Sporthirlap, 1927. szeptember (18. évfolyam, 123-135. szám)

1927-09-01 / 123. szám

2 _____________________,_______________ SPORTHIRLAP CSÜTÖRTÖK, 1927 SZEPTEMBER 'U, A mieink feleletül pompás kombi­nációval közelíti közelítik meg az an­gol kaput és a támadásnak csak­hamar eredménye is van, amennyi­ben Keserű I. a 6 p. 12 mp.-ben be­állítja a végeredményt (7:2). Még egy rövid perc és a bíró füttye jelzi, hogy a magyarok átgázoltak az első nagy akadályon. A délelőtti mérkőzések folyamán a magyar—angol mérkőzésen kívül a legfontosabb a Svédország—Német­ország közötti volt. A Hodgson bí­ráskodása mellett lefolyt hatalmas küzdelemben a svédek 7:4 (4:1) arányban győztek. A harmadik mérkőzést Ausztria vívta Hollandiával és a mieinknél egy klasszissal rosszabb osztrákok­nak nem került nagy megerőltetésé­be, hogy a nagyon gyenge hollanduso­kat 3:l-es félidő után 5:3 arányban legyőzték. A mérkőzést Delahaije vezette. * Legközelebbi ellenfelünk Belgium csapata. Fehér II. István és az országos rekor­dot úszó Halasi Olivér bejutottak az 1S00 méteres úszás döntőjébe Szerdán délután úsztak le az 1500 méteres úszás két előfutamát. Repre­zentánsaink Halasi Olivér és Fehér II. István kitűnő idő mellett bejutot­tak a döntőbe. Halasi ideje jobb a magyar rekordnál. A versenyről tudósítónk az alábbi táviratban számol be: Bologna, augusztus 31. 1500 m.-es úszás Első előfutam: 1. Arne Borg 22 p. 23.6 mp. 2. Bacigalupo (olasz) 22 p. 30.8 mp. 3. Fehér II. István 22 p. Í5.JÍ mp. 4. Vandeplancke (francia) 23 p. 22.2 mp. 5. Neitzel (német) 24 p. 08.8 mp. 6. Vassilopoulos (görög) 25 p. 42.2 mp. — Guth (Ausztria), Semjanovic (Jugoszlávia) feladta. Második előfutam: 1. Parentin (olasz) 22 p. 05.4 mp., 2. Halasi 22 p. 24 mp. (magyar rekord!), 3. Rademacher (német) 22 p. 27 mp. 4. Antos (cseh) 22 p. 34.6 mp., 5. Gus- tavson (svájci) 23 p. 25.4 mp. 6. Peter (angol) 23 p. 41.6 mp., 7. Taris (francia) 23 p. 50 mp., 8. Boone (belga), 24 p. 33.6 mp. Vízipóló: Belgium—Jugoslavia 7:1 (3:1). Bíró: Beleznai dr. Franciaország—Spanyolország 5:0 (3:0).,Bíró: Kellner. Csehország—Olaszország 3:1 (1:1). Bíró: Beulquue. Katona dr. jogi szemináriuma R&day-uica 41. (Telefon) Budapest, Pécs, Szeged, Miskolc, Kecskemét Államszámvitelían, ügyvédi vizsga, alapvizsga, szí gór isi. — Tanácskozás. MAGYAR LÉGIFORGALMI R.-T. Budapest Vll.Erzsébet-kBrút 9,(Ncwyork-paloiai LÉGIFORGALOM BUDAPEST-WIEN, BUDAPEST—GRAZ Össi menetrend: Ind. 6.35 14.00 Budapest +É!k. 10.45 17.10 Éra. 8.20 15.45 Wien | Ind. a.ÜO 15.25 Ind. 6.40 Budapest Érk. 17.40 Érk. U.Q5| Graz | Ind. 15.15 Az autó 40 perccel a repülőgép indu­lása eiOtt Indul a Hevr-York palotától TARIFÁK: Budapest-Wien (vagy Wien-Budapest) 50.— P Budapest-üraz (vagy Graz-Budapestj 80.— P Csatlakozások Németország és a küllőid legje­lentékenyebb városai relét Csomagszállllás mérsékelt díjszabás ezerint Jegyváltás: a központi irodában (New-York-palota), Telefon: J. 383—87. és áz összes menetjegyirodákban. Képviselet Wienben: österreiehische Lultverkehrs A. G. I., Tegetthofstrasse 7. A szombathelyi rendőrség meg­tagadta az engedélyt a vasárnapi Sabaria—WAC mérkőzésre Az indokolás, hogy ugyanaznap leventeünnepélyt rendeznek Szombathelyen — A Profíszövetség az OTT közbelépését kéri, Lingauer Albin a belügyminisztériumban interveniál, hogy a sérelmes rendelkezést visszavonják A vasárnapi Sabaria—WAC-mér- kőzés megtartása elé az utolsó pil­lanatban súlyos akadályok gördül­tek. Amikor ugyanis a Sabaria ve­zetősége kedden a szombathelyi rendőrségtől az engedély kiadatá­sát kérte, ezt a kérést kereken meg­tagadták, azzal az indokolással, hogy ugyanaznap Szombathelyen levente-mérkő­zéseket, illetve levente-ünne­pélyt tartanak ezért minden más sportverseny rendezése tilos. A különös rendelkezés a Sabaria vezetőségében meglehetősen nagy megrökönyödést keltett és rögtön figyelmeztették a rendelkezést tu­domásul hozó rendőrtisztviselőt, hogy a futballtilalom ideje