Sporthirlap, 1927. február (18. évfolyam, 19-33. szám)

1927-02-01 / 19. szám

Kedd Budapest, XVIII. évi 19. sz. 1927 február Szerkesztőséi; éa Kiadóhivatal: Budapest, VI. kerület, Szondy acca 34. l. emelet. Távirati cim: Sportbirtap Budapest. 1: LIpót 996—54 és Teréz 55—74 Teletonszám: Előíizstési árak: Belföldön es AusztriáPaa ery oorvelóvro 8 pca^ő. ei;y híiaapra 3*20 pengő, tigyéb küllőidre agy negyedévre 12 pengő, vagy eanas megfelelő valuta MBGItiL.IÍNltt dBTFO\, liBDOÍ'I, CSOröirOKON fis SZOMBAION Egyes számára: Belföldön 15 fillér. Ausztr.tOés:':. •Iugo8zt.1és3dinír.''sehszlov. Césl’SőK. Kománln i 12 lei Franciaorsz. 2 es 150 ír. Olaszország 130 L.'. ország 25 a. pf. Lengyelország 36 gr A meri,:: Megalakult az amszterdami olimpiász magyar vezérkara Múzsa Gyula beszámolója az olimpiai ügyek nemzetközi hely­zetéről és a franciák részéről fűtött forradalmi törekvésekről A tennisz- és a korcsolyasport hadilábon áll a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal Mártonffy Miklós dr. a MOB munkásságáról, a magyar szövetségek olimpiai előkészületeiről, az amszterdami elszállásolás nehézségeiről és a Nemzeti Stadion ügyéről A Magyar Olimpiai Bizottság ünneplés alakuló ülése — A SvorthirlaD tudósítójától — A nemzetközi bport.élet kohójábáD utár vígan lobog a fűz. Világszerte készülőd­nek a modern testi kultúra legnagyobb ünnepére, az oJijnplászra, liogy a ne&k ’zetek ifjúságának e nagyszerű küzdej- •roiSböt minden nemzet a maga ílait lát­hassa iftzatérni babérosan, a győző olnj- 'ágától Lörlilfoht' homlokkal. Az egész 'művelt világ súlyt helyez az olimpiai sikerekre, készül és áldoz tehát érte, hogy reménységekkel tekinthessen az olimpiai küzdelmek hatalmas vidégssín- pudára amelyet már ácsolnak Amszter­damban a szorgos hollandus munkáske­zek. Lobog a készülődés lángja a nemzet- közi sportélet kohójában, ácsolják aa amszterdami új stadion gerendáit, de aközben a megátalkodott emberi szenve­delmek tüze is izzik, hogy égessen, rom* boljon és pusztítson. Már a párisi olini- piász irtán hallatszottak hangok az olim­piai eszme- csődjéről, aa oíirapiászok bu­kásáról.s jelent meg cikk avasai a jóslat­tal is, hogy már az Í528. évi olimpiász megtartására sem fog sor kerülni. 8 ezek a baljóslatú hangok szárnycsattogása volt azoknak a törekvéseknek, amelyek­re*} Múzsa Gyula, a MOB társelnöke az olimpiai bizottság hétfőn tartott alakuló 'ülésén megemlékezőtt. A Nemzetközt Olimpiai Bizottság lisszaboni konferon- - cin-járói számolt -ugyanis be Múzsa Gyula .s bár diplomatikus finomsággal kezelte a kérdést, előadásából mégis nyilván­valóvá vál-t, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottságon keresztül az olimpiai ügy- .ne-k igyekeznek gáncsot vetni, még pe­dig párisi irányításra. Arról van szó, hogy külföldi szövetségek a maguk ha­talmába akarják keríteni a nemzetközi olimpiai ügyek vezetését és irányítását, mert a ma fennálló rendszerét a vezetés- ’ pék konzervatívnak tartják. Bár a lisz- szaboni nemzetközi olimpiai konferencia megfelelt az egyes nemzeti szövetségek helytelen álláspontjára, a helyzet mégis az. hogy a tennisz és a korcsolya sport hadilábon áll ,a Nemzetközi Olimpiai B-zettsággal olyannyira, hogy a tennisz ezldősziérint fel sincsen véve az amszter­Audráí.sy Géza gróf, a MOB elnöke, Múzsa Gyula, a MOB társelnöke, Már­tonffy Miklós dr.. a MOB főtitkára, Hoki fold Henrik államtitkár. Porger Fe­renc dr,, Lauber Dezső, Kertész János. Znbcr Ferenc, vitéz Kossuth Ferenc dr., Herendi Artúr, Hajós Alfréd’és Stefániái Vilmos, mint a lelépő tisztikar tagjai A Jiulluszminisztómim képviseletében Telicides Román dr. miniszteri tanácsos, a honvédelmi minisztérium képviseleté­ben Szunyogh Albert ezredes és Rády József alezredes Budapest székesfőváros megbízásából Sárossy János tanár, test­nevelés felügyelő, Karafláth Jenő dr., az OTT elnöke, Szukovátliy Imro dr. az dami olimpiász programjába. Az ellen­tétek kiegyenlítéséin azonban már fára­doznak s lehet, hogy ebben a tekintet­ben jelentős szerepe lesz a magyar ten­nisz szövetségnek is. A kényes kérdések sorsát azonban nemzetközi olimpia! diplomáciáinak' Jrelf intézni, nekünk magyaroknak ellenben teljes erőnkből arra’ kell törekednünk, hogy mennél vértozettebben tudjuk hadba küldeni majdan olimpiai had­seregünket. ' Hála Istennek ebben a tekintetben a MOB alakuló ülésén is már a legszebb reménységekkel telíthetiíük meg a lel­künket. Az ülésen fölvonult a magyar sportélet vezérkarának szine-java a legteljesebb te-ttrekészségnek