Sporthirlap, 1926. június (17. évfolyam, 85-101. szám)

1926-06-01 / 85. szám

2 SPORTHIRLAP KEDD, 1926 JUNIUS t Ha a VAC-nak baja esik a többi egyesületre is rájár a rúd Ezt a nagy vádat ebben a pilla­natban két motívum fűti. Az egyik a .sporterkölcsök és tisztes­ség motívuma, mely mindennél fontosabb, a másik pedig, hogy a vád beigazolása esetén megváltoz- hatik a bajnoki sorrend és a VÁC .juthat a kiesés szomorú sorsára. Még korai volna az ezirányú konzekvenciákat levonni, azért e két nagy motívumhoz csak annyi a megjegyzésünk, hogy az elsőnek teljesedése parancsoló kötelessége a szövetségnek és az összes spor­tolóknak. A másodikra vonatkozólag még nem lehet véleményt alkotni. A szabály bölcsek és törvény tudó- . sck véleményei megoszlanak e kez­désben. Az egyik radikális véle­mény az, hogy ha a vesztegetési vád beigazo­lódik, a VAC-nak el kell tűnni a sportszereplés színpadáról. sának megállapításával a problé­máknak egész légiója vár még to vábbi megoldásra és bármely irány­ban fog a döntés történni, Bizo­nyos, hogy a felek valamelyike nem fog megnyugodni és végered­ményben a benyújtott panaszok fe­ledi a felettes hatóságok egyike- násika fog dönteni. Álljon itt az érdekeltek, elsősor­ban a VÁC intézőjének nyilatko­zata: Gí-osz Marcell, a VÁC intézője nyilatkozata A Sporthirlap munkatársának kérdésére, amelyet a VÁC futball- intézőjéhéz intéztünk, az alábbi nyilatkozatot, illetve „helyzetképet" kaptuk: A VÁC részéről a leghatározot­tabban tiltakoznak mindenféle vesz­Ezzel a túlzó, de radikális mivol­tában is tiszteletreméltó vélemény­nyel szemben a józanabb jogi fel­fogás azt vitatja, hogy a VAC-ot csak akor lehet tö­rölni a sportolók sorából, ha kétségtelenül beigazolódik, hogy a VÁC vezetői legalább is tud­tak arról, hogy felelős, vagy felelőtlen klubtagok, illetve fa­natikusok vesztegetési ajánla­tokkal környékezik meg az el­lenfél játékosait. Mindkét felfogás megegyezik azonban abban, hogy a vesztegetés be: gazolása esetén a VÁC—UTE mérkőzést meg kell semmisíteni és vagy újra­játszást rendelni el, vagy pe­dig a pontokat az UTE javára írni. Mii mond mindezekhez a Vasas ? Itt kapcsolódik bele a Vasas szerepe is a vesztegetési ügybe. Ha a pontokat minden további nélkül az UTE javára írják, az UTE küz­delem nélkül, egy elvesztett VÁC- mérkőzés árán a bajnokság negyedik helyére szorítja a Vasasokat és birtok­ba veszi a harmadik helyért járó bajnoki érmeket. Ez meg a, Vasasoknak nem Monyé- niái' és ha így' döntené bármelyik szövetségi szerv, egészen biztos, hogy a Vasas óvná meg a határo­zatot. Tehát amint látható, az ügynek ezer variánsa van és egy cseppet sem olyan egyszerű, amint sokan vélik. A vesztegetési yád jogossá­ÜUöiúti pálya Szombaton, junius 5-én d. u. fél 6 órakor Pozsony­Budapest városközi mérkőzés. Előtte fél 4 órakor Iszer-seileg—MovelSz válogatott mérkőzés. tegetési vád ellen. Megesküsznek mindenre, ami szent, hogy a klubot reprezentáló elnök, futballintéző és csapat távoláll holmi vesztegétési ügyektől s tiszta, mint a ma leesett hó. Ami a konkrét esetet illeti, kije­lentik, hogy, amikor Klein Elek el­nök tudomást szerzett a lapközlemé­nyekről s arról, hogy Csángó Jenő és Deutsch Árpád állítólag pénzt juttatott egyes UTE játékosoknak, még az UTE felfüggesztő határo­zatát megelőzőleg vizsgálatot indí­tott s szerdán este azonnal felelős­ségre vonta a klub kötelékéből már sokkal előbb kilépett Csángó Jenőt, aki a leghatározottabban tiltakozott a vád ellen. Azóta a klub teljes el­nöksége foglalkozott már az üggyel s a legszigorúbb házi vizsgálatot rendelte el. Ennek során különben igen éles összeütközés volt Klein Elek és Deutsch Árpád között, Deutsch tiltakozott az ellen, hogy őt a VÁC felelősségre vonja és gye­rek módjára leckéztesse, aki nős ember s akinek csupán annyi köze a VAC-hoz, hogy átigazolási ideje alatt kijárt a VÁC tréningjeire. Ha tehát egyáltalán rendelkezésére áll a VÁC vizsgáló bizottságának, ezt csak a bizottságban helyet foglaló sportférfiak iránti személyes tiszte­letből teszi meg. A VÁC házi vizsgálata egyébként •'egy-két-napön belül döntő stódiünv ba jut. Addig1 is azonban a VÁC ré­széről a leghatározottabban kijelen­tik. hogy bármit is -eredményez ez a i vizsgálat, még ha kiderülne Deutsch és Csángó bűnössége is, azért a VAC-ot semmilyen formában sem lehet felelőssé tenni. A klub és an­nak a zöld gyepen becsülettel küzdő csapata nem szenvedhet egy-két klubfanatikus, esztelen, inkorrekt vagy együgyü cselekedetéért,1 mert ha ez lehetséges, úgy illuzóriussá válik mindenféle sporttevékenység. 