Sporthirlap, 1928. május (19. évfolyam, 51-63. szám)

1928-05-03 / 51. szám

azerKesztősé? és Kiadóhivatal: ludapesL, VI. kerület, Rózsa ucea 111. ül. emelel Távirati cím: Sporthír-lap Budapest, l elefonreám: Szerkesztőség: Linót 996—51 Kiadóhivatal: Teréz 112-él Blóliaetési arak Bellöldre egy negyedévre j pengő (egy nőnapra - pengő). Ausztriába 9 pengd. Egyéb külföldre egy negyedévre 7-59 pengő. MEGJELENIK HÉTFŐN. CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON. Ügyes szám ára: Belfölden 16 tlllér. Ausztriában 25 gr. Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia 1.50 KS. Románia 10 lei. Franciaország 1-59 ír. Olaszország 1-50L. Német- ország 25 a. pf. Lengyelország 30 gr. Amerika 5 c. Levélcím: Budapest 62., postaliók 82. Meisl szövetségi kapitány hírek szerint ál­matlanságban átvergődött éjszakán, emésztő hamleti töprengések után állította össze Ausztria válogatott csapatát. Igaz-e a hír, nem igaz, el­lenőrizni nem tudom, el tudom ellen­ben hinni, hogy a temperamentumos osztrák szövetségi kapitány ezúttal jó néhány órán át csendes hangtalan- ságban hagyta működni hadvezéri fantáziáját. Ha ugyan a titkos és nyílt tanácsadók kara nem zavarta mégis gondolatainak szárnyalását. De akár így volt, akár úgy, Meisl Hugó olyan csapatot állított össze, amelynek budapesti szereplésére bi­zalommal gondol az osztrák futball- közvélemény. Annyira bizalommal, hogy jó pár százan el is kísérik út­jára az indulásra beállított külön- vonatokon, amelyeknek utasai nyil­ván egyes egyedül az osztrák győze­lem vágyától eltelve szegődnek csa­patuk kiséretébe. A győzelem kell Ausztriának. Semmi több. Meisl Hugónak is, az osztrák válogatott csapatnak is csak a győzelem lebeg a szeme előtt s meg lehetünk győ­ződve róla, hogy a cél elérése érde­kében minden tőle telhetőt meg fog tenni az az osztrák tizenegy, akik­nek felsorakoztatásán oly sokat té- pelődött a bécsi futballvezér... így a Lajtán túl... Ezzel szemben innen a Lajtán már nem ilyen szerények az igények. Itt már kevés a győzelem. Itt már vér­szomjasabb a várakozás; bennünket nem elégít ki már csak a gól. A gó­lok. Mennél több gól. Több, mint amennyit Ausztria lőtt belénk Bécs- ben azon a bizonyos hatnulláson s amiért pedig mi már revánsot is vet­tünk az ősszel öthárommal. Mert mi az nekünk, hogy győzelem. Mi ez a tribünön páholyban ülő gólszomjas nézőnek, vagy a szerkesztőségben cik­ket író szerkesztőnek. Mi az, hogy győzelem? Semmi. Gólokkal keli győzni, vissza kell adni a bécsi 6:0-át kamatostul. S mert manapság drága a kamatnak minden fajtája, a leg­szerényebb kamatlábbal számítva is legalább S :0-nak kell lenni a vissza­fizetendő kölcsön gólarányának. Mert nem tréfa. Valóban a gólok tömege röpköd a levegőben. Persze olyan góloké, amelyeket vasárnap még be kell lőni az osztrák válogatott csapat kapujába. Nem a tribünről, se nem a redakcíó asztaláról, de jóval közelebbről az osztrák kapuhoz, csak onnan a játéktérről. Ez pedig úgy-e nem is olyan kunszt. Csak akarni kell, csak tanácsolni vagy parancsolni kell. Egyszerűen csak elő kell írni, hogy' az eredmény legalább is 8:0 legyen. És ha még sem lészen teljesíthető a parancs, például. az ellenfél ereje vagy más egyébért, ami egy mérkő zésen előfordulhat néhanapján? Nemdebár, akkor ez már nem is ér semmit. 8:0 vagy semmi. Győzelem gólokkal vagy nem siker a győzelem, hanem kudarc. Hát bizony szép dolog az optimiz­mus, kell is, hogy a bizalom sarkaló érzésétől legyen eltelve csapat és kö­zönsége, de az optimizmusnak ostoba túlhajtása esetleg nagyobb károkat okozhat, mint akár a lemondás csüg­gedtsége. A sokgólos győzelemre hangolt közönség elfordulhat a csa­pattól, ha a körülmények ellene for­dulnak és nem tudja prezentálni a gólokat, egyiket a másik után. És a nézőtérségnek ebben a letargiájában a csüggedés útvesztőjébe kerülhet a pályán küzdő csapat is, amelytől nem a győzelmet, de a kölcsön és a kama­tok visszafizetését várja az oktalan követelés. Közönséget és csapatot így elválaszthat egymástól az elhervadt hangulat s virágba szökkenhet benne Meisl Hugóék szerény reménysége — az egyszerű, puszta, gólözönnélküli osztrák győzelem. Még nem késő. Még nincsen min­den elrontva. Még ki lehet