyedévre 160.000 magyar korona, vagy ennek I Jugoszlávia 4 és 8 dinár. Csehszlovákia 15 ék Távirati eim: SportWrlap Budapest. I megfelelő valuia. I Franciaország 180 és 1 fr. Olaazország 150 L. Német. Telefonszám: 15-23, 76-85és délman 75-84. , | MEGJELENIK HfiTFON, KEDDEN. CSÜTÖRTÖKÖN ES SZOMBATON | ország 26 a. pf. Lengyelország 80 gr. Amerikai SCJWIA ("Prága)—FTC Áfa délután 4 óraKor asz üllöiúti pályán Előtte a megsemmisített HEAC-Törekvés bafnolci meccset jáiss&álc újra Vezető egyesületeink, . az MTK, FTC és UTE ezúttal igazi, vérbeli serlegmórkőzésekkel kedveskednek hű és kitartó közönségüknek, amennyiben tényleg létező esüst ser­legért, előre elkészített arany és ezüst érmekért fognak küzdeni hus- vét hetében a negyediknek meg­nyert prágai Slavia részvételével. A húsvéti programm rendezői soha jobbkor nejn biztosíthatták a Slavia budapesti vendégjátékát, mint most. Az utóbbi időben ugyanis nemcsak nálunk, hanem egyebütt külföldön is a főfigyelem és érdeklődés elsősorban a cseh fut- ballsport s annak legkiválóbb re­prezentánsai, a Slavia és Sparta felé fordult, amit bizonyít különben az a körülmény is, hogy a bécsi csapatok inváziója helyett az idén inkább a prágai egyesületeket lát­ják vendégül a budapesti egyletek is s a DFC és Sparta után ezúttal a Slavia látogat el hozzánk, még pe­dig mindjárt három mérkőzésre. Ha féltesszük a kérdést, hogy mire vezethető vissza a oseh csapa­tok iránti érdeklődés nagymérvű emelkedése, úgy hamar megadhat­juk a választ: a csehek játsszák jelenleg a leg­egyszerűbb, egyben azonban a legeredményesebb futballt. s essen a téren úttörőknek tekinthe­tők. A csehek voltak az elsők, akik felismerték annak a jelentőségét, hogy — főleg az új ofszájd szabály behozatala óta — az egyéni képes­ségek, trükkök ás driblingek csil­logtatásának ideje lejárt s nem az egyéni akciókban, hanem az ossz- játékban rejlik az erő. Az akciókat febát a legegyszerűbben, minden sal­langtól memíen kell keresztülvinni. Az okos helyezkedést, amely nagy erőmegtakarítást is jelent, minde­nek elé teszik s emellett nagy súlyt helyeznek a lövőképesség minél tö­kéletesebbé tételére. Amikor a leg­több magyar csatársor a kapu előtt, még ide-oda tologatja a lab­dát. a csehek egy jól irányított lö­véssel rég elintéznék már az ügyet. Ennek, a ma. már egyedül életké­pes stílusnak legméltóbb reprezen­tánsa a Slávia, amelynek vendég iátéka elé a Sparta elleni gye­seimé s a Sparta budapesti szerep­lése után általános érdeklődés nyil- és tűzzel dobva magát a küzde- vánul meg. lembe, meg tudta zavarni a Slavia A Slávia utoljára tavaly ősszel nyugodt kombinációit^ s méltó ju- szerepelt Budapesten, amikor is talomkepen a szép győzelem jutott l:0-ra kikapott az FTC-től, miután osztályrészéül. egy héttel előbb Prágában 6:0-ra Annakidején a Slavia a vereség győzött a zöld-fehérek ellen. Annak- mentségére azt is felhozta, hogy idején a _ közönség sehogysem tudta játékosai a közönség viselkedését elfogadni a két eredmény realitását illetőleg előre meg voltak félem- és sűrűn hallatszottak hangok, hogy jj^ve s ez hátráltatta őket képessé- a Slavia Budapesten félgőzzel . geilc "kifejtésében, ©s a kifogás is szott s etre vezethető vissza a ve- elesik azonban most, mert a pesti resége. Pedig, akik ezt hitték, hely- hozzáértő közönség csak a sportot télén utón járták, mert a Slavia Bu- látja éíj nézi a gjavia játékában s dapesten is, csak úgy mint Praga- mint a Sparta esete bizonyítja, a bán, teljes erővel küzdött s az ered- jó játékot nem fukarkodik hangos menyekben mutatkozó nagy ku- elismeréssel honorálni lönbség éppen a csehek játék modo­rában keresendő A Slavia a lehető legerősebb Prágában ugyanis az őt Slavia- és legkomplettebb összeállításá- csatár a saját pályán, amely tud- bán jön Budapestre, valevőleg szélesebb a pestieknél, ____-irmn „n____ te ljes