Sporthirlap, 1926. május (17. évfolyam, 68-84. szám)

1926-05-01 / 68. szám

ak. Kenyeres Szombat Budapest, XVII. évi., 68. sz., 1926 május 1. Áfa 2000 K Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. kerület, Dalmady Győző-utca 3. sz. Távirati cím: Sporthirlap Budapest. Teleíonszám: 75—23, 75—25 és délután 75—24. Előfizetési árak: Belföldön és Ausztriában egynegyedévre 100.000 korona, egy hónapra 40.000 korona. Egyéb külföldre egy negyedévre 150.000 magyar korona, vagy ennek megfelelő vahna. MEGJELENIK HÉTFŐN, KEDDEN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON Egyes szám ára: Belföldön 2000 K. Ausztria 40 és 20 gr. Jugoszlávia 4 és 3 dinár. Csehszlovákia Ifit) ék. Franciaország 150 és 1 ír. Olaszország IfiO L. Német, ország 25 a. pf. Lengyelország 30 gr. Amerika 5 c­Zsák helyett Remete védi a magyar kaput Az MLSz nagyszabású jubileumi programmját öt válogatott mérkőzés vezeti be szombaton és vasárnap Alapításának negyedszázados ju­bileumát ünnepli a leghatalmasabb ás tagadhatatlanul legnépszerűbb magyar szövetség, az — MLSz. Hu­szonötesztendő szép idő — ennyi idő alatt az elültetett piciny ma- goeskából terebélyes fa fejlődhet. Huszonöt év előtt a futballsport akkor még kevésszámú, de lelkes hívei megalapították a Magyar Labdarúgók Szövetségét. Szerény kezdetnek indult a magvetés, de a magyar közönség futballszeretete bámulatosan fogékony talajnak bi­zonyult és a mesebeli bő esztendők következtek el. A magoeskából, a legvérmesebb ábrándozók vágyait is felülmúlva, nem terebélyes fa, hanem dús erdő fejlődött. Erdő, amelynek fái közül a sport ellen­ségei, a kártékony pusztítók egyes fákat megtámadhatnak, esetleg ki- dönthetnek —, de azok a hiányok, báb fájdalmasak, az erdőben meg sem látszanak. A Magyar Labdarúgók Szövet­sége, amely az utóbbi időben súlyos megpróbáltatásoknak volt kitéve, talán semmivel sem adhatott _ mél­tóbb választ, mint a jubileumi esz­tendő felejthetetlenül gazdag és sportszem- ___ pontból nagy értéket jelentő ünnepi pro­gramjával.. A páratla­nul érdekes sportpro­gram lebonyolítása május első napján kez­dődik. Előrelátható, hogy a jubiláris esztendő nagy futballcsatáira a kö­zönség olyan óriási tö- §S| megei fognak felvo­nulni, amelyeknek lát­Rehró Papp Dudás mai. Keméljük, hogy az ünnepi hangulat foko­zottabb erőfeszítésre buzdítja az újoncokat, a veteránok egyaránt és mint a legnépsze­rűbb sport, a labdarú­gás kiválasztott kato­nái, újabb dicsőséget és becsületet szereznek kedvenc sportoknak. Ez méltó bevezetése lenne a magyar laibda- rúgósport 25 éves jubi­láns ünnepségeinél:. Remete Busa Tóit) Takács Kovácsy Spttz Kapui ^ MT Sporiemberek a sTűmmR-me FTC-MTK futballcsokoládé. j------- — ................................................. Kapható tnín&eniiíí. —■-----------------“ —-—-J ! I tá n minden irigységnek és intriká­nak el kell némuini és csupán az el­ismerés szózata állapíthatja meg, hogy az a sportszövetség, amely 25 esztendő alatt ilyen közönséget ne­velt, hasznos és jó munkát végzett és működésére az egyetemes sport .szempontjából a jövőben még foko­zottabb szükség van. A jubileumi program középpont­jában az ötvennyolcadik magyar­osztrák válogatott mérkőzés áll. A magyar-osztrák mérkőzések labda- rúgósportonknak mindenkor leg­fontosabb erőpróbái és legmegbíz­hatóbb értékmérői voltak. így van ez most is, amikor a magyar fut­ball a válaszúton állva, a második negyedszázadba lép. A nagy válogatott mérkőzésen kí­vül három fővárosi és hat vidéki válogatott csapat szerepel szomba­ton és vasárnap különböző bel- és külföldi frontokon. Közismert és felesleges volna a válogatást végző felelős faktorok nehéz helyzetét vá­zolni, de bizonyos, hogy a nehéz vi­szonyok ellenére, nagyon régen kí­sérte válogatottjainkat olyan biza­lom a küzdőtérre, mint ez alkalom-

Next

/
Thumbnails
Contents