Sporthirlap, 1927. augusztus (18. évfolyam, 110-122. szám)

1927-08-01 / 110. szám

Szerkesztősé? éa kiadóhivatal: Budapest, VI. kerület, Rózsa ucca Itt. III. emelet Távirati cím: Sportblrlap Budapest, téletonszám: Szerkesztőség: Llpót 986—54 Riadóhivatal: Teréz 112-44 Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 5 pengj (egy hónapra 2 pengő). Ausztriába 6 pengő. Egyéb külföldre egy negyedévre T-50 pengői. MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON Egyes szám ára: Belföldön 16 fillér. Ausztriában 20 g Jugoszlávia S dinár. Csehszlovákia L50 Ké. Román i 10 let FranciaországT5#tr.OlaszországT50L.Német ország 25 a. pf. Lengyelország’SO gr. Amerika á c Levélcím: Budapest 62., postafiók 82. Boxolóínk 11:5 arányban győzték le az osztrákokat Magyarország vízipólócsapata 9:2 (3:1) / arányban győzte le Franciaország csapatát ' 5000 főnyi közönség gyönyörködött a magyar csapat fölényes játékkal kivívott hatalmas diadalában Az első Séüdő mindhárom gólját Vértessy dobta, a második félidő góljain Keserű I. (2), Keserű II. (2), Homonnay II. és Vértessy osztozott — Fehér II. győzelmével és Bitskey második helyével a vidék győzedelmeskedett a 800 méteres bajnokságban — HaSassy harmadik, a letört Páhok ötödik — A hölgy vegyesstaféta bajnokságot a MUE nyerte Az új úszóstadio-, a nemrégiben megnyitott Császárfürdő minden va­sárnap délután immár rendes találko­zó helye a nyári kánikulában az éhes sportküzönségnek. Nem a víz és nem a várható fürdés kellemes izgalmai vonzzák a nézőket, mert a merede­ken égnek menő betonlépcsőkön, vagy akár a rögtönzött ideiglenes tribünö­kön inkább izzasztókúrában van része az ott megzsúfolódó tömegeknek, ha­nem ..-ok a versenyek, melyek a sötét- zöldvízü medencében a legjobb ma­gyar úszók között lezajlanak és főleg azok a vízipóló-mérkőzések, melyek a nyári futballtilalmat megcsúfolva, a futballjáték minden izgalmát, az ide­geknek a megpattanásig való megfe- szülését, a drukkot, a nemzeti szí­nekért vagy a kedves klubcsapatért való lelkesedést, a szép akciókban való gyönyörködést, a csiszolt technika és taktika tökéletességét nyújtják a tö­megeknek. Bizony az úszóversenyek és a vízipólójáték a legjobb úton van­nak, hogy a tömegeket a nyári idő­szakban megmozgassák és az ősszel és télen a futballpályák köré sereglő né­zőket az úszómedence köré nyűgöz­zék le. Valami csodás varázsa és varázs­ereje van az új stadionnak is, mely szépségben vetekszik Európa bárme­lyik úszóstadionjával és felülmúlja e tekintetben a bolognai új úszósta­diont is, melyben az idei Európa-baj- nokságokat fogják megrendezni. Ezen a gyönyörű helyen szívesen áldoznak a nézők az úszósportnak és örömmel nézik a pompás magyar úszók vetélkedését, különösen, ha az olyan program keretébe van beleil­lesztve, mely a pompás bajnoki verse­nyek mellett még egy nemzetközi vá­logatott vízipóló-mérkőzés izgalmait nyújtja a játék minden szépségével é- nemzeti színeink hatalmas győzel­mével. A Magyar Úszó Szövetség nagyon helyesen fogja fel a feladatát és cél­szerűen, öntudatosan dolgozik a ma­gyar úszósport népszerűsítésén és a tömegek szimpátiájának megnyeré­sén. Tavaly, az Európa-bajnokságok megrendezésével megmozdította az egész ország sportérdeklődését és mint legnagyobb értéket, létrehozta a fővárosi úszósport büszkeségét, a roncsaiból megujhodott, átmoderni­zált, minden kényelemmel és sport- szerűséggel megépített Császárfür­dőt és ezt a hatalmas stadiont most hétről-hétre a legpompásabb úszó­attrakciókkal tölti meg. Nemrég az osztrákokat és cseheket láttuk vendégül, tegnap r. világhírű francia válogatott vízipóló-csapat .is­Vasárnap este a távíró és a rádió vitte szerte a világba a hírt, hogy az Európa-bajnok magyar válogatott ví- zipólócsapat megsemmisítő fölénnyel győzte le az olimpiai bajnok francia csapatot. Újra diadalban fiirdött a világhírű magyar