Sporthirlap, 1930. december (21. évfolyam, 129-138. szám)

1930-12-01 / 129. szám

4 HÉTFŐ, 1930 DECEMBER 1. 2:2/ ' ürZ. ■ Az ominózus egyenlítő gól. A „leállt" Hungária-védők között P. Szabó kényelmesen ellep és a tehetetlen Ujváry mellett a hálóba gurít. A Hungária-védelem távolléte is bizonyítja, hogy a határbíró jelzése .teremtette a szokatlan kapu előtti helyzetet. — Kiéber (H), P. Szabó (U), mögötte eltakarva Spitz (U), Ujváry (H). hogy a kezdettől fogva favorizált P. Szabót Spitz nagy agilitása sem tudta abbói a passzivitásból kiemelni, amit Kiéber taktikai fölénye kényszerített az újpesti balszélsőre. A túlsó oldalon ugyanez volt a hely­zet Borsányi nagy mozgékonysága és taktikai iskolázottsága folytán. Itt meg Titkos nem tudott kiszabadulni a szőke újpesti half „bűvköréből”, an­nak ellenére, hogy Hirzer nagy harci kedve alkalmas lett volna arra, hogy szélső partnerét is magával ragadja. A középen Kalmár eleinte szinte túl­zott merészséggel vetette magát a kö­zelharcba is, de f.el-felvillanó nagy technikai készsége nem volt elég a mozgékonyság és elhatározóképesség hiányosságának pótlására. így Auer nagy teret átölelő játékával és a két újpesti bekk határozottságával nem tudott megbirkózni annyira, hogy akár egyéni áttöréseivel, akár irányító ak­cióival eredményes tudott volna lenni. Barátky agilitását ebben a félidőben kissé lefékezte Vargának most sem teljesgőzű szélső játéka. Mindkét csapat közvetlen védelme szilárdan állott a helyén, sőt a két kapus — mondhatni — fölül is múlta rendes formáját, e tekintetben tehát egyensúlyban volt a két mérkőző fél között ; de a két csatársor hiányossá­gai is kiegyensúlyozták egymást; így tehát a játék súlypontja a jobbik fe­dezetsorra, a Hungáriáéra esett, amely biztosítani tudta a kék-fehéreknek nem a támadóakciók számában, hanem a fellépés egységesebb voltában mu­tatkozó fölényét. A második félidőben mind a két csapat — amint mondani szokás •— „rákapcsolt” és ekkor alakult ki az a valóban nagy küzdelem, amely ezt a mérkőzést igazán élvezetessé tette. A kék-fehér halísor most is megtartotta első félideji fölényét az ellenfél fede­zetsorával szemben, de viszont az új­pesti csatársor fellépése ekkor már sokkal ethatározóbb, következésképpen a nyomása sokkal nagyobb volt. — Ugyanígy általánosabb lett a lendületi erő a Hungária csatársorában is, ahol különösen a Barátky lesántulása miatt rövid ideig összekötőben játszó Varga följavulása jelentette a támadó­erő növekedését. Titkos ugyan még mindig nem tudott teljesen kiszaba­dulni a Borsányi—Dudás gyűrűből, de mégis volt néhány akciója, ami az of- fenzíva javára szolgált (az egyik ilyen hamisítatlan Titkos-akcióból esett a második gól). A két csapat gólratörő lendületének megnövekedése fokozta a játéknak az első félidőben sem nélkü­lözött változatosságát s az ide-oda hullámzó akciók egybefolyó sorozata, tetézve a váltakozó sorrendben esett gólokkal a szezon legszínpompásabb és legérdekesebb mérkőzésévé avatta a Hungária—Újpest derbit. Az első félidő eredményt nem ho­zó akciói közül csak néhányat eme­lünk ki. Újpest kezd és mindjárt szabadrúgáshoz jut, amelyet Bor­sányi kapura irányit, de Újvári fog­ja. Stofián kétszer is szökteti P. Szabót, de a szélső még nincs len­dületben és Nagy mindkét akciót rombolja. Hirzer mozgékonysága dobja először offenzívába a kék-fe- ihéreket, lő is, de mellé. Huber a Var­ga passzával kiszabaduló Barátky merész leszerelésével lép először akcióba, hogy azután remek stílus­ban fogja előbb Barátky 20 méteres bombáját, majd a kiugró Hirzer éles szögből kapura vágott labdá­ját. Újpestet többnyire a hátulról hozott labdával driblizŐ Spitz dobja frontba. Egyik passzából Ströck a kapu elé ível, de nincs, aki a jó lab­dát értékesítse; egy