Sporthirlap, 1927. április (18. évfolyam, 52-66. szám)

1927-04-02 / 52. szám

Ml J^mSL #"M / ™ ' ... 'V \ ^'-'APRV ^ l l/4i-l t Sz ombat Budapest, X4)^,S^IjS2^/Í927 április 2 JÍF€i 15 fillér f—— ......... ................... i1 ■in— . ■■■■>■ i iiim mitiramimi wmm ......■'*■■■"■■ i inrinmn n | —■mmmn^mmmrnmmm^mm^mmmm^^mmm ■"■— Sz erkesztőség és Kiadóhivatal: Előfizetési árak: Belföldön é3 Ausztriában egy aegyeiávre 8 pengő, egy hónapra 3*2) | Egyes szám ára: Belföldön 15 fillér. Ausztriában 25gr, Budapest, VI. kerület, Szondy ucca 34. *. emelet neneő. K<ryéh külföldre egy negyedévre 12 pengő, vagy ena3k megfelelő valuta. I Jugoszlávia 8 dinár. Csehszlovákia 1-50 Ke. Románia TZtriMfi -ím • cnArthirian RiirfqriAsí v 5 ** ,. .. I 10 lei. Franciaország T5Q ír. Olaszország 1*50 L. Német­IelefönszáS fupó1P998-5té^ Te?á*P®*5-74 MBOJBbBÜlft HÉTFŐN, KtíDDBM, CSÜTÓ R TOKÖN £S SZOMBATON | QWzlg 3ts a, pf, Lengyelország 30 gr. Amerika 5 c. Kihirdették az ítéletet a BSE-iigyben A játékosok játékjogát két Siónapra felfüggesztették, a futball* szakosztály két vezetőjét egy évre eltiltották tisztségük viselésétől és az egyesületet egy évre megfosztották játékosigazolási jogától Az ítéletet úgy a BSE, mint a BLSz elnöksége megíelíebezi A BSE nem áll ki vasárnap a Postások ellen Pénteken este 6 órára tűzte ki a BLSz fegyelmi bizottsága ítélet­hirdetését a BSE-iigyben. Erre az időre pontosan összegyűltek a BSE érdekelt tagjai, de rajtuk és a sajtó képviselőin kívül alig néhány ér­deklődő volt kíváncsi a változatok­ban gazdag ügy második felvoná­sának végakkordjaira, A BSE játékosai és vezérei nyu­godtan társalognak; számukra nem tartogat meglepetést az ítélet, mert ■— amint mondták — annak minden pontját már napokkal ezelőtt is­merték és csupán formalitásból je­lentek meg teljes számban az ítélet kihirdetéséhez. — Hat hónapot kapnak a játéko­sok s két évet Kovácöházy és Ju­hász! — mondogatják rezignáltam Ezt annyira biztosra vették, hogy állítólag napokkal ezelőtt közjegyzői le­tétbe helyeztek egy iratot, amelyben az ítéletnek szerintük várható eredménye foglaltatik. Tették pedig ezt annak esetleges későbbi bizonyítására, hogy a fe­gyelmi bizottság az újból lefolyta­tott eljárástól függetlenül, előre ki­szabott büntetést mér a vádlot­takra. Hat óra már jóval elmúlt, ám a 'bizottság tagjai nincsenek együtt. Hét óra előtt néhány perccel bevo­nulnak a terembe a BSE játékosai, elfoglalják a helyüket a bizottság tagjai és Zsarnóczay János, a BLSz elnöke, majd Springer Ferenc dr„ a fegyelmi bizottság elnöke ha­lálos csendben kihirdeti az íté­letet és felolvassa annak hosszú, de rendkívül énekes indokolását, me­lyet teljes terjedelmében itt köz­lünk: Az ítélet A Budapesti Labdarúgók Szövetsége I. számú fegyelmi bizottsága, az alszövet- ség elnökségének az alapszabályok 105. §-a alapján hivatalból adott utasítása alapján az amatőrség elleni vétséggel vádolt Budapest Sport Egyesület és an­nak egyes játékosai ellen lefolytatott vizsgálati eljárás befejezésével meghozta a következő véghatározatot: Dobos Géza, Szűcs Lajos, Sopoayai János, Rigó Gyula, Prell Károly, Sdvweng Alajos, Kiss Andor, Novotxiy Sándor, Szűcs Géza, Hein Albert, Borsy Gábor, Plenk Bála, Fazekas Béla és Teleky Károly já­tékosok a Budapest Sport Egyesület tagjai, az alapszabályok 101 §-a alapján a sportszerűség követelményeivel ellentétben álló és az amatőrség elleni vétség miatt 1927. évi április hó 1-től május hó 31-ig bezárólag játékjoguktól felfüggesztetnek; Juhász Rezső, valamint Kovácsházy Vilmos, a Budapest Sport Egye­sület vezetőségének tagjai az alapszabályok 104. §-a alapján a sport- szerűség követelményeivel ellentétben álló magatartás és az amatőr­ség ellen elkövetett vétség miatt 1927. évi április hó 1-től 1928. évi március hó 31-ig bezárólag a Szövetséggel szemben viselhető minden tisztség gyakorlásától eltiltatnak ; Halász Zoltán és Tanner László Budapest Sport Egyesület játéko­sokat az ellenük emelt vád és következményei alól felmenti. I Szakmi rendelő betegek részére. Randtlée egész o»p. EZÜST SALVARSAN-OLTAS pákőczl-út 311.. em. 1 (Rókussal szemben.) Zsoldos magénianfolyam! VII., Dohány- u. 84. Telefon: J. 124—17. Előkészít polgári- és középiskola! magánvizsgákra, érettségire. A