Sporthirlap, 1928. március (19. évfolyam, 25-38. szám)

1928-03-01 / 25. szám

izerBeszióse^ es .iMilomvatai Budapest, VI. kerület Rózsa ucca 111. 111. emelel. TA»irati cím Sporttitrlap Budapest. __ letetoaszám Szerkesztőség: Upót 996—51 Kiadóhivatal' Teréz 112-41 Előfizetési arak Belföldre egy negyedévre a pengő (egy hónapra 2 pengő). Ausztriába 6 pengő. Egyéb külföldre egy negyedévre 7-58 pengő. MEGJELENIK HÉTFŐN. CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON. Egyes szám ara: Belíóldöu 16 tiller Ausztriában zü pr. Jugoszlávia 3 dinár. Csebszlováfcía LnO Ke. Románia 10 'lei. Franciaország 1-58 Ir. Olaszország 1-50 L. Német- írszág 25 a. pl. Lengyelország 3U gr. Amerika b t. Levélcím- Budapest 62., postából; H2. Fogházbüntetés veszélye fenyegeti a néhány százezer tisztviselőt, munkást és diákot, akik reggelenkint a világon legelterjed­tebb, legnépszerűbb és legolcsóbb közlekedési eszközön: kerékpáron igyekeznek a munkahelyeikre, ide ve­szély fenyegeti a # magyar sport had­seregének azokat a jeles katonáit is, akik határt nem ismerő lelkesedéssel és szorgalommal készülődnek a nem­zetek nagy ütközetében, az idei ke­rékpáros világbajnokságokban újabb hírnevet és dicsőseget szerezni a ma­gyar névnek. A fogházbüntetésnek eddig ismeretlen ostora vonul be a magyar sportba, ha napvilágot lát az a rendelet, amelynek tervezetét véle­ményezés céljából a napokban küldte meg a belügyminisztérium az érde­kelt kerékpáros szövetségnek, keres­kedelmi és ipari szervezeteknek. A rendelet, életbeléptetése esetén ki­válóan alkalmasnak bizonyulna arra, hogy mindenkit elrettentsen a kerék­pározásnak még a gondolatától is. Mert az egyéb jármüvek forgalmát szabályozó rendeletektől eltérően, a belügyminiszter a kérékpárosokat egészen „kiváltságos” elbírálásban óhajtja részesítem. Már az első, leg­kisebb kihágás alkalmával pénzbír­ságra át nem változtatható elzárással siet alkalmat nyújtani az előrelátha­tóan nagy tömegeknek arra, hogy a tömlöc falai között hervadó gonosz­tevők lelkiéletét tanulmányozhassák. Nem tudjuk és nem is kutatjuk, hogy kinek, vagy kiknek áll érdeké­ben megbénítani és kiirtani a kerék­pározást egy olyan rendelettel, amely­nek puszta hírére felzúdul az egész művelt világ, kígyót-békát kiáltva arra a nemzetre, amelyet a kerékpá­ros szövetségek előkelő nemzetközi testületé a világbajnokságok lebonyo­lításának a megbízatásával tüntetett ki. Nem a mi feladatunk, hogy a bel­ügyminiszter készülő rendeletének karos következményeire • felhívjuk a kereskedelemügyi, a népjóléti és mun­kaügyi, valamint az államháztartás mérlegének egyensúlya fölött gondo­san őrködő pénzügyminiszter figyel­mét, mint olyan érdekeltekét, akiknek nem lehet egészen közömbös,, hogy a kerékpárok gyártásinak és forgalom- bahozatalának grafikonja felfelé, vagy lefelé görbülő ívet mutat-e. El­lenben kötelességünk, felemelni tilta­kozó szavunkat a kerékpársport meg­védése érdekében. Mert egészen bizo­nyos, hogy a készülő rendelet meg­valósulása sírját jelentené annak a sportágnak, amelyet a fanatikus sportrajongóknak úgyszólván a sem­miből sikerült néhány esztendő alatt felvirágoztatni. Ha a belügyminiszter nem is örven­dezteti meg a magyar sport úttörőit olyan intézkedésekkel, amelyek a fej­lődés útját egyengetik és biztosítják, legalább ne keserítse el őket olyan rendeletekkel, amelyekre szükség egy­általában nincs, amelyekkel semilyen célt el nem érhet, de amelyekkel feles­legesen módot nyújtanak ahhoz, hogy sokszor és büszkén hirdetett kultúr- fölényünk valóságát az önámítás, és üres dicsekedés frázisává degradálja a külföld szemében. Mégis fon a Sunderland I, / A Hungária újra tárgya! a hírős angol csapatta§' Egy professzionalista válogatott csapat lenne az angolok ellenfele — Május í7-ére tervezik az angol mérkőzést Megírta a Sporthír