Sporthirlap, 1926. december (17. évfolyam, 189-205. szám)

1926-12-02 / 189. szám

Elmarad a portói válogatott mérkőzés A portugálok nem tudták összeegyeztetni a túrázó magyar csapatok érdekeit a válogatott mérkőzéssel A spanyolok Madridban tréninget tartottak és ennek alapján kialakult a valószínű csapatuk MASz - MLSZ tetői egymással szembeállítva hosz- ezú éveken át a harcot, a meg nem értést és a sportbeli egyenetlenke­déseket jelentették. Ennek a harc­nak nyomán éleződött ki az amatör- profe&szióna lista kérdés, ez sodorta válságba a régi labdarúgó szövetsé­get és ebből a harcból fakadt a ma­gyar futballsportnak sok olyan nyomorúsága, mely alatt még ma is nyögni kénytelen. E harc nélkül nem szakadt volna a sportra test­nevelési adó. nem lett volna futball- tilalom, nem küldtek volna hatósági biztost az MLSz nyakára és ezzel temérdek bajt és bosszúságot takaj rítottak volna meg a szembenálló ellenfelek és hatóságok egyaránt. De mint minden harcnak, ennek Is megvolt a jótékony hatása. Tisz­tázta a helyzetet, jobb belátásra bírta a szövetségek vezetőit, meg­erősítette a hatóságok iránti tiszte­letet, rendet és konszolidációt te­remtett az amatőr-professzionalista kérdésben és — mint legnagyobb vívmányt — létrehozta a szétválasz­tás nagy müvét, mintegy koronáját sok keserves év küzdelemteli mun­kájának. Ezzel egy csapásra regene­rálta a magyar futballt, amely az­óta mérföldes léptekkel halad előre az új fejlődés útján és a legjobb úton van, hogy régi nagyságát és fényét visszaszerezze Csak egy hiányzott ebből a befeje­zett műből. Hogy ahonnan^ a harc kiindult, a két nagy szövetség ellen­tétéből, oda is visszatérjen a béke és megértés szelleme és ez a két ha­talmas testület az újjászületett ma- air futball jegyében most már retegyen minden haragot és gyű­löletet és újra az legyen, ami va­laha volt, megértő jóbarát és egy­mást támogató nemes ellenfél. Az első lépés már megtörtént. A Berlin—-Budapest városközi atléti­kai mérkőzés és a Becs Budapest válogatott futballmérkőzés együttes rendezése nagyszerű _ intonációja volt a békés hajlandóságnak és en­nek nyomán el kellett következni a teljes kibékülésnek és vállvetett együttes munkának is. A két szövetség csakhamar meg­találta egymást, kölcsönös látoga­tást tettek és a személyes érintke­zés a még fennálló ellentéteket is kiküszöbölte. Ma már ismét úgy te­kintenek egymásra, mint barát a barátra, sporttárs a sporttársra és a közös célokért közös erővel küz­denek. A MASz—MLSz betűi ma már liem harcot jelentenek, de nap- szerű programot az újjáépítés ha­talmas munkájában és garanciáját annak, hogy a magyar sport ennek a két szövetségnek együttes mun­kája által nagyobb és dicsőbb lesz, mint' valaha. A válogatott túra körül keletke­zett káosz és izgalom mélyebb okai­ból lapunk más helyén emlékezünk meg. Itt ismétlésképen csak annyit állapítunk meg, hogy az egész túra- ügy, de különösen annak portugál része még mindig nem nyert vég­leges tisztázást. A spanyol túráról, illetőleg a vi- aói afférról már megérkeztek a leg­újabb spanyol jelentések, amelyek sajátságos mellékízt kölcsönöznek az egész históriának. Menjünk azon­ban sorjában és ismertessük elöljá­róban a magyar—portugál mérkő­zéssel kapcsolatos legújabb esemé­nyeket. A Sporthirlap keddi számában le­közölte a portugál szövetségnek küldött táviratot, amelynek lényege az volt, hogy az MLSz hajlandó Portóban játszani, -ha ez a mérkő­zés nem sérti a már régebben le­kötött Hungária- és Sabaria-túra érdekeit. A portugál szövetségtől eddig nem érkezett válasz erre a táviratra, viszont a klubcsapatok túráit ren­dező Victoria—:Sportingtől egy sür­göny jött Herzog Edvinhez, amely­ből a helyzetet meglehetősen tisztán ki lehet olvasni. A lisszaboni távirat kedden éjiéi érkezett Budapestre. A sürgönyt kedden délután adták fel a portugál fővárosban, vagyis meglepően gyor­san tette meg az utat, de teljesen megcsonkított állapotban érkezett meg. Ezért azután a sürgönyből csak azt lehetett kiolvasni, hogy a portugál klubok a portói meccs megvalósulása esetére olyan programot állítottak össze a Hungáriának, amelyet el nem fogadhat. mert ezáltal összeütközésbe kerülne a Spanyolországban megállapított terminusokkal. Ezenkívül is — mint látszik —a Victoria—Sporting szívesen felhasználta volna az al-_ kaimat aijra, hogy