Sporthirlap, 1930. január (21. évfolyam, 1-11. szám)

1930-01-04 / 1. szám

Szombat Budapest. XXI. évf. í. sz. Í930 famiár 4 J&F£Í 20 fillér Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI. kerület, Rózsa-utca 111. III. emelet Távirati cím: Sporthirlap Budapest 'd efon szám: Szerkesztőség: Automata 196—54. Kiadóhivatal: Aut. 112—44 Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 5 pengő (egy hónapra 2 pengő) Ausztriába 6 pengő. Csehszlovákiába 70 Ke. Egyéb külföldre egy negyedévre 7.50 pengő. MEGJELENIK HÉTFŐN. CSÜTÖRTÖKÖN E S SZOMBATON Egyes szám ára: Belföldön 20 fillér. Ausztriában 30 gr. Jugoszlávia íl dinár. Csehszlovákia 2 Ke. Románia 10 lei. Franciaország 1.50 fr Olasz­ország 1 L. Németország 20 a. p£. Amerik’ 5 cent. Levélcím: Budapest 62, postaüók 82. Nem kell amputálni Rábl lábát Gelb és Szaholevszky győzött, Prágában Újpest magyar rekordot javított Kairó válogatottja ellen Újpest—Kairót válogatott 3:0 (0:0) ST&dtg nyelő móritómést játszottak a magyar vezető csapatok Kairóban a város reprezentánsai ellen, de ez volt az első háromgólos győzelem — Az óriási iramú küzdelem a máso­dik félidő hatalmas újpesti nyomására dőlt el — Síofián (2) és P- Szabó a góllövők, Ströck a mérkőzés hőse — A Sporthirlap kiküldött főmunkatársinak távirati jelentése Kairó válogatott csapata majdnem egyenrangú Egyiptom válogatott csa­patával. A játékosok legtöbbje már tagja volt a nemzeti válogatott együt­tesnek is és az ott túrázó európai csa­patok mind megegyeztek abban, hogy egyiptomi túrájuk során a legnehe­zebb órákat Kairó földjén érték meg. A magyar futball reprezentáns csa­patai is többször álltak már ki a kai­rói pályára és elégedettel; állapíthat­juk meg, hogy a párisi három gólért az egyiptomiak fővárosában tökélete­sen sikerült az elégtétel. A nemzeti válogatott ellen is játszott itt a Fe­rencváros túracsapata két év előtt, Kairó város válogatottjaival pedig már a nyolcadik találkozója volt pén­teken a magyar 'futballmak. Jóleső ér­zéssel állapíthatjuk meg. azt is, hogy a nyolc találkozó soha magyar veresé­get nem hozott, pedig csak klubcsapa­tok képviselték mindenkor a magyar futballt. Döntetlen eredmény is csak kétszer született, a Hungária és a Fe­rencváros egyformán így végeztek a kairói ellenféllel. A Ferencváros két év előtti híres turnéján háromszor .állt ki Kairó vá­ros válogatott legénysége ellen. 4:2, 1:1 és 2:1 jelezték a küzdelem heves­ségét, amellyel a kairói legénység a magyar bajnok ellen verekedett.. A Hungária, sem vihette kétgólos győze­lemnél tovább 2:0, 2:0 és 2:2 jelezte a három mérkőzés eredményét. Most Újpestre került sor ős a lila-fehér együttes még ezeket a rendkívüli ma­gyar sikereket is tovább mélyítette. A magyar futball tekintélyét ezek után nehéz lesz megdöntenie bárme­lyik nemzet fiainak Kairó városában. Az első lépés nem volt tökéletes az újpesti fiúk számára sem. Ismeretlen erejű kairói csapat, újonnan szerzett újpesti centrum: nem lehetett így na­gyobb a győzelem 2:l-nél. A közben le­zajlott két egyiptomi mérkőzés már egybeforrasztotta az újpesti csapa­tot. Alexandria 6:1, Port Said 8:2! Mire újra Kairóba vezette a sorsa Új­pestet, már kiformálódott a nagyszerű együttes, amely a magyar csapatok közül elsőnek verte három góllal a vá­ros válogatottjait. Hogy milyen körül­mények között, arról beszámol kikül­dött főmunkatársunk itt következő távirati tudósítása: Kairó, január 3-án. Kairó város válogatottjai ellen játszottuk negyedik egyiptomi mér- közösünket. Nagy közönség volt együtt, a győzelmeinknek óriási ha tása van. A mai mérkőzést a túra legragyogóbb játékával vívták ki az újpestiek. Borfényi és Fogl Hl. sérülése megjavult, ma újra kiállhatnak és a csapat így lépett a pályára: Acht — Kővágó, Fogl 111. — Borsányi, Volentilc, Wilhelm — Ströck, Auer, Stofián, Spitz, P. Szabó. Szükség volt a kompiét együttes­re, mert az ellenfél sokkal jobban játszóit, mint az első mérkőzésen. Újpest nagyobb tudása már kezdet­ben kibontakozik-, az elfogódott­ságnak. nem volt nyoma. > magya.t csapat technikailag jobban játszott, valamivel többet is támadott, a tu­dása feltétlenül megmutatkozott a játékban, de a kairói együttes is remekül dolgozott, Hegazy center- csatár és Szólem balhátvéd dirigál­ták a játékot, amely a közönség szá­mára a legélvezetesebb küzdelmet hozta. Újpestnek az első félidőben nem sikerül kierőszakolnia a döntést. A kairói csapat óriási energiával küzd és az iramot úgy fokozza, ahogyan Újpest. A magyar csapat­nak teljes fizikumát kell a küzde­lembe vetnie, hogy a második fél­idő elején döntő rohamban vissza­szorítsa az ellenfelét. Kairó le­génysége roppant lelkesedéssel ve­rekszik most is, állja a szédületes iramot, de ellentámadásba már nem bír lendülni. Most egészen elvétve jönnek át a félvonalon, mert Új­pest teljes technikai és taktikai tu­dásán kívül minden lendületével is viaskodik. Száléin vezetésével a ■ kairói védelem ekkor csodálatos munkát teljesít. A 11. percben vég­re megtörik a jég: a sorozatos ro­hamok közben Auer hirtelen balra szökteti Stofiánt, aki gyors fordulat­tal védheteílenül vágja a hálóba a labdát. (1:0). Újpest most már szárnyakat kap, főleg Ströck can elemében, nem (ehet tartani rohamaiban. A kairói védelem izgalmában több­ször egészen spo> tszer&tlen modor­ban faultol és próbálja 'visszaverni a támadásokat. Ebben a periódus­ban Badreidin bíró is sok nagy hi­bát ejt, de Újpest többé nem en­gedi szóhoz jutni ellenfelét. A szí­vós védekezés azonban sokáig tartja még magát. Csak a 36. perc­ben sikerül újra az újpesti akció. Most Spitz vonja magára a védőket és mesteri leadása után Sto­fián bombája ismét védhetet- ienül robban a hálóban. (2:0). A kairóiak tökéletesen meg vannak verve. A rettenetes erőfeszítésnek vége, a UO. percben Wilhelm kiadásával P. Szabó húz befelé és lövése nyomán a harmadik gól születik. (3:0). .4 második félidőben Újpest bril- liáns játékot folytatott. Ehhez ha­sonlóan nagy iramot a túrán még nem tapasztaltunk és az újpesti csapattól egyik ellenfél sem váltott ki ilyen óriási teljesítményt. Bús Fekete.

Next

/
Thumbnails
Contents