Sporthirlap, 1927. június (18. évfolyam, 84-96. szám)

1927-06-02 / 84. szám

8 ^jáBBSBBr :.> •'.-. * •:«» ~ A A • . » js Szerkesztőség és Kiadóhivatal: Budapest, VI, kerület, Szondy ncca 34. 1. emelet. Távirati cím: Sporthiriap Budapest. lélefonszám: Szerk.: Ltpót 906—54 és Teréz 25a VI Kiadóhivatal: Teréz 25S—74 Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 5 pengő fegy hónapra 2 pengő). Ausztriába 6 pengő. Egyéb külföldre egy negyedévre 7-50 pengő. M-EGJEkENIK HÉTFŐN,. KEDDEN, CSÜTÖRTÖKÖN £s SZOMBATON Egyes szám ára: Belföldön 16 fillér. Ausztriában 25 g r Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia 1.50Kő. Románia 10 lei. Franciaország T50 ír. Olaaaországl-öOL. Német­ország 25 a. pf. Lengyelország 31) gr. Amerika 5 c A Bocskay mégis résztvesz az osztályozásban, de csak a Budai 33-as ellen hajlandó kiállani Nttszbaurci Jenő lemondott a Bocskay elnökségéről — Különvonattal jönnek a debreceniek a szombati osztályozó mérkőzésre Az első liga létszámemelése körül vihar zó harc elkerülhetetlennek lát­szott már akkor, amikor a második liga az ősz folyamán napirendre hozta ül kiesés-bejutás kérdését. A második liga már akkor tisztázni szerette volna a sok gySjíőanyagot magában rejtő problémát s már-már a sztrájk fegy­verét is megcsillogtatta az első liga előtt, amely viszont azzal fenyegette meg a békétienkedőket, hogy pályázat útján fog új, második ligabeli csapa­tokat beosztani a bajnokságba. Ezzel azután el is fojtották a mozgalmat, a létszámkérdés lekerült a nyilvános tárgyalás napirendjéről, a lelkek mé­lyén azonban gyökeret vert az aggo­dalom, hogy az első liga .részén oka van a halogatásnak. S ezt az okot a leginkább abbaD vélték, hogv a halogatás a vidék ellen irányul. A találgatások szerint előbb látni akarták, hogy fővárosi, vagy pedig vidéki csapat lesz-e az utolsó helyezett, mert ebben az esetben mentőakcióra nem kerül a sor s megmarad továbbra is a tízes létszám. Ha azoban fővárosi csapat jut a kellemetlen utolsó helyre, úgy előtérbe lép a létszámemelés terve. De még ennél is tovább mentek a föltevések. Amikor bizonyossá vált, hogy a Budai „33” a tizedik helye­zett, de még bizonytalan volt a má­sodik liga helyezése, akkor a vidék felfogása szerint az első ligabeliek arra vártak, hogy vájjon a Bak, vagy pedig a Bocskay lesz-e a második, mert — tudni vélték — hogy a Bak második helyezése ese­tén a tizenkettes létszámnak s ezzel együtt a Budai 33 bennt- maradásának nincsen akadálya. Ezek szerint az okoskodások sze­rint tehát a huzavonának az éle a vidék ellen irányult « mindjárt si­mábban ment volna minden, ha vi­déki csapat esik ki az első osztály­ból, de még inkább lia legalább a második liga második helyére fő­városi csapat került volna. Sajnos a föltevések, vádaskoda- sök, sőt gyanúsítások alá határo­zottan látszatot adott az első ligá­nak a létszámemelés ügyében ho­zott határozata. El nem vitatható, hogy a liga döntésében nem találta meg azt az egyenes utat, ame­lyen haladva semmiféle gáncs nem érheti. Ha ki is kell kapcsolni .a vidék ellen irányuló tendenciákéi (bár a liga egyik vezérembere kijelentet­te a múlt pénteki ülésen, hogy neki elég már a vidékből), nem lehet el­lenben elzárkózni a megállapítás előtt, hogy • . a liga megalkuvó volt elhatáro­zásában s engedett bizonyos befolyásolásoknak. Ha a liga a tizes létszám mellett dönt, semmi oldalról támadás nem érhette volna, mert ezzel megma­radt volna eredeti elhatározása mellett. Ha azonban elhatározta magát a létszám emelésre, minden melléktekintet nélkül, minden even- tualitás mellőzésével, elhárítva ma­gától minden -külső és belső befo­lyásolást, a Bocskay és a Budai 33 beosztása mellett kellett volna ha­tároznia. Ám e helyett az osztályozó mér­kőzések visszaállítását választotta, holott az igazságot pontosan soha nem szolgáltató rendszert a tapasz­talásokon okulva már régen kikü­szöbölte a . magyar futballsport. Igaz, hogy az osztályozás csak a liga által elfogadott szisztémája nem ügyetlen s ha már osztályo- zókról van szó, a legjobban ez köze­líti meg az igazságosságot, myrt a Bocskaynak és a Budai 33-nak két­szeres sanszot nyújt a bejutásra, de viszont mégis megtörténhetik az a furcsaság, hogy