Sporthirlap, 1931. augusztus (22. évfolyam, 69-77. szám)

1931-08-01 / 69. szám

A futballegyesületek nem tudnak tovább adót fizetni, ezért vagy az adók fizetését szüntetik be vagy a mérkő­zéseket és a felelősséget a testnevelési adó­hoz ragaszkodó OTT-ra hárítják Rögtönzött rendkívüli értekezlet volt pénteken délben a kultuszminiszternél A magyar labdarugósport válsá­ga hetek óta szünet nélkül a nyil­vánosság előtt szerepel. Mindenki tudja, hogy futballegyesületeink helyzete katasztrofális és ha sür­gős segítség nem ..érkezik, feltar­tóztathatatlan a teljes összeroppa^ nás. A Sporthirlap egy pillanatra sem engedte leszorítani a napi­rendről ezt az égetően fontos kér­dést, melyre legutóbb már úgy akarták megkerülni a választ, hogy visszakanyarodva a múltba, a bajok okairól kezdtek elmélked­ni. Hallatszottak is hangok, me­lyek helyesléssel akarták vissza­idézni a jelszavak örökre elmúlt korszakát, melyben a labdarugó­sport gyökereit pusztítani kezdték, elfeledkezvén arról, hogy a nagyegyesületek tartják nemcsak az egész magyar futballsportpt, hanem az ösz- szes többi sportágakat is. Az MLSz elnöksége — mint ahogy ezt ugyancsak a múltban megszokta — nem sokat nyilatko­zott honmentő terveiről s a nyil­vánosságot szinte teljesen tájéko­zatlanul hagyta. így történt az­után, hogy az Országos Testneve­lési Tanács főtitkárának ismere­tes nyilatkozata, teljesen készület- lenül, mint egy bomba robbanása érte a futballsport társadalmát. Prém Lóránd dr., mint már köztudomású, hivatalos nyilatko­zatot adott arról, hogy a futball­sport testnevelési adóját semmi­képpen nem lehet elengedni, mert — kell a pénz az olimpiára. A szövetségi, alszövetségi és egyesületi vezetők nagyobb része azt sem tudta, hogy az OTT főtit­kára miért kezdett nyilatkozni, még mielőtt az MLSz valamire el­szánta volna magát. De kiderült, hogy az MLSz elnöksége már lé­pett egyet: felkereste Karafiáth Jenő dr.-t és Prém Lóránd dr.-t, mint az OTT elnökét és főtitkárát s kérte őket, támogassák azt a memorandumot, melyet a testneve­lési adó elengedése ügyében a kultuszminiszternek szándékozik előterjeszteni. Erre a kérésre volt válasz a főtitkári nyilatkozat. íme, ez MLSz már eljutott oda, hogy az OTT nem neki válaszolt, hanem a sajtónak nyilatkozott. Prém dr. nyilatkozata után még az MLSz elnöksége sem látta tisz­tán a helyzetet, mert nem lehetett tudni, hogy ez az OTT véleménye volt, vagy csak egyéni főtitkári állásfoglalás. Az idő azonban nem engedélyezett hosszabb töprenke- cfést és Kenyeres Árpád, az MLSz főtitkára pénteken délelőtt az or­szággyűlésen felkereste Kray Ist­ván bárót, a futballszövétség or­szágos elnökét, megtárgyalta vele az ügyet, azután az elnök érint­kezésbe lépett Klebelsberg Kunó Pi SPOtfTéPMEK Bl gróf kultuszminiszterrel, akitől sürgős kihallgatást kért. A miniszter azonnal fogadta az MLSz elnökét és főtitká­rát, akik átnyújtották a ma­gyar labdarugósportot ter­helő adók és egyéb illetmé­nyek elengedését célzó kér­vényt, a 17 oldalas indokolással együtt. A miniszter megkérte Kray bá­rót, értesítse Karafiáth Jenő dr.-t, Prém Lóránd dr.-t és vitéz T&rczay Felicides Román dr.-t, akiknek be­vonásával együtt rögtönzött érte­kezletet akar tartani. Délben 12 órakor az országgyűlés képviselő­házának háznagyi hivatalában Klebelsberg Kunó gróf meg­nyitotta a labdarugősport megmentése érdekében rög­tönzött. értekezletet, melyen ekkor a miniszteren .kívül Karafiáth Jenő dr.. Kray István báró. Kenyeres Árpád, majd később Prém Lóránd dr. vettek részt. A két óránál hosszabb ideig tar­tó értekezletről az MLSz elnöksége a következő hivatalos kommünikét adta ki: ..Pénteken délben az MLSz elnöksége részéről Kray István f A NAGY FAVORIT A fúlfeszitelf munka dacára, JÓL ÁLL a FRIZURÁJA, Mert a csodás „BAKERFIX“-et használja! Sportolók, táncolók kodvence! — „BAKERFIX" a legkiválóbb eredeti francia hafrögzitö, mely a leg­szebb hullámú frizurát is biztosan és tartósán megőrzi. A hajat nem zsírosítja, kitűnő hajápoló. Kezelése egyszerű, gyors és kényelme?. Teljesen fe leslegessé teszi a hosszadalmas hajlekötést. - „BAKERFIX", Jose- phlne