Sporthirlap, 1927. november (18. évfolyam, 149-160. szám)

1927-11-03 / 149. szám

\V >»>v . yf. ( . • ^ »lg’ii'SÍS'i.‘'3 ^ j y v ' ' Csütörtök Budapest, XVIII. évi. 149. sz. 3 jMjTCt 16 fillér ŰttCTMi II Ilii ^ portWaV-i rn 1 1 rii 1 1 1—ií n—i n 1———————————————— , ■ .... ■—- ■■ ■ ■■ ■ - ■ —.. ■ Sz erkesztősé" és kiadóhivatal: Hudapast, VI. kerület, Rózsa ’io.ca 1U. III. emelel, Távirati cím : Sporthirlap Budapest, letetonszám : Szerkesztőség: Llpót 996—54 Kiadóhivatal: Teréz 112-41 Blőlizetési árak: Jeltoldre egy aegyedévre 5 pengő (egy hónapra 2 pengő). Ausztriába 6 pengő. Kgyéb külföldre egy negyedévre 7*50 pengő. MKGJBLENIS HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON Egyes szám ára: Belföldön 16 fillér. Ausztriában 25 -j i. Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia l.öu Ke. RomáDia 10 lei. Franciaország 1-50tr.Olaszország 1-50L. Német­ország 25 a. pt. Lengs’elország 30 gr. Amerika 5 c. Levélcím: Budapest 62.. postafiók 82. Tizennégy európai nemzet legkiválóbb birkózói lépnek ma porondra a modern birkózósport klasszikus földjén Szerda estig a verseny és a kongresszus valamennyi külföldi részt­vevője megérkezett Budapestre - Az első séta a magyar fővárosban Röptében elfogott nyilatkozatok - Egy kis esélylatolgatás, felelősség nélkül A verseny ma este 7 órakor kej#A*M városligeti B^ketow-církuszban A test és a szellem legközvetlenebb harcát tükrözi vissza a birkózók küzdelme. Itt nincs más harcieszköz, csak a puszta test, az izomzat, a hús, amelyet a legkompli­káltabb mozdulatom elvégzésére ed­zett meg a tréning. Ám hiába állítunk egymással szembe ideálisan kidolgo­zott hústömegeket, hiába tökéletes az izmok variáló játéka, az ellenfelek tehetetlen bábok lennének a szőnye­gen való harc másik egyéni kelléke, az ész nélkül. A test és a szellem legközvetlenebb versengése a birkózás; az ellenfelek elmondhatják, hogy „mindenüket ma­gukkal viszik” a küzdelembe. Ezért • állították a régi görögök a testi és szellemi edzés egyensúlyát legjobban biztosító birkózást olimpiai játékaik középpontjába. A magyar természetnek és magyar temperamentumnak nagyon megfelel a birkózás. A „Csülökre magyar” régi jelszó, követik is mindenütt, ahol az erő duzzad az izmokban és a virtus ágaskodik a lelkekben. A kocs­mák, búcsuk, majálisok, tánclokálok virtuskodó szellemét nem volt nehéz nálunk szabályok keretébe szorítani és nagy teljesítményekre késztetni. Ezért áll a mi birkózósportunk nem­zetközi viszonylatban a legjobbak kö­zött, ezért ’ irdeti erejét számos inter- nacionális győzelem és ezért tekin­tünk most is bizakodó reménységgel az Európa-bajnoki verseny elé, amely a magyar fővárosban zajlik le. Budapest azonban jelenleg nemcsak a magyar,, hanem egész Európa bir­kózósportjának centruma. Itt székel ugyanis a nemzetközi birkózószövet­ség elnöke és adminisztrátor titkára. Ezt azért mondjuk itt el, mert úgy érezzük, hogy a nagyszabású verseny síma, zökkenésmentes lefolyása nem­csak a magyar birkózósport amúgy is nagy tekintélyének használna, hanem egyúttal jelentené a nemzetközi szö­vetség presztízsének erősödését is, amelyre, az amszterdami olimpiász előestéjén ugyancsak szükség van. A magyar birkózósport tekintélyé- » nek megnövekedését bízzuk jeles és lelkes versenyzőinkre, a nemzetközi szövetség presztízsének erősödését pe­dig a buzgó rendezőgárdára és az ob­jektív zsűrire. Mert az 1924. évi pá­risi és az 1926. évi rigai események­nek nem szabad itt nálunk megismét­lődni. Tessék a legfőbb zsűrinek, amely a versenyzsüri munkáját is ellenőrzi, irgalmatlanul lecsapni, ha holmi „északi szervezkedés”-nek. vagy a verseny rendje ellen irányuló bár­mely más fondorlatnaK neszét veszi. A magyar sportközönség — a leg­sportszerűbben gondolkozó publikum — azért özönli majd el a városligeti cirkusz nézőterét, hogy tisztességes ■küzdelmet, objektív bíráskodást lás­son. mert jól tudja, hogy ha a nagy csata ilyen eszközökkel folyik, a ma­gyar testierő és szellemi készség diadala nem maradhat el. Tehát megérkeztek. Tizennégy nemzet küldte el a budapesti Európa- bajnokságra legkiválóbb birkózóit és a birkózósport világhírű vezetőem­bereit. Itt van Percy Longhurst, a világ­szövetség