Sporthirlap, 1931. október (22. évfolyam, 86-95. szám)

1931-10-01 / 86. szám

Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 5 pengő (egy hónapra 2 pengő) Ausztriába 6 pengő. Csehszlovákiába 70 Ko. Egyéb külföldre egy negyedévre 7.50 pengő MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON A főváros 32.000 pengőről 16.000 pengőre mérsékelte az MLSz vigalmi - adóátalányát Megírta a Sporthirlap, hogy a sportszerető városatyák akciót indí­tottak a sport vigalmi adójának el­törlése érdetkében. Nevükben Kom- jádi Béla és Petracsek Lajos dr. an­nakidején eljártak Lamotte Károly tanácsnoknál és Remete Viktor ta­nácsjegyzőnél és kérték, hogy az MLSz vigalmi adóját töröljék. Az­óta Komjádi állandó érintkezés­ben állott a pénzügyi osztály! vezetői­vel és igyekezett velük egyetértés­ben a kérdést megoldani. Sajnos, a nyomasztó gazdasági helyzet nem engedte meg, hogy a vigalmi adót teljesen töröljék, mégis sikerült el­érni, hogy az 1931—32-es szezonra az MLSz vigalmi-adóátalányát a fe­lére csökkentsék. Értesülésünket, amely elsősorban a futbaliszövetségből, de a labda­rúgás minden barátjából nagy örö­met fog kiváltani, hivatalos helyről is megerősítették. Szerdán délután a főváros közgyűlést tartott, ahol alkalmunk volt Lamotte Károly ta­nácsnokkal beszélni, aki a Sporthir­lap munkatársának a következőket zőket mondotta: — Megerősíthetem a Sporthirlap információját, • mert tényleg igaz, hogy az MLSz vigalmi-adóátalányát leszállítjuk. A labdarúgó szövetség már az 1931—32-es idényre 32.000 pengő' helyett csak 16.000 pengő vigalmi-adóáta­lányt fizet és azt is havi részletekben. Lamotte Károly tanácsnok nagy horderejű kijelentését örömmel vet­tük tudomásul, hiszen ez az első ko­moly lépés a súlyos válsággal küzdő futballsport tehermentesítése érde­kében. Mi természetesen továbbra is a vigalmi-adó teljes eltörléséért har­colunk, mégis méltányoljuk a szé­kesfőváros vezető köreinek gáláns elhatározását, és szívesen könyvel­jük el a jóindulatot is, mert ebből remélni lehet, hogy a kedvezőbb gazdasági helyzet beálltával meg­lesz a lehetősége annak, hogy a Nagy nemzetközi professzionista Éközó­mérközések a városügeti Csája Nép- arénában minden este a 8 órai előadás keretében Kelyárak: 60 Mléríö; ? 2.50-ig HBSÍIÍÍP 0——ihiiii ■ ■ ii un i ■ ii sport vigalmi-adóját véglegesen megszüntessék. Ugyanitt azonban fel kell vetnünk a kérdést: mi van az OTT-adóval? Az Országos Testnevelési Ta­nácsnak talán mégis csak több köze van a sporthoz, mint a fővárosnak és mégsem hallani semmit sem ar­ról, hogy a labdarúgást sújtó igaz­ságtalan sportadót megszüntetnék. Még csak a jóindulatot eem látjuk. Jó lenne, ha az OTT példát venne a fővárostól. Félreértésnek minősíti a OLASz elnöksége a köz­gyűlési Mliklusi A BLASz elnöksége szerdán este ülést tartott, melynek egyet­len tárgya a BLASz és az MLSz között felmerült konfliktus elin­tézése volt. Az elnökség teljes számban jelent meg a fontos ülé­sen, melyen úgy határoztak, hogy levelet intéznek az MLSz-hez és kifejtik, hogy félreértés okozta az egész konfliktust. A levélben megírják, hogy éppen a Tibor Lajos iránti szeretetből és tiszte­letből kifolyóan álltak el még a szokásos kritikától is, annál in­kább, mert azzal sem akarták a közgyűlés ünnepélyességét meg­zavarni. Tibor Lajost nagyra- becsülik, munkásságát értékelik és ezért őt továbbra is ott akarják látni az MLSz elnökségében. A BLASz vezetői és Csányi Jó­zsef dr. — mint a Direktórium elnöke — között szerdán