Sporthirlap, 1931. augusztus (22. évfolyam, 69-77. szám)

1931-08-01 / 69. szám

SZOMBAT, 1931 AUGUSZTUS 1. SPORT HÍRLAP *n 24 ország futballbírája beszél 34 válogatott mérkőzésről, 900 montevi- deói revolverről, a belga amafőrségről és a magyarokkal való kínos félreértésről Langenus: //A nemzetközi bírónak általá­nos sportképzettsége is legyen!" A neve után ítélve el kellett ké­szülni arra, hogy Jean Langenus valami szerfölött magas és vékony ember. így is van. De amilyen ma­gas, olyan szeretetreméltó. Itt va­lami vaskos tévedés lehetett ezzel az emberrel, másként lehetetlen, hogy a magyar sportkörök annyi­ra idegenkedtek Európának ettől az egyik legkeresettebb futballbí- rójától. Magam is forgok a fut- ballszövetségben, tényleg nem egy­szer hallottam, hogy komoly arc­cal állítgatták, hja, a Langenus, az cseh házibíró, hja. a Lar>- genus, az ellenünk van és így tovább: Aztán egyszer össze kel­Sáfrak vlharkabát. hátizsák, készítőnél; Molnár Gyulánál, i VII., Ká'oJv-körút :hc Teíeíou: 321-02 lett vele akadni a kis dunaparti kávéházi terraszon, hogy csinos dolgokat halljon az ember . . . Fischer Mór Langenus régi ba­rátja. Egyszer, hat év előtt Lan­genus Pesten járt, semmi dolga itt nem volt, csak látogatóba jött. Most sincs itt dolga, csak megy Belgrádba a Jugoszlávia—Cseh­szlovákia meccset vezetni. És köz­ben úgy intézte, hogy repülőn ment Bécsig, sietett, előnyt szer­zett és kitért Budapest felé. Pén­teken ittmaradt és csak szombaton ment tovább. Ezúttal a feleségé­vel jött, csinos, rokonszenves bel­ga pár. Esti hajókázásra készülnek a Dunán. Félóra van hátra, addig beszélgetünk. Rendetlenül, de csak a sportról. Langenus elégedetten mondja, hogy ez a belgrádi lesz a 34-ik válogatott meccse. Azért elégedett, mert összesen 24 nemzetnek volt már a bírája, vol­tak meccsei európai, afrikai, észa­ki és délamerikai válogatottakkal. Voltak nagyon híres meccsei. a montevideoi világbajnoki döntőt is ő vezette, három angol válogatott meccset is vezetett, igazán nem rajta mú­lott, hogy Madridban is, meg Pa­risban is éppen o volt a bíró, ami­kor az angol válogatottat 4:3 és 5:2 arányban megverték. Azért a? angoloknak nem jutna eszükbe a bíróra panaszkodni, pedig ők nem szívesen viselik el a vereségeket. Langenus az egyetlen konti­nentális futballbíró, akit Angliába is meghívtak. Ő vezette az ir—angol válogatott meccset, az ir bajnoki döntőt (itt a pont és a gólarány tökéletesen egyező volt!), sőt az ír kupadön­tőt is. Kérdem tőle, hogyan lesz valaki nemzet­közileg nagy bíró. Langenus erre hirtelen elkomo­lyodik és azt mondja, hogy nagyon nehéz erre felelni. Persze a leg­fontosabb, hogy a bíró szakszerű­ség dolgában abszolút otthon te­IV., Kossuth Lajos-utca 6 Egyenruhák és polgári öltönyök. Tisztek és kar* paszományosok szabályszerűen felszereltetnek. Nagy Kálmán Nagy választék angol szövetekben! gyen, tökéletesen ismerje a sza­bályokat, függetlenítse magát a szövetségek és közönség befo'yá satól és — képzett legyen a sport oan általánosabb szempontból is — Vannak nagyon kitűnő belga bírák, de azért nemzetközileg nem futnak be, mert tessék elhinni, az emnerek érintkezéséhez is ismere­tek kellenek, nyelvtudás és sporttájéko- zottság, hogy a meccs e’ött és után is tud­jon az ember közvetlenül érintkez­ni a vezetőkkel. Beszéltünk a legnagyobb élmé­nyéről. Persze a montevideoi dön­tő, ahol az Argentína—Uruguay meccsre 1000 '„bajonetlauf’-os ba­kát rendeltek a pályára, de kapu­ban meg motozás volt a revolve­rek után, őt is megmotozták, Fi- scher Mórt is, aki pedig főrendező volt. Aztán odajött a szövetségi elnök a bíróhoz és. mosolyogva mondotta, hogy egészen nyugodt lehet, mert a nagyérdemű közönségtől Ez volna hát az adóelengedés, ez volna a büszke siker, amiről az M LSz beszél hetek óta, hogy „az ügy folyamaiban van", „ezirány­900 revolvert szedtek el. Fischer Mór pedig a bizalom megerősítésére lement á pályára (az egyetlen „civil” volt ott), de azért alaposan elképpedt, amikor Langenus a 10. 'percben az uru- guay-i líf-oson szigorított szabad­rúgást diktált. Nod-e mégse lett semmi baj . . . Érdeks, hogy ez a elöntő pontosan ma egy éve volt. egy magyar és egy belga sportem­ber előbb Uruguayban. aztán Bu- danesten összetalálkozik . . . Beszélünk Langenus mesterségé­ről. Magasállású tisztviselő, a belga belügyminisztérium osztályvezető­je. A fővárosi osztály a reszortja. De ez nem akadály, ö egyben a Handelsblatt antwerpeni újság sportszerkesztője. Beszélünk a belga bírákról. 1600 bíró működik, de abszo­lút amatőrök. Mind amatőr. A Prágába emigrált Braine sem vétett a nemzetközi -amatőrszabáiyok ellen. Csak a bel- .ga szabályok ellen. A bírák persze szintén amatőrök. Ha .utaznak, II. bán jelentős lépések történnek” és „remélhető, hogy rövidesen pozitív eredmények lesznek". Az amtőr­sport, amelyről maga a belügy­osztá'yon mennek, kapnak ebéd cí­mén 25 frankot (.majdnem 4.pengő) és siussz. Igaz, hogy aludni soha nem kell, mert Belgium kicsi. De ha mégis kell, hát akkor 20 frank a pótlék. Nemzetközi bíró? Hát az kevé3 van. (Fischer Mór közbeszól: itt a magyarok tévedése. Egyszerre tíz nemzetközi bírót jelentenek be és ez elrontja a bizalmat. Tíz bíró­ban nem hisz a kü’fö’.d). ­Beszélünk róla és a magyarok­ról. Nálunk sok a panasz rá, hogy azt a bizonyos krakkói amatőr- meccsünket hibásan vezette... Itt Langenus kiesik síma modorából, kissé é’énken tiltakozik. — Tessék már valahol megírni egyszer, hogy az egy rettgptő téve­dés. Európában a Balkán-nemze­teknek és Magyarországnak soha semmilyen meccset még nem vezettem. Sajnos. Azt a krakkói meccset- Van Praag vezette. és nem tudom, hogyan kerültem ebbe az ügybe. Kérem, már három éve tart. Remé­lem. tudomásul fogják egyszer már venni. Beszélünk a nrávai barátságáról. — Prága? Mondom, hogy össze­sen 24 nemzetnek vezettem meccse­ket. És Prága? Egyik legelső mécs­esemet Prágában az osztrákok 2:l-re megnyerték! És közben egy 11-est rúgtak az osztrákok. Azért mégis ismételten meghívtak a cse­hek. Beszélünk a magyar bírákról. Alig is­merik őket Belgiumban. ő ugyan elég tájékozott, látott egy magvar bírót, Ivancsicsot Pári-sban, ezelőtt — hét évvel. Jól bíráskodott. Ja igen és egy másikat Amsterdam­ban, bárom éve. Egyszóval ö még elég tájékozott... Sport kapcsolataink? Nehéz dolog, az angol élcsapatok miniszter is megállapítja, hogy nincsen már közönsége, nos az amatőrsport a nem létező közönség után ezentúl ne fizessen vigalmi adót, illetve csak kevesebbet fizessen. Ez ugyan megmenti majd az amatőr­sportot ... A profisport pedig illendően meg fogja köszönni az AlLSz-nek a szívességet, hogy volt szives a belügyminisztert hivata­losan arról értesíteni, miszerint „az amatőregyesületek helyzete napról napra azért rosszabbodik, mert a professzionizmus elvette a közönségüket”. Most majd tessék odafordulni