már le­járt és így a rendőrségi engedély megadása tisztán formai kérdés, amely a mérkőzés megrendezésének csupán technikai részére vonatkoz- hatik. Miután a Sabaria szerdán cfélutánig a rendőrségtől nem ka­pott kielégítő választ, azonnal a Profiszövetsífthez fordult, kérve, hogy az OTT útján interveniáljon a sérelmes rendelkezés visszavoná­sa érdekében. A szombathelyi rendőrség érthe­tetlen rendelkezését a Profiszövet­ségben élénken pertraktálták és egyértelműen megállapították, hogy az engedély megtagadása sú­lyos sérelme a labdarúgó sport­nak. A Profiszifvetség még a mai nap folyamán interveniálni fog az illetékes hatóságoknál éá Ugyanakkor Lihgauer Albin, a szövetség elnöke a belügyminiszté­riumot is értesítehi fogja a nem várt letiltásról. A szombathelyi ügy természetesen elvi kérdést jelent, amelyből a szövetségnek engednie nem szabad, de fokozza a bonyo­dalmat az is, hogy nemzetközi mér­kőzésről van szó. Bizonyos, hogy a bécsi WAC nem hagyja annyiban a dolgot és követelni fogja a Saba- riától, hogy a mérkőzést okvetlenül rendezze meg, annál is inkább, mert Ausztriában el sem tudjak képzelni, hogy egy mérkőzés rend­őri engedélyét meg lehessen ta­gadni. Molnár mégis elszerződik Amerikába Szerdán megérkezett az útiköltsége Már hírt adtunk arról, hogy Mol­nár György megválni készül a Hun­gáriától, ahol az utolsó időben nagy csatárbőség állott elő. Már kombiná­cióba is hozták Molnárt az Újpesttel, amelynek a nagytudású csatárra va­lóban szüksége is lett volna. Molnár azonban — értesülésünk szerint — Budapesten semmi körülmények kö­zött sem szerepel más csapatban, mint a Hungáriában és főleg ez az oka annak, hogy az Amerikából ér­kező ajánlat felé szívesebben hajlott, már csak azért is, mert ez anyagilag jobb feltételeket kínált. Hogy Molnár Gyuri tényleg komolyan lekötötte magát új egyesületéhez, az teljesen elintézett dolog, amennyiben szerdán már megérkezett Budapestre az uti- költség. Molnár New-Yorkba szerződik el egy évre, Szezonnyitás huszonöt év előtt — és ma (A Sporthirlap eredeti tárcája)u A Városmajor öreg nyárfái tik- kadtak a kánikulai melegtől; leveleik alig-alig libbennek meg a száraz, mozdulatlan levegőben. Az Ördög­árok kiszikkadt medre álmosan ásíto- zik; partjain szomorúan lógatja sárga fejét néhány későn virágzó pitypang. A nyárfaliget százados fái között terpeszkedő tisztáson aszottan hever a nyáron felburjánzott fű; sárgás­zöld palástját csak a kis mező két vé­gén szakítja meg egy-egy szürke, ko­pasz folt, mintha poros pecsét lenne az öreg föld kopott ruháján. Csend, a budai nyárspolgárok kora délutáni sziesztájának nyugalmas csendje mindenütt. De egyszerre, mintha Csipkerózsa csókja törné meg a varázst, ébre­dezni kezd a századok óta pihenni látszó liget. A Svábhegy felől enyhe szellő tolakodik a fák lombjai közé és susogni, nevetgélni kezdenek az ál­mukból fölébredt levelek. A Városmajor szélén hangos kis csapat jelenik meg. Vakációról haza­tért diákok. Arcukon a nyári nap egészséges pírja, izmaikban a pihe­nés ereje, vérükben a fiatalság tüze. Az Életet hozzák magukkal az elva­rázsolt budai ligetbe és vidám fecse­gésük elől ijedten menekül a budai hegyek közé az unalmas csend. A tisztás egyik végén, egy terebé­lyes nyárfa alatt letelepedik a kis társaság. Csomagok kerülnek elő. Bizonyára elemózsia — gondolja egy arra haladó „Spieszbürger”, ámcso- dáSeoraa 'íátja, hogy vajaskenyér és gyümölcs helyett otromba cipők, lenge ingek, rövid nadrágok és feje- letlen harisnyák bontakoznak ki az ujságpapirosból s a fiúk kezdenek ne­kivetkőzni, hogy a furcsa maskarába bújjanak. Egy pufók fiú még ennél is különösebb dolgot művel. Kopott kézitáskájából barna bőrhólyagot húz elő és kidagadt, nekivörösödött arc­cal belefúj a hólyagból kilógó bél­darabba. Majd sárgaréz hurkatöltőt dug a bélbe és nagy igyekezettel pumpálja belé a levegőt. A bőrhólyag egyre jobban dagad, feszül; a fiúk komolyan, szakértő kézzel tapogat­ják, hogy