Sporthirlap, 1927. október (18. évfolyam, 136-148. szám)

1927-10-01 / 136. szám

Vasárnap: magyar—olasz atlétikai viadal Bolognában Az őszi bajnoki forduló elsőségének a kérdése dőlhet el vasárnap a Ferencváros-Ujpest mérkőzésen A Hungáriát kevés bizalom kíséri Prágába, de annál nagyobb lenne az öröm, ha sike­rülne megvédenie a magyar futball presztízsét a középeurópai konkurrenciában A két vidéki nagyágyú, a Sabaria és a Bástya otthonában is csak kemény küzdeiemmei csikarhatja ki a győzelmet a feljavult Vasasok, illetőleg Kis­pesttel szemben — Az Attila ás a Bocskay most több pontszerző remény­séggel látogat el a fővárosba, mint az első alkalommal Kicsit elakadt a ligacsapatok sze­zonelei impozáns lendülete. Immár a negyedik forduló nehéz csatái van­nak soron és mégis alig lehet kiala­kult formákról beszélni. A váloga­tott mérkőzés zökkenője ilyenkor szezon elején a legjobban szokott visszahatni, hiszen a legtöbb csapat éppen ezekben a hetekben szokta megtalálni azt az együttesét, amely­ről azután színes ábrándokat szőnek a klubtanyákon. A nagy válogatott- iárást tehát rendre megsínylik a, proficsapatok, amelyek két héten át tényleg nem rendeztek egyetlen ko­moly mérkőzést sem. De kihasználták a szünetet más irányban. Egy-egy könnyebb sérülés gyógyítására, egy-két gyenge pont Alig van afelől kétség, hogy a Fe­rencvárost csak valami különös bal- szerencse állíthatja meg a második profibajnokság felé vezető útjában, ha ezt az Újpest ellen való mérkőzé­sét megnyerné. Ám Újpesten meg úgy latolgatják az esélyeket, hogy ugyan mikor nyerne az Újpest végre bajnokságot, ha most nem. Mindig is nagy volt a jelentősége ezeknek a Ferencváros—Újpest ta­lálkozóknak, hiszen még azokban az esetekben is, amikor Újpest fiai már elveszítették a bajnoki reményeiket, sok esetben fordította meg a sort az újpestieknek váratlanul erős vagy gyenge magatartása. Az újpesti fiúk áíltak már sokszor kísértetiesen kö­megerősítésére jó alkalom a váloga­tottak hete, amely után megnövekedett bizalommal és újonnan sarjadzó reményekkel áll ki az első futbállgárda. Csak egyetlen vasárnapra szorít­kozik most az iram, hiszen október 9-én ismét válogatott mérkőzés kiált megálljt a bajnoki forgatagba. De ez az egyetlen vasárnap nagy adag­ban szolgál rendkívüli izgalmakkal, hiszen a magyar futballversengés- nek két nagy döntő ütközete közeleg ezen a délutánon. Az egyiket a ma­gyar, a másikat a cseh fővárosban vívják s úgy tartják, hogy két baj­nokság sorsa fordul meg ezeken. zel a bajnoksághoz és csak az utolsó pillanatban kerültek szembe a kegyet­len végzettel, amely megint csak ki­csikarta a kezükből a már biztosnak hitt diadalt. Különös szerepet osztott ki a sors Újpestnek. Egy évtized óta szüntele­nül reszketnek tőle a bajnokaspirán­sok, maga Újpest is joggal tartja ma­gát közülük valónak, de a sorsdöntő csatákon mindig másokért verekszik, soha magának nem sikerült a szeren­cse rúdját elfordítani. Mert Újpest a legszebb fegyvertényei után is csak­nem törvényszerű biztonsággal ráté­vedt arra a narancshéjra, amelyen az­után akár az egész esztendő munkája elbukott. Valami kalandor futballsors jutott - Újpestnek .osztályrészül. Telve rengeteg dicsőséggel, mérhetetlen iz­galommal, keserű csalódásokkal és soha a beteljesülés gyönyörűségével. Nem úgy a Ferencváros. A nagy­szerű múlt során ennek az egyesület­nek talán csak egyetlen fénysugárral jutott