Sporthirlap, 1929. augusztus (20. évfolyam, 88-101. szám)

1929-08-01 / 88. szám

Szerkesztőség és kiadéhivaifU. Bodapest, VI. kerület, Rózsa-utca 111. Ili. emelet Távirati cím: Sport hírlap Budapest. Telefonszám: Szerkesztőség: Linót 996—54. Kiadóhivatal: Teréz 112—44. Sltíüisetési árak: Belföldre egy negyedévre 5 pengő (egy hónapra 2 pengő). Ausztriába 6 pengő. Egyéb külföldre egy negyedévre 7*50 pengő. . JELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON Egyes szám ára: Belföldön 20 fillér. Ausztriában 30 gr. Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia 2 Ke. Románia 10 lei. Franciaország 1.50 fr. Olasz­ország 1 L. Németország 20 a. pf. Amerika 5 cent. Levélcím: Budapest 62, postafiók 82. SB Szeges Béla győzött a kölni nagy nemzetközi versenyen Lingauer Albin nagyfontosságú sportpolitikai tárgya­lásokat folytatott szerdán Budapesten Az MLSz elnökségi tagjaival felkereste Dréhr Imre államtitkárt, azután a profiszövetség bizalmas ülésén vett részt — A Sabarla érdekében egyetlen lépést sem tesz, ami a szövetség alkotmányával ellenkezik Semmiféle mentési akciót nem támogat, de minden erejével segíteni igyekszik a gazdasági bajokon Jí létszámemelés ügye még mindig íem jutott nyugvópontra. A bajnoki szezon erősen közeledik, el kell ké­szülni az új küzdelmekre, be kellene jsztani az események sorrendjét, tud­ni kellene végre, hogy hány bajnoki mérkőzést kell játszani az ősz folya­mán, mikor, kik ellen lesznek a mér­kőzések, itt van az évi közgyűlés, meg kell csinálni az új tisztikart és mind­ez az egyre égetőbben sürgető kérdés változatlanul felmered az illetékesek előtt anélkül, hogy a profifutball ügye egyetlen lépéssel is előbbre jutna. A PLASz vezérkarát ezekben a vajúdó napokban a fentebb vázolt zavaros helyzet késztette arra, hogy rezervált- ságából végre kilépjen és valamiféle aktív intézkedéssel siettesse végre a kibonyolódás felé a létszámemelés ügyét. Szinte mindegy is ebből a szem­pontból, hogy lesz-e létszámemelés vagy sem. Mindenekelőtt is az a dön­tően fontos, hogy ebben az ügyben nyugalom álljon be, mert az eddig való meddő harc csak elrabolta a drága időt és a szembenálló felek hangulatát csak egyre mérgesebbé tette. Ilyen körülmények között tényleg joggal le­hetett félteni a profisportot amaz újabb megrázkódtatástól, amely akkor érné, ha a további futbaílpolitikai há­borgás közvetítő irányítás nélkül bo nyolódna és jsenki sem segítené meg­felelő intézkedésekkel a megoldás felé. Ezek a meggondolások szülték a múlt hét végén azt az elhatározást, hogy a PLASz vezérkarának a megbí­zásából a társelnök és a főtitkár Szombathelyre utazott s ott felkeres­ték Lingauer Albin országgyűlési képviselőt, akinek a nagy kérdések viharzása és levezetése körül döntő szerep jutott. Lingauer Albin elnöke a PLASz-nak és a Sabariának is és ez a kettős szerep eddig arra késztette, hogy tökéletes rezerváltságban várja be az események alakulását. A PLASz oldaláról érkező felkérés győzte meg azután arról, hogy további elvonult magatartása kárára volna a futball- sportnak, amely ma már nem ismer más sürgősebb kérdést, mint a min­denáron való megoldás siettetését. így sikerült Lmgauer Albint arra az el­határozásra bírni, hogy szerdán Bu­dapestre jöjjön. tam azzal az áramlattal, amely a nemzetközi és válogatott mérkőzések túltemgését panaszolta fel és ezzel szemben a bajnoki mérkőzések szá­mát óhajtotta szaporítani. Az ezen célhoz vezető utat az első liga létszá­mának bizonyos fokú emelésében vélték már akkor is megtalálni. — Ebből a szempontból magam is "okonszenveztem a létszámemelés gondolatával, számomra azonban bi zonyos ferde helyzetet teremtett az, hogy mikor a középegyesületek ezzel a létszámemelési indítvánnyal kon krét formában előállottak, azt bizo­nyos oldalról jövő szerencsétlen be­állítások csakhamar olyan színben tüntették fel, mintha annak nem csupán a bajnoki mérkőzések számának a szaporítása lenne a célja, ha­nem a Sabaria és a Vasas meg­mentése. Mivel pedig hiába is tagadnám, hogy engem a Sabariához érzelmi szálak fűznek, elnöki pártatlanságom meg­óvása végett lehetetlennek tartottam, hogy ebbe a mozgalomba beavatkoz­zam, nehogy a létszámemelést he­lyeslő állásfoglalásom esetleg bur­kolt S aba r i a -m e n tés kén t legyen be­állítható. „Ellenzők minden mentési akciót és csak akkor