Sporthirlap, 1928. szeptember (19. évfolyam, 103-115. szám)

1928-09-01 / 103. szám

XJ“m" Mp> Mát számunkban sportkeresztrejtvény Szombat Budapest, XIX. évi. 103/sz. 1928 szeptember 1 /Sro fillér Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V kerület, Rózsa-utca 111. 111. emelet Távirati cím: Sporthlrlap Budapest. Telefonszám: Szerkesztőség: Lipót 996—54. Kiadóhivatal: Teréz 112—14. Előlizetéai árak: Bellöldre egy aegyedévre 5 pengő (egy hónapra 2 pengő). Ausztriába 6 pengő. Egyéb küllőidre egy negyedévre 7-50 pengő. MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON Egyes szám ára: Belföldön 16 fillér. Ausztriában 25 gr. Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia 1.50 Ke. Románia 81ei. Franciaország 1.50 tr. Olaszország 1.50 L. Német­ország 25 a. pf. Lengyelország 30 gr. Amerika 5 cent Levélcím: Budapest 62., postafiók 82. Holnap d. u. 5 órakor osztrák-magyar amatör és profi boxmérkösések a Millenáris versenypályán Bécsben a Hungária utoljára próbál előretörni a Középeurópai Kupában; itthon az új bajnoki harc nagyszerű nyitányának ígérkezik a Ferencváros és az Újpest találkozása Miként az első „derbi-meccsének, úgy a többi szezonnyitó bajnoki mérkő­zésnek sincs kimondott favoritja s még az otthonában jáiszó Sabaria sem veheti biztosra mérkőzését a nagy ambícióval startoló Vasassal szemben Két, megpróbáltatásokkal terhes esztendővel a háta mögött, tapasz­talatokban gazdagabban, de anya­giakban alig gyarapodva, indul hol­nap küzdelembe immár harmadíz­ben a magyar professzionalista fut- ballsport. A turnikék előtt felállí­tott tilalomfa ledőlt és a futball­rajongók hadát most már senki sem tarthatja vissza megszokott va­sárnapi szórakozásától. Az új baj­noki esztendő várvavárt premierje végre mégis elérkezett, minden vá­gyakozásával, izgalmával, változa­tosságával és érdekességével. A pályákon elvégezték az utolsó simításokat. A dresszbe öltözött sze­replők felkészülten, harci vágytól tüzelve figyelnek a bíró sípjelére. A zsúfolt tribünön halk moraj fut végig, amikor a kedvencek tarka- dresszes szilhuetjei láthatóvá vál­A mai nagy futballcsatát meg­előző két hatalmas kupaküzdelem emlékei még itt élnek szemeink előtt. Nem felejtettük még el az em­lékezetes hütteldorfi félórát, amely alatt a híres „Rapid-finis” felőrölte a magyar csapat erejét, megsemmi­sítve 60 perc megszerzett eredmé­nyét, pozdorjává törve a magyar lel­kekben fel-felcsillant rózsaszínű re­ményeket. De változik a kép... a Hungária-úti arénában 25.000 főnyi tömeg ... félidő ... a Hungária ve­zet 3:0-ra... a tribünön lázban égő arcok, csillogó szemek. . jaj, csak megmaradjon az , eredmény ... most nak a sötét alagút szájánál. Kez­dődik ... # A vegetációt bágyasztó forró ká­nikula magával vitte a futball- sportra parancsolt szigorú tilalmat, életre kél a szertár sarkában guny- nyasztó bőrlabda és a futball, min­den népek és nációk szemet gyö­nyörködtető, lelket üdítő sportja megkezdi munkáját: a fáradtak, er­nyedtek felfrissítését, a szomorúak vigasztalását, hétköznapi bajoknak és gondoknak egy délutánra való száműzését. Holnaptól kezdve ott leszünk a megszokott helyünkön, a tribünön és gyönyörködünk ismét ennek a csodálatos szigetországi já­téknak változatos szépségeiben. Kö­szöntsük a koraőszi napsugarat, amely ismét visszahozta számunkra a futballvasárnapokat, hétközbeni gondjaink feledtetőit. jön