Sporthirlap, 1928. augusztus (19. évfolyam, 90-102. szám)

1928-08-02 / 90. szám

Marton 1500 méteren legyőzte Sera Martint, de mégse jutott a döntőbe Marvalits, Egri és Donogán messze elmaradtak hazai teljesítményeiktől és helye- zetlenüí végeztek — Belloni utolsóelőtti volt 1500-as előfutamában -- Filótás 28-ik a modern pentatlon úszóversenyében ftarlovits a rúdugrás döntőjében 380 centiméterrel a nyolcadik helyen végzett Olimpiai bajnokok: diszkoszdobásban Houser (USA), 200 méteren Williams (Kanada), rúdugrásban Carr (USA), 110 m. gátfutásban Atkinson (Délafrika) A nagy formában levő Rozgonyi bejutott a tőrvívás döntőjébe - Ugyancsak a döntőbe került a remekül dolgozó Dáni Baba is Míg mi idehaza szinte vonszoljuk magunkat a rettentő kánikulában, addig Amsterdamban beállott — a tél. Igen, a komoly tél. Reggel óta zuhogott az eső, élesen süvített a szél és délutánra olyan hideg lett, hogy a kislcabátban odautazott kül­földiek, még az északiak is, valóság­gal dideregtek. Stílszerűen illeszkedik ehhez a kel­lemetlen hideg időjáráshoz, hogy a tegnapi naphoz fűzött vérmes remé­nyeink is teljességgel elfagytak. Évek óta táplált legszebb remé­nyeink, a diszkoszdobók mondtak csődöt. Egri, Marvalits és Donogán meg sem közelítették szokott formá­jukat és az erős konkurrenciában be sem jutottak a döntőbe. Karlovits 5 cm.-re megközelítette idei legjobb eredményét — sajnos, ezzel se bol­dogult, — míg Marton minden lehe­tőt elkövetett az eredményes szerep­lés érdekében és igazán' nem tehet róla, ha a nagy világverseny túlha­ladta az erejét. Az a tény, hogy szen­zációs finisével a franciák büszkesé­gét, Sera Martint is elhagyta a cél­egyenesben, a legszebb bizonyítéka nagy akaraterejének. Negyedik disz­koszdobónk, , Darányi nem állhatott starthoz, mert helyette vétkes hanyagság következtében Tóthot nevezték, akinek a kiküldetéséről pedig szó sem volt. A tegnapi nap a tengerentúli atlétáknak hozott ismét nagy sikert. Itt elsősorban Williams-rő\, a ka­nadaiak remek sprinteréről kell meg­emlékezni, aki a 100 méteres ragyogó teljesítményére fényesen ráduplá­zott a 200 méteren elért nagyszerű győzelmével. Nemzete hálás lehet ki­tűnő fiának, aki ilyen csodálatos és meglepő kettős diadalával örök dicső­séget szerzett neki és sikerei ragyo­gó fényében teljes árnyékba borítot­ta a félelmetes jenki sprintereket. A tribün is frenetikus lelkesedéssel fo­gadta a szimpatikus atléta kettős győzelmét, honfitársai pedig szinte magukon kívül a boldogságtól egy kanadai zászlóba csavarva vitték körül és így is fényképeztették le. A rúdugrás is meglepetést hozott és annyi csalódás után végre — az amerikaiaknak. Pickard nagyszerű tréningeredményei és sorozatos bal- szerencséjük után ugyanis már ma­guk sem reméltek és talán éppen ezért Carr révén ők vitték haza ennek a szám­nak a babérágát. Ugyancsak Ameri­ka dicsőségét zengi a diszkoszdobás is, amelyben a nagyszerű Houser győzött remek eredménnyel. Végül meglepetés a keddi előfuta­mok után a 110 méteres gátfutás eredménye is, amelyben a favorit dél­afrikai Weightman Smith helyett Atkinson győzött. De a csapás itt már nem olyan nagy, mert végre Atkinson is délafrikai és így a dicsőség a család­ban marad. Végeredményben eddig az USA 5, Anglia 2, Kanada 2, Délafrika 1, Finnország 1 és Írország 1 győzelmet szerzett. A