Sporthirlap, 1929. április (20. évfolyam, 37-49. szám)

1929-04-02 / 37. szám

Kedd ___ Budapest, XX. évi 1929 április 2 MTd fű flilét? |S «ort^*WI Sícrkesztöség és kiadóhivatal: tiudap*si, vi. kerület, ttózsa-ntca 111. 111. emelek Távirati cím: Sporthirlap Budapest. Telefonsaim: Szerkesztőség: lápot 096—51. Kiadóhivatal: Tertz 11!—41. ÖGIUetési árak: Belföldre egy negyedévre ó pengd (egy hónapra 2 pongöj. Ausztriába G pengó. Egyéb külföldre egy negyedévre < »« pengd. MBGJEÜENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON Egyes k/ám ára: Belföldön tö fillér. Au szír láb au 25? g,r riügoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia 1.30 Ke. Románia 8 léi. Franciaország 1.20 ír. Olaszország 0.80 L Német­ország 15 a. pl, Amerika 5 cent. Leyélcím: Buda­pest 62, postaflék 82 A Hungária nyerte a Húsvéti Serleget A kék-fehérek 2:1-re verték a Spartát és sói nélkül, döntetlenül végeztek a Ferenc­várossal, amely Újpestet 5:3-ra győzte le s így a jobb gólarány döntötte el a seriegmérkőzések sorsát Újpest a Sparta elleni mérkőzés nagy részében tíz emberrel játszott, de a prága csapat még így is nehezen tudta tartani az 1:1-es eredményt Lezajlottak a husvétr serlegmérkq- zések, anélkül, hogy maradandó be­nyomást tettek volna a két nagy pá­lyán ünnepi szórakozást kereső kö­zönségre. A cseh futballsport egykor sók színben csillogó* reprezentánsa, a Sparta, bizony nagyon megkopott az utóbbi időkben, s így játéka nem tudta elénk varázsolni a régi idők húsvéti attrakcióinak izgalmait. Az igaz, hogy a ve]e egy programmon szereplő magyar eliteesapatok sem hoztak kellékraktárukból elég színt és elevenséget a négy felvonásra tagolt színjáték-két színpadára, nem csöda tehát, ha a közönség az amúgy is bo­A mérkőzés mintegy főpróbajel- iegű volt; Főpróbája az április végén .orra kerülő bajnoki derbinek, ami­kor majd a Ferencváros és a Hungá­ria pontokért fognak küzdeni. S azok a pontok alighanem a bajnokságot is jelentik majd. Ez a főpróbaszerüség meg is látszott a játékéin, mert mind­két csapat lázasan, — lehetne azt is mondani — lámpalázasan harcolt a sikerért, amelyet a döntetlen ered­mény mellett i? a Hungária ért el, mintán a két mérkőzésen szerezett rús. hűvös napokon nem tudott föl-' derülni és fölmelegedni. Hiába került ki magyar csapát győztesen a négyes mérkőzésből, mégis a lelkekben kielé- gülettenség, üresség maradt, amely vágyva kiált a komolyabb, izgalma­sabb, érdekesebb küzdelmek után. Mert ina már nemcsak nagynevű szereplőkkel összeállított műsor kell a mi kifinomult ízlésű közönségünknek, hanem vérbeli sport, amelynek nem kell okvetlenül pontokért mennie, de legalább a futbalijáték szépségeit, iz­galmait tárja fel és a régi elkopott sablonok helyett eredetiségeket hoz­zon a színpadra. A húsvéti mérkőzé­mig a csatársorok meglepetésszerűen erélyteleneknek bizonyultak, amit egyrészt idegességüknek, másrészt a kétségtelenül elkedvetlenítő balsze­rencsének lehet tulajdonítani. A bal- szerencsének, amely mindkét kapu elöl sorozatosan elterelte a labdát. A két csapat a