Baker világhírű fixateurje. Kapható a szaküzletekben. báró elnök és Kenyeres Árpád főtitkár kihallgatást kértek és kaptak Klebelsberg Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi mi­niszter úrtól. Az MLSz képvi­selői átnyújtották a miniszter­nek a labdarugósport bajairól, valamint az azoknak orvoslá­sáról szóló memorandumot. A miniszter rögtönzött értekezle­tet hívott össze. Az értekezle­ten Karafiáth Jenő dr., az OTT elnöke, később Prém Lóránd dr., az OTT főtitkára is meg­jelent. Vitéz Tárczay Felicides Román dr. min. tan. nem lévén Budapesten, a meghívásnak nem tehetett eleget. A minisz­ter elnökletével meginduló ér­tekezleten az MLSz képviselői élőszóval is ismertették a- ma­gyar labdarugósport katasztro­fális helyzetét és a miniszter sürgős segítségét kérték, mert enélkül a szövetség vezetősége a bekövetkezendőkért nem vál­lalhatja a felelősséget. A mi­niszter jóindulatúan hallgatta végig a panaszokat és sérelme­ket, azután — mert őt más­irányú elfoglaltsága elszólítja, — felkérte Karafiáth Jenő dr.-t, folytassa a tárgyalást, s az MLSz képviselőivel együtt keressen valamilyen megoldást és tegyen neki arról jelenlést. Ezután két óra hosszat részle­tes tárgyalás alá került a me­morandum minden egyes pont­ja és kétségtelenül beigazolást nyert, hogy a labdarugóspor- • tón csak gyors és radikális in­tézkedéssel lehet segíteni. Te­kintettel arra, hogy at OTT elnöké a tárgyalás folyamán nem talált olyan kivezető utat, mely a kérdés megoldására megfelelő volna, a tárgyaláso­kat a mai napon megszakítot­ták, de a legközelebbi napokban folytatják”. Nyilvánvaló, hogy az MLSz el­nökségét és még inkább az elsősor­ban érdekeit futballegyesületeket nem elégíthették ki a pénteki nap „eredményei”. Amint a Sporthirlap- bán már egy hete megírtuk, a mi­niszter minden jóindulata sem vág­hatja ketté a futballsport gordiu'si csomóját. A belső bajokhoz most áz a súlyos külső baj járult, hogy: az OTT főtitkári nyilatko­zata — legalább egyelőre — valóban az OTT hivatalos véleményének bizonyult s e pillanatban az a helyzet, hogy Los Angelesre való tekintet­tel, nem is gondolnak a test- nevelési adó elengedésére. A futballegyesületek vezetői kö­zött Prém Lóránd dr. nyilatkozata és a péntek déli miniszteri értekez­let a szó szoros értelmében izzó hangulatott teremtett. Általános az a vélemény, hogy az olimpia bizonytalan ered­ményeiért a magyar labda­rugósportot akarjak halálra ítélni. Közben olyan hírek is elterjedtek, hogy a -társszövétségek az MLSz-t megelőzve, interveniáltak az OTT- ban a testnevelési adó elengedése ellen. Természetesen ez még csak fokozta az elkeseredést. Az MLSz és a PLASz vezetői még nem akartak hivatalos nyi.at- kozatokkal ártani az egy-két nap múlva folytatandó tárgyalásoknak, de az egyesületi vezetők fenntar­tás nélkül hangoztatták, hogy ilyen körülmények között nem hajlandók újabb áldozatokra kényszeríteni klubjaik mecénásait, akik már amúgy sem bírják folytatni az ed­digi támogatást. Az' egyik legtekintélyesebb , fut- baliv^zér — aki a sportpolitikában mindig inkább 'az országos szövet­séghez .tartozott -r kijelentette, hogy a futballsport további meg­adóztatása a labdarúgás ha­lálos ítéletét jelenti, mert ha az elkerülhetetlen deficitet külföldi mérkőzésekkel és magán­^ 1331 MUao 1 *7' ____ fa ombqj__ Budapest, XXII. évfolyam, 69. szám. 1931 augusztus 1. 20 fillér ül »111 .> , É|r II E i - fr , ’ . . Jfi Szerkesztőség és kiadóhivatalt I Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 5 pengő (egy hónapra 2 pengő) 1 Egyes szám ára: n el fii Időn 2'ifill. Ausztria ^UtI Táv ír a tT *eí m í ° Spo r t h ir1a p*'B a d a p élt 6'6 * I Ausztriába 6 pengő. Csehszlovákiába 70 Ke. Egyéb külföldre egy negyedévre 7.50 pengő I 'í'ijMi\l7áorsv!ásS^.M) fr?0!asz! Telefoaszám:d6 Sz^kesztöség: ^ Aut. 196-54. | MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON | 5°‘cent. LeVélehr'Kudt’feU fi vosttlíTsi. MA ESTE I i 9 órakor nagy nemzetközi motor- vezetéses verseny ! CHRlSTMflMN­SZEKERES I revánsmérközés 35 40 km. távon I Magyarország repii I ^bajnoksága Millenárison

Next

/
Thumbnails
Contents