Sporthirlap, 1930. november (21. évfolyam, 117-128. szám)

1930-11-01 / 117. szám

Szombat Budapest, XXL évi. 117. sz. 1930 november 1. &TO. 20 fillér l^portfriH | Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI. kerület, Rózsa-utca 111. III. emelet Távirati dm: Sporthirlap Budapest Telefonszám: Szerkesztőség: Automata 196—54. Kiadóhivatal: Aut. 112-44 Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 5 pengő (egy hónapra 8 pengő) Ansztriába 6 pengő. Csehszlovákiába 70 Ke. Egyéb külföldre egy negyedévre 7.50 pengő MEGJELENIK HÉTFŐN, CSOTÖRIÖKON ES SZOMBATON Egyes szám ára: Belföldön 20 fillér. Ausztriában 30 gr. Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia 2 Ke. Románia 10 lei. Franciaország 1.50 fr. Olasz- ország 1 L. Németország 20 a. pf. Amerika 5 cent. Levélcím: Budapest 62, postafiók 82. Ma délután negyed 3 órakor a Millenárison: Sabaria—Nemzeti I. profiliga mérkőzés Megalakult a Ripensia \ ős vasárnap már játszik is Temesváron Ellenfele a Glória-AMTE kombinált csapata — Wetzer és Wogi eltűntek Bukarestből, sÉ& nem érkeztek meg Temesvárra — Állítólag meg akarták szöktetni a két játékost és a szőktetés elől tüntették el őket a Juventus drukkerei Platt kő, Somlor ós a szegedi Sohwarcz is Játszik vasárnap a Ripensta bemutató mérkőzésén A Sporthirlap erdélyi tudósítójának telefonjelentése. Egész héten keresztül lázas tárgya­lások folytak a Ripensia vasárnapi startjának biztosítására. A start ne­hézsége először az volt, hogy nem akadt profi ellenfél, már pedig a kö­zönség érdeklődésének felkeltése, to­vábbá egy esetleges kellemetlen de- bakl elkerülése azt kívánta, hogy a temesvári proficsapat teljesen ko­moly keretek között mutatkozzék be. A továbbiakban is váratlan nehézsé­gek merültek fel, amennyiben a Ripensia vezetősége leszerződ­tette Madarászt, a Bánátul örökre kitiltott válogatott bal­hátvédjét, akit azért sújtottak ezzel a legna­gyobb büntetéssel, mert a Szófiában megtartott bolgár—román mérkőzé­sen berúgva botrányos jeleneteket provokált. Mindent betetőzött azután az, hogy Wetzer és Vogl, a két Bukarest­be távozott volt temesvári fut­ballista leszerződött a Ripen- siához és eltűnt Bukarestből. Először a Ripensiához való szerző­désükkel próbálták magyarázni el­tűnésüket, most azonban kiderült, hogy Temesvárra nem érkezett meg egyikük sem. Wetzer és Vogl együtt lakott Bukarestben a Juventus-pá- lyán s alapos a gyanú, hogy a profiszerződtetést megneszelt Juveníus-drukkerek egész egy­szerűen eltüntették a két fut­ballistát, hogy ne szerepelhesse­nek vasárnap a Ripensia bemu­tatkozásán. Minden ellenkező híreszteléssel szemben kétségtelen ugyanis, hogy a Ripensia vasárnap Temesvá- rott bemutatkozik a Glória— AMTE kombinált csapata ellen. Az ellenfél játékereje nagyon kö­zepes és így egészen bizonyos, hogy az első román proficstppat. könnyű győzelmet fog aratni. Az érdeklődés az ellenfél gyengesége mellett is igen nagy, hiszen a Ripensia összeállítása kitűnő. A csapatban játszik a Temesvárra került három magyar játékos: Plattkó, Semler és a Bástya Schwarcza. Az összeállítás információink sze­rint a következő: Plattkó (Zombori) — Burger, Hoksári (Madarász) — Hrehus, Vogl, Ciolac — Kovács, Dobai, Wetzer, Semler, Schwarcz (Búza). Ha Vogl és Wetzer nem kerülnének elő, akkor kissé zavart lesz az össze­állítás, ha viszont játszanak, .akkor mind a 14 játékos szereplésére sor fog kerülni. A Ripensia küszöbön álló bemutat­kozása Nagyváradon sem múlt el nyom nélkül. A városban izgatottan beszélnek arról, hogy Nagyváradra visszaérkezett Manoila dr., aki a nagyváradi proficsapat megalapítá­sához részben szükséges 180.000 leit hozott magával. Tekintve, hogy itt csak a pénz hiányzott, — anyag van bőven — bizonyos hogy most már a nagyváradi proficsapat megalakulása sem várat soká magára. Manoila dr. összeköttetést keresett Lázár dr.