Sporthirlap, 1929. január (20. évfolyam, 1-13. szám)

1929-01-03 / 1. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: lapest. Vi. kerület, KO/.sa-utca ut. Hl. emelet Távirati cím: Sportbirlap Budapest. Teleíonszám: Szerkesztőség: Lipót 996—54 Kiadóhivatal: Teréz 112—44. Bldtteetést árak: Belföldre egy negyedévre 5 pengő (egy hónapra 2 pengők Ausztriába t pengő. %yéb külföldre egy negyedévre 7 50 pengő. MEGJELENIK HÉTFŐN. CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON Egyes szám óra: Belföldön 16 fillér. Ausztriában25gr. Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia 1.50 Ke. Románia 8 lei Franciaország 1.2U ír. Olaszország 0.80 Ij Német­ország 15 a. pí. Amerika cent. Leveleim: Buda­pest 62, poslaíiók 82 A Hungária megbízásából ’ozsonyi Imre Brazíliába utazott mialatt a Ferencváros itthon fáradozik délamerikai túrája végles lekötésén A Ferencváros felmondta a pályakartelt a Hungáriának Az őszi szezonban úgy a Ferenc­ről-, mint a Hungária-hívők részé- 1 állandóan igen sok panasz merült 1 a közösen rendezett mérkőzéseket etően. Ha a Hungária játszott, ak- ir a zöld-fehérek hívei biztatták — aem a legszelídebb modorban — az ellenfél játékosait, ha pedig a Ferenc- -áros játszott, akkor' - s k'k-febérek •ukkerhada revanzsálta magát. Mi- >1 azonban anyagilag mind a két tyesületre nézve igen fontos volt ez 5 együttdolgozás, tehát mindenki to­rnyosra vette, hogy a már évek óta :nná!ló pályakartelt az idén is meg- jítják. Ez azonban az idén nem kö- étkezett be, sőt a Ferencváros FC igazgatósága átírt a Hungária elnökségének és közli vele, hogy a kartelt felmondja. Ez a felmondás azonban csak 1930 anuár 1-én lép életbe, mert a szer- íődés szerint egyéves felmondási idő fan, ami azt jelenti, hogy 1929-ben a régi szerződéses vi­szony még fenmarad a két egye­sület között. .Miután pedig még egy évig lesznek közös rendezésben mérkőzések és le­het, hogy addig a közönség megjavul, talán ismét megújítják a megállapo­dást, A közönség viselkedése lenne tehát a felmondás hivatalos indoka. Ezzel szemben a benfenteseknek más a vé­leménye, ami kitűnik a következők során. Pozsonyi Imre, az ismert tréner, aki utoljára az Újpest csapatát tre­nírozta, majd ősszel Újpesttől meg­válva, néhány hétig tartó szünet után átvette az MTK amatőr csapatának tréningvezetését, Dé’amerikába hajó­zott, Még, pedig a legnagyobb titok­ban utazott el Rio de Janeiroba, anél­kül, hogy bárkitől is elbúcsúzott vol­na. Ismerőseinek és barátainak csak annyit mondott, hogy európai köruta­zásra indul, lemegy a Riviérára, on­nan pedig — mondotta a ravasz Po­zsonyi — Genovába megy, ahol majd megnézi a Hungária és az Újpest meccseit, Ebből természetesen egy #2 ai sm* rí § rm e#S vör és-. nomsbaíegek részére V(i. Rákóczi űl 32. I 1, jj Ezvitsiaivarmn oltás! {Rókumoí tztmbta) H ~ tíeaiieicj egén aüg szó sem volt igaz. Pesti nyelven szól­va, Pozsonyi mindenkit „palira vett”. Ekkor ugyanis már megállapodott Po­zsonyi a Hungária vezetőségével, hogy az egyesület megbízásából Délamerikába utazik túrát le­kötni a Hungária részére. Pozsonyinak különben is régi terve volt Délamerikában elhelt-v.kedni éa így az is lehetséges, hogy egyhamar vissza sem jön onnan. Majd csak a Hungária túrája után. Ám bármilyen titokban történt is Pozsonyi tengeri útja, Szigeti Imre Barcelonában megtudta, hogy Pozsonyi a Hungária megbízá­sából utazott ki Rio de Janeiroba, sőt azt is megtudta, hogy Pozsonyi első útja Arnoldo Guinlehez, a brazíliai „Fluminense” egyesület dúsgazdag elnökéhez vezetett, akivel a Ferencvá­rosnak — az ott élő Medgyesi révén — már előrehaladott tárgyalásai vol­tak. Szigetire a híradás úgy hatott, mint a bomba, hiszen a Ferencváros tárgyalásai már annyira előrehaladottak, hogy Szigeti Imrének január második felében már randevúja volt