fegyelmi bizottság az alapszabályok 104. §-a, Valamint a 23. § í) pontja alap­ján előterjesztést tesz a kerületi tanács­nak az iránt, hogy a Budapest Sport Egyesület játékosigazolásának joga a határozat jogerőre emelkedése napjától 1 esztendőre felfiiggesztessék. A fegyelmi bizottság a régi alapszabályok sze­rint és enyhítő körülmények figyelembevételé­vel ítélkezett a játékosok fölött Indokolás: Az I. számú fegyelmi bizottság a nagy- méltóságú m. kii\ belügyminiszter úrnak 114086/1927. VII. számú s 1927 március hó 17-én kelt határozata alapján illeté­kességét külön is megállapítja. A bizottság hatásköre a fenti belügy­miniszteri határozat, valamint a szövet­ség kormányhatóságilag jóváhagyott alapszabályainak 104. §-a alapján nyug­szik. 1 , . A fegyelmi bizottság megállapítja, hogy a nagyméltóságú m. kir. belügymi­niszter úr 75875/1920. B. M. számú kör­rendeleté a következőket írja elő: „Elrendelem, hogy akár régebben, akár újabban alakult azok az egyesüle­tek, amelyeknek az alapszabályokon kí­vül külön ügyrendjük vagy belső szer­vezeti szabályzatuk stb. is van, azokat legkésőbb 1920. évi december hó 15-ig az illetékes törvényhatóság útján hozzám láttamozás végett szintén terjesszék fel és további működésükben a még nem látta- rnozott belső ügyrendjük és külön szer­vezeti szabályzatuk további alkalmazásá­tól tartózkodjanak.” Ugyanekkor megállapítja a fegyelmi bizottság, hogy az 1922. évi II. t.-c. 7. §-ának 2. és 3. bekezdése a következőket szabja meg: „A láttamozott alapszabályokon, sza­bályzatokon, illetőleg szabályokon kívül az egyesületek vagy bármely más néven szereplő polgári szervezetek semmiféle akár titkos, akár nyilvános alapszabá­lyokkal nem bírhatnak.” „Bármely egyesület vagy mindennemű más néven szereplő polgári szervezet, amely a belügyminiszter, illetőleg a bel­ügyminiszterrel egyetértőleg a fennálló törvények értelmében arra illetékes más szakminiszter által nem láttamozott alap­szabályok, szabályzatok vagy szabályok alapján működik, valamint mindenki, aki ily egyesületbe, vagy bármely más néven szereplő polgári szervezetbe belép, annak ■működésében, vagy csak egy ülésén részt- vesz, vét a jelen § rendelkezései ellen.” Ugyanezen törvény 8. §-ának első be­kezdése a következőket rendeli: „Ez a rendelkezés mindennemű sport, társadalmi és politikai, tudományos vagy | más egyesületre, mindennemű iskolára vagy egyéb intézetre, mindennemű egész­ségügyi, jótékonysági vagy más szerve­zetre és mindennemű sport, politikai vagy más klubra egyaránt vonatkozik.” A fent ismertetett törvényes rendel­kezések értelmében és épp a nagyméltó­ságú m. kir. belügyminiszter úrnak a Budapest Sport Egyesület által előter­jesztett panasz tárgyában 114086/1927. VII. szám alatt hozott határozata kész­tette a fegyelmi bizottságot arra, hogy eljárásában és határozathozatalában a fennálló törvényes rendelkezések inten­cióinak és utasításainak megfelelően jár­jon el. A nagyméltóságú m. kir. belügyminisz­ter úr ugyanis az 1922. évi II. t.-c. 7. és 8. §-aira való hivatkozással semmisítette meg a Magyar Labdarugók Szövetsége újonnan alkotott, de kormányhatóságilag még jóvá nem hagyott alapszabályai alapján felállított alszövetsége egyik szervének azt a határozatát, amely a Budapest Sport Egyesület játékosait el­követett cselekményeik miatt nem ama­tőrökké nyilvánította. Miután a fegyelmi bizottság megállapítja azt, hogy a Magyar Labdarúgók Szövetsége illetékes fórumai által alkotott ügyrendi és egyéb szabályzatok az MLSz főtitkára közlése szerint jóváha­gyás végett a m. kir. belügy­minisztériumhoz fel nem terjesz­tettek, tehát azok mind a mai napig jóvá nem hagyattak, ek­ként mindezen belső szervezeti, ügyrendi és egyéb szabályzatok épp a fent hivatkozott törvényes rendelkezések értelmében nem voltak alkalmazhatók, mert azok­nak alkalmazása törvény és ren­deletek parancsolólag. előírt ren­delkezései ismételt megsértésé­vel járt volna. Megállapítja a fegyelmi bizottság, hogy a jelen ügy elbírálásánál kizárólag a nagyméltóságú m. kir. belügyminiszter úr által jóváhagyott régi alapszabályok előirásai alapján járt el, szemelőtt tartva | Sportemberek csemegéje a „STÜHMER" SPORTCSOKOLÁDÉ | Mindenütt kanható^

Next

/
Thumbnails
Contents