a Hungária szá-í mára megszabott „szubvenció“-ból valamit lecsípjen. számítva arra, hogy a kék-fehéreknél náluknál rosszabb üzletemberek, vannak. A megcsonkított szövegű távirat egyébként a Sabáriával nem is fog­lalkozott, ami bizonyos fokú nyug­talanságot váltott ki a szombat­helyi klub yezetőségében. Még ugyanaznap a késő esti órákban befutott a rektifikációs sürgöny amelyből kitűnt, hogy a* első táviratból mintegy tizenöt szó hi&nyzott. A kijavított sürgönyből azután kitűnt, hogy a portói meccs megvalósulása esetében a Sabaria számára is új, de lényegében nem kedve­zőtlen változtatást szánt a Vic­toria—Sporting-koneern. Minthogy azonban ilyenformán a Hungária portugál túráját súlyo­sam érintette volna a portói nemze­tek közötti mérkőzés: a Hungária és Sabaria közös sürgönyt küldtek Lisszabonba* amelyben jelezték, hogy az eredeti szerződésben megálla­pított terminusokhoz ragasz­kodnak. Ez még kedden este történt. Az MLSz elnöksége a maga részé­ről azonban úgy határozott, hogy előbb bevárja a hivatalos sürgönyt és csak azután mondja le a mérkő­zést. Szerdán estefelé azután ez a hiva­talos sürgöny is megérkezett a szö­vetséghez, amelynek _ tartalma mint várható volt — fedte a magán- távirat tartalmát és lényegét, A portugálok azt sürgönyözték, hogy remélik, miszerint a Victoria által módosított túraprogram Bu­dapesten helyeslésre talált és ennek következében remélik a magyar csapat portói látogatását A nemzetközi bizottság a távirat kézhezvétele után azonnal összeült hogy véglegesen határozzon ebben a kérdésben. Az az egyhangú nézet alakult ki, hogy mintán a portugálok nem tud­ták összeegyeztetni a túrázó ma­gyar csapatok érdekeit a válo­gatott csapatéval, a portói mér­kőzés tervét véglegesen elejt?. Az erre vonatkozó táviratot azonnal megfogalmazták és el is küldték. Ebben röviden jelezi az MLSz, hogy végtelenül sajnálja, de az ismerte­tett okok miatt a portói meghívást nem fogadhatja el. Kiket kombinálnék a spanyolok válogatott csapatukba Mialatt a mi szövetségünk a válo­gatott mérkőzések kombinálgatásá­val bajlódik, Madridban a legna- gyob előkészületeket teszik a válo­gatott csapat össze áll ítására. Az elmúlt vasárnapon a spanyoi válogatóbi&ottság Madridba rendel­te a válogatott jelölteket, akiket két csapatba osztva, teljes másfél óráig tartó mérkőzésen vett vizsgálat alá. A trialon — a könnyebben megsé­rült Zajomra és a bilbaói krekkek, Carmelo és Aquirrezabala kivételé­vel — valamennyi kombinációba vett játékos részt is jett és a spa­nyol válogatóinzoiitság'’szerint mind elsőrangú formát mutattak. A válogatóbizottság ugyan még nem nyilvánított végleges véle­ményt. de a hangulat után ítélve valószínű, hogy Magyarország ellen Vigoban a következő csapat fog sík­ra szólni: Zamora (Espanol) — Valjana (Arenas-Bllbao), Pasarfn (Vigo) — Matias (Reál Madrid), Gam- borena (írun), Mauriclo (Euro- pa-Barcelona) —* Piera, Sami- tier (FC Bareelona), Errazquin (Irnn), Carmelo (Atletik Bilbao), Olaso (Atletik Madrid). Ezt a csapatot a közvélemény nagy szimpátiával fogadná. Általá­ban véve nem tartalmaz új neveket, vagy tehetségeket. A spanyol csapat ebben az összetételében kétségen kí­vül igen nagy játékerőt képvisel. Különös raríiogrant Sze* gedrö! egy spanyol lapban A madridi El Debate című napi­lap november 22-ről. keltezve egy szegedi radiogramot közöl, amely- uek tartalmát csiak fejcsóválva ve­Csütörtök Budapest, XVH. évi. 189. sz. 1926 december 2 Ára 2000 IC a»tSRi...«.!«, “'S1? Távirati cim: Sporthirlap Budapest megjelelő valuta. 12 lel. Franciaorsz. 2 és 1-50 tr. Olaszország 1-50 L. Német­l'elefonszám: Llpót 9Ü6-51 és Teréz 55—74 MEGJELENIK. HÉTFŐN, KEDDEN, CSÜTÖRTÖKÖN ES SZOMBATON ország 25 a. pf. Lengyelország 30 gr. Amerika 5 c ej Az édes lányka K A száműzött herceg oi Az édes lányka O Filmoperett 8 felv. Fősz.: Imogene Robertson. ^ Beregi Oszkár első amerikai filmje 8 felv. R Filmoperett 8 felv. Fősz.: Imogene Robertson R A dalbetétet Kondor Ibolya énekli. M Qgg&S iátfiVka I A dalbetétet Petráss Juci énekU­v A száműzött herceg £ Filmezett s». f**. : o a száműzött herceg * I Beregi Oszkár első amerikai filmje 8 felv. - A dalbetétet Hajdú Eta énekli. M Beregi Oszkár első amerikai filmje 8 felv. N I Elfiad. hétk. V*S, V2IO: vas. V*4, V* 8. fél 8, fél 10 órakor.

Next

/
Thumbnails
Contents