az igazi bajokkal, a profik szörnyű válságával, most majd tessék ki­könyörögni, hogy a profik vigalmi adóját engedjék el, amikor tudo­másunk szerint az amatőrök pél­dául Pesten nem is fizettek vigal­mi adót, hanem a pausálösszeget a profik fizették. Most majd várhat­nak kedvező elintézést a válsággal fuldokló profiegyesületek, amelyek azonnal megkaphatják a választ, hiszen maga az MLSz írta azt a memorandumban, hogy ami­vel az amatőrök helyzete megromlott, az mind a pro­fikért történt, ebből tehát azt kell következtetni, hogy a profik helyzete viszont — javult! A belügyminiszter — ez nyil­vánvaló —: segíteni akart a rende­letével s igazán nem lehet érte hi­báztatni, ha nem ismeri teljesen a helyzetet. De vájjon mit szól. a rendelethez az MLSz? Mert hogy á profiszövetségnek mi lesz erről a véleménye, az mái- nem is két­séges. MODIAHO ott vannak kéznél. Aztán itt is van* nak hibák. Tavaly a pesti nagy­csapatok belga élcsapatot akartak húsvétra. Fischerhez fordultak, az meg hozzá, Langenushoz. Folyt a tárgyalás, sikerrel kecsegtetett, akkor Pestről egyszerre egészen hirtelen befejezték a dolgot és azt mondták, nem kell, jön a Beograd- ski. Hát kellemetlen volt... (Sportemberek elbeszélgetnének közös témákról éjfélig is. De itt a vizitaxi, a vendégek beugrálnak, Fischer Mór velük tart. Röpke fél­óra alatt nem lehet többet el­beszélni.) F. P. Hegyi Matyi futball- pályát akar építeni... A Sporthiríap már írt arról, hogy két óbudai kisegyesület, az OFK és az UFC-pálya céljaira telket kér­tek és kaptak a főváros tanácsától. Igen, de a pálya felépítéséhez pénz ití kell, ha nem is sok. Kértek te­hát az OTT-tól. Az OTT meg is ígérte a támogatást, de hosszú az út, amíg az ígéretből bankó lesz. Tehát várni kell... És közben mul­tiak a szép nyári napok, amikor épí­teni és egyengetni lehetne a sok- gödrű területen... Várni?... Az nehéz dolog. Ne­héz dolog különösen Hegyi Mátyás­nak, illetve Matyónak, aai nem tud nyugodtan aludni új szerzeményű óouaai házában, ha nem fedez tel minden nap egy-egy új futballte- hetséget. f elfedezni pedig csak ta­nítás közben lehet. Mert a Matyi futballtanító. Vagy, amint ő maga írja: a Testnevelési Főiskola öklé­vé.es trénere. Ö minél előbb taní­tani akar a még meg sem lévő új óbudai futbailpályán: És olyan ter­vei vannak, hogy azokkal rövid idő alatt „fixumfertig” lesz az új pá­lya. Csak az a fontos, hogy a pálya­tulajdonos UFC és OFK, valamint a Vérhalom és a BTSE teljhatalmú megbízottjai jelenjenek meg *azon az összejövetelen, amely ma, szom­bat este lesz 8 órakor a Kiskorona­utcai Kéhli-vendéglőben s amelyre ezúton is tisztelettel meghívja az illető egyesületek megbizottait He­gyi Matyi, úgyis mint óbudai sport­fanatikus, úgyis mint a Testneve­lési Főiskola okleveles trénere. Csárdás Gusztáv vezeti a miskolci osztályozámérkőzést Bélés Géza a BTC—III. kér. TVE meccset A BT bíróküldő bizottsága a va­sárnapi és jövőheti mérkőzésekre a következő bírákat delegálta: _ Attila—Bástya osztályozó mérkő­zés, Miskolc, fél 6. Bíró: Csárdás, ha- tárbírák: Tihanyi és 1 északi kei-. BTC—III. kér TVE, I. o. amatőr- bajnoki mérkőzés, Nagyszombat-u., fél 6. Bíró: Bélés Géza, határbírák: Stöckler és Fischer. BLASz döntó'mérkőzések: UTSE ifj.