Sporthirlap, 1928. február (19. évfolyam, 13-24. szám)

1928-02-02 / 13. szám

Részletes tudósítás a magyar ping-pong- játékosok stockholmi nagy győzelméről A Hungfária-Pesterzsébet kupa- mérkőzéssel vasárnap megindul a komoly fufballszezon A III. kér. FC és az Attila amatőr ellenfeleket kaptak — Folytatják a rákos- palotai serlegmérkőzéseket — Az amatőrök az őszről elmaradt bajnoki mérkőzéseiket bonyolítják le — Érdekes professzionalista barátságos meccsek szerepelnek a programon A naptár egymás alá sorakozó számjegyei törvényszerű pontosság­gal jelzik a futballsport téli holtsze­zonjának végét. A bajnoki szezonkez­det már a küszöbön van, ami égető- problémája minden egyesületnek, hi­szen a jó bajnoki start morális ha­tása mindennél többet ér. N A mai ünnepnapot még inkább szárnypróbálgatásokra használják csa­pataink, de a vasárnapi programon már egész sereg hivatalos és köte­lező mérkőzés szerepel. Á kupasejeltező mérkőzések végére az UTE—BTC mérkőzés tesz pontot. A kupaminösítők közül három meccs szerepel a pro­gramon. Ezek közül a legnagyobb ér­deklődés kétségtelenül a Hungária és a Pesterzsébet találkozását illeti meg, míg a másik két mérkőzés az ellenfelek játékere­jének egyenlőtlen volta folytán már kevésbé fontos. Az otthonában játszó Hl. kér. FC a Váci SE-cl, az Attila pedig Szombathelyen a Szombathelyi SE-e 1 bizonyára könnyen fog végezni. Ugyancsak vasárnap játszák le a rákospalotai serlegmérkőzé­sek második fordulóját. Ez alkalommal az Erzsébetváros az U. Törekvéssel, a Rákospalota a Hú­sossal, a Lipótváros pedig a Kossuth' tál fog szembe kerülni. Az amatőrök már bajnoki mér­kőzéseket játszanak vasárnap. Egyelőre az őszről elmaradt mérkőzé- . sek közül tűzött programra néhányat az amatőrszövetség. A bajnoki meccs­táblázatból hiányzanak még az első- osztályúak, jóllehet néhány leját­szásán mérkőzésen célszerűnek lát­szanék túlesniük. Több . másodosz­tályú amatőrmeccset találunk a baj­noki programon: a RÁC a VI. kér. FC, a Ganzgyári TE a Kalapos és a Szentlőrinci AC az NFC ellen száll küzdelembe. A harmadosztályú baj­noki program játékrendjének a KAC —Cs. MOVE, a KSE—WSE és a Pannónia—Tabán mérkőzései szere­pelnek, míg a negyedik osztályúak kör Amatőr <pe^lig a^f^feős'^al játsza le elmaradt bajnoki mérkőzését. , A fentiekben vázoltuk . röviden a vasárnapi hivatalos programot. Ám a sportközönség érdeklődése nem any- nyira a kötelező mérkőzések, mint inkább az elsőosztályú profiegyüttesek komoly próbagaloppjai felé irányul. Hogyne torpanna még egy pillanatra minden igazi sportember, amikor a „barátságos mérkőzések” sablonos gyűjtőcíme alatt egy Ferencváros— Nemzeti találkozás csábító eseménye integet feléje. Avagy nem' igérSezik-c futballinyeneeknek való falatnak az őszi bajnoki finis izgalmas Vasas— Budai 33-as mérkőzésének barátsá­gos megismétlése? A Boeskay és a Turul debreceni .játéka, is ‘esemény-, számba megvf amfníhögy a Bak pécsi és a Kanizsa szombathelyi ven­dégjátéka sem hagyható figyelmen kívül. A barátságos tréningmérkőzések sorában ott találjuk csaknem összes elsőosztályú csapatainkat, amelyek azonban egyelőre még könnyebb spar- ring-partnert kerestek maguknak. Mozgalmas futballvasárnapra van kilátás, csak azután az égiek meg ne tréfálják csapatainkat, miként az az elmúlt vasárnapon