Sporthirlap, 1929. március (20. évfolyam, 26-36. szám)

1929-03-02 / 26. szám

\\ ^ W 1 i/j (f vy 1929 ^r- ^ • \\ V \ \, Ú v \ • ' a Szombat Budapest, XX. évi. 26. sz. 1929 március 2 4ro 16 fillér Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V«. kerület, Rózsa-utca 111. 111. emelet Távirati cím: Spovth'.rlap Budapest. Telefonszám: Szerkesztőség: Lipót 996—54 Kiadóhivatal: Teréz 112—44. Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 5 pengő (egy hónapra 2 pengő). Ausztriába 6 pengő. Egyéb külföldre egy negyedévre 7*50 pengő. MEGJELENIK HÉTFŐN. CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON Egyes szám ára: Belföldön 16 fillér. Ausztriában 25gr. .Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia 1.50 Ke. Románia 8 lei. Franciaország 1.20 ír. Olaszország (V-ft L Német­ország 15 a. pf. Amerika 5 cent. Levélcím: Buda­pest 62, postafiók 82 A magyar vívók kalandos utazás után pénteken este megérkeztek Bécsbe és mindjárt tovább utaztak Bürnberg felé Végre vasárnap megindul az eisi liga bajnoki futballüzeme Hat csapat jelenik meg a messzire kitolt és csonkán maradt első forduló startjánál — A Hungária, a Ferencváros és az Újpest bajnoki bemutatkozása a magyar—olasz meccs próbajátékának tekinthető Felütjük a Sporthirlap 1928-as év­folyamának első márciusi számait: a február havában lebonyolított kupa- mirrőgftő mérkőzéseken és a nemzet­közi nyitányon kívül mögöttünk van már két bajnoki forduló s lapunk ha­sábjain az Újpest—Ferencváros mér­kőzés várható esélyeit latolgatjuk. De erről van szó az utcán, a villamoson, a hivatalban, a műhelyben, az üzlet­ben és mindenütt, ahová a tribünök lelkes közönségét polgári élethivatása tartja lekötve. Ki beszél már a télről, hóról, jégről, fagyhullámi’ól? Az eny­he, napsütéses tavasz már hamar fe­lejtette az emberekkel a tél apró kel­lemetlenségeit. És most?.... Az egyetlen téma a kegyetlenül hosszadalmas tél és kí­sérői: a jég, a hó, a fagy, amelyet nem tud megtörni a gyenge napsugár. Két hetet már elrabolt a labdarúgás sokat ígérő tavaszától a példátlan idő­járás és most is aggódó szemekkel te­kintünk a pályák irányába: vájjon néni megy-e veszendőbe az első már­ciusi vasárnap is ? Nem veszíti-e el a súlyos elemi csapásokat szenvedett magyar labdarúgás ezt a fontos na­pot is? Nos, úgy látszik, hogy nem. Szor­gos munkáskezek segédkeznek a felle­gek közül lemosolygó tavaszi nap­sugárnak. hogy vasárnapra a pályák végre bajnoki küzdelemre fogadhas­sák be a meccsek aktív szereplőit és publikumát. Ügy látszik tehát, elsimultak, a ter­mészet emelte akadályok a bajnoki start {ttjából s ha a programra tűzött öt mérkőzés közül — mint tudjuk — egyet el is mosott az árvíz, megma­radt mégis négy bajnoki meccs, nagy örömére azoknak, akik türelmetlenül várják a pontokért folyó komoly küz­delem megkezdését. Mi is harcra ké­szen állunk a bajnoki szezon messzi­re kinyúló startjának előestéjén, ke­zünkben a toll, hogy beszámoljunk a közönségnek a csoportok készülődésé­ről és latolgassuk az esélyeket. A dol­gunk azonban most vajmi nehéz, hi­szen csapatok, játékosok tonnájáról ma senki sem beszélhet, sőt a párisi mérkőzés szomox'ú tanulsága azt mondja, hogy' játékosaink hátrányo­san érzik a keservesen hosszú tél okozta tréninghiányt, de főként a meccsrutint. Nem is hányjuk meg ezúttal töviről hegyire a vasárnapi program eseményeit, hanem csak rö­viden mutatunk rá arra, hogy milyen állapotban várják a csapatok a vasár­napi startot. Az első forduló játékrendjére ki­tűzött meccsek közül az érdeklődés természetesen vezető csapataink baj­noki startja felé fordul. Ama csapa­taink felé, amelyeknek játékosai első­sorban hivatottak a jövőheti magyar— olasz mérkőzésen a magyar színek képviseletére. A Hungária a Vasassal játsza első bajnoki mérkőzését, amely nem találja teljesen fölsze­relve a listavezető csapat arzenál­ját. A testi kondíció az egyetlen fegyver, amit a kék-fehérek fel tud­nak vonultatni ellenfelükkel szem­ben. Zavarok mutatkoztak azonban a csapatösszeállítás körül és külö­nösen a fedezetsor harci formáció­ját illetően észleltek az utolsó na­pokban nehézségeket. A Vasasok csapata is erősen érzi a meccstré­ning hiányát, ott azonban a közvet­len védelem tagjainak pillanatnyi