a Rapid-finis ... hiába . .. dia­dalmas pillantások merevednek a gyepre ... és akkor . egy játékos egyetlen gyenge pillanata és vége... • magyar babér? Kibírja-e a Hungá­ria harmadszor is a‘ kétszer negy­venöt perc vad hajszáját? Tizennégy náp tapasztalatai, két mérkőzés leszűrt tanulságai alapján a felelet nem lehet más, mint: igen. Hiszen 'saját szemünkkel láttuk, hogy a Hungária egyenlő erejű ellen­fele volt a Rapidnak. És ha a futball- ,szerencse pártfogásába vette volna a magyar kék-fehéreket, úgy a hüttel­dorfi csapat a budapesti mérkőzés után már eltűnt volna a küzdők sorából. Ha a vasárnapi harmadik mérkő­zés esélyeit mérlegeljük, úgy nyu­godtan megállapíthatjuk, hogy a Hungária a hajszálnyi technikai erő­differencián és a két kemény mér­kőzés értékes tapasztalatain felül még kondícióbeli értéket is visz ma­gával az osztrák fővárosba. Tudjuk, hogy ez utóbbi tulajdonság még fokozott mértékben sajátja a Rapid­nak, amely a bécsi iskola rengeteg egyéb erényét is arzenáljában rej­tegeti. A Hohe Warte 35.000 főnyi közön­sége tehát nyílt küzdelemnek lesz a szemtanúja. Nagyerejű kupaharcnak, amelyet csak a jobb idegzet fog el­dönteni egyik vagy a másik javára. Nekünk a látottak alapján minden okunk megvan arra, hogy bizalmat előlegezzünk a Hungáriának, amely végül is — remélhetőleg — kétvállra fogja kényszeríteni nagy ellenfelét és így talán nem is lesz szükség arra az egyébként eléggé sportszerűtlen meg­oldásra. hogy a győzelmet sorsolás döntse el. Míg a Hungária Bécsben küzd a magyar futball becsületéért, addig itthon ismét fellángol a bajnoki pon­tokért való küzdelem, amely tíz első­osztályú proficsapatunkat szólítja a porondra. A futball hatalmas közön­ségének a következő bajnoki program kedveskedik a szezonnyitó vasárna­pon : Ferencváros—Újpest Stadion, fél .5. Bíró: Klug Frigyes. Bástya—Somogy Szeged, fél 5. Bíró: Boronkay Gábor. III. kér. FC—Bocskay Stadion, fél 3. Bíró: Kami Ferenc. Kispest—Nemzeti Sárkány-utca, fél 5. Bíró: Iváncsics Mihály. Sabaria—Vasas Szombathely, fél 5. Bíró: Viezenik Ede. hosszantartó koplalásáért, amikor mindjárt az első futballvasárnapra Ferencváros- -Újpest mérkőzéssel ked­veskedett neki. Ezeknek a meccsek­nek már külön históriája és külön irodalma van, még azokból az idők­ből, amikor a két érdemes csapat még mint FTC és UTE vívta becsületes küzdelmét. Ezek a mindenkor izgal­És most önkéntelenül elénk mered a gondolat: mi lesz ma? A Hohe Wa/tén, amely oly sokszor volt már magyarok vérmezeje. Kihajt-e ott a A sors talán a futballsporthoz hű ublikumot akarta rekompenzálni t \VÁRT\ IV A P(í A. Ezer darab dúsan díszített virágkosár között § válogathat a nagyközönség a f I „G1TÓRY“ VIRÁGSZALON- j g fián Vili., Baross-u. 45. felelőn: J. 419-87- A kosarak árai: 3,5, 7, 8; 10P = s Egyben nagy szekiűvásárt rendezek, darabja 7 fill., menyasszonycsokor díszes kivitelben 7,10 P j= A Hohe-Waríen harmadszor vonul hadba a Hungária a Rapid ellen, hogy kivívja helyéi a leajjobb középeurópai csapatok sorában U;pest a bajnok legyőzésével akarja megnyitni a rég óhajtott bajnokság útját SERLEGEK ÉS TISZTELETDÍJRK mmmmmmmmm ij-»" ma———ae— —a^————■ dúsan felszerelt raktára. Sportkörökben országosan elismert arany- és ezüst- IJlAfamr kjihA IV., Városház-utca 16. sz. (Saját műhely.) művesnél ÍVVH ISaílU egyesületek kedvezményben részesülnek.

Next

/
Thumbnails
Contents