Sporthirlap, 1929. október (20. évfolyam, 115-127. szám)

1929-10-03 / 115. szám

% Ni*'? T e /// Csütörtök Budapest, xx. éveiig. sz. Mr a 20 fillér nortV^°V Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI. kerület, Rózsa-utca 111. III. emelet Távirati cím: Sporthirlap Budapest Telefonszám: Szerkesztőség: Aut. 996—54 Kiadóhivatal: Aut. 112—41 Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 5 pengő (egy hónapra 2 pengő) Ausztriába 6 pengő. Egyéb külföldre egy negyedévre 7.50 pengő MEGJELENIK HÉTFŐN. CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON Egyes szám ára: Belföldön 20 fillér. Ausztriában 30 gr. Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia 2 Ke. Románia 10 lei. Franciaország 1.50 fr. Olasz­ország 1 L. Németország 20 a. pf. Amerika 5 cent. Levélcím: Budapest 62, postafiók 32. Hirszer lemondott Kenős incidens za vart a meg a szövetségi tréninget A szövetségi kapitány az eiső félidő végén indokolatlanul fel­cserélte Hirzert Toldival — Hirzer megrántást látott Földessy eljárásában és kijelentette, hogy nem játszik vasárnap — Éles konfliktus az öltözőben a Hungária trénere és a szövetségi kapitány közi -„4 csapatban nincs változás0* — mondja Földessy A csapat kitűnő összbenyomást keltett és minden tagja fitt kondícióban várja a vasárnapi nagy küzdelmes ElmatrcttU áss amaíörválogctíaíi íréni'ngje Akármilyen éles hangon nyilatkozik is állandóan a szövetségi kapitány azokról, akik bírálni merészelik mű­ködését, végül úgy látszik mégis csak leszűri a bírálatok tanulságait. Ha nem is vallja be, hogy megszívlelte a tanácsokat, melyeket nem kért, sőt amelyek ellen tiltakozott, nyilvánvaló, hogy maga is kezdi belátni: nincs sok haszna az erőltetett triálosdinak és komolyabb, sportszerűbb előkészületre ad alkalmat a kellő időben összeállí­tott válogatott csapat együttes tré­ningbe. Anélkül, hogy e helyen a válogatás eredményének, az osztrákok ellen ösz- szeállícott csapatnak a latolgatásával foglalkoznánk, kedvünk és hajlandó­ságunk ellenére ismét — helyesebben még mindig — kifogásolnunk kell olyan körülményeket, melyek rövid utón kiküszöbölhetők lettek volna s melyeknek semmi esetre sem szabad megmutatkozniok akkor, ha magabiz­tos, erős kéz intézi Magyarország reprezentatív csapatának ügyeit. Amint elítéltük a szövetségi kapi­tány halogató politikáját a magyar— cseh válogatott mérkőzés előtt, úgy helyeseljük, hogy ezúttal idejében, hétfőn elvégezte az összeállítást. A cí­meres dressz viselésére kiszemelt já­tékosok két napon kérésziül hozzászok­hattak a gondolathoz, hogy vasárnap meg kell küzdeni ölt Ausztria legjobb­jaival és éppen ezért a szerdai tréning elé nagyobb várakozással tekintettünk, mint akármelyik válogatott tréning elé, amit eddig Földessy dr. össze­hívott. Szerdán — gondoltuk -— a kompiét- válogatott, csapat játszik majd a Népjóléti amatőr csapata ellen és a könnyű tréningen, egybekovácso- lódhat az együttes, precízen össze­illeszkedhetnek a kerekek, ami annál is kívánatosabb, mert hiszen a kapi­tány úgy a haifsort, mint a csatársort lényegesen megváltoztatta. Várakozásunkban — sajnos — csa­lódtunk. A szövetségi kapitány a szer­dai tréning első félideje után — anél­kül, hogy erről akár a játékost, akár pedig a trénerét előre értesítette volna — felcserélte Hirzert Toldival, a csatársor tartalékjával, ezt az intéz­kedését azonban maga sem tudta el­fogadható módon indokolni- Nem sza­bad ilyen feleslegesen, minden komoly ok nélkül, meggondolatlan könnyel­műséggel zavarni a válogatott mér­kőzésre készülő játékosok nyugalmát, idegesíteni őket, megingatni hitüket, önbizalmukat és esetleg megzavarni a csapat harmóniáját. A szövetségi kapitány gyakran és szívesen hivatkozott arra, hogy a vá­logatott csapat előzetes bírálói nin­csenek elegendő tekintettel egy-egy válogatott mérkőzés nemzet; jelentő­ségére, mikor őszintén nyilvánítják véleményüket a válogatásról. Nos, ezen a szerdai tréningen a szövetségi kapitány is alighanem elfeledkezett a nemzeti érdekről, különben bizonyára nem állította volna ki az első félidő végén standard balösszekötőjét, amely intézkedése nemcsak Hirzerben, de válogatott klubtársaiban sem növel­hette túlságosan a lelkesedést. Amint ez azután Révész Béla heves szemre­hányásaiból is világosan kicsendült. És még egyet! Nincs semmi, ami fontosabb lenne a válogatott mérkőzések előtt a csa­pat nyugalmánál. Figyelmébe ajánl­juk a szövetségi kapitánynak, hogy a MUSz, de a MASz is, a nagy nemzet­közi mérkőzések előtt teljesen szepa­rálni szokta válogatottjait, féltéke­nyen óvja őket minden izgalomtól és igyekszik mindent megakadályozni, ami a reprezentativok formáját, kon­dícióját, tésti és lelki egyensúlyát megingathatná. Ha az MLSz-nek nem áll módjában valahová a Zug-ligetbe vagy a hűvösvölgyi penzióba „depor­tálni” válogatottjait, legalább arról gondoskodjék, hogy a megszokott életkörülményeik közt zökkenők nél­kül készülhessenek nagy feladatuk megoldására. Nem szabad tehát kö­zönséget bocsátani az utolsó tréning­re, amikor már mindenki vigyáz a testi épségére, nem akarja túlterhelni magát és csak azon iparkodik, hogy partnereivel megteremtse a szükséges kapcsolatot. Mert erre való a váloga­tott csapat tréningje és nem arra, hogy az MLSz negyvenfilléres jegye­ket árusítson — talán az esőbiztosítás fedezésére — s odacsődítsék a pálya köré a különböző drukkereket, akik érthető elfogultsággal avatkoznak a játék menetébe. Közönség nélkül is szigorú programszerűséggel kell a válogatott csapat tréningjeit rendezni, mert négy-öt nappal a mér­kőzés előtt már minden meglepetés a .győzelmi kilátásokat csökkenti, ez pedig akkor sem helyes cselekedet, ha a játék nem az Európai Kupáéit folyik. Hiányzik a felszerelés, elmarad az amatőrök tréningje Kertész Elemér országos amatőr- kapitány félhárom órára hívta egybe válogatottjait. Három órakor el is kezdte összeszedegetni őket a tribün­ről. Már a nagy válogatott kezdett dresszbe öltözni, mikor az amatőr­kapitány megállapította, hogy mind­össze tíz játékosa jelent meg, de azok közül sincs felszerelése — hétnek. Ilyeténképpen nem maradt számára más hátra, mint leadni a következő nyilatkozatot: GRÜNWALD ÖDÖN úri szabó Budapest, VL, Vasváry Pál-u. 9. sz. Sportemberek közkedvelt szabója Olcsó árak! 0MN1A Harry Piel — (Mester detektív) Gusfav Frölich (Szerelem koldusai) mm

Next

/
Thumbnails
Contents