Sporthirlap, 1926. június (17. évfolyam, 85-101. szám)

1926-06-01 / 85. szám

Kedd Budapest, XVIL évi, 85. sz„, 1926 juníus 1. Ár3 2000 K Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. kerUlet, Dalmady Győző-utca 3. sz. Távirati cím: Sporthirlap Budapest. TeleFonszám: 75—23, 75—25 és délután 75—24. Előfizetési árak: Belföldön és Ausztriában egynegyedévre 100.000 korona, egy hónapra 40.000 korona. Egyéb külföldre egy negyedévre 150.000 magyar korona, vagy ennek megfelelő valu:a. MEGJELENIK HÉTFON, KEDDEN, CSÜTÖRTÖKÖN ES SZOMBATON Egyes szánt ára: Belföldön 2000 és4000K. Ausztr.40és20 gr. Jugosz!.4és 3 dinár.Csehszlov. 2ésl'5ü ék. Románia 12 lei Franciaország 150 és 1 Ír. Olaszország T50 L. Német­ország 25 a. pf. Lengyelország 30 gr. Amerika 5 c­Az utolsó ajnatőrbajnokság: küzdelmei a zöld gyepen az elmúlt vasárnappal be­fejeződtek. Nincs senki, aki valami bánatfélót érezne, aki könnyeket ej­tene felette. Mert már csak a neve volt amatőr, a tartalma, a lényege megcsúfolása volt az aanatőőség­nek és az a tánc, melyet egyesüle­tek, vezetők, játékosok körülötte lejtettek, már a nemtelen indulatok és érzések egész légiójától fűttetett. Nem volt abban semmi a tradicio­nálisam amatőr sportok lovagiassá­gából, fáfrségóből, a magát és ellen­felet megbecsülő gentleman küzdel­méből, hiányzott belőle a szívós lé­lek, hiányzott a nemesség, az elő­kelőség. Ellenben tomboltak benne az emberi rosszindulatok, a kár­öröm. az irigység, a féltékenység, az emberi lélek sötét démonjai, a romlott gondolkodás miazmákikai telített légköre, melyben paktálá- sok. vesztegetések születtek és ezek. egyesületek és játékosok becsületét kezdték ki. Romlott volt egész bensőjéig ez az utolsó amatőr-bajnokság, miként megromlott Róma egy dekadens, laza erkölcsökre támaszkodó és csu­pán élvezetre vágyó korban és meg az sem szolgálhat mentségére, hogy a pénz ördöge, az üzleti szellem, a vállalkozás, a kapzsi és mindent el­nyelő nagytőke rontotta volna meg. Mert semmi sem volt benne a tő­kék, a vállalkozások tisztes kereske­dői felfogásából, semmit sem tar­talmazott a hivatásos sportolók korrekt kereskedői puritánságából, ez a sport éppen olyan rossz volt professzionista sportnak, mint ama­tőrnek. Minden tisztességes profesz- szionalista üzemnek félre kell for­dulnia tőle, mert kár meg is szület­nie, ha ezeken a nyomokon indul el. És. mert sem amatőr, sem profesz- szionalista nem v.olt, örülni kell, hogy befejeződött és 25 éven át vi­selt köntösében, melyet rég le kel- létt volna szaggatni vállairól, többe vissza nem térhet. Jöjjön az utolsó amatőrnek csúfolt bajnokság után az első becsületes és tiszta profesz- szionalista bajnokság és tanítson, mutasson példát mindenfelé. Mu­tassa meg, hogy a hivatásos labda­rúgó sport éppen olyan kultúrté- nyezője közéletünknek, mint a be- csüíeTes ipar és kereskedelem, avagy a dúsan dotált művészetek bármely ága és a becsületes pro­fesszionalisták felfogása, sportról táplált nézete éppen olyan ideáli­san tiszta, komoly és sportszerű, mint a régmúlt időle amatőrjeié. És az amatőrt a professzionalistától semmi más nem választja el, mint­hogy egyik pénzént műveli azt _ a sportot, melyet a másik kedvtelés­ből űz — ha talán jobban és töké­letesebben is. Egy világ választja el azonban mind a kettőt az utolsó amatőr-bajnokság úgynevezett ama­tőrjeitől és amatőr-bajnokságától. Döntő fordulat várható a vesztegetési botrányban az ÖTÉ szerda esti választmányi ülésén A VÁC a leghatározottabban tiltakozik, de ha baja esik, másokat is magával ránt Az ETC reménykedik, hogy a V AC-oí diszkvaMfikálják s így ö bentmarad az l. osztályban Súlyos és nagyjeleiifőségi határozatok előestéién A bajnokság és kiesés eldőlt. De csak a zöld gyepen. Az igazi küz­delem a kiesés körül csak most fog megindulni. Amíg ugyanis nem tisztázódott, .hogy mely egyesület­nek kéll eggyel alacsonyabb osz­tályba leszállamok, valami