történt. A mai futbaílprogram Magyar Kupa TTC—Wekerletqlepi SC, Thököly-út, fél 3. Bíró: Fodor Endre. (Határ-bíró: Zimmermann). Ifjúsági bajnokság . Vasas—KAOE, Soroksári-út, fél 2. Bíró: Pohlenz. Barátságos mérkőzések Pécs, Baranya—DVAC, Pécs, fél 3. (Bíró: ■ Pécsi kerületből). Kispest—Wekerle, Sárkány-utca, fél 3. BEAC—Gyérmjckbarát 28, Lágymá­nyos,- fél 3. —i Kombinált fél 1. Sabária—Szánwathélyi SE, Szombat­hely, fél 3. Somogy—Pécsi VSK. Kaposvár, fél 3. III. kér. FC—Bak FC, Határ-utca, fél 3. Folyamőrség—UFC kombinált, Vö- rösvári-út, 10. BRSC—FSE, BRSC-pálya, fél 3. Lapterjesztők—KEAC, Maglódi-út, fél 3. — II. fél 1. NSC—BSzKRT, Thököly-út, fél- 1. V. kér. MOVE—Jövő SE, Petneházy- utca, 1. III. kér. ■ TVE—BTC, Határ-utca, fél 1. LIDÉRC FÉNY HADAI IMRE, ERNA MORÉNA. CLISE LA PORTA, KARÍN EVANS. A NOVÍCIA MONA MARTENSSON. FÓRUM UFA III. kér. MSE ILSz-—Vérhalom FC ILSz, Vörösvári-út, 2. MAFC—BSC, Bertalan-utca, fél 3. — II. fél 1. Valéria—Kompaktor kombinált, Va- léria-pálya, 2. VÁC—BTVK II., Sirftor-utca, fél 1. Vác FC—BTVK, Simor-utca, 2. A testnevelési adó enyhítése érdekében a labdarugószövetségek elnök­ségei tegnap kQldöttségileg ke­resték lel az OTT elnökét Szerdán délelőtt tíz órakor ankét volt a képviselőházban a testnevelési adó ügyében, amely alkalommal a Magyar Labdarúgók Szövetsége, a Professzionalista Labdarúgók Szövet­sége, valamint a Budapesti Labdarú­gók Szövetsége elnökségi tagjai tisz­telegtek Karafiáth Jenőnél, az OTT elnökénél, előadván kérelmüket a test: nevelési adó leszállítása érdekében Dréhr Imrének és Kray Iván bárónak távollétében a Magyar Labdarúgók Szövetségét Kiss Tivadar ügyvezető alelnök, a Professzionalista Labdarú­gók Szövetségét Lingauer Albin elnök és Diniek Vidor társelnök, a BLSz-t Zsarnóczay János képviselte. Az OTT részéről résztvett a tárgyaláson Szu- kováthy Imre is, az OTT főtitkára, Lingauer Albin ismertette a pro­fesszionalista egyesületek anyagi helyzetét és konstatálván a sürgős segítség szükségességét, kérte az Or­szágos Testnevelési Tanácsot, hogy járuljon hozzá Dinich Vidor társel­nöknek már az OTT teljes ülése előtt is megtett indítványához, amely a testnevelési adóvisszatérítés mértékének növelését kérte., Az OTT elnöke nagy figyelemmel hallgatta meg az MLSz elnökségének előterjesztését, megígérte, hogy a kérdést tanulmányozni fogja és csak az illetékesek szakvéleményének meg­hallgatása után fog fölötte dönteni. Biztosította egyébként a meg­jelent elnökségeket a futball­sport iránt érzett teljes jőíndu ' latáról. i amit a küldöttség tagjai nagy meg­elégedéssel vettek -tudomásul. Sportemberek csemegéje a sportcsokoládé ______ MINDENÜTT Jl-W 1 M KAPHATÓ_________________________________________ I / • „ ‘x\\ í7<$> • ;y.\ ' • . CSÜtÖrtÖk Budapest, XIX. évi. 13. sz. 1928 február Jfg l^potlbir'ap | Budapest, a^^UI. IU. eme.e, Előfizeti BelKMre - P«£Mc8V Távirati cím Sportbirlap liudapest. Ausztriába b peugo. Lgyeb küllőidre egy negyedévre ‘ jO pengb. 10 lei. Franciaország 1-50 tr. Olaszország 1-50 L. Népiéi­telefonszám Szerkesztőség Tápét 996—54 U ÉGJ ELEMIK HÉTFŐN. CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON. írszág 25 a. pt. Lengyelország 30 gr. Amerika 5 c. Kiadóhivatal: Teréz 112 — 41 Levélcím: Budapest 62., nostaflók S2.

Next

/
Thumbnails
Contents