másik Spitz-ak- ciót a forgolódó Stofián ront el. Ströck egymásután kétszer emeli a labdát a kapura, a második esetben veszélyes a helyzet, de Nagy fejese ment. Az újpesti nyomás Klóber szabadrúgásával szűnik meg, Ba­rátky lő is, de gyengén s Huber könnyen fogja a labdát. A 26. perc­ben Varga jó beadását Huber kiüti ugyan, de a labda ismét a kapu felé tart, az újpesti kapus most öklöz s végül Kalmár a kapu mellé lövi a labdát. Hasonló kavarodás a követ­kező percben a Hungária kapu előtt Jtt Mandl hibáz, Ströck középre ad, ám a jó helyzetben levő Sto­fián elbotlik a labdában, Most erős Hungária-roham következik. Varga beadását Borsányi a 16-oson belül kezeli, majd Hirzert ellöki, de az akciókat a bíró nem látja büntetendőknek. A 29. percben Hirzer éles szabadrúgását Huber a kapu vonalra üti és csak a második mozdulattal fogja el. Még veszélye­sebb helyzet alakul a 30. percben, amikor Huber kifut balra, Ba­rátky az üres kapura fejeli a labdát, de az újpesti kapus visz- szaérkezik és a vonalon elcsípi. Közben az újpesti jobboldalon in­dulnak támadások, az egyikből Ströck jó leadása következik, azt Stofián csomóban kapja és nem tud­ja kapura lőni. Újabb újpesti táma­dás; előbb P. Szabó, majd Stofián ugrfiik ki, az utóbbi lő is, de mellé. A félidő utolsó akciója is Újpesté: Wéber hibáz, a labda Ströekhöz ke­rül, aki lő, a Mandlról lepattanó lab­dát Borsányi újra lövi, most Sebes­ről pattan vissza Stofián elé, akit azonban a kifutó Újvári leszerel a lövés előtt. Spitz átkígyózása és kapu fölé lö­vése a második félidő első izgalmas akciója. Majd Stofián fejpasszával P. Szabó ugrik meg, ám lövése ke­resztben fut el a kapu előtt. Még né­hány újpesti akció, azután Barátky szabadrúgása frontba dobja a Hun­gáriát. Majd Kalmár—Titkos—Hir­zer—Kalmár úton fut a labda, a center azonban lekési a lövést. A 13. percben a 16-os jobboldalán Wéber és Kármán küzd a labdáért, Wéber hátra akarja húzni magasra tartott lábbal, amely Kármán arcát súrolja. A bíró veszélyes játékért egyszerű szabadrúgást ítél, Ströck rúgja a kö­zépre, Auer fejjel kapura csúsztatja, Újvári ugrik a labdáért, de előtte van Wéber, nyúl érte a fejével, ám a labda falsol és befordul a kapuba, öngól. (1:0). A gólra viharos kezdéssel felel a Hungária. A labda Hirzerhez kerül, az egyet-kettőt kígyózik vele, majd mintegy 20 méterről hatalmasat bele­vág s a- bomba a léc alatt vágódik a kapuba (1:1). A gyors egymásutánban esett pro és kontra gól alaposan feltüzeli a já­tékosokat és a közönséget is. A játék most keményebb. A 22. percben Ba­rátky és Wiihelm összecsapnak, Ba- rátkyt kiviszik, egy perccel utóbb Nagy és Stofián ütközik össze s a Hungária bekkjét kitámogatják. Kilenc emberrel játszik a Hungária, a hely­zet kritikus; de hamarosan visszatér Nagy, majd Barátky is, aki a jobb­szélre áll. A 27. percben íaccsdobás- ból Titkos elfut Dudás mellett, a kö­zépre adja a labdát, innen Hirzer jobbra csúsztatja s a jobbösszekötői játszó Varga a kapuba emeli. (1:2). A Hungária győztesnek látszik, ám az újpesti fedezetsorban Auer most nekilendül és Borsányival együtt nyomja előre a csatárokat. P. Szabó mind veszélyesebben bontakozik ki és Stofián is nagyon elevenen mozog. Egyelőre azonban nincs baj. A 35. p-ben történik azután, hogy Borsányi s Titkos közelharcában a taccsbíró faul­tot lát, int Hs, a Hungária-játékosok megállnak, ám nincs bírói fütty, a szemfüles Borsányi tovább megy g labdával) Sebes elengedi maga mellett s az újpesti half nyugodtan irányít­mmm élmikor a kapus lábbal véd.. . Győri II. nagy rössel tör a budai kapu felé, Kovácsy már nem érné el a labdát, amelyet a kapuból kirohanó Fábián autra vág. Győri II. (III. kér.), Kovácsy (B), Fábián (B). (III. kér.—Budai „11”).

Next

/
Thumbnails
Contents