apati- kus várakozással néztek az összes egyesületek a szállingózó vesztege­tési hírek felé és akinek nem égett a háza, az legfeljebb a maga mo­ralizáló megjegyzéseit és kritiká­ját fűzte az esetekhez. Ám egyszer­re megváltozott a helyzet vasár­naptól. Most már vad.kiesett egye­sület, melynek létérdekébe vág, hogy a vesztegetési vád beigazoló­dik-e, vagy sem. Olyan minimális pontdifferencia választja el az ETC-t a hátulról harmadik VAC- tól. hogy a vádnak alapossága és beigazolása a helycserét, illetve az elsőosztályban való bennmaradását jelentené az „ETC-nek. -Neki tehát óvnia kell és ez alapon most már az MLSz-nek fokozott gyorsaság­gal és eréllyel kell ezt az egész ügyet kivizsgálnia. A bajnoki sor­rend megállapítása elleni óvások és fellebbezések ugyancsak MLSz alapszabályai szerint oly tempó­ban intézendők el, Jiogy esetleg egy nyári rendkívüli közgyűlést is lehessen tartani, mely mint legfel­ső fórum, pontot tesz a helyezések körül támadt perek után. A küzdelem tehát a zöld asztalra terelődött. Meg van a monstre-pö- rökriek minden kelléke. A létéjben fenyegetett kis existencia mint vádló, a jelen esetben az ETC, a gyanútól alaposan megkörnyéke zett és a sajtótámadások koncentri­kus tüzében álló vádlott, a VÁC, mely ellen azonban még nem ren­delték el a vizsgálatot és a koro­natanú egyik legrégibb és legna­gyobb egyesületünk, az UTE, mely- saját sérelmeitől hajszolva és klub becsületének érdekében vállalkozott erre a háládatlan .szerepre. És akad majd védő is, aki a megtámadott egyesület igazát keresi és felmenté­sét akarja. Ma még' csak súlyos gyanuokok vannak, még csak az előzetes nyo­mozások folynak, de a suttogó fáma már kikezdte a szereplőket és a nagy, nyilvános főtárgyaláson sok minden napfényre jöhet, ami diszkreditás és aminek súlyos kö­vetkezményei lehetnek a bűnösökre. Mi a vád ? Ma már így fogalmazhatjuk a kérdést. Mert az ETC arra alapít ja az óvását, hogy az UTE játéko­sait a VÁC—UTE mérkőzésen meg­vesztegették és nem csinál. titkot VAC-ot, illetve a VÁC egyes fele­lős tényezőit tartja. Amit az UTE csak, halványan és óvatosan fogal­mazott meg és amely a bejelentés­ben csak egyoldalúkig, mint az UTE játékosai ral megtörtént' tény szerepelt anélkül, hogy a tény elkövetőit megnevezte és azok ellen vádat emelt volna, az most az ETC óvásában konkre­tizálódik, mert az ETC az UTE— VÁC mérkőzésnek megsemmisíté­sét és a pontoknak az UTE javára való írását kéri azon az alapon, hogy az UTE-játékosok megvesztege­tésében a VÁC a bűnös, tehát érdemtelenül jutott két pont birtokába Ezzel szemben mi a védelem? A VÁC szigorú házi vizsgálatot indít a vesztegetések ügyében. -Ta­gadja, hogy bármi inkerrekt dolog az egyesület vezetői részéről tör­tént volna. Az aggodalom azonban kícseBdül védekezéséből, hogy egyes klubfanatikusok az egyesület fele­lős vezetőinek háta mögött ép meg­kerülésével elkövethettek olyan. dolgokat, melyek az elhangzott vá­dakat valószínűsítik és azokra több­kevesebb alapot adnak. Ezekkel a klubfanatikiisokka.1 a klub vezetősége semmi közös­séget nem vállal. Megvizsgálja ügyüket és ha bűnö­söknek találja őket, könyörtelenül eljár ellenük. Előre leszegezi azt a véleményét., hogy ezeknek . az embereknek a. cselekedeteiért — még ha bűnösök is — a klubot felelőssé tenni nem lehet, hiszen ilymódon minden egyesületet végromlásba dönthetne pár fanatikusa, akik felelőtlenül dolgoznak a kulisszák mögött. belőle, hogy a vesztegetőnek a fS? Sportemberek a sT^HMSR.féie FTC-MTK futballcsokoládé. — , Kap&atá mindenüíit. ........................■" 1 A vasárnapi sportesemények résztet&s ismertetésével, érdekes riportokkal és nívós cikkekkel a régi nagy térjeilel® misen jelenik meg a jövő héttől kezdve a Sporthirlap hétfői *szám:a Ára 4000 korona “ mmMwmwimirnm'i imhi» 1 niiu n’-atiamm.jiu»T4i jt'nit ni iii ■ ■■iancuT tvjyj sím ma nvnm—iwawiTanr^gprinnr

Next

/
Thumbnails
Contents