Sporthirlap, 1930. április (21. évfolyam, 38-47. szám)

1930-04-03 / 38. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bedapest, VI. kerület, Rózsa-utca 111. III. emelet Távirati cím: Sporthirlap Budapest Telefonszám: Szerkesztőség: Automata 196—54. Kiadóhivatal: Aut 112—44 Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 5 pengő (egy hónapra 2 pengő) Ausztriába 6 pengői Csehszlovákiába 70 Ke. Egyéb külföldre egy negyedévre 7.50 pengő. MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON Egyes szám ára: Belföldön 20 fillér. Ausztriában 30 gr.. Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia 2 Ke. Románia 10 lei. Franciaország 1.50 fr. Olasz­ország 1 L. Németország 20 a. pi. Amerik:’ 5 cent. Levélcím: Bndapest 62, posta fiók 82. Újpestet meghívták Montevideoba, hogy a magyar színekben álljon ki a világbajnoki tornára Uruguay közvéleménye követeli a világbajnokság lemondását s a FIFA-ból való kilépést, a megszorult vezérek azonban még fűhöz-fához kapkod­nak, hogy bukásukat elkerülhessék — A Sporthirlap délamerikai tudósítójától — Az uruguayi futballszövetség kénytelen lesz a rendezés jogát a FIFA-nak visszaadni és e he­lyett egy későbbi időpontban — a tervek szerint októberben — megrendezi a pánamerikai fut­ballt ontát. Ezzel azonban csak a sportrajongók igényeit elégítik ki, a közvélemény i energikus nyomása még ennél többet követel. A délamerikai futbaHszöveí- ségek uniója, a Confederation de FootbaU a legközelebbi jövőben kény­telen lesz plenáris ülésen tárgyalni az Uruguayból érkező javaslatot: a dél­amerikai futballszövetségek egyete­mesen lépjenek ki a FIFA-ból! Almási Iván. Uruguay utolsó erőfeszítése a magyar válogatott csapatért Mint montevideoi tudósítónk fenti jelentéséből kitűnik, az uruguayi köz­vélemény már az elmúlt hónapban tisztán látta a világbajnokság re­ménytelenségét. s a retorzió gondola­tával is intenzíven foglalkozott. Itt le kell szegeznünk azt a tényt, hogy az európai államokkal szemben fel­merülő revánstervek az uruguayi hi­vatalos futballkörökből indultak ki, mert Uruguay f útba !ldiplomatái még tavaly ősszel a délamérikai futbail- áüamok uniójától kierőszakoltak egy olyan határozatot, hogy a délameri­kai futballállamok szakítsanak. meg minden érintkezést azokkal az euró­pai államokkal, melyek nem vesznek részt az uruguayi világbajnokságo­kon. Mitor Uruguay ezt a határoza­tot a délamerikai futballuniótól ki- verekedte, még úgy látszott, hogy leg­feljebb egy-két európai állam marad távöl a világbajnokságoktól, de amúgy is bizonyos volt, hogy Uruguay csak ijesztgetni akar ezzel a naiv fegyverrel. Ez a fegyver azonban visszafelé sült el, mert Európa fut­ballistái egyáltalán nem hajlandók áthajózni Uruguayba s így most már a délamérikai futballun ió egész Európával szakíthatná meg a sport­beli érintkezést, ha őszi határozatát meg akarná valósítani. Ámde a többi délamerikai államnak eszeágában sincs ilyen hal­latlan bojkott-botrányba bele- ugrani — Uruguay kedvéért. erősnek hiszi is magát az uruguayi szövetség, tudatában van annak is, hogy egymagában nem szakadhat el | a futball világszövetségétől, viszont alig valószínű, hogy a többi délamérikai államok követnék ezen az úton. Hiszen Délamerika futball- sportja csakis addig világjelentőségű, míg a FIFA kebelében működik. Uruguay nem elég erős ahhoz, hogy kövesse Anglia példáját. Egészen bizonyos, hogy ez a meg­fontolás késztette az uruguayi szö­vetséget arra, hogy mégegyszer meg­próbálkozzék az európai államokkal, Most már csak magánúton és egészen szerény feltételek mellett. Szerdán délben olyan hírek terjed­tek el, hogy Uruguay magánúton ér­deklődött a Ferencvárosnál, hogy hajlandó lenne-e, a magyar szövetség felhatalmazásával, képviselni Ma­gyarországot az uruguayi világ tor­nán ? Érdeklődtünk a Ferencváros vezetőségénél, ahol azonban azt a választ kaptuk, hogy ilyen felszólítást a szerdai nap folyamán nem kaptak a ferenc­városiak. Ellenben alkalmunk volt látni azt a táviratot, amelyet Újpest kapott Dél- amerikából és amelyben a magán­közbenjáró a következő határozott kérdést intézi az Újpest vezetőségé­hez: Montevideo, március 8. A világbajnokság ügye bizony na­gyon szomorú képet mutat. A fejle­ményekről még sejtelme sem lehet az embernek, főleg azok nem sejtik a dolgokat, akik a futball 'világparla­mentjét