vízipólósport. Az az ötezer főnyi közönség, amely színültig megtöltötte a Császár-uszoda tribün­jeit, extázisbán ünnepelte kedven­ceit, ittert mind a hét fiú becsülettel küzdött a magyar színek diadaláért. Annak a komoly munkának, amely hónapok óta folyik, a vízipólócsapat körül meg kellett hozni a gyümölcsét. S amikor megállapíthatjuk, hogy a szorgalom, tehetség és lelkesedés megkapta legszebb jutalmát, amikor önfeledő örömmel ismerjük el derék játékosaim- erényeit, gondolatban ke­ressük fel a kórházi ágyon fekvő szö­vetségi kapitányt, aki a magyar csa­patnak egyszemélyben trénere, lelke és atyja, Komjádi Bélát. A mai nap az mét bebizonyította, hagy jfclenfág fiiig akad legyőzőre Európában. Látni kel­lett volna a közönséget, mennyire szé- retetébe fogadta ezt a sportot és csa­patot, boldogan élvezte végig a mér­kőzés minden fázisát, hogy örült és tombolt a magyar sikereknek, ezt ed­dig csak futballmérkőzéseken vagy atlétikai versenyeken lehetett tapasz­talni. A magyar úszósport tehát beérke­zett és a tegnapi úszóverseny és a ke­retébe illesztett francia-magyar vízi- pólómérkőzés már csak egy stációja annak a sikersorozatnak, mely a leg­klasszikusabb küzdelmek, az Európa- bajnokságok, majd pedig az 1928-as olimpiai játékok felé mutat. ő diadala is volt, a mai nap is az ő nagy hozzáértését dicsérte. A diadal mámorában úszó ezrek meleg szeretettel gondolnak a nap hő­sére, aki lázas izgalommal a kórházi ágyon drukkolta végig az egész mér­kőzést. Mintha ezt a csapat tagjai érezték volna, úgy játszottak, mintha itt volna ő is személyesén, nemcsak gondolatban. Díszes és előkelő közönség előtt zajlott le a két nagyhírű csapat mérkőzése. Ott láttuk a többi kö­zött Múzsa Gyulát, Rákosi Jenőt, Issekutz Aurél államtitkárt, Po- lányi Aladár dr. főügyészt, Nuber Sándor rendkívüli követ, meg­hatalmazott minisztert, továbbá a francia konzulátus tagjait és az angol és francia sajtó képviselőit. Igazi ünnepnapja volt az úszó­sportunknak a mái nap. Amióta a francia csapat Paris­ban elnyerte az olympiai bajnoki címet, félve őrizte nimbuszát. Mintha érezték volna, hogy van náluk jobb csapat is. Tavaly az Európa-bajnokságokról távolma­radtak, de most nem tudtak kitérni a mérkőzés elől. Elküldték csapa­tukat — két tartalékkal. Nem jött el Padou és Dujardin, a két leg­kiválóbb francia játékos, de ha el is jöttek volna, legfeljebb kevesebb gólt, kaptak volna. A magyar csa­pát olyan játékerőt képvisel, hogy bátran mondhatjuk, hogy a vilá­gon nincs csapat, amely reális mérkőzés keretében le tudná győz­ni. A francia csapat ezzel szemben igen mérsékelten játszott, mintha csak meglepte volna őket a ma­gyar csapat frissessége és ellen­állhatatlan fellépése. A mérkőzés előtt kis ümiepség zajlott le a medence partján. Ho- inonnayt ünnepelték abból az al­kalomból, hogy 25-ször játszott a válogatott csapatban. Kiss Géza, a MUSz nevében üdvözölte a jubi­lánst és átnyújtotta neki a MUSz ezüstplakettjét, majd Wellberghe, a franciák üdvözletét tolmácsolta, míg Fazekas a válogatott csapat és az FTC nevében üdvözölte, átadván neki az FTC babérkoszorúját. Ke­serű L a III. kér. TVE plakettjét adta át és végül Brüjl Alfréd, az MTK illusztris elnöke szellemes be­szédben -köszöntötte fel klubja ne­vében és egy szép plakettel lepte meg Homonnayt. Ami a versenyt illeti, a MUSz ve­zérkara nagyszerűen és gyorsan bo­nyolította le, ami Kiss Géza ügyveze­tő alelnök érdeme. 4. versenyen két bajnokság került lebonyolításra: a 800 méteres úszás, amit Fehér II. István nagy fölénnyel nyert meg Biiskey és IIalas3y előtt, Kamara Mozgó JózsS te Vidám történet egy hűtlen férfiről. Főszereplők: Rónáid Colmann és Constance Talmadge. A lángmezők hőse Főszereplő: Bessie Lowe. HÍRADÓK! Előadások kezdete: 6, 8 és 10 órakor Ragyogó keret, nagyszerű Játék, hatal­mas siker a magyar úszósport nagy napján

Next

/
Thumbnails
Contents