Sporthirlap, 1926. november (17. évfolyam, 172-188. szám)

1926-11-02 / 172. szám

t Szerkesztőség éa kiadóüiratal: Btntepeet, VI. kerület, Szondy ucca 34. 1. emelet. Távirati óim: SporlUirlap Budapest. Teleíonszám: Llpót 3!I6—54 és Teréz 55—74 Előfizetési árak: Belföldön és Ausztriában egy negyedévre 100.000 korona, egy hónapra 40.000 korona Egyéb külföldre egy negyedévre 150.000 magyar korona vagy ennek megfelelő valuta. MEGJELENIK HÉTFŐN, KEDDEN, CSÜTÖRTÖKÖN ES SZOMBATON Egyes szám ára:Belföldön3000 és 4000 K. Ausztr. 40és 20 gr. Jugoszl.4 ésSdinár.CsehszIov. 2 és 1-5 fik. Románia 15 és 12 lei. Franciaorsz. 150 és 1 ír. Olaszország 1-50 L. Német­ország 25 a pf. Lengyelország 30 gr. Amerikai c. A Ferencváros és a Hungária nagy győzelmei a Rapid és a temesvári Kinizsi ellen Ferenevár&s-Rapid 4:1, Hung Ferenc­város-KInlzsi 3:2 A bajnok®mérkőzéseknagy megiepetése a Komxeti hatalmas 3:2" ős győzőimé a Saharia főiéit — A Hungária és Újpest biztosan győzték te a Vasasokat és a szegedi Bástyát «*» KispesMIL kér* YWAG 2:2 Az őszi szezon legszebb napjai IkSzé tartoznak az elmúlt kettős ün­nepnap sporteseményei, melyek baj­nokiakban épp úgy, mint nemzet­köziekben hatalmas sikereit .jelen­ítik a professzionalista fuíhalinak. Kellemes időjárás, nagy közönsé­gek és mindenekfelett jó sport jel­lemezték a vasárnapot ás Minden­szentek napját. A bajnokiak a fa­voritok biztos győzelmét bírták, ki­vétel talán a, Nemzeti nem várt ha­talmas győzelme a Sabaria felett. A nemzetköziekben sikerült repa- irálői a még mindig fájó temesvári kudarcot, mert vezető csapataink, a Ferencváros épp úgy, mint a. Hun­gária lépésben nyertek a román sport büszkesége,_ a. temesvári Ki­nizsi ellen, Ez értékes sikereket meg megkoronázta a Ferencváros­nak az osztrák Rapid felett aratott impozáns győzelme. Ha ezt a tem­pót, -meg tudják tartani csapataink és kondíciójukat ilyen kevéssé' vi­selik meg a. kettős mérkőzéseik, a legszebb reményekkel tekinthetünk a szezon további-nagy eseményei, főként pedig a küszöbön álló svéd- magyar találkozás elé. F erencváros-Rapid4;f (2:1) A fáradt bécsi csapatot tüzes Játékával fölényesen » győzte te a Ferencváros Ferencváros : Huber — Takács, Hungler II. — Fuhrmann, Sándor, Obitz — Rázsó, Stecovits, Dán, Schlosser, Kohut — Papid: Fcigl — SoliI, Schrammseis — Richter, Schraistek, Naclelmayer — Kirbes, Hanel, Wesselyk, Meltzer, Wessely. A halottak ünnepén, az elmúlást jut­tatta eszünkbe Bécs büszke csapatának tegnapi vendégszereplése.- Elmúltak a sokszoros osztrák bajnok glóriás nap­jai és azok, akik a bécsi zöld-fehérek régi ragyogó csatáin ismételten fellán­goltak, azok másról mint a dresszéről aligha ismertek rá hétfőn a magyar elitcsapatok rettegett ellenfelére. A kritikus, aki nem ismeri az előz­ményeket, azt írná, hogy eg.y harmad­rangú együttes játszott a Ferencváros ellen, a szakember azonban, aki csapa­taink ellenfeleinek szereplését figye­lemmel kíséri, az megállapítja, hogy nem a pályán működő tizenegy fut­ballista, hanem a minden garasért küzdő klubvezetöség kapta a nagy ve­reséget. A Rapid ugyanis vasárnap oda­haza abszolválja esedékes bajnoki küz­delmét, másnap aztán vonatra ültek, hogy a gyorsvonat harmadik osztályá­nak fapadjain tegyék meg az utat Bu­dapestre. A Keleti pályaudvarra me­netrendszerű pontossággal berobogott ugyan a bécsi gyors, de a Rapid játé­kosainak ennek ellenére is alig volt idejük, hogy a mérkőzés kezdetére pontosan kiérjenek a pályára. így alig akadályozhatja meg azt, hogy hasonló teljesítmény megismétlése után Buda­pesten le ne járassák magukat. A prágai birótestület által delegált Bűmmel lekéste a vasárnap esti vona­tot és igy a Rapid és a Ferencváros Gerő Ferenc bíráskodásában egyezett meg, akinek sípjelére íé! három órakor meg­indult a játék. Az első támadást a Ferencváros vezeti s bár f Rapid azonnal riposztozni