este be­ható tanácskozás folyt, de erről nem adtak bővebb információkat a nyilvánosságnak, mert maga a tanácskozás sem érkezett el a pozitív eredményig. Csányi dr. közölte Velünk, hogy a közelmúlt eseményeiről folytak a megbeszé­lések és arról, hogy a legutóbbi incidensek a jövőre nézve hogyan küszöbölhetők ki. Csak egészen általános formában taglalták eze­ket, miközben megvitatták az aktuális kérdéseket is. Budapesten lesz a Sparta—WAC mérkőzés (?) — A Sporthirlap telefonjelentése — Prága, szeptember 30. A Drezdába tervezett Sparta— WAC középeurópai kupamérkőzés elmaradásáról kelt magánértesülé­sek valónak bizonyultak. Ma este megérkezett a német hatóságok hivatalos értesítése, mely szerint a rossz gazdasági viszonyokra való tekintettel a Sparta—WAC drez­dai találkozását letiltották. A Spar­ta vezetősége moet Budapestet akarja ajánlani a meccs szín­helyéül. Mariássy dr. nem fél az osztrákoktól f és nem wáltoztat a csapa tössze á listáson A szövetségi kapitány megindokolja, miért állította ke P. Szabót és Brösszlert ?—„A belső csatártriónál jobb nem áll rendelkezésre“ Csak rendkívüli esetben tehet szó változta­tásról % A', madéiutáni triálmérkőzéssel kapcsolatban olyan hírek kerültek forgalomba, mintha a szövetségi kapitány a mai tréningfonnák alapján az osztrákok ellen kiálló válogatott csapat egyes posztjainak megváltoztatását tervezné. A válo­gatott csapat összeállítása külön­ben is hosszadalmas vitákra adott alkalmat, hétfő óta egyesületi és szövetségi berkekben, de a sajtó hasábjain is különböző kifogáso­kat emeltek ellene és különösen a magyar támadóser összeállítását tették kritika tárgyává. Szüksé­gesnek tartottuk tehát — már csak az annyira fontos egységes front megteremtése érdekében is — hogy a felmerült hírekkel és kételyekkel kapcsolatban kikérjük Mariássy Lajos dr. szövetségi kapitány , vé­leményét. A szövetségi kapitány a csapat konstrukciójáról, az esetle­ges változásokról és a mérkőzés esélyeiről a. következőkben adott tájékoztatót: — Nem felelnek meg a valóság­nak azok a hírek, hogy változtatá­sokat tervezek. A válogatott csapat összeállí­tása végleges, meg vagyok győződve arról, hogy minden posztra a pillanatnyilag legjobb megoldást sikerült meg­találnom és éppen ezért nincs sémmi okom arra, hogy az össze­állításon változtatásokat eszközöl­jek. Kivételt jelent természetesen, ha sérülés vagy lemondás folytán vis majorral kerülök szembe, vagy ha valami rendkívüli esep adódnék. A magyar csapatot az osztrákok teljes ismeretében állítottam össze és szerintem nincsen semmi okunk a félelemre. Az osztrákok az őszi nagy gólarányú internacionáKs eredményeik után nagy favoritok­nak érezték magukat. Csak az utóbbi napokban hallatszottak olyan hangok, melyek óvatosságra intettek és a magyar csapatnak is adtak valamelyes esélyt, őszintén szólva, én jobban örülnék, ha Becs nagy favoritként küldené csapatát Budapestre. — Ami már most magát a csa­patösszeállítást illeti, azt hiszem a közvetlen védelem és a halfsoi annyira adva volt, hogy a hátsó formációk a közvéle­mény egyhangú helyeslésével szállnak a küzdelembe. A kritika inkább csak a csatársor ellen hangoztat kifogásokat. Erre vonatkozólag csupán annyit mond­hatok, hogy a.csehek elleni mérkő­zés és az utána következő bajnoki forduló után szinte teljesen szélsők nélkül állottam. Hirzer balössze­kötőt játszott. csapatában, még hozzá elég rosszul. Ugyanazon a mérkőzésen P. Szabó ragyogó for­mára futott fel. Az újpesti szélső játékának