lap, hogy a Sun- derland-del való tárgyalások félbesza­kadtak, mert a tervbevett meccseket a Hungáiia lemondotta. A Sunderland ugyanis 500 fontot kért mérkőzésen- kint és csak három mérkőzést volt hajlandó vállalni, ezt az összeget pe­dig a rendező egyesület nem akarta és nem merte vállalni és inkább -le­mondó sürgönyt ' küldött a Sunder- land-nek. XJjabb fordulatot adott az ügy állá­sának a Sunderland időközben be­futott levele, melyben most már haj­landónak nyilatkozik két németor­szági mérkőzést a túrájába belekap­csolni; és ezzel kapcsolatban a mérkő­zések árát leszállítani. Ezen az alapon a Hungária FC " újra fel­vette a tár gjal ásókat a Sun­derland-del és most már konkrét for­mában igyekszik a kiváló angol profi­csapat túráját nyélbeütni. Érintke­zésbe lépett a vezető német csapatok­kal, amelyek minden bizonnyal el fog­ják vállalni az angolok május 10-i és 13-i mérkőzését. Úgy tervezik, hogy május 17-re a Professzionalista Labdarúgók Alszövetsége veszi át a Sunder­land csapatát egy mérkőzésre és ellene egy erős kombinált csapatot állítana ki. Ez kárpótolhatna az elmaradt an­gol—magyar válogatott mérkőzésért és megfelelően töltené ,-ci az eddig üresen álló terminust. Fennmaradna még két mérkőzés, amelyek közül egyet Becs, egyet Budapest vehetne át,.vagy pedig mind a kettőt megtar­taná . Budapest magának a pünkösdi ürnepekre, ■ , Ezen az alapon folynak most az új tárgyalások és remélhetőleg ered­ményre is fognak vezetni. Így a ma­gyar közönség végre viszontláthatja a Sunderland híres csapatát Buda­pesten. A kanizsai Szemző véd vasárnap a Ferencvárosban7 Megbízható helyről kapjuk a hírt, hogy a Ferencváros vezetősége tár­gyalást kezdett a Kanizsvával Szem­zőnek, a kanizsaiak kitűnő kapusá­nak az újpesti mérkőzésre való áten­gedése ügyében. A Ferencváros állí­tólag a fontos mérkőzésen nem meri a- kaput a beteg Amsei tartalékjára, Huber-re bízni, aki most nincs jó for­mában, s ezért kezdett tárgyalást a Kanizsával.. Szemző átengedése nem csupán a Kanizsától függ, amennyiben — tud­valévőén — a jeles kapust a Hungá­ria adta kölcsön a kanizsai klubnak, s így beleszólása van a Kanizsa és Fe­rencváros közötti kölcsönügyletbe. Hír szerint a Szemző' átengedése körüli tár­gyalások úgy a Kanizsával, mint a Hungáriával erősen folynak s amennyiben a Ferencváros hajlan­dó a kanizsaiak és a Hungária rekom- penzációs követeléseibe belemenni, úgy vasárnap ez a kiváló képességű és ma valamennyi kapusunk között a legjobb formában lévő játékos védi a zöld-fehérek kapuját. 1 BÍRÓ LAJOS : Rablólovag J A főszerepekben: FÜTTY LIA és J. SCHIL9KRAÜT I UFA ^limii|||iiiti||iiiiii||!imi||iillii|iWíiMiiíií|i^^ Megindult a fegyelmi nagy­üzem a profiszövetségben A hosszúra nyúlt holtszezon után kissé szokatlanul hatolt szerdán este a nagy forgalom a PLSz fegyelmi bizottságának előszobájában. A fegyelmi bizottság a következő ítéleteket hozta: Súlyos sportszerűtlenségért: Pflup. Lénártot (Soroksár) 5 pengőre, Gör­béi- Lászlót (Erzsébetv.) 2 i.eti eltil­tásra és 10 pengőre, Wégner Jaka­bot (Kispesti és Tárnok Istvmt (Sabaria) 10 pengőre, Grosz Bélát (Vác FC) 8 pengőre. Játékostárs súlyos megsértéséért: Gutwillig Imrét (Bak FC) 4 és fél hónapra. ■ Bíróval szemben tanúsított tis7 tétlenségért: Siklósi Antalt (At 60 pengőre. <.'.»• Jerzéabek Rezső '(.II. kér. FC len a - bizottság az .eljárást *v*»3tin; tette. ; ­GénI Ferenc és Fenyő > vetségi bírák bírójelenté -. ej. mi bizottság megfelelő, eljárás lt£üjy_ tatása céljából áttette a J.-orőtestület- hez, mert a • két ■ hívét prevenciót al­kalmazott olyan esetekre, amelyekre vonatkozóan a szabályok intézkednek. vr ~ * n a r ! c ~ r* •< d é » MINDENÜTT KAPHATÓ T fsr J mÁ . Képes melléklettel T„ __t j ' ’/ Cs ütörtök Budapest, XIX* évf. 25. sz. 1928 március 1 MT€$í 16fHIÓJt

Next

/
Thumbnails
Contents