következő összeállítás­ban vette fel a küzdelmet: Hungária: Németh — Mandl, Kocsis — Rebró, Kiéber, Sehneider — Haar. Molnár, Opsta, Hirzer, Nagy. — Ferencwá­sek mérsékelt sikere figyelmeztetésül- szolgálhat a nagy klubok vezéreinek, hogy a pünkösdi programot frissítsék fel valami újdonsággal. Mivel meg­van bennük erre ft jó szándék, remél­hetjük, hogy a pünkösdöt kelleme­sebb, üdítőbb szórakozással tölthet­jük el, mint a husvétot. A fővárosi csapatok javarésze vi­déki és külföldi túrára használta fel a húsvéti ünnepeket; a külföldi ered­ményekből kiemelkedik a III. kér. FC szép prágai teljesítménye. A húsvéti sporteredményekről szóló tudósításainkat alább adjuk: rOa: Amsei — Berkessy, Papp —- Fuhrmann, Bukovi, Obitz — Rázsó, Takács II., Türay, Szedlacsek. Kö­lnit. A Hungária közvetlen védelmében Mandl volt a iegnyugodtabb és a leghatározottabb fellépésű. Németh sok labdát fogott, jól helyezkedett, de labdafogása itt- ott bizonytalan volt. Kocsis, gyakran hibázott. A halí'sor sokat segített a közvet­len védelemnek, sőt Rebró úgyszól­ván harmadik bekket játszott és passzai inkább fei szabadító rúgások­nak számítottak. Egyébként Sthwet- der vele együtt sokat és jól dolgozott, ha kellett, kézzel-lábbal. A halfok kö­zül egyébként Klcper volt a legjobb, aki a csatárokra is gondolt és felol­dotta olykor-olykor a halfsor defen­zív szerepét.- A csatársort Qpata ezúttal nem tudta irányiíani, inkább Molnár volt a center, elég invencióval, de erő nélkül. Hirzer nagyon is akart, akárcsak a két szélső, de csak azért sem sikerűit nekik semmi. A Ferencváros csapatában a közvetlen védelem keve­sebb feladatot kapott és azt majdnem mindig jól oldotta meg. A halfok munkája nem volt egészen egyöntetű és passzolgatásaikat gyakran meg­akasztották a heves Hungária-csatá- rok. A , csatársor sem játszott teljes tudásával s hiányzott ebből a csapat­részből is az a lendület, mely nem tö­rik meg a ltí-os vonalnál. Igaz, hogy nagy balszerencse is kísérte lövései­ket. Amsei kifogástalan volt, Papp szin­tén. Meglepetést keltett a nem fit Berkessy jó játéka a jobb hátvéd posztján. A halfsorban Bukovi mér­sékelt tempóban játszott, Obitz dol­Lendiileies, de kínosan meddő játék jellemezte a bajnoki derbi főpróbájának szánt serlegdöntőt Huragáría-Ferencváros O s O jobb góiarányával megnyerje Brüll Alfréd serlegét. A futbalijáték szépségeiért lelkese- dök nem sok örömet találtak hétfő délután az, Üllői-úton, pedig lehettek vagy tizenötezren. Nem csillogott itt a labdakezelés művészetei nem „vál-- lakoztak a szebbnél-szebb akciók”, ahogy mondani szokás. Jóformán alig folyt mezőnyjáték, mert a jól működő halfsorok, ha nem hátul dolgoztak a védelemben, azonnal előre kergették csatáraikat, egészen az ellenfél kapu­jáig. Annál különösebb, hogy a ren­geteg támadás mégsem eredménye­zett egy fia gólt sem. De igy történt, mert a közvetlen, védelmek a várako­zást meghaladó módon jól működtek, EonWuiiH-luerell* legolcsóbb, letfoMi Ntomann Gésánál ' VUl.. tMU)eti.úljM \1., N»gyinei8C-utMi,se.A

Next

/
Thumbnails
Contents