támogatom a létszámemelést, ha ezzel az egye" sületek súlyos helyzetén segíteni lehet" — mondotta Lingauer Albin a Sp< rthirlapnak Maga Lingauer Albin fejtette ki ezeket a gondolatokat nagyjelentőségű nyilatkozatában, amely a politikai dialektikának pompás példája. „Nyu­galmat és minél előbb, mert csak így lehet munkaképessé tenni a futball- sportot!” — körülbelül ez az alap- gondolata annak, hogy Lingauer Albin a kérdés likvidálására ténylegesen munkához fogott. — Azért tartózkodtam a létszám- emelésbe való beavatkozástól, mert — sajnos — mindjárt az elején olyan színben kezdték beállítani, mintha ennek igazi célja csakis az lenne, hogy a kiesetteket vagy a kiesettek közül valamelyiket visszasegítse az első ligába. Holott én több tanácsko­zás során, már hónapokkal a bajnok ság eldőlte előtt, több ízben találkoz­tam úgy a PLASz, mint az MLSz tanácskozásain azzal a felfogással, — amelyet főképpen a középegyesületek hangoztattak — hogy a bajnoki mér­kőzésed számát emelni kell, mert a túlnyomóan anyagi válságban küzdő egyesületek egyetlen igazi bevételi forrásukat csakis a bajnoki mérkő­zésekben találják meg. — Ismétlem, hónapok óta találkoz­— Most, hogy a sok bába között a sportkörök kezdik már nem találni a gyereket, a PLASz elnökségében ve­lem együtt ülő barátaim — köztük olyanok is, akik a létszámemelésnek nem hívei — szólítottak fel, hogy a hadakozás elfajulásának meggátlása érdekében Augusztus; 1-től naponta est : tél 9-kor SPORTARENA Hermina-út 65. Az Angol Park kijárata mellett. Nagy nemzetközi professzionista Augusztus 1-től naponta este fél 9-kor birkózó versenyek a budapesti aranyövért. Eddig neveztek ; Hans Schwarz világbajnok (München), Ottó Huhtanen finn világbajnok, Cycion Ress (Amerika) szabadbirkózás világbajnoka, G. Budrus (orosz), R. Benőid osztrák), Steinke (német), Angelescu (román), Szórádi (magyar). P. Woike (német), Aug. Ahrens (német), P. Landau (német), H. Regiin Európabajnok). Weinert (szász), Weisz B. (magyar), Prohászka (cseh). Hely árak: 70 fillértől 3 pengőig. lépjek ki ebből a rezelváltsá- gomból és segítsek — akár jobbra, akár balra — eldönteni és nyugvópontra hozni ezt a kérdést. — Megismétlem: én a többségi akarat szabad megnyilvánulásának vagyok a híve. Feltétlen engedelmességgel fejet haj­tok, ha a többség talán megváltoztat­ná a véleményét és a létszámemelés ellen döntene. Viszont ha megmarad­na a megsemmisített első határozat mellett, akkor az annyira fontos sportbéke érdekében feltétlenül arra kérném a futballsport minden barát­ját, hogy nyugodjék bele a többségi akarat megnyilvánulásába, mert hi­szen nekünk úgyis kevés az erőnk, nincs tehát feleslegünk arra a célra, hogy azt belső huzavonára pazarol­juk. — Természetesen a létszámemelést csak egyetlen szempontból tartom megengedhetőnek. Ha az csakugyan azért kerül napirendre, hogy ezen a réven a közönséget vonzó bajnoki mérkőzések száma sza- poríttassék és az anyagi nehéz­ségekkel küzdő közép- és kis- egyesületek bevétele fokozód- hassék. Ha nem ebből a szempontból tekinte­ném a létszámemelést, akkor magam is kézzel-lábbal ellene volnék. — Sajnálatosnak tartom, hogy a félig értesült és rosszul informált elemek úgy tudták, hogy ebbe a kér­désbe a sportkörökön kívül álló ha­talmak is beleavatkoztak. Holott ez a beavatkozás a valóságban nem történt meg. Hiszen éppen nekem, aki az egyesü­letek autonómiájának a védője va­gyok, ha ilyen kísérlet történnék is, ellen kellett volna szegülnöm. Vég­tére én már mégsem kérhetek, vagy biztathatok valakit arra, hogy a veze­tésem alatt álló szövetkezet akarat- nyilvánításait kívülről 7iiegkontremi- nálja. A hangsúly azon van tehát, hogy a létszámemelési fronton voltaképpen mi a főkérdés és mi a másodrangú ? Valójában milyen szempontok ural­kodnak ebben a most folyó harcban: a mentési akció, avagy a gaz­dasági bajok enyhítése. Ezeknek a kérdéseknek a megtárgya­lására hívta fel a fővárosba érkező Lingauer Albin az MLSz elnökségét, mint amely a maga nyugalmával és kissé ' kívülálló tárgyilagosságán a ezekben a kérdésekben a legalkalm. sabb az iránymutató szerepére. Még szerdán estére táviratiig i tézkedés történt, hogy Dréhr In államtitkárnál, az MLSz elnöké jöjjön tanácskozásra össze n ^ J' y >" Csütörtök Budapest, ofe. sz. 1929 augusztus í -/ÍT€L 20 flllé?

Next

/
Thumbnails
Contents