'Nem kell majd egyéb, mint egy-két* agent provocateur s nagy, virágzó egyesületeket lehet tönkretenni. Kü­lönben is az az általános vélemény, hogy ezúttal is agent provocateurök működtek közre. A VÁC különben arra az állás­pontra helyezkedik, hogy addig, amig az egyesület reputációját sé­relem nem éri, ő sem nyúl erélyé- sebb eszközökhöz, de ha ez bekövet­kezik, nem lesz kímélettel senkire és minden gyanúsat, ami csak tudomá­sára jutóit, a nyilvánosság ítélőszé-- ke elé sása­Mit mondanak a VÁC játékosai? Alkalmunk volt ezen kívül a klub néhány játékosával is beszélni, akik a játékosok egységes hangulatáról és felfogásáról a következőket mondták. Fischer Lajos — Én az egész vesztegetési ügyből nem tudok semmit. Azt tudom csak, hogy az egész szezonban aill mérkő­zésen összesen 12 gólt kawtarn s két gólnál többet egyetlen alkalommal sem. Lehet-e lefekvésről rés veszte­getésről egyáltalán beszélni ilyen teljesítmények után. Tény az, hogy ősszel nem játszott a csapat úgy, mint ahogy kellett volna, de az új vezetőség fáradozásait méltánylan­dó, mindent beleadtunk a tavaszi mérkőzésekbe és sikerült is 12 pon­tot szereznünk a második forduló­ban. Az egész vesztegetési vád nem lehet egyéb irigyeink rágalmánál. Haar Móric — Én aránylag keveset járok a klubba. így reám a legnagyobb nó­vumként hatottak a. lapok közlemé­nyei az állítólagos vesztegetésről, melyről előbb semmit epm hallot­tam. Olvastam a Nemzeti Sportban vasárnap reggel az ez ügyben meg­jelent cikket, mely reám oly hatást tett, hogy á délutáni mérkőzésen 15 —20 percig a legnagyobb elfogódott­sággal küzdöttem s csak később tért. vissza önbizalmam. A csapat koráb­bi gyenge szereplését a kedvnélküli játéknak tulajdonítom, de most, hogy közel volt a veszély, mindent beleadott és pedig teljes sikerrel. Boros Endre — A vesztegetési vádról már kint Újpesten hallottam a villamoson hazafelé jövet. Én már akkor kije­lentettem. hogy az teljes lehetetlen­ség, mert egyszerűen az történt, hogy a VÁC legjobb formájával reálisan legyőzte az UTBt, amint az már máskor is megtörtént a múlt­ban. Ősszel kétségtelenül belső ba­jokkal küzdött az egyesület, de rá­termett, áldozatkész vezetőséget vá­lasztva, az új szezonban a régi lel­kesedéssel küzdött a csapat. Azt mindenki természetesnek találhatná, hogy az az együttes, amely tavaly a vezetőknek mindvégig legveszé­lyesebb riválisa volt, játékerőben gyarapodva az idén szerepelt csak klasszisának megfelelően s gyen­gébb eredményei voltak tulajdon­képpen irreálisak. Bízom benne, hogy a zöld gyepen becsülettel meg­szerzett pozíciónktól ellenségeink haragja sem tud majd a zöld asztal­nál elütni. KATONA ARTÚR doktor jogi és közgazdasági szemináriuma Budapest, IX, Káday-utca 41. (az egyetemektől 3 i^rc- nyírei. Telefon: József 105-90. Fiók: Péss, Basamalom-utcaS. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán- utca 7. Előkészítés, jegyzetbérlet, tanácskozás. Az ETC nyilatkozata Nagy érdeklődésre tarthat számot Halmos Gergelynek, az ETC alel- nökének nyilatkozata, melyet itt adunk: — Egészen az utolsó percig pasz- szive viselkedtünk a VÁC mérkőzé­seinek váratlan sikereivel széniben, mert egyrészt neon hittük, hogy az ősszel egyetlen győzelemmel sem rendelkező VÁC a bajnokság négy legerősebb csapatától hét pontot el­hódíthasson, másrészt reméltük, hogy az ETC maga szerzi meg a benmaradáshoz szükséges pon­tokat. Az ETC meg is tette a magáét s tényleg elég pontot szerzett a benn­maradáshoz, mert ha a VÁC gya­nús győzelmei közül csak egy is el­marad, ma nem