adva tanú- jelét, Mártonffy Miklós dr. főtitkár je­lentéséből pedig azt a biztató meggyő­ződést meríthettük, hogy a magyar sportélet egész területén tisztában van­nak a kötelességekkel. Az egyes szövet­ségek már kész programmal rendelkez­nek s már a tavasszal minden törekvés az Olimpiász felé fog irányulni. Az alakuló ülés A főváros egyik legelőkelőbb és leg­csendesebb része, a Szent István bazilika mély sötétségbe burkolt környéke hét­főn estefelé meglepően népes és szokat­lanul zajos. Autó autó után robog az ósdi Szent István téri iskola kapuja cló” és a reflektorok erős fénye világítja meg a gyönyörű templomot. A környék lakói és kereskedői nyilván csodálkozással lát­ják a szokatlan változást és bizonyára nem is sejtik, hogy az olimpiai eszme üli diadalát abban az órában a Magyar At­létikai Szövetség helyiségében . .. Este hat órára hívták össze a MOB | oásmi azok fölött a tények fölött, hogy alakuló ülését s erre az időre csaknem j míg a múltban kifejezett olimpiai elo- perccyi pontossággal érkeztek meg a bizottság tagjai, a szövetségek delegált­OTT főtitkára és a Testnevelési Főiskola igazgatója, a. MASz képviseletében X<>> íjár Dezső altábornagy és Mohi István dr., az MBSz megbízásából 0 lag Miklós és Szióberth Imre, a MEEOSz nevében Kallivoda Ferenc rz MLSz képviseletében Fisoher Mór. " lakd Mihály és Föl-dessy János <!- :\z MLTSz megbízásából Rakovszky I ■ . dr., Kelemen Aurél és Zakariás Isi - . a MOTESz képviseletében He-nnyey Vil­mos dr. és Páiszti Elemér, a MÖSz nevében Kfinkovszky Artúr, nz MVSz képviseleté-, ben Pallaviclnii György őrgróf, a MUSz ‘ megbízó ttjaként Kiss Géza és a Magyar- országi Lovassport Egyesületek Szövet­sége képviseletében vitéz Djfalusoy Gdfc bor vezérőrnagy. Andrássy Géza gróf elnök nyitotta meg az illést és üdvözölte néhány köz­vetlen szóval a megjelenteket. Utána Lauber Dezső szólalt fel ég üdvözölte Andrássy Géza grófot és Mnzsa Gyulát abból az alkalomból, hogy mindketten a felsőnáz tagjai lettek, amellyel közvetve a. magyar sportot is nagy kitüntetés érte. Andrássy Géza gróf köszönte meg úgy a saját mint Mnzsa elnöktársa nevében a kedves szavakat és megígérte, hogy raly.terr.f el fognak követni a magyar sport érdekében, amelyhez azonban a MOB támogatása, elengedhető ti erű Min tán'Mártonffy Miklós dr. főtitkár felolvasta, a legutótbi ülés jegyzőköny­vét, amelyet Molnár Dezső altábornagy és Rády József alezredes hitelesítettek, tartotta mrg Múzsa Gyula nagy érdek­lődéssel kísért jelentését a nemzetközi olimpiai bizottság munkálkodásáról. Múzsa Gyula beszámolója az olimpiai ügy nemzetközi állásáról Tisztéit Bizottság! — A Magyar Olim­piai Bizottság 192G, évi munkásságáról a titkári jelentés fog részletesen be­számolni. 'Meghalljuk abból, hogy amennyit a szervezeti szabályzatunk 16. §-a az előzetes olimpiai munkákból reánk biz és feladatúinkká tesz, annak megfelelni törekedtünk. Do ezeknek a feladatoknak a legnagyobb súlya a szövetségekre esvén, mi nem szűntünk meg a szövetségekkel állandó összeköt- tclést fenntartani és azokat rendszeres előkészületi munkára kérni. Jóleső ürömmel állapítom meg, hogy azok a. szövetségek, amelyeknek a sportja ezt lehetővé teszi, minden eddigi olimpiász- ra való előkészületi munkát felülmúló törekvéseket mutatnak arra, hogy a felkészülés a mi múltbeli sikereinket; túlszárnyaló eredményeket biztosítson. Nem szabad kicsinylő kritikával eí­jai és a sajtó képviselői. Amikor az ülés megnyitására kerül a sor, a következő sportfórfiak foglalnak helyet a MASz tanácstermében: készülés az olimpiász* megelőzőleg két évvel ismeretlen volt, addig ma már az rendszeres programmrész egyes szövet­ségek munkájában. Az erre vonatkozó ! részleteket, amint jeleztem, a titkári í jelentés fogja ismertetni. Nekem ’ most az a feladatom, hogy a 1 Bizottságot n nemzetközi olimpiai bizottság 1926. évi mozgalmairól tájékoz!ássam, mert hiszen az olimpiai eszme szolgálatában álló ez a nagy testület, az, amelyből az irányítás szálai kiindulnak és onnan mind elevenebbé teszik úgy az egyes nemzeti olimpiai bizottságoknak, mint a nemzetközi sport szövetségeknek és azokon keresztül a nemzeti sportszövet­ségeknek is a munkáját. Ez a bizottság sokszor volt már bírá­lat tárgya abból a tekintetből, hogy összetételében van bizonyos konzervatív A Sporthiriap legközelebbi száma a szerdai ünnep miatt szombaton reggel jelenik meg | Sportemberek csemegéje a „STŰHMER** SPORT CSOKOLÁDÉ ...............11' 111,11" ","11 NZindemütt ksahatAc

Next

/
Thumbnails
Contents