Sporthirlap, 1927. szeptember (18. évfolyam, 123-135. szám)

1927-09-01 / 123. szám

NI |g 4^ Csütörtök Budapest, fyKévf. 123, sz. 1927. szeptember í Mrit Jp fillér |^portM°V | Szerkesztőség és kiadóhivatal : Badapest, VI. kerület, Rózsa acca 111. 1U. emelet Távirati cím: Sporthirlap Badapest. leletonszám: Szerkesztőség: Llpót 996—51 Kiadóhivatal: Teréz 112-41 Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 5 pengő (egy hónapra 2 pengő). Ausztriába C pengő. Egyéb külföldre egy negyedévre 7*50 pengő. MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON Egyes szám ára: Belföldön 16 fillér. Ausztriában 25 gr. Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia 1.50 Kö. Románia 10 lei. Franciaország T50Tr.Olaszország 1-50L Német­ország 25 a. pt. Lengyelország 35 gr. Amerika 5 c. Levélcím: Budapest 62.. postafiók 82. Orbán, Paitz és Bácsalmási győztek a római diákolimpiászon Gombos megvédte Európa Terslyáosazky második, Glykais harmadik Vizipőlócsapatunk 7:2 (2:1) arányban legyőzte az angolokat a bolognai európabajnoki vizipólótorna első fordulójában .— ——■ A máj,,, csapat fényes .óméban látszom Homo™,* a ,„.obb Halasy es Fehér bejutottak az 1500-as. döntőbe A .második európabajnoki úszó via­dal Bolognában megkezdődött és bol­dog örömmel adhatjuk hírül, hogy reánk nézve fényes sikerrel. A sorso­lás szeszélye a magyar csapatot — akárcsak a párisi olimpiászon ezúttal is — az angol csapattal hozta össze. Visszagondolva a gigászi küzdelemre, amit fiaink 1924-ben vívtak 2 küz­delmes órán keresztül az akkor a vi­lág legjobb csapatának elismert an­golokkal, bizony aggodalmas szívvel lestük az olasz földről jövő táviratot, vájjon nem töri-e le reményeinket már az első értesítés. Britannia büszke fiai ugyanis nem szívesen kapnak ki. Emlékezzünk csak, tavaly sem jöttek el hozzánk Budapestre s hogy most mégis meg­jelentek az azúrkék olasz ég alatt, ez nem jelenthet mást, mint hogy az angolszász szívósságot jellemző tör­hetetlen akarattal készültek a nagy összecsapásra. Annál nagyobb volt az örömünk, amikor megkaptuk munkatársunk táviratát,. amely hírül adja, hogy a magyar csapat idei ragyogó diadalai után, amelyeket a franciák, a csehek és az osztrákok fölött arattunk, rá­duplázott sikereire és a büszke bri­teken aratott hatalmas győzelemmel kezdte meg a bolognai vizipólótornát. Nem csalódtunk tehát dédelgetett vizipólócsapatunkban -és hisszük, hogy szeretetteljes aggodalmunk a verseny következő etapjaira is to­vábbi győzelmekre fogja vezetni, a végső diadalig. Tudósítónk a mérkő­zésről a következő távirati jelentést küldte: Bologna, augusztus 31. Ma délelőtt első mérkőzésünkön 7:2 (2:1) arányban legyőztük az an­golokat. A magyar csapat az eredeti fel­állításban állt fel, azzal a módosítás­sal, hogy Wenk helyett Czele játszott a csatársor jobbszélén. A két csapat felállítása ez volt: Magyarország: Barta — Fazekas, Homonnai II. — Keserű II. —• Czele, Vértessy, Keserű I. Angolország: Ablett — Beaman, Peter — Budd — Neane, Baker, Pycock. A magyar csapat a várakozásnak megfelelően játszott. Az első félidőben az angol csapat ha­talmas ellenállást fejtett ki, a máso­dik félidőben azonban már kidombo­rodott a mieink nagy klasszisa s együttesünk pompás összjátéka a nagyszámban megjelent közönség ré­széről tüntetőén lelkes tapsviharban részesült. A csapat legjobb része a védelem volt. Különösen Homonnai II. excellált. Mellette Fazekas és a Keserű-fivérek tűntek ki. Pompásan bevált Czele is. A mérkőzés . Nussbaum német bíró vezetése mel­lett folyt le. A mieinké a kezdeményezés. Csa­társorunk pompás kombinációs já­tékkal közelíti meg az angol kaput és szorongatott helyzetükből Neame köz­vetlenül a kapu előtt' durva faulttal igyekszik megakadályozni a biztos­nak látszó gólt. Csakhogy pórul jár, mert Nussbaum kiállítja és négyméterest ítél, amelyet Ke­serű I. juttat a rendeltetési he­lyére (1:0). Ezután ismét a mieink támadnak, azonban az angolok is szebbnél-szebb akciókkal küzdenek a kiegyenlítésért és hiába a mieink nagy önfeláldo­zása, az 5 p. 55 mp.-ben sikerül Neamenek kiegyenlíteni (1:1). A magyar csapat a gólra hatalmas támadással felel, s hiába az angolok hatalmas erőfeszítése, Czele labdáját a 6 p. 45 mp.- ben Homonnai II. dopplerral a kapuba segíti (2:1). Újrakezdés után alig, hogy labdát fogunk, a bíró a félidő végét jelzi. A második félidő az elsőhöz ha­sonlóan kezdődik. A mieink hatalmas iramban egykettőre az angol kapu előtt teremnek, a kissé erőszakos an­gol védelem ismét faulttal igyekszik elhárítani a veszélyt, de a jól bírás­kodó . és mindent észrevevő Nuss­baum ismét négyméterest ítél, amit újból Keserű I. vág véghetet- lenül a gólba (3:1). Most már végre a mieinké az ini- ciativa. Csapatunk minden tagja pompásan és önfeláldozóan dolgozik, aminek csakhamar meg is van az eredménye, a 3 perc 45 mp.-ben Homonnai kaparintja meg a labdát és keresztüldolgozva magát az angol védelmen, gyö­nyörű gólt dob (4:1). Az offenzíva folytatódik, míg az angolok teljesen visszaesnek. Alig te­lik el 20 másodperc és a 4 perc 04 mp.-ben már Keserű II. labdája éri az angol hálót (5:1). További fél perc múlva már Czele úszik le és a 4 p. 34 mp.-ben megvan a fél­tucat! (6:1). A mieink mintha megelégelték vol­na a gólözönt, kissé lefékeznek és ez most is megbosszulta magát. Az an­golok újra erőre kapnak s a veszélyes pillanatban Keserű II. faultol. A bíró ezért pihenni küldi és a négyméterest az 5 p. 40 mp.- ben Pycock a magyar kapuba vágja (6:2). — A Sporthirlap tudósítójának távirati jelentése — 1 Sportemberek csemegéje^ sportcsokeládé

Next

/
Thumbnails
Contents