Sporthirlap, 1930. március (21. évfolyam, 24-36. szám)

1930-03-01 / 24. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI. kerület, Rózsa-utca 111. III. emelet Távirati cím: Sporthirlap Budapest Telefonszám: Szerkesztőség: Automata 196—54. Kiadóhivatal: Aut. 112—44 Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 5 pengő (egy hónapra 2 pengő) Ausztriába 6 pengő. Csehszlovákiába 70 Ke. Egyéb külföldre egy negyedévre 7.50 pengő MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON Egyes szám ára: Belföldön 20 fillér. Ausztriában 30 gr. Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia 2 Ke. Románia 10 lei. Franciaország 1.50 ^ fr. Olasz* ország 1 L. Németország 20 a. pí. Amerika 5 cent. Levélcím: Budapest 62, postafiók 82. Horthy Miklós Az ország hódolattal ünnepli a ma­gyar kormányzót hivatalba való lé­pésének tizedik évfordulóján: Tíz év nehéz, küzdelmekkel teli, példaadó és célt mutató munkája után Horthy Miklós, az első magyar ember nekiindul a második tíz esztendő nap­jainak. Mintha tegnap lett volna .. . meg­jelenik fehér lován a Fehérvári-út kanyarodójában és a Geliért-téren ér­ces szavakkal elmondja, hogy miért jött? Azóta a Fehérvári-útból Horthy Miklós-út lett és az ezer seb­ből vérző ország talpra állott. Tíz esztendő világtörténelmi eseményei .igazolják, hogy az ország jól válasz­tott, amikor Horthy Miklóst tette meg kormányzójának. A vitéz ka­tona, aki a világháborúban a Novara fedélzetén küzdött a hazáért, be­bizonyította, hogy nemcsak a háború­ban, hanem a békében is állja a helyét és hogy éppen olyan kitűnő államférfi, mint katona. A háború, a forradalmak, a gazda­sági válságok után elvezette az orszá­got az egyedül üdvözítő útra: a mun­ka útjára. Ennek a tízesztendős útnak jelentőségét áhitatos hálaadással méri ma fel minden magyar és harang­zúgással teli bizalommal és hűséggel néz fel a vezérre, a magyar kor­mányzóra. A Sporthirbjp ezen a szép ünnep­napon hadd emlegesse büszkén, hogy Magyarország , kormányzói székében 'egy ízig-vérig való sportférfiú ül. Ép testben ép lélek! Soha férfiúi eré­nyekkel ékesen nem hirdette senki hangosabban ennek a mondásnak az igazságát, mint Horthy Miklós! Ifjú­korától kezdve lelkes művelője és istápolója a magyar sportnak s hogy ma Magyarországon a sportot, mint nemzetnevelő hatalmasságot, min­denütt hivatalosan is elismerik, abban a legfőbb érdeme Magyaror­szág kormányzójának van. Vívó versenyeken, teniszmérkőzése­ken, regattán és minden más sport­alkalomkor személyes jelenlétével ad fényt és jelentőséget a sportesemé­nyeknek és a nyári nagy vízipólótor- nán, amikor hat nemzet fiai elől vitték el a magyarok a Klebelsberg-Kupát, közvetlen-közeiről láthattuk azt a lel­kes szeretetet, ahogyan tekintetével És' most az egész magyar sporttár­sadalom hódolattal üdvözli őt, mint a magyar sport legfőbb patronusát, [tízéves kormányzói évfordulóján. Vasárnap már telfes a bajnoki mexöny, de még fiitítnyosalz a csapatoki A Ferencváros startja könnyűnek látszik? eie annál nehezebb a Hungáriáé — Újpesten a revánsvágy lesz a döntő tényező a pécsiekkel szemben — Az A ttiia-Memzeti meccs a kiesőkre döntő jelentőségű Hiába volt a sokféle előkészítő rendszer, a vége az, hogy senki a maga módszerének jó oldaláról töké­letesen meggyőződve nem lehet. A bajnoki front csak most, a harmadik fordulón teljes, de szinte sehol a szé­les arcvonalon nincsen biztos névsor, nem tudni, hogy a vasárnapi küzde­lemre végül is milyen lesz a csapat­összeállítás. Pedig a módszerek éppen arra vonatkoztak: miképpen kell úgy készülni, hogy hamarosan standard­csapat alakuljon ki. Nincsen standard-csapat, — ez a harmadik bajnoki forduló igazi képe. Az egész bajnokság 11 fordulóból áll, ennek a negyedrésze lepereg, de vég­leges lista nincsen. Pedig a komoly ütközetek még ezután következnek. Sérülések, ünnepi szünetek, vagy a válogatott mérkőzések restaurálásra alkalmas napjai csak újabb változáso­kat fognak hozni. Ha a többségnél már volna is standard-csapat, megvál­tozna a fentiek miatt az is. Önkény­telenül előtérbe tolul tehát két kér­dés: nem túlkorai-e a kezdés február első felében és nem túlrövid-e a baj­nokság, amelynek negyedrésze még nem volt elegendő a csapatok kialakí­tására, pedig a másik háromnegyed­része majd átformálja még azt is, ami eddig