a második liga má­sodik helyezettje nem, ellenen a negyedik helyezettje előlép az első ligába. Tulajdonképpen ezen a ponton tá­madható meg a legjogosabban az első liga döntése s az a fölfogás, hogy a létszámkérdés eldöntésére csupán a Professzionista Labda­rúgó Szövetség tanácsa, vagy pláne az MLSz országos intézőbizottsága jogosult csupán elvi , jeleatőségü. Ném is hisszük, hogy ebbe a kér­désbe az országos szövetség mélyeb­ben' belenyúljon, legalább- is nem azonnal, mert a beavatkozás nagy felfordulásra vezetne, már pedig az amúgy is bonyolult és komoly hely­zetben erre szükség igazán nincsen. A Bocskay nem játszik... A liga határozatát az első pilanat- tól kezdve a Bocskay találta a legsé­relmesebbnek és maga ellen irányú­iénak. Vészes harci zaj volt is "fe­lelet a pénteki döntésre s Debrecen­ből egyre érkeztek a hírek az elke­seredés mértékéről és a készülő ak­cióról, A főispánt, a polgármestert, sőt Debrecen képviselőjét Bethlen István gróf miniszterelnököt is meg­találta a Bocskay panasza s már a BSE-ügy vészes hullámai kisértet­tek a budapesti labdarúgó parla­ment tájékán. A fő hatalmak köz­belépése azonban elmaradt, vagy legalább is a protektorok mozgósí­tásának a hatása még nem vált érez hetővé, a Bocskay tiltakozása ellenben elérkezett a hivatalos fórumhoz, az MLSz elnökségéhez. A debreceni egyesület budapesti képviselője, Mózes Artúr ugyanis az MLSz elnökségétől kért védelmet az osztálycsere alapszabályellenes megoldása miatt, a PLSz intézőbi­zottságának pedig a Bocskay igaz­gatóságának határozata értelmében bejelentette, hogy a Bocskay csapata nem vesz részt az osztályozó mérkőzések­ben. Az intézöbizlUtság nem vette tudo­másul- a bejelentést, Mózes Artúr pedig megtagadta annak a kíván­ságnak a teljesítését, hogy a Bocs­kay állásfoglalását cég jelzésszerű levélben közölje az első ligáyal, mert klubja nem tartozik az első ligához és így nem is kötelezhető a bejelen­tésre. Az intézőbizottság erre ki­mondotta, hogy amennyiben a Bocs­kay a szombati osztályozó mérkőzé­sen nem jelenik meg, vesztesnek nyilvánítják s az esetleges kár meg­fizetésére is kötelezik. Az MLSz országos elnökségé is kedden este tartott ülésében foglal­kozott az osztálycsere kérdésével, de a Bocskay szerepével érdemben nem foglalkozott. Meghallgatta a PLSz álláspontja felől Csányi József dr-t, majd arra az elvi álláspontra he­lyezkedett, hogy a profiliga osztá­lyozási határozatát jóvá kell hagyni a profiszövetség tanácsának, mert így megdől a ligának az a felfogá­sa, hogy a létszám kérdésében ho­zott döntése megfellebbezhetetlen. A Bocskay mégis játszik, de csak a Budai 33-al Mialatt az országos elnökség az ügy elvi oldalait vizsgálgatta és bon­colgatta, lent Debrecenben a legna­gyobb izgalomban vártak, az elnök­ség határozatát. Ettől remélték a maguk igazának elismertetését és az osztály ozómérkőzések felborulását, amikor azonban értesültek, hogy az elnökség csupán elvi döntést hozott, nagy elkedvetlenedés támadt. Az ügy ilyen állása hozta meg a fordu­latot s vette ki — legalább egyelőre —. a dolog méregfogát, összeült ugyanis még az éj folyamán a Bocskay igazgatósága, hogy még- egyszer fontolóra vegye, hogy részt vegyen-e csapata az osztályozó­mérkőzósekben, vagy sem, miután úgy látja az igazgatóság, hogy az osztályozás ügyében a közeljövőben nem lesz meg az alapszabályoknak megfelelő döntés. Hosszas tanácskozás után az a véle-. rnény- alakult ki, hogy a Bocskaynak, elveinek Jegmesz- szebbmenő fenntartása mellett be kell bizonyítania, hogy csa­pata rátermett arra a helyre, amelytől most meg akarják fosz­tani. Ekkor Nuszbaum Jenő elnök, aki a legnagyobb erővel exponálta magát az osztályozómérkőzések ellen, lemondott tisztségéről, nehogy az ő személye fe­12 oidal (% \ Csütörtök Budapest, XVIII. évi 84. sz. 1927 16 fiUél' [Corvin Laura la PlanteaXíSan Kamara Laura la Plante ap,£§tn i t % r Dráma az asszonyról, aki nem becsülte, meg férje szerelmét. Dráma az asszonyról, aki bem becsülte meg férje szerelmét I Színház Mary Prévost Á legszellemesebb vígjáték és Mary Prévost A legszellemesebb vígjáték és jf B ■»■ npwi ■- legjobb szinészegyüttés — ■ mu —»—■ legjobb színésze gyüttes fl i

Next

/
Thumbnails
Contents