értékelésénél nem hagy­tam figyelmen kívül azt a körül­ményt sem,' hegy P. Szabó a vi­szonylag gyenge Rebró ellen ját­szott, ez azonban csak abban az esetben homályosított volna P. Szabó játékának csillogásán, ha a Hungária-kapu előtt nem Mándi állott volna. Mándi köztudomású­lag a legjobb bekkjátékot játsza, ellene eredményt elérni tehát a legnagyobb csatárbravúrnak szá­mít. P. Szabó képes volt erre a bravúrra olyannyira, hogy mellette még Mándi játéka is a szokottnál gyengébbnek tűnt fel. Ha mind­ezekhez hozzáveszem még azt, hogy Hirzer pozsonyi balszélső játéká­ról megbízható. információk kedve­zőtlenül számoltak be, továbbá azt. hogy az esetleg még számbajöhető Titkos, amióta a Budai „ll”-től elkerült, csak nagyritkán játszott ki igazi válogatott formát, egyetlen és valljuk be, nagy reményekre jogosító megol­dásként P. Szabó beállítása maradt számomra. Jobbszélen Titkos még inkább az eventualitások hatása alatt áll ée nem elsővonalbeli harcos. Takács II. beállítása vabank, melyre csak a legvégső szükségképpen szánnám rá magam. Számításba jöhetne még Koszta, de ő sérült. Velük szemben Drösszler biztos kétlábas já­tékos, gyors, keménykötésű csatár, aki az ugyanilyen tulajdonságokkal rendelkező osztrák védelem ellen — re­mélem — sikerrel fogja meg­állni a helyét.-__i'A belső triót is kritizálják. Itt is kényszermegoldásokat alkal­maztam. Kivéve Avart, mert az ö posztja ma féhJÜmüI vitán felül áll. Kalmár tényleg nincsen a legjobb forrná* jában, de az ő kétségtelen ldasz- ezisa reményt ad arra, hogy eset­leg kitűnő teljesítményt láthatunk tőle. Ez a lehetőség jelenleg többet ér, mint a Kalmár után következő rendelkezésre álló centerek. Ami Kalmárra áll, ugyanaz vonatkozik bizonyos szempontból Turayra , is. Pillanatnyilag nincsen jobb bal­összekötőm nála. Legfeljebb talán arról lehet szó. hogy Kalmár eset­leg helyet cserél Turayval. — Visszatérve a mérkőzés esé­lyeire, le kell szögeznem, hogy a skótok elleni 5:0 és a németek ellen elért öt- és hat gólos győze­lem kétségtelenül nagy lelki előnyt jelentenek az osztrákok számára. Ennél sokkal többet azonban nem. Mert én — anélkül, hogy lebecsül­ném az osztrák tizenegyet — nem tévesztem szem elől, hogy a s/zói csapat csak második garnitúra volt és nem felejtem el azt a körül­ményt sem, hógy a németek tulaj- dóriképpen nem ismerik az igazi középeurópai stílust s így nem is tudtak ahhoz kellőképpen alkalmaz­kodni. Viszont az osztrákok hamar felismerték az ellenfél gyengéit és rajtaütésszerűen érték el hatalmas eredményeiket. Ez a skót mecdSre is áll. Magam is szemtanúja vol­tam, hogy a skótoknak a meccs elején bizony nagyon szép helyze­teik voltak, később azonban az ellenfél nemismerése, a középeuró­A Magyar Birkózók Szövetsége 1931 október 9, 10 és 11-én, péntek, szombat és vasárnap este 7 órakor rendezi a SZABAD STÍLUSÚ BIRKÓZÓ EURÓPA-BAJNOKSAGOT a BskeLow-siríffiszban. Jegyek a szokásos elővételi helyeken már kaphatói:! A b • //m}" m Csütörtök Budapest, XXII. évfolyam, 86. szám. 1931 október 1. 20 flIICT Bad»ne!t \HKtBófSa ntciadinlv!í!1‘ emelet I Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 5 pengő (egy hónapra 2 pengő) j í'Kk”."1vákl Távirati cím: Sporthirlap Budapest fi Ausztriába 6 pengő. Csehszlovákiába 70 Ko. Egyéb külföldre egy nogyodevro 7.o0 pengő || Románia 10 lei. Franciaország 1.50 fr. Olasz­Tolefoasz^^tá Szerkesztőség; 19G~M- | MEGJELENIK HÉTFŐN, C S Ü T Ö R T ö ICÖN^É^S^OM^B^TO^N __________

Next

/
Thumbnails
Contents