népszerű főtitkára, szájába'1 az elmaradhatatlan angol pipával. Megjöttt Pitlasinszky, a volt profi- világmester, aki magas kora ellenére fiatalos hévvel „menedzseli” a len­gyel amatőr birkózógárdát. Itt van­nak a magyar birkózás vezetőembe­reinek az egész világon ismert legki­válóbb jai is, hogy a magyar sport tör­ténetének egyik legjelentősebb verse­nyét, az 1927-es birkózó Európa-baj- nokságot megrendezzék. Sziberth Imre, Csillag Miklós és Vajda Andor a szövetség régi nemzetközi viszony­latban is a legjobb hírnek örvendő szakemberei a nagy nyelvtudású Pi- litz Nándorral és az ezermester Ke­resztes Henrikkel vállvetve dolgoznak az óriási verseny előkészítésén. És a birkózók?... Az Imperial- szálló halijában talán még soha sem láttak ennyi hatalmas szál, bika­nyakú, csupa erő embert. A világ ténylegesen legjobb birkózói adtak itt egymásnak találkozót. És pedig nem a cirkuszbirkózók kinevezett nagyságai, a gyakran nevetséges hus- tömegek, hanem a világ amatőrbirkó­zóinak, a lefekvést és az anyagi java­dalmakat nem ismerő, mindenáron győzni akaró, abszolút sportemberek, akik ezen a hatalmas versenyen meg fogják mutatni mindazt, ami a birkó­zósportban szép. A világ legjobb amatőr birkózóinak találkozása a városligeti Beketow- cirkuszban fog lefolyni, de addig is, amíg megkezdődik, a vezetőség a leg­nagyobb körültekintéssel, az össszes sportszempontok figyelembevételével alkotta meg a résztvevők programm- ját. Hetven birkózó bábeli hang­zavara budapest utcáin Abba a szerencsés helyzetbe ke­rültem, hogy a programm első etap- ján résztvehettem. A versenyzők és kísérőik az Imperiál-szálló előcsarno­kában gyülekeztek, hogy autón meg­tekintsék Budapest nevezetességeit. A mindenfelől összesereglett verseny­zők között talán a legfeltűnőbb jelen­ség az óriási, hirtelenszőke svéd Richthof. Valóban olyan, mint ahogy a birkózók leírásából elképzeltük. Hatalmas karjai még a ruháján ke­resztül is elárulják a nem mindennapi izomzatú birkózót. Előreugró álla, bá­tor tekintete minden birkózó figyel­mét felhívja. Összesúgnak mögötte: — Jobb Svensonnál is. Majd feltűnik a kis Sesta jól is­mert alakja. Ő képviseli itt a bécsies kedélyt, a viccet, a jókedvet. A cseh Urbant, Badó nagy riválisát, is jól ismerjük. Igazi birkózókarakter, kedves, közlékeny, udvarias. A lég­súlyú Gozzi, az olaszok egyik legjobb embere, a legapróbb a társaságban. Richthof mellett úgy fest, mint gyer­mek az apja mellett. A legtöbben már ismerik egymást. Sokan, mivel nem igen értenek egymás nyelvén, egymás nyakába ugornak, megölelik egymást és a legkülönfélébb jelbe­széddel érintkeznek. Csillag Miklós kiadja az utasítást: — Indulunk! A 70 főre tehető csapat a szálló előtt álló negyven autóban foglal He­lyet. Minden autót zászló díszít, de az autókat díszítő zászlók színe nem a legpontosabb. Megtörtént, hogy a francia zászlóval fellobogózott autót három észt és egy magyar kísérő foglalta el. Én például az esztek lég­súlyú olimpiai bajnokával, Pütsep- pel és a világhírű nagyközépsúlyú Looval kerültem össze. Hozzánk csat­lakozott büszkeségünk, a magyar könnyűsúly reprezentánsa: Keresztes Lajos is, aki Finnországban szerzett tudományát felhasználva, kalauzolás közben magyarra akarta megtaníta­ni a két jeles észtét. Mondta is, mi­kor autónk mellett egy konflisló sán- tikált, hogy ez egy „Loo”, miközben a magában elmélyedt Loora muta­tott s ettől fogva Pütsep, ahányszor ló mellett vitt el utunk, megcsípte Loot, aki cseppet sem érezte magát megbántva és kedélyesen adta to­vább Keresztesnek a csipkedéseket. Utunk első állomása a pesti Duna- part volt. A bámész kíváncsiak való­ságos sorfala övezett. Az emberei: “csodálkozva nézték a hosszú autósort =u HiilllliiiillllllnlllliiiillllnillllHnillllliiUllliiiil!lliiiilllliiiilllliiiilllluiillillilllMllilliiillHliiiillHinillllliiillllinilHliiiilllliiiilllliiiilHliiiilllliiiil!lliiiiHlliiiil IIS November 3. November 3. I DON JUAN A LEGSZERELMESEBB FILM! | CORVIN UFA KAMARA G APITOL ................. IS S portemberek csemegéje a .........................................................UniwUrityr m ‘Ü HMÉK sportcsokoládé KAPHATÓ_____________________________

Next

/
Thumbnails
Contents