adni a jel­szót: hátra az agarakkal. Még meg lehet mondani a harcba induló csa­patnak : — Küzdjetek, ahogy tudástoktó! és erőtöktől telik és győzzetek úgy, aho­gyan lehet és ahogyan tudtok... Győzzetek és a tiétek lesz a pálma, az elismerés, a dicsőség. Győzzetek és a tiétek lesz az a mindenért kárpó­toló nagyszerű érzés, hogy teljesítet­tétek a kötelességeteket... (Ks.) Meg változott az msmtrákválogatott csapat Soléatlcs helyett Jetiinek játszik hátvédet, Siegl helyett Kirtoes lesz a jobbszélső Konrád Bécsiben kezelteti a táji ős lábát és csak pénteken este érkezik haza — A magyar csapatban nincs változás Négy nappal a nagy mérkőzés előtt örömmel jelenthetjük, hogy a magyar front szilárdan áll és a Kiss Gyula szövetségi kapitány által ösz- szeállított csapatból senkise mondott le. Konrád Kálmánról, a válogatott csatársor irányítójáról az egyik dél­utáni lap megírta, hogy Bécsben tar­tózkodik, ahol a futballisták csoda- doktorával kezelteti a lábát és eset­leg nem is játszhat az osztrákok el­len. Biztos tudomásunk szerint a bécsi út előre elhatározott dolog volt és éppen azt célozta, hogy a kitűnő csatár vasárnap fitten és jó kondíció­ban állhasson ki az osztrákok ellen. Ezzel szemben Bécsben kettős változ­tatást is eszközölt Meisl Hugó szövet­ségi kapitány. Konrád Kálmán Bécsben gyógyittatia a lábát, hogy rendbe göj§ön a válogatott mérkőzésre Három napi ff tesz a bécsi Schwartz dr. páciense s nénteken érkezik haza Konrád Kálmán tudvalévőén még a húsvéti körmérkőzések első nap­ján megsérült s hosszabb kezelésre volt szüksége, hogy baját kiheverje. A sérült láb annyira rendbejött, hogy Konrád részt vehetett a vasár­napi Hungária—-Nemzeti mérkőzé­sen, majd Prágában a Sparta ellen is játszott. Itthon vasárnap bril- liáns játékot produkált, a szövet­ségi kapitány beállította a váloga­tott csapatba s Prágában is legjobb embere volt a csatársornak. A Konrádhoz közelállók mind­azonáltal tudták, hogy a kitűnő centercsatár nem épült fel teljesen húsvéti sérüléséből. A balbokájá­ban érezte a, fájdalmat a Nemzeti elleni mérkőzésén s már ekkor eb határozta, hogy Prágából hazajövet Bécsbe megy s ott kezelésre jelentkezik a híres Schwartz dr.-nál, aki esztendők óta a legnagyobb si­kerrel kezeli ki az osztrák já­tékosok lábsérüléseit. Konrád, bár a Sparta elleni mér­kőzésen szintén pompásan játszott, fájós bokája miatt észrevehetően tartózkodott a nagyobb erővel való kapulövésektől, a közelharcoktól azonban nem riadt vissza most. sem. Bokafájdalmai a meccs után újult erővel jelentkeztek s ezért végké­pen úgy döntött, hogy bécsi tervét megvalósítja. Konrád együtt uta­zott el kedden este a hazatérő ma­gyar sportvezérékkel, majd Brünn- ben átszállt a bécsi vonatra s szer­dán reggel megérkezett az osztrák fővárosba. Még a szerdai nap fo­lyamán felkereste Schwartz dr.-t, aki nyomban megvizsgálta és kezelés alá vette Konrád fájós lábát. A kezelés csütörtökön és pénteken délelőtt folytatódik s a válogatott centercsatár pénteken este hazaérkezik, hogy vasárnap délután teljes egész­ségben szálljon síkra a magyar szí­nek győzelméért. Meisl Hugó szerdán este — úgy látszik a közvélemény nyomása alatt — az eredetileg kijelölt csapatban kettős változtatást eszközölt. Solda- tics hátvéd (Simmering) helyébe Jel­űnek (Wacker) került, Siegl (Admi- ra) helyett pedig Kirbes (Rapid) Szerelem a Természetben I (Evolúció) 1 Párisi házasság I ytó. RUTH WEYI.ER, LCUÍS LERCKI FÓRUM OMNI A | fog jobbszélsőt játszani. Az osztrák csapat tehát a következő összeállítás­ban veszi fel a magyarokkal a küz­delmet: j Frcmzl (Admira) ■— Schramseis j (Rapid), Jetiinek (Wacker) — Geyer | (Austria), Hoffmann (Vienna), | Mgdlmayer (Rapid) — Kirbes (Ra­pid), Wesselyk (Rapid). Gschweidl (Viennai, Horváth (Rapid), Wessely (Rapid). A változás értesülésem szerint az­zal magyarázható, hogy Meisl a fia­talos hevületű Soldaticsot szíveseb­ben látja az Austria Grafja mellett a Jugoszlávia elleni csapatban, míg a nagy formában levő Jellinekben az I M ; V- J & UXo CSfitÖrtÖk Budapest, XIX. évf. 51. sz. 1928 májúS-^ll^CI 16 fillér IS nortM0 Vl Változások az osztrák csapatban — A Sportkirlap bécsi tudósítójának telefonjelentése —

Next

/
Thumbnails
Contents