irányítják. Mikor az emléke­zetes barcelonai kongresszus a múlt évben Uruguaynak adta a világbaj­nokság rendezését, szikrázó színekben tündököltek a reménykedések. Most ezek a remények már semmivé foszlot­tak. A legszomorúbb hatást Uru­guayban a magyarok elmara­dása okozta. A Ferencváros sikereinek a nyomán égető szomjúhozás keletkezett a ma­gyar válogatott csapat után. Jó, hogy a mostani elkeseredett hangulatban elterjedt már annak is a híre, hogy a magyar futball külügyminisztere, Fi­sékor Mór, mennyire megmozgatott minden követ, csakhogy Középeurópa uralkodó futballországait a délameri­kai utazásra rávegye. Az uruguay-i sajtó részletesen foglalkozik Fischer Mór missziójával és az elismerés hangján tárgyalja a FIFA alelnöké- nek meddő fáradozásait. A dicsérő jelzők halmazatát ontja reá és a fut- balldiplomaták mintaképéül állítja oda. Sőt a nemzet nagy barátjának nevezi és úgy is ünnepli . . . Visszaadni a megbízást! De van az uruguay-i sajtónak más mondanivalója is. Legújabban a fut­ballszövetség ellen indult elkeseredett ostrom és a követelés úgy szól, hogy Uruguay adja vissza a FIFA-nak a világbajnokság rendezési jogát. A koncentrikus támadások, az előjelek után ítélve, sikert fognak hozni, ami tulajdonképpen nemcsak azt jelenti, hogy Uruguay már-már nem is akar futballvilágbajnokságot ren­dezni. Uruguay egyre jobban zokon veszi Európa távolmaradását és mivel a vi­lágbajnokság az állam százéves füg­getlenségének ünnepi műsorát tette volna feledhétetlenné, Uruguay most a nemzeti érzésében érez olyan súlyos megbántást. hogy a közvélemény nyo­mása alatt valószínűleg komoiy ese­mények fognák a közeljövőben bekö­vetkezni. Sőt maga Uruguay sem vállalkozhat arra, hogy egész Európát bojkottálja. Igen ám, de mint a fenti levélből ki­tűnik, az uruguayi közvélemény már vérszemet kapott és látván a világ- bajnokságok csődjét, most már a „beígért” bosszúállást követeli. Kény­szeríteni akarják Uruguay futball- szövetségét, hogy lépjen ki a FIFÁ- ból. Nem kétséges, hogy bármilyen Hajlandók - e egy kéllő módon megerősített csapattal — ha erre az MLSz felhatalmazását megkapja — kijönni Montévideo-ba és kép­viselni Magyarorszá­got a v ilú g b ajn oksá - g ok on? Kábelválaszt! Az Újpest még érdemben nem fog­lalkozott a felszólítással, de a táv­iratból is megállapítható, hogy a fen­tiekben helyesén' ítéljük meg a dél­amerikai helyzetet. Uruguay fütbáUdiplomatái minden­áron ragaszkodnak a világbajnoksá­gokhoz, melyek kudarca egyúttal az ő bukásukat is jelentené. Aminthogy már előzőén elterjedt az a hír, hogy Buero miniszter, aki a világbajnok­ságok meg rendezésére Uruguay részé­ről megbimto'tt, belebukik a kudarcba. Természetesen a többi kisebb uruguav-i futbalivezérnek még nehe­zebb a helyzete, mint a miniszternek. Azt is természetesnek találjuk, hogy Uruguay végső esetben klub­csapatokat is szívesen fogadna a nemzeti válogatottak helyett, nemzeti dresszben, hiszen ő amúgy7 sem akarja elveszíteni azt a világbajnok­ságot, melyet Európában kétízben is megszerzett. S ha ezt a célt könnyeb­ben elérheti, annál jobb neki. Még így sem hisszük, hogy a fut- baH-világbajnokságok megvalósul­hassanak. A Ferencváros — ha invi­tálnák is — aligha vállalkozna arra, hogy a tavaly megszerzett délame­rikai babérjait ez esztendőben Mon- tevideóban megtépdessék. Viszont Újpest már azért sem fogadhatja el a megtisztelő ajánlatot, mert ha az MLSz-nek nem is lenne kifogása a probléma ilyeténvaló megoldása ellen, tudomásunk szerint az újpestiek nyári programja máris készen van: öt mérkőzést kötöttek le Németországban és kettőt I^engyelországban, tehát nincs is módjukban áthajózni Délamerikába. 1930-ban tehát, ' nem lesz futball­világba jn ok ság M ontev id eóban. Nincs jó formában a Slavia. Prága ból jelentik: A Siavia szerdán dél­után a Cechie Kariinnal mérkőzött és félidő után nagynehezen 3:2-re győzött. Júniusban játszik le a német országos bajnokság döntőit. A német fuball- szövetség — tekintettel a Svájc és Ang­lia ellen, lejátszandó válogatott mérkő­zésekre, — a bajnoki döntő terminusokat előrehozta. Eszerint a kerületi bajnokok első előmérkőzései május 18-án lesznek, a középdöntőkét június 1-én és 15-én bonyolítják le, míg a döntőre június 22-én kerül sor. Csütörtök Budapest, XXI. év!. 38. sz. 1930 ápififfis-3, MTU 20 füiér

Next

/
Thumbnails
Contents