pró­bál, mégis néhány perc múlva a Rapid kapuja kerül veszélybe. Csakhamar fel­nyomul a. Rapid és Wessely a kapu mellé helyezi a labdát. A Rapid front­ban marad, Kirbes magasan középreadott labdájára Huber kiszalad. Ta­kács azonban előle elfejeli a labdát, amelybe Wesselyk maga­san beletalpal és a labda az üres kapuba repül. (4. perc.) Az eredmény föllelkesíti a vendégeket, a jobbszárny egy veszélyes támadást vezet, de ezzel mintha mindent kiadott volna magából a vendégcsapat. A Ferencváros veszi át a játék irányítá­sát, erősen támad, de a bécsiek kapusa a lövések egész áradatát teszi ártal­matlanná. Dán — Rázsó ésszerű táma­dása ntán a labda, pontosan az ötös vonalra kerül, majd onnan a kaputól 20 m-re álló Sándor elé, akinek várat­lan lövését Feigl bravúrosan kornerre menti. A sarokrúgást követően Schlosser hatalmas bombáját csavarja a kapu­vonalon túl az elemében levő bécsi kapus, aki az újabb komért most már a mezőnybe öklözi ki. Maid a Rapid indít tetszetős támadást, de a szabadon lévő jobbszélsőt tévesen offszájd miatt lefújja a bíró. Stecovits lövéseit a bécsi kapus korner árán menti. A magyar jobbszárny már, már ered ménnyel kecsegtető támadását újra kornerre menti a kapus, majd Dán bombája boz újabb sarokrúgást az egyre támadó ferencvárosiaknak. Rázsó egyéni akcióval próbálkozik, de ívelt lövését Feigl hátranyulva imponálóan lehúzza. A kirúgott labdával a bécsiek támad­nak, Takács azonban közbelép és most már baj nélkül hátraadja a labdá* Hubernek. Végre sikerrel jár a Ferenc' város egy koncentrikus támadása. 7 Kohut 20 m.-el a kapu előtt tiszta helyzetbe kerül, a labdát nyu­godtan lövésre állítja be és Feigl nagyszerű helyezkedéssel a halsarokba várja a labdát, amely azonban a közbelépő So­liI lábáról az ellenkező sarokba perdül. (1:1). A kiegyenlítés után kis ideig a bé­csiek támadnak. Kohut ellentámadása komért eredményez. Wesselyk bosszú lövését Huber, Kohut magas centerét pedig Feigl teszi ártalmatlanná. A Ferencváros csatársora fokozza az ira­mot, a bécsi védelem azonban ismét háromszor korner árán akadályozza meg a vezető gól megszerzését, sőt 'csaknem a bécsiek lőnek újabb gólt, mert Hanel lendületes kitörését Hungler csak kornerrel tudja parirozni. A 34. percben Schlosser megsérül, helyét a fiatal Ságer foglalja el. A bécsiek egy támadásánál Takács csúnyán leteríti Schmisteket. A szabadrúgásból Kirbes- hez kerül a labda, aki pontosan Wesselyk lábai elé teszi, de a magyar védelem résen van és a veszélyes szituáció csu­pán komért jelent a bécsieknek. Újra a magyar csapat támad, 18. m-el' a bécsi kapu előtt az egyik védőjátékos hendszet vét, a szabadrúgást Rázsó Dánnak adja. ez szabadra játssza Ságért, aki védhetetlenül a kapuba he­lyezi a labdát. (2:1). A hátralevő időiben Moltzer kerül gólhelyzetbe, Hungler azonban sza­bálytalanul elnyomja, amit . Gerő nem büntet. A 44. percben Selmám I Sportemberek csemegéje a „„STÜHHSER" 'spÖRTCSOKOLÁDE j i .........................................i||l,lim mindenütt kanható, n|w»|»«1111 j^ portV)^0^ | Kedd Budapest, XVII-évf- 172. sz. 1926 november 2 Ava~ 4©Ö0 K iclafélímp;;7"[k" éjféli nap Tő éjféli nap O regénye"1'! felv ^ Fősz ^ÍjHJRaT^PT AKTÉ ^ A cári balett egy csodaszép táncosnőjének regénye s R Acári balett egy csodaszép tri ucosnőjének regénye ÍR :cf5£ft?akaM 9 *». fősz, laura la ptInte 9 m, fö^laura la fS*te| V Útleírás s íeiv. A Féjrffogás Texasban _ A begyek er<d©ge I Buster és Tini legújabb bOfíSSZkié votLww R Fiimkatend 6 felv. Fősz.: Art Acord. 0-Filmkáland'6'‘!elv. Fősz, Jacküoxie-VlEiőad.: hétk, negyed 6. fél-8. fél 10; vas. és hétfőn fél 4.'fél 6, m Előad.: hétk. 6, 8,10; vas. és hétfőn fél 4, 5, Előad.: hétk. fél 6, fél 8. {él,10; vas. és .hétfőn negyed-^ S | fél 8, fél 10 órakor. #4 háromnegyed i, fél 9 és 10 órakor. W9r 5t.haromnegye-d 7..fél 9 és lő órakor. |

Next

/
Thumbnails
Contents