-ral, akivel a proficsapat megszervezésé­nek módozatairól tárgyalt. Hartmann György. Tilos a doppingolás, a büntetés viszont: tessék visszaadni az elfogadott pénzt A PLáSz fellebbezési tanácsa 20 — 20 pengőre ítélte az újpesti drukkerek által doppingolt budai játékosokat Hosszú és kellő alapossággal folyt a nagy tárgyalás. Ha netán már el­felejtették volna, hát arról van szó, hogy még a múlt tavasz folyamán nagy bűn történt: doppingolás. Ez annyit jelent, hogy az újpesti druk­kerek nagyon szerették volna, ha a Budai „11” játékosai megverik a finisben a Ferencvárost. Erre el­határozták, hogy a budai játékoso­kat ráveszik a jó játékra és e célból fejenkint száz pengőt Ígérnek. A hírt még Steiner is lelkendezve fo­gadta, akiről tehát megállapítható, hogy a kapcsolata az újpestiekkel nem ma kezdődőit. Igaz, hogy végül csak döntetlen lett az eredmény, de Újpest ezzel is bajnok lett, viszont a drukker-lelkesedés ennek ellenére leszállóit — fejenkint és játékoson­kint húsz pengőre. Ezt fel is vették a budai játékosok. És ez bűn. Pedig benne van a labdarugók alapszabá­lyaiban, hogy a futballista vala­mennyi mérkőzést a legjobb tudása szerint köteles játszani, viszont a legjobb tudásánál jobban senki sem játszik — még pénzért sem. A vége a dolognak az, hogy a Budai „ll”-et megbüntették azért az egyetlen mér­kőzésért, amelyen — a szövetség megállapítása szerint — a legjobb tudása szerint szerepelt. És mi a büntetés? No, az már nem olyan nagy. Sőt, most a felleb­bezés után még ez is leszállóit: a Budai „11” akkori csapatá­nak 11 játékosát fejenkint húsz pengőre, vagyis a felvett pénz visszafizetésére ítélték. Miután pedig sehol senki nem tudja megmondani, hogy ki is adta azt a 220 pengőt, ez az összeg minde­nestül a játékos jóléti alap javára szolgál. Volt még egy doppingolási ügy. Ez is odatartozik a múlt tavaszhoz. A Somogy drukkerei nevében járt el Künstler József és őt kísérte útjára Klein Miklós, az Attila mai vezére. A somogyi megbízottak viszont ma­gukkal hozták az 1100 pengőt, ame­lyet ugyancsak a Budai „11” játéko­sainak ígértek, ha azok a Nemzeti el­leni mérkőzésüket megnyerik. Itt azonban nem voltak olyan fogékonyak a budai játékosok, mert, — mint em­lékezetes — kikaptak 5:l-re, s ezek- után a pénzt sem kapták meg. A két drukker azonban nem úszta meg az ügyet, mert a doppingolási kísérlet miatt S—3 hónapot mértek ki rájuk, amit most csak Klein Miklósnál mér­sékelt a felebbezési bizottság a felére. A Sporthirlap legközelebbi száma hétfőn, november 3-ikán hajnalban jelenik meg és a vasárnapi sportese­ményeket nemcsak szakszerű tudó­sításokban, hanem rézkarcszerű ké­pekben is ismerteti. BETHLEN TÉRI SZÍNPAD Telefon: J. 443—7ü SBB i! Szombaton ö előadás!! A szenzációs sikert ért műsor utolsó © előadása. Minden nap 2 előadás 6 és 9 órakor. Délután legdrágább hely p l'5C |

Next

/
Thumbnails
Contents