mi állunk a 11. helyen. De nem maradt el egy sem és ez az, ami bennünket vérig lázi- tana még akkor is, ha nem az ETC- ről volna szó. Természetesen nem nyugszunk meg egyszerűen a ki­esésbe, hanem minden energiánkkal harcolni fogunk azért, hogy az MLSz leg­alább olyan rendet teremtsen a maga portáján, mint az UTE. Tavaly a II. osztály botrányában közel sem voltak ennyire nyilván­valóak a vesztegetések s így bizo­nyosra vesszük, hogy az MLSz mai hangulatában is lesz annyi energia a szövetségben, amely elejét veszi annak, hogy a vesztegetések förtel­mes rendszere polgárjogot kapjon a futballban. — A professzionalista szövetség a futballnak mintegy a kereskedel­mi kamarája lesz, amely a tisztessé­ges versenyt hivatott biztosítani s az az ellen vétőket kérlelhetetlenül kipusztítani. A válaszúton lévő MLSz bizonyosan át fogja érezni annak a veszélynek a nagyságát, amely előáll, ha a készülő nagy re­formok tisztaságát már előre meg­fertőzi a büntetlenül hagyott s a professzionalizmusba áthúzódó veszr tegetési kór. A Törekvés ezentúl sem politizál, csak sportol Kérdést intéztünk a Törekvéshez is, amely ugyan már régen bele­nyugodott a kiesésbe és talán az egész VAC-íigy sem érdekli, de azért még se lehet végig tétlen szemlélője az előtte lepergő furcsa táncnak. — Nyugalommal várjuk a fejle­ményeket — mondotta Pártos Gyu­la, a Törekvés futballszakosztályá­nak elnöke. — Nem tudjuk, mit hoz a professzionalizmus és mi lesz az új sfatusrendezésből. De nem is na­gyon ártjuk magunkat ebbe, mert bár a végső szót a klub választmá­nya és közgyűlése mondja ki, úgy érzem, a Törekvés amatőr marad. Ami a VÁC mérkőzéseit illeti, bi­zonyára nem maradnak érintetle­nek, ba a tisztaságuk valóban olyan nyugtalanító, mint a sajtó közli. Akik az Ékszerészeket'és társaikat ide követték, osztozniok kell ama­zok sorsában. Mi különben nem avatkozunk be most semmilyen sportpolitikai koncernbe. A Törek­vés tovább sportol; bizonyára az amatőr első osztályban s reméli, hogy a professzionalisták étvágya nem fogja játékosait felfalni. Mit mond az UTE elnöksége ? A legrövidebb nyilatkozatot az UTE elnöksége tette, de ennek a (konzekvenciái lehetnek a legsúlyo- .sa.hb&k... ■■■*>■+■-..- - *........ —'Szerda esti választmányi ülé­sünk dönt az eset ránk tartozó ré­széiben. Semmi értelme sincs tehát. hogy addig nyilatkozzunk. Nekünk semmi más óhajunk nincs ennek az elsősorban ránk nézve kínos ügy­nek kapcsán, minthogy a mi áldo­zatkészségünk után jöjjön el a sportban a tisztesség korszaka. Az Aston Villa újabb veresége Göteborgban Göteborg, május 30. Az Aston Villa Svédországban túrázó csapata vasárnap a Örgyri- te, Gais és Kamraterna csapataiból összeállított kombinálttal mérkő­zött, amelytől l:l-es félidő után 2:1 arányban vereséget szenvedett Ül lő iú ti pálya Csütörtökön, junius 3-án d. u. fél 6 órakor Viktória Ziskow(Mga)­FTC-MTK-UTE MMt Előtte fél 4 órakor válogatott triálmérkűzés. Milyen listása lehel a vesztegetési vádnak a kiesésre Ez a fenyegetés lebeg vészes fel­iéként a sportkozvélemény egén. dint annak idején a Kispest pro­fesszionalista peré alkalmával az Hitéit egyesület fővédekezése az /olt. hogy a többi egyesület leg­alább oly mértékben bűnös, mint j maga, a VÁC köreiből is olyan lirek hallatszanak, hogy ha a VÁC illen eljár a szövetség, a VÁC olyan adatokat hoz a nyilvánosságra, melyek a többi egyesületet is kompromittálni fogják. A felelőtlenség leplébe burkolód- 5Ó rérohirterjesztők már közelebbi részleteket is tudnak a VÁC—III. kér. TVE, de újabban aVAC-FTC mérkőzéssel is kapcsolatban. Tudni vélik, hogy a VAC-FTC mérkőzés előtt az FTC .játékosait is megkör­nyékezték és pedig — sikerrel. Mennyi ebből a felelőtlen pletyka es mennyi a valóság, az csak ak­kor fog kiderülni, ha a VÁC tény­leg bajba kerül és adataival — ha ilyenek vannak, — a nyilvánosság elé rukkol. A sport érdekében mindenképpen kívánatos, hogy ezekre a színfalak mögötti machinációkra és felelőtlen suttogásokra végre fény derüljön és a sport férgesei elhulljanak.

Next

/
Thumbnails
Contents