egészségügyi defektusa is zavaróan hathat.' A Ferencváros—Somogy mér­kőzés szereplői közül közönségünk csak a ferencvárosi csapattal van úgy ahogyan tisztában. Tudjuk, hogy a zöld-fehérek messze vannak még formájuktól. Az elmúlt két vasár­napon csak a testi kondíció tudta megmenteni a ferencvárosi becsü­letet. Mitsem tudunk azonban a ka­posvári ellenfélről. A rossz állapot­ban levő pálya meghiúsított Kapos­várott minden előkészületet. A folyó hét végén lebonyolított két gyönge labdatréning pedig korántsem voit alkalmas a csapat talpráállítására. A Somogy ily körülmények között aligha térhet haza pontzsákmány- nyal. Az Újpest—Nemzeti meccs elé bizalommal tekint az újpesti drukkerhad. annál is inkább, mert Újpesten már kibontakoztak a ta­vaszi csapat kontúrjai. Meccstrénin­gekkel Újpest sem dicsekedhet ugyan, de bíznak abban, hogy• a csapat fizikai kondíciója az átme­neti időszakban felejtetni fogja a hiányos labdatréninget. Nem félnek tehát attól, hogy megismétlődik az őszi kellemetlen meglepetés. Pedig a Nemzetiek tájékáról egyáltalán nem száműzték azt a gondolatot, hogy az őszi dicsőséget megtoldják a tavaszi győzelemmel. Erre mutat az a körülmény, hogy a csapat tel­jes harci készséggel veszi fel a küz­delmet nagy ellenfele ellen. Az első bajnoki vasárnap egyet­len vidéki mérkőzése Szegeden lesz, ahol a Bástya és a Bocskav fognak szembenállani egymással. Jobb helyzetben a szegedi csapat van, nemcsak azért, mert otthoná­ban játszik, de azért is, mert több tréninggel rendelkezik, mint a deb­receni legénység, amelynek a rossz időjárás csaknem minden tréning- iehetőségét elvette. Végül álljon itt a helyzet felisme­rése céljából az őszvégi. bajnoki tabella, amely a következő képet mutatja: 1. Hungária 11 8 2 1 41:13 18 2. Ferencváros 10 6 2 2 35: 8 14 3. Újpest 11 5 4 2 32:22 14 4. Bocskay 11 6 2 3 19:18 14 5. Nemzeti 11 4 5 2 15:15 13 6. III. kér. FC 11 4 4 3 14:18 12 7. Bástya 11 4 2 5 20:16 10 8. Somogy 11 4 2 5 12:23 10 9. Kispest 11 3 3 5 13:24 9 10. Vasas 11 3 1 7 14:34. 7 11. Budai 33 11 1 3 7 15:33 5 12. Sabaria 10 1 2 7 15:21 4 A II. liga vasárnapra tervezett szezonkezdése elmaradt, mert az irreális pályák miatt a va­sárnapi fordulót április 7-ére ha­lasztották, míg a bajnoki szervezke­dés a magyar-olasz mérkőzés napján lesz. Az amatőrbajnokság mérkőzéseinek egyrészét is kényte­lenek voltak a ros.sz állapotban levő pá’yák miatt elhalasztani. A va­sárnap lejátszandó mérkőzések pro­gramját nieécstáblázatunkban hoz­zuk. Szegeden tegnap stagy hé esett, de azért megtartják vasárnap a Bástya—Bocskay mérkőzést A pályaviszonyok a vidéken talán még több fejtörést okoznak az egye­sületeknek, mint a fővárosban. Az idei abnormális időjárás alaposan „be- fütött” a kluboknak. így Szegeden is teljesen hasznavehetetlenné tette a Bástya újszegedi pályáját. A most be­következett fagyhullám azonban némi­leg rendbehozta a pálya talaját és úgy látszott, hogy a vasárnapi Bocskay mérkőzést meg lehet tartam. Ám pénteken délután hatalmas hó­esés zúdult; Szeged városára s a hó teljesen befödte a pályát. A Bástya vezetősége azonban ennek ellenére áem mond le á vasárnapi mér­kőzésről és ma nagy munkás sereg fog dolgozni a pályán, hogy mérkőzésre alkalmassá tegye. Természetesen ebbe bele fog szólni az ég is, mert ha szombaton is esni fog, a mér­kőzést el kell halasztani. Amíg a vezetőségnek a feje fáj, hogy mi lesz vasárnap, addig a városban óriási érdeklődéssel várják a mérkő­zést: A csapat őszi sikeres szereplése nagy mértékben felkeltette a város ér­deklődését a Bástya iránt, habár tisz­tában vannak azzal, hogy a kevés pályatrénmggel rendelkező csapat most még nem tudhatja igazi formá­ját. kijátszani. Viszont a játékosok kondíciójával nagyon meg vannak elégedve és tisztában vannak azzal is, hogy a debreceni játékosok sem tud­tak elegendő pályatréninget venni. Weigihoffer, a csapat trénere és csa­patkapitánya kijelentette, hogy a leg­nagyobb optimizmussal néz a Bocskait mérkőzés élé. A csapat megfelelő kon­dícióban van. Tekintettel arra, hogy mindkét csapat kevés pályatréninggel rendelkezik, az esélyek teljesen tvi- egyensúiyozottak. A csapat egyébként a következőképpen áll fél: Reneda — óVeigelhoffer, Emmei -

Next

/
Thumbnails
Contents