megbeszélve Arnoldo Guinlevel, aki ma már úton van Európa felé és a telet Párisban fogja tölteni. Szigeti Parisban akarta az elnököt felkeresni és vele a végleges megállapodást meg­csinálni. Közben azonban Pozsonyi Imre már megérkezett Rio de Ja­neiroba és megkezdette tárgyalásait, melynek eredményéről e pillanatban csak a Hungária elnöksége van infor­málva. Pozsonyi mindenesetre előny­ben van Szigetivel szemben, mert köz­ben Medgyesi is Budapestre érkezett és így nincs kizárva, hogy Pozsonyi már le is kötötte a Hungária részére a túrát. Ezt azonban csak akkor fogjuk vég­legesen megtudhatni, ha Szigeti Imre a hónap közepén Párisban találkozik a brazíliai egyesület elnökével. Képzelhető, hogy a Ferencváros ve­zetősége nem valami kitörő örömmel vette tudomásul a Hungáriának két­ségkívül elsőrangú sakkhúzását s a benfentesek úgy sejtik, hogy a pályakartel hirtelen felmon­dása némiképen kapcsolatban áll a délamerikai túrával is, amely körül még heves harcokra van kilátás. A PLASz bölcsei ugyan azt mondják, hogy a végén majd csak megegyezik a két nagyhatalom és a túrát is közösen bonyolítják majd le. Lehet, hogy ezúttal is a bölcseknek lesz igazuk. A főváros tanügyi bizottsága a fedett uszoda és a sportpalota telkének sürgős kijelölését kívánja í Dinich Vidor indítványához pártküiönbség nélkül hozzájárult a bizottság valamennyi tagja Tavasszal megkezdik az ébudai Árpád-forrásnál az első iskolai uszoda felépítéséi Szerdán délután tartotta szokásos ülését a főváros tanügyi bizottsága, Puré-bl Győző dr. tanácsnok elnökleté­vel. Napirend előtt Dinich Vidor kormányfötanácsos, a birkózószövet­ség elnöke, aki egyik leglelkesebb har­cosa a fedett uszodának s a téli sport-j palotának, szót kért és a következő napirendi indítványt tette: — Mondja ki a tanügyi bizott­ság, hogy a fedett uszoda és a téli sportpalota felépítése haladéktala­nul szükséges. Adják a, városi ta­nács tudomására, hogy a tanügyi bizottság okvetlenül fontosnak tart­ja a két objektum részére való telek kijelölését, még pedig a fedett uszoda részére a MUSz által kért Horthy Miklós-úti telekről van szó, míg a téli sportpalota telkét később fogják kijelölni. Indokolásában Dinich Vidor kifej­tette, hogy a testnevelési törvény előírja az uszodák kötelező építését és a főváros még jól jár, ha sürgő­sen kijelöli a telket és rendelkezésre bocsájtja a szükséges vizet, mert most még maga az állam hajlandó az építkezési költségeket fedezni. Ha a dolgot sokáig fogják halo­gatni, akkor számíthatnak arra, hogy a testnevelési törvény alapján kötelezni fogják Buda­pestet a fedett uszoda felépíté­sére. A jelenlevő városi vezérek, köztük Budai Dezső, Wolff Károly dr., Kozma Jenő dr., Lázár Miklós, Bá- nóczy László dr., stb., valamennyien helyeselték Dinich Vidor indítvá­nyát, mellyel természetesen az elnöklő Purébl Győző tanácsnok is egyetértett, aki a sportnak lelkes harcosa. Dinich Vidor folytatólagosan elő­adta, hogy most már gyors tettre van szükség, mert a legközelebbi olimpián csak úgy szerepelhetünk méltóképpen, ha a fedett uszodát és a téli sportpalotát már ősszel át is lehet adni a sportolóknak haszná­latra. A város most még az építési költségek alól mentesítve van — fejezte be Dinich Vidor a beszé­dét —*■ kötelessége tehát a telket sür­gősen kijelölni. így még munkaalkalmat is juttat a A* ideális olcsó angol 4 ütem. O.FI.V,, totós gép bölcsövéi. 3 sebesség, A mjr apm lánchaitús.állithatókor- KÖT |1 r.iány, Svat Tény nye- , q fis meg Etare reg, automata-olajozás, _ .... 80 kilométer sebesség Bevezetési ara: . . . . ______" Vesérkapv.:VI.kcr., SS söií." pengő Podm«nle*ky-u. IS.-C . Vúv eiV sütörtök Budapest, XX. évi. 1, sz. 1929 január Ifi flllÓT SportWaf| MA PremierITTT!5ST5KÍ "l tASIflíl Éji R A Y M O N D 6R IFFITH OMNIA

Next

/
Thumbnails
Contents