már kialakult... Újpest a múlt héten startolt,- a Fe­rencváros és a Hungária most indul. És bizonytalanság uralkodik ezeken a legszilárdabb területeken is. Az egyik elmélet azt tanította, hogy aki ko­rábban kezd, az hamarabb jut el a standard csapatához. A másik azt ta­nítja, hogy a kicsinyek csak siesse­nek, a nagyoknak helyesebb, ha nem­zetközi meg barátságos mérkőzések­kel köszörülik a fegyvereiket, hogy mire beállnak a sorba, már kész hadi­rendben sorakozhassanak fel. A vége oedig az lett, hogy a nagy csapatok holmi kombi­nált mérkőzéseken takargatták a gyengéiket, amik bizonnyal kiderültek volna, ha külön-küíön állának ki ama'’ bizonyos szezonnyitó alkalmakon. Lám, a Fe­rencváros—-Wacker mérkőzésen is .... Egyszóval a szezónelőkészítő rend­szerek helyes voltáról az eddigi ese­mények nem tudtak bennünket meg­győzni. Az idei tél . enyhe volt, túrák is segítettek, mégis a tanulság úgy bontakozik, hogy február 16-án nem szabad kezdeni. így túlsók mérkőzés megy veszen­dőbe, hogy kijavítgassa a hibát, ami azért áll elő, mert korán kellett bajnoki mérkőzésekre ki­áltani. íme, három fordulónál tartunk, a bajnokság három szép, élve­zetes étappja arra tékozolódott, hogy a csapatok keresik — a csapatokat. A Hungária és a Ferencváros sin­csen másképpen, pedig több volt az ideje. Most éppen egyazon pályán lép­nek fel, bár á kulisszák mögött még sok perpatvar fog folyni emiatt. De mindegy, a közönségnek az a lénye­ges, hogy együtt látja a főváros két vezető csapatát. Hivatalósan volta­képpen ez lesz a pesti közönség sze­zonnyitója. Zöldfehér—kék fehér ver­seny, a pestiek számára erről van szó. A Hungária nagy akadáty öté érkezik már a nekiinduiásnái Most a kék-fehéreknek jut a nehe­zebb feladat. A III. kerületiek bizony­gattak már a múlt héten, hogy nagyon számolni kell velük. A téli események is mutatták, hogy a III. kerületiek helyt tudnak állani olyan olasz váro­sokban, ahol a Hungária sem szárnyal­ta volna túl a sikerüket. Igaz, a téli túrák idején a Hungária nagyon zi­lált állapotban verekedett, de igaz az is, högy a tavalyi bajnokcsapat egy­ségét nem lehetett máig sem teljesen biztosítani. A csapat körüli bizony­talanság itt van a start órájában is. Ilyen bizonytalanság persze meg­volt a III. kerületieknél is, ha kisebb mértékben is — a start idején. A III. kerületiek sem tudták még igazi érté­küket az első bajnoki mérkőzés köz­ben érvényre juttatni. így történt, hogy az Attila ellenében nem mutat­tak fölényt. De a következő héten Új­pest ellenében már kitűnt, hogy kiasz- sziskülönbség éppenséggel nem fedez­hető fel a III. kerületiek hátrányára, akik egy bajnoki vasárnap előnyével csökkentették a tudásbeli távolságot. A Hungária ellenében pedig már két bajnoki vasárnap előnyével indul a III. kerületiek legénysége. A bizonytalan nagyvonalúságnak ezúttal egészen kétes ereje áll az egyik oldalon, a második sorból való meg­bízható együttes jókora harci készsége a másik oldalon. Nem minden ok nél­kül tartják tehát pikáns mérkőzésnek a Hungária és a III. kerületiek talál­kozását. Nyugodalmas startja lesz a Ferencvárosnak A Ferencváros helyzete minden­esetre biztatóbb. Pihent a télén, erősebb mérkőzésekkel vezette be a szezonját és — könnyebb az ellen­fele. Somogyot két mérkőzésben lát­tuk már. Ahol a ferencvárosi csapatot a mai állapotában félteni kell, ott látszik a kaposvári együttes a leg­megnyugtatóbbnak. A ferencvárosi csapat védelmét még nem sikerült annyira megszilárdítani, hogy a baj­noki'remények fölött ott ne látnék az’ árnyékot. Viszont a Somogy csatár­sora a maga mutatós fellépése elle­nére sem győzött meg bennünket ve­szélyes voltáról. A ferencvárosi csatársort nem kell félteni. Visszatért idejében a nagy ágyú, ezen az oldalon nem fognak el­maradni a gólok. A másik oldalon azon­ban nem lehet ugyanerre szállítani. A Ferencváros a kezdet kezdetén sem lehet annyira gyenge, hogy ezt a mér­kőzést gólokkal ne nyerje. v *1} C 'Tl 7 7 ,-5 h Szombat Budapest, XXI. évi 24. sz. Í99W>i3Íárcius í 20 fillér és szavával végigsímogatta a győztes fiúkat. De nem maradt csak a szavaknál! Az olimpia győzteseivel egyformán a| I legfelsőbb elismerés kitüntetéseit is I eljuttatta a bajnokokhoz, akik a nem-! zetnek dicsőséget és az országnak I | babért szereztek.

Next

/
Thumbnails
Contents