tegnapi gyászos napról tudó­sítóink a következőket jelentik te­lefonon: Vigasztalanul szomorú nap, mint­ha csak jellemezni akarná a nem várt sok fájdalmas csapást. Reggel óta zuhog az eső s fél 2-kor, amikor autón kirobogunk a stadionba, még mindig vígasztalhatatlanul esik, annyira, hogy a szélvihar a tribün­be is bevágja a vizet. Az ugró- ós dobópályákat ponyvák fedik. A bo- rongós hangulat a társaságra is át­ragad. A fáradhatatlan Kiss Tiva­dar is panaszkodik, hogy mind n munkát rásóznak és senki sem igyekszik tehermentesíteni, egyedül a mindig jókedvű Komjádi van ele­miben. Tréfás megjegyzéseivel igyekszik a fiúkat jobb kedvre han­golni, de emellett fáradhatatlanul lót-fut és dolgozik. Mielőtt az .„áldozatok*4 bevonul­nak az öltözőbe, még megfogjuk Marvalitsot és megkérdezzük tőle: — Mondd, Kálmán, te is' belépsz a LAC-ba? — A LAC-ba? — Igen, a leégett atléták klubjába. — Nem, nem — feleli — dehogy is akarok. — No, csak azért — feleljük — mert ha már te is belépsz, akkor te lészel ott az elnök, mint akinek a le­égése a legnagyobb szenzáció! Egri program után szaladgál, mert tudni szeretné, hogy kivel is jut egy csoportba, de sehol sem talál és így dühösen vonul le ő is az öltö­zőbe. Háromnegyed kettő van már, de a tribünök még teljesen üresek. Szo­morú látvány. Ké órára végre eláll az eső, viszont olyan hideg van, hogy még a bunda is jólesne. A nagy ká­nikulából idecsöppenve valósággal jazz-t vacog a fogunk. A verseny rövidesen meg is kez­dődik a 200-as középfutamokkal és a rúdugrás előmérkőzéseivel és mind­járt az elején örömmel állapítjuk meg, hogy a rendezőség igyekszik a közönség kedvében járni. A futball- kapu melletti rúdugrópálya mellől nagy táblákon jelzik a magasságo­kat: 3.30, 3,50, 3.66 stb. Hiába, mire vége lesz ennek az olimpiásznak, a hollandusok is egész jól belejönnek majd a rendezésbe ... Hamar leszaladunk még az öltöző­be, hogy megnézzük a föreménysé- geinket. Hát bizony nem valami vi­gasztaló látvány. Ott ülnek szótlanul Egri, Donogán és Marvalits, csak a szegény Darányi dühöng, amiért nem indulhat. Pedig, hogy örült már elő­re ennek a versenynek. Jobban, mint a súlydobásnak. Megszólítjuk őket. Egri bízik magában, de Marvalits nagyon izgatott. Hej, a finnek meny­nyivel nyugodtabbak. Különösen a finn Kivi, aki tréningben legutóbb csekély 49-et dobott. Ezekután meg is értem, hogy nyugodt. De siessünk csak fel hamar, hiszen azonnal kezdődnek a 200-as középfu- tamo^üMikor felérünk a sajtópáholy­ba, ^pen Stankovits sétál be a pá­lyára. Fekete kemény kalap van a fején és a szomorú, felhős koradél­utánban olyan gyászosnak tűnik ez fel nekünk. Mintha megérezte volna, hogy mi következik,.. TuristafeSszerelések Kertész Tódor-náS, KristóMér Árjegyzék Ingyen T I 1 Kmm* Csütörtök Budapest, XIX. év!. 90. sz, 16 fillér |^norÚnrHP Budapest. ÍLklrCuVbssa UK UU emelet «« M °enK4' ®S£lMUtalS J Í \) TAviratl rím ■ Soorttilrlan Budapest. Ausztriába f> pengő. Egyéb kultoldre egy negyedéire 7aO pengj. 8 lei. Franciaországi-50(r. Olaszországl-iOL. Német- M I letetOMzám■ Szerkesztéség’ Llpót 995-51 MEGJELENI HÉTFŐN. CSÜTÖRTÖKÖN ÉS s Z O \t B A l O N "“*8 “ a pL u^gyelország 39 gr. Amerika 5 c. Kiadóhivatal: Teréz H2-44 ________________________________' Ke rékpáros és motorvezetáses VÍl2p2pflkS3íink I

Next

/
Thumbnails
Contents