Sporthirlap, 1930. február (21. évfolyam, 12-23. szám)

1930-02-01 / 12. szám

Szombat ij3Q f£ D _ > * Budapest, XXL évi. 12. sz. 1930 február 1 AT€1 20 tlliÉT Szerkesztőség és kiadóhivatal: Sadapest, VI. kerület, Rózsa-utca 111. III. emelet Távirati cím: Sporthirlap Budapest Telefonszám: Szerkesztőség: Automata 196—51. Kiadóhivatal: Ant. 112—44 Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 5 peugő (egy hónapra 2 pengő) Ausztriába 6 pengő. Csehszlovákiába 70 Ke. Egyéb külföldre egy negyedévre 7.50 pengő. MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON Egyes szám ára: Belföldön 20 fillér. Ausztriában í>0 gr. Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia 2 Kc- Románia 10 lei. Franciaország 1.50 ír. Olasz­ország 1 L. Németország 20 a. p£, Amerika 5 cent. Levélcím: Budapest 62, postafiók 82. Zala-Kanízsa továbbra is résztvehet a bajnokságban Mégis Chamonixban tartják meg a jéghoki világbajnokságot melynek pénteki első fordulójában 2:0 arányban legyőztük az olaszokat Németország győzött Anglia ellen, Franciaország Belgium ellen A versenyt kiesési rendszerrel bonyolítják le Ma a németekkel játszunk A cfoamraixi világbajnokságra na­gyon rossz idő következett.. Tegnap már úgy volt, ihogy lefújják az egészet. Davos kapott az alkalmon, meghívta a világbajnoki torna csapatait és a kanadai, csehszlovák, lengyel, svájci, osztrák, angol, német és francia csa­patok hajlottak is a szép szóra. Az olaszok, belgák, japánok és magyarok azonban úgy döntöttek, hogy haza­mennek. Chamonix tehát teljesen el vollt már intézve, amikor csütörtökön éjjel váratlanul megfordult az idő, be­következett, amire már oly régen vár­tak: fagyott. A rendezőség erre láza­san nekifogott a munkának, vissza­csalogatta az útrakész csapatokat és pénteken azonnal neki is látott a torna megrendezésének, amelyet az előre­haladott idő miatt már kuparendszer szerint bonyolítanak le. A magyar csapat a gyors rendezés­ben az olaszokat kapta első ellenfélt­nek és bravúros játékkal revánsot vett a tavalyi vereségért. Pénteken még két mérkőzés zajlott le és meglepetés­re’ a favorit belgák tekintélyes vere­séget szenvedtek. Viszont holnapi el­lenfelünk, a német csapat értékes győ­zelmet szerzett az angolok fölött. Ezekről a legújab eseményekről szá­mol be alábbi táviratunk. Chamonix, január 31. Ma reggel haza akartunk utazni Chamonixböl. Az állomáson ért utói bennünket a rendezőbizottság kö­vete, hogy azonnal jöjjünk vissza, megtartják a világbajnokságot. A mérkőzésig alig maradt idő. Mind­járt játszottunk is az olaszok ellen. Így állottunk fel: Heinrich — Lator, dr., Barna dr. — Jeney, Weiner, Minder, cserejátékosok: Bareza és Bikár. Eleinte nehezen ment a játék, el­szoktunk tőle. Az olaszoknak sem ment. Az első menet csak bemele­gítés volt. A másodikban már ma­gára talált a csapat és veszélyes támadásokkal dolgozott. A fölény­nek meg volt az eredménye. Ka­punk előtt Minder kapta el a ko­rongot, megszökött, egyedül fu­tott és bombalövéssel megszerezte a vezetést. Tovább támadtunk, de az olaszok lángjából, de többé nem hagyja magát az időjárástól befolyásolni és ettől fogva végérvényesen kint marad. A futballnak elintézetlen ügyei vannak a kupamérkőzések területén, azoknak kell ilyenképpen már Gyertyaszentelő napján