Sporthirlap, 1931. június (22. évfolyam, 51-59. szám)

1931-06-04 / 51. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI. kerület, Rózsa-ntca 111. III. emelet Távirati cím: Sporthirlap Budapest Telefonszám: Szerkesztőség: Automata 196—64. Riadóhivatal: Aut. 112—44 Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 6 pengő (egy hónapra 2 pengő) Ausztriába 6 pengő. Csehszlovákiába 70 Ke. Egyéb külföldre egy negyedévre 7.50 pengő MEGJELENIK H E T F ő N, C S 0 T ö R T 0 K ö N ES SZOMBATON Egyes szám ára: Belföldön 20 fillér. Ausztriában 60 gr. Jugoszlávia 8 dinár. Csehszlovákia 2 Ke. Románia 10 lei. Franciaország 1.50 ír. Olasz­ország 1 L. Németország 20 a. pf. Amerik?* 5 cent. Levélcím: Budapest 62. postafiók 82. Megnyertük a kardvívás Európ és összes vívóink bejutottak az egyéni bajnokság középdöntőjébe A Sparta 7:3-ra győzött Prágában a Hungária eiien Szenzációs ítélet az Attila—Turul vesztegetési ügyben Maszionkát (Attila), Vaceket és Fischert (Turul) örökre eltiltották, az Attila—Turul mérkőzést megsemmisítették, az eredményt törölték, új meccs nem lesz, íjgy a Somogy a II. liga bajnoka és az Attila játszik osztályozót a Bástyával A múlt hét szerdáján azzal fejezték be a fegyelmi bizottság ülését, hogy az Attila—Turul vesztegetési ügyben egy hét múlva folytatják a tárgya­lást és akkor kerül sor az ítéletre. Közben a bizottság két rendkívüli ülést is tartott, mert jelentkezett a Turul balszélsője, Fischer, aki első kihallgatása alkalmáéval még tagadta az ellene emelt vádat s most már beismerte, hogy való­ban pénzt kapott a miskolci mérkőzés után. De még egy újabb része is akadt az ügynek, amennyiben miskolci oldalról bejelentették, hogy a Somogy egyik játékosa pénzt ígért a Turulnak arra MILLENÁRIS SPORTTELEP Ma este fél 9 órakor döntésig tartó birkózóversenyen mérkőznek: Czája—Grikis, Karsch—Brylla, Ivanoff— Szorádi, Franck-Oisovszky Helyárak: 50f iilérfil 3 P-ig az esetre, ha — győznek az Attila ellen. Ezt is kivizsgálták. Szerdán este —- mint a nagy por valamennyi napján — zsúfolásig megteltek a PLASz helyiségei, ahol nem az adminisztráció dolgozott, vagy nem bizottságok üléseztek. Fel­vonultak az Attila Pesten tartózkodó tagjai. Voltak jónéhányan, hiszen a csapat szombaton túrára indul s akad­tak, akik ezt az utat — tekintettel a szerda estére bejelentett ítéletre — összekapcsolták egy kis fővárosi ki­rándulással. Ismét megjelent a Tu­rul vezérkara és a játékosok nagyob­bik része. Jelenvoltak a Vác FC és a Somogy vezetői is, de rajtuk kívül sokan mások, akik igazán csak Tart pour Tart érdeklődtek az ítélet iránt. A fegyelmi bizottság már félhétkor megkezdte az utolsó tárgyalást. Vígh Dezső alezredes elnökölt, de a tagok közül csak Kronberger Jenő volt je­len s Federith előadóval együtt hár­masban kezdték meg a szembesítése­ket. A vádlottak közül Maszlonka és Fischer jelentek meg a bizottság előtt. Először Fischert szó­lították a bizottsághoz, mely a na­gyobb diszkréció kedvéért ezúttal az elnöki szobába ült össze. Fischert különösen arra vonatko­zóan hallgatták ki ismét, hogy miért íratott levelet Tarnay Gyula nyugal­mazott századosnak, az Attila igazga­tósági tagjának. Az Attila fővárosi képviselője ugyanis beterjesztett a bizottság elé egy levelet, melyben Fischer kéri Tarnay századost, adjon neki alkalmat egy találko­zóra, még mielőtt a fegyelmi bi­zottság kihallgatná, mert ettől a megbeszéléstől teszi függővé a vallomását. Fischer először azzal mentegetőzött, hogy ezt a levelet nem ő írta, hanem nevében más küldte Tarnaynak, ké­sőbb bevallotta, hogy azért szeretett volna beszélni a századossal, mert nem akar az Attilának ártani. Mikor ez így tisztázódott, Maszion­kát is a bizottság élé szólították. Meg­kezdődött a tárgyalás legérdekesebb része: Fischer és Maszlonka szembesí­tése Fischer szemébe mondta Maszlonká- nak, hogy közvetlenül a mérkőzés előtt kint a pályán a tribün előtt igyekezett őt rá­beszélni, hogy lazsálja le a meccset. A mérkőzés után pénzt adott neki, majd fent az Ava­son, a vacsora után levitte egy pincébe, ahol egy ismeretlen úrtól is kapott pénzt. Maszlonka változatlanul tagadott mindent. A szembesítések folytatódtak. Masz- lonkának Talmács, a Turul játékosa A Nemzeti Sport felkérésére e helyütt közöljük, hogy a nyomdá­ban az utolsó órákban beállott zava­rok folytán a Nemzeti Sport péntek reggeli rendkívüli száma nem jele­nik meg. Az úrnapi bel- és külföldi sport- eseményeket a Sporthirlap szombati száma részletesen ismerteti. mswwmrwtmnrvwtasattansans is szemébe mondta, hogy látta, amint Vaezekkel, majd Fischerrel sugdoló- zott. Azután Piriti következett, aki az avasi pincében láttá Maszionkát Fi­scherrel és az ismeretlen úrral. Maszlonka tagadott. A szembesítések után Klein Miklós, az Attila fővárosi képviselője a Masz- lonkára és az Attilára terhelő vallo­másokban tolulható ellentmondásokra hívta fel a bizottság figyelmét s azt hangoztatta, hogy ezek a vallomásol! i Csütörtök Budapest, XXII. évi. 51. sz. 1931 június 4. ÁtCL 20 fillér m a ZW fi BUDAI STRANDFÜRDŐ kESSs Külön dunai uszoda I 1 Szép völq y-utca 1

Next

/
Thumbnails
Contents