ki több a legszebb futballeré- nyek ragyogásából, ám ez már elég volt ahhoz, hogy a ferencvárosi gloár a legfényesebben tündököljön. Csak valamivel maradt el Újpest a főváros legelőkelőbb futballcsapatától s az élet érzéketlenül tette meg a számve­tést: az újpestiek sohasem voltak elsők. Most fegyverkeznek arra a döntő rohamra, amely évtizedes vágyaikat hivatott a beteljesülés felé ragadni. Még messze a bajnokság vége, odáig még rengetegszer nyúlhat bele a küz­delmek alakulásába a végzet. Mégis mindenki érzi, hogy — legalább Új­pest közelébe — vasárnap érkezik el a szerencse s ha ekkor tovasiklik, aligha lesz rá mód ismét ilyen közel férkőzni hozzá. A Ferencváros veretlen és Újpest eddig egyedül a Hungáriától szen­vedett vereséget. A Ferencváros győzelme esetén négy ponttal szök­ne el Újpest előtt, amit — legalább az őszi szezonban — aligha lehet többé behozni. Ám ha Újpest győz, eléri a Ferenc­város pontszámát, sőt túliévén a két legerősebb fővárosi csapa­tokkal való mérkőzésein, nagy a remény, hogy az ősszel a ve­zető helyet vívhatja ki magának. Valakinek tehát eldől a sorsa ezen a mérkceésen, de lehet, hogy eldől a bajnokságé is. Érthető tehát, hogy olyan lázas készülődés folyik mind a két csapatnak a portáján, amilyenre még nem volt példa. Erre a csatára a legelső gárdával kell kiállani annak, aki győzelmi re­ménységeket táplál, már pedig mind a két táborból betegekről ér­kezik hír. Szerencsére nem túl- komoly a baj egyik oldalon sem és valószínű, hogy vasárnapra talpon lesz min­denki, akire csapatában fon­tos feladat vár. De az már nagy kérdés, hogy milyen testi állapotban állanak ki azok, akik ma még erőltetett tempó­ban siettetik a gyógyulást, mert ezeken a döntő jelentőségű mérkő­zéseken rendesen túlontúl nagy. sze­rep szokott jutni a pillanatnyi kon­díciónak, amely akár a gyengébb javára is fordítja a sorsot. Az egyes csapatrészek finom boncolásával el lehetne következtetni a győztesre, ha a csapatok között a jelentéke­nyebb különbség tényleg szembe­szökő volna. Ám az Újpest és Fe­rencváros csapatainak találkozása előtt igen heves vitát keltene egy kategorikus kijelentés, amely ezt vagy amazt a küzdőfelet minden­áron jobbnak deklarálná. Az újpesti védelemről hiába álla­pítanák meg, hogy különb az ellen­felénél, a ferencvárosi hívők egyre csak azt hajtogatnák,' hogy a fede­zetsorok tekintetében olyan erő­plusz áll az ő oldalukon, hogy minden másra már nem kiváncsiak. Valóban a Ferencváros játéka, mint vezérelven, nagyszerű A Ferencváros—Újpest mérkőzés sorsa azon fordul meg, hogy melyik fedezetsor tudja inkább útját állani a gólratöro csatár­játéknak V ' 1 ' W* ■ X yorfo %)/wy* Szombat Budapest, XVIIL évf. 136. sz. 1927 október 1 16 tlHéi* M IH1 IlimIIIHIHI III Miami mi iM'ill— j^portWüV | Budapest, IIL •«..«- I' ^ “.^déjrr, 5 pengd tegy hónapra 2 pengd). I^SEÍÍÍFEEEEÍSÍS Távirati cint • Sporthtrlap Budapest. Ausztriába 6 pengd. Ügyét) tiltöldra egy negyedévre 7 oO pengő. 10 lei. Franciaországr50!r.Olaszországl-ö0L.Német. létetonszám : Szerkesztőség: Llpót 996-51 MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON orsz4S ?5 a. pt. Lengyelország 30 gr. Amerika 5. c. Kiadóhivatal: Teréz 112-41 Levélcím: Budapest 62.. postafiók 82. Sportemberek csemegéié a sportcsokoládé r ____________________ MINDENÜTT U1 fVl KAPHATÓ______________________________________________(

Next

/
Thumbnails
Contents