terítékre kerülniük. Az amatőrök írontján meglehető­sen zavaros még a kép; nehéz volna rámutatni, hogy az „utolsó 16” név­sora kikből tevődik majd össze. Az új rendszerű kupaprogram szerint ugyanis az utolsó 16 csapatot a profi és amatőr sport egyformán adja. A nyolc-nyolc csapatot az eredeti kiírás szerint február 28-ig kel kiállítani az amatőr és profi sportnak, de az őszi torlódást látva, az országos intéző- bizottság március 3-ig tolta ki ezt a napot. A profik erre a terminusra min­den bizonnyal készen is lesznek, is erősebben dolgoztak. Egy újabb rohamnál Weiner kapta a pakkot, kiadta Jeneynek, ez Minderhcz vágta, aki szabályszerűen visza- passzolt és Jeney a meglepett olaszok között remek lövéssel megszerezte a második gólt s ezzel beállította a végeredményt. A harmadik menetben -már érez­tük az egyhetes pihenőt. De tartot­tuk az eredményt, bár az olaszok elkeseredetten rohamoztak. Ellen- támadásra is volt még erőnk. Holnapra Németországot sorsol­ták ki ellenünk. másrészt ezek már az őszi mérkőzé­sekkel annyira előrehaladtak, hogy ezen az oldalon akadály nem lesz. Az őszre tervezett profi kupa- mérkőzések közül egyetlen ma­radt tavaszra, azt játszák Le az Attila és a Budai Harihárom csapatai vasárnap a hun- gáriaúti pályán. A tervezet szerint a tavalyi bajnokság négy első helyezett­je, tehát a Hungária, a Ferencváros, az Újpest és a Bocskay lenne a nyolc proficsapat közül az a négy, amely játék nélkül is jogosult az „utolsó tizenhat” között, illetve a profik szem­pontjából az utolsó nyolc között he­lyet foglalni. A profik másik négy csapata pedig a következőkből ke­rül ki: 1. Sabaria. A szombathelyi csapat Jutott el a legmesszebb, mert már az Az egész világbajnokságot most már kiesési rendszenei tartják. Németország pénteken Angliával játszott és hatalmas finist vágott Ki. 4:2 (0:2, 2:2) arányban verte ki az angolokat. — A nap igazi meglepetése a Franciaország— Belgium mérkőzés volt. A franciák nagyon lelkesek, 4:1 (0:1, 2:1) arányban verték ki a pár év előtti Európa-bajnoko l. Szombati sorsolás: Magyar­ország—Németország, Svájc—Cseh­szlovákia, Ausztria—Franciaor­szág, Lengyelország—Japán. A győztesek vasárnap csapnak őszev ősszel lejátszotta eiőmérkőzéseit és miután a Nemzeti és a Kispest csa­patait kiverte, már benn van az utolsó nyoilc proficsapat között. 2. A Vasas—Bástya mérkőzés győz­tese. A két csapat február 9-én fog mérkőzni Szegeden. 3. Pécs-Baranya—Somogy. Ezt i mérkőzést is február 9-én játszák K. 4. A III. kerületiek ugyancsak feb­ruár 9-én játszanak,.de még nem tud­ják, hogy az Attila—Budai Hvri- három mérkőzés csapatai közül melyik lesz a győztes és ez alapon az ei'-.'n- felük. A Budai 33 és az Attila ilyen­formán a február 9-iki kupa­fordulóban való részvétel jogá­ért küzd vasárnap. A február 9-i forduló azután külön­leges jelentőségű, mert a profik egy­más közötti mérkőzéseiből ez az ’.vs !; - forduló. Amelyik csapat bekerül. ?/ utolsó nyolc proficsapat közé, az te-. Vasárnap megindul a iavassei fuíhallssseszón a Budai Harihárom—Attiía kupamérkőzéssel Vidéken négy amatőr kupamérkőzés a kapunyitó program Gyertyaszentelő napján a sportok medvéje, a futball, előbújik a bar­mert hiszen sokkal kevesebb mérkő­zés lebonyolítását kellett váMmiok,

Next

/
Thumbnails
Contents