mértékben érvényre tudta juttatni a helyezkedésben és lövő- - • - i • „cniraefóit ^me^als képességben mutatkozó erényeit, ®e*en1iranynl0 asPiraclólt megala­amellyel szemben a meglepett FTC- p za ' védők szinte tehetetlenek voltak. Ha csapatának egyes részeit tag- Kileneven perc azonban elegendő laljuk és méltatjuk, igazán dilem- volt arra, hogy megtalálják ennek mában vagyunk, hogy a közvetlen is az ellenszerét s a következő ta- védelmet, a halfsort vagy a csatár- lálkozás alkalmával már az FTC sort dícsérjük-e. Ha mi mégis a is a Slavia modorában, a jó helyez- csatársort állítjuk első helvre, tesz- kedésre és az egyéni trükkök ki- szűk ezt azért, mert a Slavia tá- küszöbölésére fektette a fősúlyt madósorát tartjuk az ú. n. cseh- teljes sikerrel. Nagy lelkesedéssel stílus legméltóbb és legtipikusabb lése után általános érdeklődés nyil­vánul meg. A Slávia utoljára tavaly ősszel szerepelt Budapesten, amikor is l:0-ra kikapott az FTC-től, miután egy héttel előbb Prágában 6:0-ra győzött a zöld-fehérek ellen. Annak­idején a közönség sehogysem tudta elfogadni a két eredmény realitását és sűrűn hallatszottak hangok, hogy a Slavia Budapesten félgőzzel Ját­szott s e#ré vezethető vissza a ve­resége. Pedig, akik ezt hitték, hely­telen utón jártak, mert a Slavia Bu­dapesten is, csak úgy mint Prágá­ban, teljes erővel küzdött s az ered­ményekben mutatkozó nagy kü­lönbség éppen a csehek játékmodo­rában keresendő Prágában ugyanis az öt Slavia- csatár a saját pályán, amely tud­valevőleg szélesebb a pestieknél, teljes mértékben érvényre tudta juttatni a helyezkedésében és lövő­képességben mutatkozó erényeit, amellyel szemben a meglepett FTC- védők szinte tehetetlenek voltak. Kilencven perc azonban elegendő volt arra, hogy megtalálják ennek is az ellenszerét s a következő ta­lálkozás alkalmával már az FTC is a Slavia modorában, a jó helyez­kedésre és az egyéni trükkök ki­küszöbölésére fektette a fősúlyt teljes sikerrel. Nagy lelkesedéssel A Slavia csapata képviselőjének. Öt tökéletes labda technikájú játékos szerepel itt egy más mellett, akik azonban rendkí vüli képességeiket éppen az akciói minél egyszerűbben való keresztül vitelére fordítják s éppen a Spartí ellen a tökéletesség mintaképéinél bizonyultak. A fedezetsor agilitás! s a közvetlen védelem labdabiztos sága kitűnően egészíti ki a támadf kvintettet Az FTC ugyancsak a legkora­pletteb összeállításában startol, s a Rapid elleni győzelem után bajnokságban elfoglalt vezető po ziciójának megfelelően, ugyancsal ambicionálja úgy a Slavia ellen győzelmet, mint a húsvéti serlei és a velejáró aranyérmek megnye rését. Kétségtelen, hogy a csapa jelenleg jó kondícióban és lendület ben van, a régi, minden tagját i hagyományos FTC lelkesedés hatji át, amely már sok nagy sikerhe juttatta a zöld-fehéreket A teljesen bizonytalan kimene telű mérkőzésre *a két csapat a kő vetkező összeállításban áll fel: Slavia: Ptaomoka — Hojar. Ku mermann, Plodr, Pletíoha, Vodicfc — Dobi a s, Soltys, Silny, Pnc, Sl monek. FTC: Hóhér — Takács L, Huns ler II. — Fuhpmaam, Miiller, Blirm - Máesay, Steczovits. Pataki, Sár dór. Tóth. A nemzetközi mérkőzés előtt a megsemmisített BEAC—Törek­vés meccset játsszak újra. A mérkőzés kimenetele szintén b: zonytalan, mert — bár legutóbl teljesítményei alapján a BEAC-c jobbnak tartjuk — nem szaba megfeledkezni a lelki erőről és kec vező helyzetről, amelyet a vasuta csapatnak az a tudat kölcsönö: hogy csak nyerhet az új mérkőzé sen, rosszabbul semmiesetre ser járhat, mint az eredeti mérkőzé alkalmával. A legkisebb döntette már nyereséget jelentene a sz? mára, viszont a BEAC helyzeté fordítaná rosszabbra. Mind e szempontokat figyelemb véve, kemény, de fair küzdelmet é egy gólarányú BEAC-győzelme várunk. ROYAL-APOLLO, OMNIA, GORSO Kertész Mihály, Lily Damita, Nikolaj Rimsky

Next

/
Thumbnails
Contents