—FSE ifj„ B. Vasutas­pálya, fél 4. Bíró: Solymosi. UMTE—NSC, B. Vasutas-pálya, fél 6 óra. Bíró: Juhász dl-. KS8E—Egyetértés, F. Vasutas­pálya, fél 6. Bíró: Krebsz. BRSC—ZSE, ifj. döntő, Gyáli-út, fél 4. Bíró: Klein Károly. NFC—Kalapos, Kőbányai-út, fél 4. Bíró: Benhofer. ZAC—Nyomdász, Köbányai-űt, fél 6. Bíró Bartók. Hidegkuthy-vándordíjmérkőzések: Pestszentlőrinc—tVekerletelep, Ál­lami telep, fél 6. Bíró: Grünbaum.— Ifjúsági csapatok, fél 4. Bíró: Ro«s- mann. — Csepel—Pesterzsébet, Cse­pel, fél 6. Bíró: Mandl. Ifjúsági csa­patok, fél 4. Bíró: Kriss. Féltén házibajnokságok: Hétfőn: Kötélosztály—Kábel II., Budafoki-út, fél 6. Bíró: Kami. Szerdán: Hengerművek—Kábel I., Budafoki-út, fél 6. Bíró: Rubint. Futballfelszerelést legjobban és legolcsóbban szállít Machar Rezső és Társi, Budapest, VI., Podmaniczky-utca 45. Árjegyzék ingyen és bérmentve. Tel.: A, 237*04 Az MLSz balkezes memoranduma miatt a belügyminiszter megállapította, hogy az amatőrválságnak a profisport az oka és ezért rendeletet adott ki, kizáróan az amatőrfutball vigalmi adójának a leszállításáról Évek óta folyik a meddő harc, évek óta sürgetik az egyesületek az adók eltörlését, főleg a szörnyen terhes vigalmi adóét. Néhány nő­nappal ezelőtt végre lomhán és bi. bizonytalanul megmozdult az MLSz is. és végre, — végre megszületett az első rendelet, egy kegyetlenül félreinfor­mált és kegyetlenül rosszul sikerült rendelet. íme, itt a rendelet teljes szövege: A Magyar Távirati Iroda jelenti: A m. kir belügyminiszter 80.286—1931. B. M. szám alatt „A vidéki városok által a labda­rúgó sportversenyek után szedett vigalmi adó kulcsának leszál­lítása" tárgyában valamennyi törvényhatósági jogú és megyei város közönségének a következő körrendeletét küldte meg: „A magyar Labdarúgók Országos Szövetsége hozzám intézett beadványában feltárta előttem azokat a nehézségeket, amelyek­kel a vidéki amatőr labdarúgóegyesületek küzdenek és panasz tárgyává tette, hogy a városok által a labdarúgóversenyek után szedett vigalmi adó az amatőr sportegyesületek részére jelen­leg szinte elviselhetetlen terhet jelent. A Szövetség közlése szerint a jelenlegi súlyos gazdasági helyzetben az amatőr egyesületek helyzete napról-napra rosz- szabbodik, mert a professzionalizmus bevezetése következiében .az egyesületek elvesztették látogató közönségüket és pártfogó tagjaikat, úgyhogy jövedelmük nagyrészben csakis a meg­maradt esekélyszámú tagok tagsági díjából származik. A Labdarúgó Szövetség ezért a labdarúgósportot terhelő súlyos vigalmi adónak az eltörlését kérte. A Szövetség kérelmét a város közönségének a figyelmébe ajánlom és a kérdés méltányos, helyes megoldására a magam részéről is súlyt helyezek. A vigalmi adó kivetésénél ugyanis számolni kell az amatőr labdarugó egyesületek teherbíró képessé­gével s a vigalmi adó semmi esetre sem lehet olyan nagy, hogy ezeknek a versenyeknek a megtartását s ezzel az egyesületek működését lehetetlenné tegye. Felhívom ezért a'város közönségét, hogy a szőbanlévő ver­senyek után szedett vigalmi adó tételeit vegye revízió alá és azt igyekezzék oly módon megállapítani, hogy az érdekelt egyesületek által elviselhető legyen." Hirtelenében nem tudni, hogyan történt, ki informálta és miért in formálta így a belügyminiszteri, aki a szombat reggeli hivatalos lap­ban a vigalmi adó ügyében orszá gos jelentőségű körrendeletét adott ki. Csak annyi bizonyos, hogy ez a rendelet rettentően torz álí­rásat bán tükrözteii vissza a futballsport dolgait és ugyanilyen torz intézkedéssé, nyúl bele az adók kérdésébe.

Next

/
Thumbnails
Contents