elég kemény-e s titkon sze­retettel végigsimítják zsírtól csillogó felületét. Még néhány furcsa mozdu­lat: a béldarabot belegyömöszölik a hólyagba, a repedést szíjjal összefű­zik s azután — nyárspolgárunk nem kis megrökönyödésére — a nagy, ké­mény bőrhólyag a pufók fiú lábáról hatalmasat puffanva röppen a leve­gőbe. És egyszerre hangosan felkacag az előbb még csendesen nevetgélő liget. Itt az ősz, kezdődik a futballisták tréningje, hogy odalopja a derűs, mo­solyt a lassan téli álomba merülő természet megmerevedő arcára. Késő estig puffog, pattog a nagy bőrlabda, a tisztás két kopasz végén ruhacsomókból és kövekből rögtön­zött „kapuk” között. Nincs tréner, nincs tréningszabály, amely gúzsba- kötné az izmok játékát, nincs egyéni érdek, amely kényszerré degradálná a sz^b%d,,kedvtel^L l^e.mégif van fegyelem, mégis van távolfekvő' cél, amely komoly értelmet ad a játék­I nak. Készülni kell a szezonra, hogy a klubszinek alul ne maradjanak a ver­sengésben. A-játék varázsa és a kittb szeretete: ez a két lendítőkerék, amely előrehajtja, munkára, erőfe­szítésre készteti az érzésben, életfel­fogásban, gondolatvilágban eggyé- olvadt élő gépezetet, amelynek csapat a neve. . * Második esztendejét éli a szövet­ségi rendszer keretei között a ma­gyar futballsport. 1902 augusztus végét járjuk. Mögöttünk az első baj­noki év harcai és a második kam­pány tavaszi fordulója. A szövetség még nyári álmát alussza, de az egye­sületek ébredeznek. A „Millenáris” homokján már megjelentek a magyar futball legendás hősei, a piros-fehér dresszes bétécéisták, akik az első baj­noki győzelem és több nemzetközi csa­tanyerés nimbuszát újabb diadallal ké­szülnek még ragyogóbbá tenni. Csu­pa „nagy” név, csupa népszerű, jel­legzetes figura, a közönség kedven- .cei. A bajnokságban ismét ők vannak elől az ötös mezőnyben s hadállásai­kat csak a soroksáriúti zöld-fehérek és a városmajori fekete-fehérek fe­nyegetik az őszi fordulóban. A har­madik riválisról, a sárga-fehér dresz- szes mueistákról rossz hírek járnak. Csapatukat kikezdte a vándorlási kedv; legjobbjai elszéledtek, hogy más színekben folytassák futball- karrierjüket. Úgy hallatszik, a MUE vissza is lép a bajnokságtól. Az ötö­dik harcos, a BSC már tavasszal sem bírta az iramot, aligha lesz tehát ve­szélyes ősszel, 1 De ki törődik'egyelőire a bajnok­sággal. Négy mérkőzés mindössze egy-egy csapatnak, ’ ráérünk még gondolkozni, hol és mikor bonyolít­suk Je, Nincs programgond, nincs terminustorlódás, a klubvezérek' kényelmesen, dribli nélkül, egyet­értőén készíthetik elő az őszi mű­sort. A' közönség úgyis eg®, bármi­lyen csapatok bármilyen csoporto­sításban lépnek is a porondra. Még nincs fanatikus klubközönség, csak lelkes futballközönség, amely nem izgulni, vitatkozni, hajbakapni, bí­rót szidni jár a meccsekre, hanem gyönyörködni;> nem kritizálja az­tékot, hanem élvezi. Program még nincs, ám a Játéko­sok türelmetlenek; harc, mérkőzés kell nekik. Hamar elő a jól bevált „hatos tornát”, hadd dolgozzák ki* magukat a fiúk és hadd gyönyör­ködjék a közönség a sok csapat fel­vonulásának színes, eleven képében. És szeptember harmadik vasárnap­ján a Millenáris zászlódíszben vár­ja a fiatal futballsport seregszem­léjét. Tizenegy hatos csapat vívja kora reggeltől késő délutánig gue- rilla-harcát a Sport Világ ezüst serlegéért. Szinte negyedótónként változik a kép, egyik 2X7 pences meccset követi a másik; új színek,, új nevek jelennek meg a porondon, hogy végül is az állvamaradt csa­patok erejük végső megfeszítésével vigyék döntésre az egésznapos csa­tát. Fárasztó, nehéz küzdelem, ke­vés köze van a testedző sporthoz, de látványosságnak nagyszerű. Van is közönsége bőven — legalább öt­száz ember. A „hatos torna”, az első erőpróba lezajlott’. A BTC 'ismét diadalmasko­dott. Mi jön ezután — várja kiván- a futballéhes közönség, amelynek nem vetítik jó előre a szeme elé a» nagyszerű programok színes reklám-

Next

/
Thumbnails
Contents