Sporthirlap, 1931. november (22. évfolyam, 96-103. szám)

1931-11-05 / 96. szám

Csütörtök Budapest, XXII. évfolyam, 96. szám. 1931 november 5 Ara 20 fillér Bgyes szám ára: Belföldön 20 fIII. Ausztria 80 gr. Jugoaziáviíi 3 din Csehszlovákia 9 K<a* Románia 10 lel. Francirtorszáf? 1.50 fr. 01aí*$« ország 1 L. Németország 20 a. pf. Amerika 5 cent. Levélcím: Budapest 62, postafiók AiU Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Vl„ Mázsa utca 111 III emelet Távirati cím: Sporthirlap Budapest Telefonszám: Szerkesztőség: Aut. 196—54. Kiadóhivatal: Aut. 112—44 Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 5 pengő (egy hónapra 2 pengő) Ausztriába 6 pengő.-Csehszlovákiába 70 Ive. Egyéb külföldre egy negyedévre 7.50 pengő MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON Feiosz/ássai fenyegetőzik a Bocskai, ha jóváhagyják a keddi ponttosztó határozatot Bírói tévedés dm ón megóvják a Kispest öl­teni tst-es mérkőzést — A Sporthirlap telefonjelentése —­A sport és a testnevelés költ­ségvetésének csökkentése nem lesz olyan nagyarányú, hogy a sport fejlődését veszélyeztetné — mondja Ernst Sándor kultuszminiszter, Debrecen, november 4. A profiszövetség intézőbizott­ságának tegnap esti ismeretes határozata, amely a Bocskait az Újpest ellen szerzett pontjától megfosztotta,' debreceni sportkö­rökben nagy elkeseredést keltett. Az üggyel a Bocskai elnöksége szerdán rendkívüli ülésen foglal­kozott és Gábor Jenő dr. javasla­tára egyhangú határozattal kimondták a klub likvidálá­sát arra az esetre, ha a felső fórumok a kedd esti intéző­bizottsági határozatot jóvá­hagynák. A Bocskai vezetősége a fenti ha­tározat kimondása után a novem­ber 15-re kitűzött közgyűlést el­halasztotta és annak összehívá­sát a fellebbezési bizottság dön­tése utáni időpontra tűzi ki, ami­kor a klub sorsáról is dönteni fognak. A rendkívüli ülés egyébként iz­gatott hangulatban folyt le. A Bocskai álláspontja szerint a profiszövetség határozatának csak akkor lett volna helye, ha a klub a befizetett összegről szóló nyug­tát nem küldte volna el. A levél- bélyegző kérdésében az elnökség megállapította, hogy a bélyegzőn a keltezésből a 4-es szám világo­sán látszik és csupán a keletet jelző első szám mosódott el. A klub szerint’a keltezés tehát 14, 24 vagy 34 lehetne, de miután október 14, vagy október 34-ről (?) való keltezés lehetetlen, ké­zenfekvő, hogy a feladás csak október 24-én történhetett. Kifo­gásolja a vezetőség, hogy az ügyben jegyzőkönyvbe vett’ és közjegyzőileg hitelesített tanú­vallomásokat az intézőbizottság még csak figyelemre sem mél­tatta, holott az ilyen bizonyíté­kok minden bíróság előtt per­döntő dokumentumokként szol­gálnak. A Bocskai el van tökélve arra, hogy igazát minden körülmények között megvédi és szükség esetén a belügyminiszternél fog sérelmére orvoslást ke­resni. Debrecen másik szenzációja, hogy a Bocskai csütörtökön meg­óvja a Kispest ellen 1:1 arányban végződő mérkő­zését. aki Az óvást a Bocskai súlyos bírói tévedésre alapítja, mely tévedést a mérkőzést vezető . Karsay bíró több tanú előtt tett kijelentésében be is ismerte. A mérkőzésen tudvalevőleg az történt, hogy a második félidő 17. percében Mátéffy a kapu előtt tisztán kapta a labdát és azt a kapuba helyezte. Lövés közben a bíró ofszájd címén fütyült, de miután “Karsay háttal állott a ka­punak, nem látta, hogy Dénes mellett ott áH Rozgonyi, a Kispest hátvédje,' tehát ofszájdról szó sem lehetett. Opata azonnal oda3zaladt a bíróhoz és figyelmeztette téve­désére. A bíró erre így szólt: — Én is ember vagyok, belá­tom, hogy tévedtem. A mérkőzés után az öltözőben a Bocskai két vezetőjének, valamint két amatőrjátéko3 jelenlétében újra szóbakerült az ügy és Karsay bíró ismételten azt mondta: —- Sajnálom az esetet, beisme­rem, hogy tévedtem és ha módom­ban volna, megfizetném a Bocskai játékosainak az elmaradt prémiu­mot... A Bocskai álláspontja szerint a bírónak fenti önvallomása alapos ók arra, hogy a mérkőzést meg­semmisítsék. Kocsis Anfal megér­kezett Amerikába V és két hét múlva már meccsel Kocsis Antal magyar olimpiai bajnok néhány hónapos buda­pesti tartózkodás után — mint ismeretes — , visszatért New- Yorkba. A magyar ökölvívó hir­telen kapta amerikai menezseré-. tői behívóját és így még legjobb barátaitól sem tudott búcsút venni. Szerdán este az alábbi sürgönyt kézbesítették barátja és volt trénere, Stewe Klaus cí­mére:' ­New-York, november' 2. Szerencsésen megérkeztem baj nélkül, hajóról azonnal le­engedtek, jól vagyok, két hét múlva meccselek. Sok üdvözlet a hazaiaknak, csókolok min­denkit Tóni. az OTT fennmaradását se tartja fontosnak, ha megszüntetésé vei a sportot lehet támogatni A magyar sporttársadalom már hetek óta a legnagyobb bizonyta­lanságban várja az aktuális problé­mák sürgős megoldását. Egész se­reg nagyjelentőségű kérdés .vár el­döntésre. Elsősorban még mindig nem döntöttek az olimpiai kikülde­tésekről. Nem tudjuk, hogy Ma­gyarország résztvesz-e az olimpián vagy sem. Nem tudjuk, hogy mi lesz a testnevelési járulékkal, mely nem tartható tovább életben anél­kül, hogy a futballsport teljes anyagi pusztulását ne vonná maga után. Viszont kérdés, hogy mi tör­ténik, ha az országgyűlés tényleg megszünteti a testnevelési alap állami segélyét. Mi lesz akkor az OTT-vel ? A problémák itt ágaskodnak, a válaszokon még csak gondolkoznak. A Sporthirlap munkatársa felke­reste Ernst Sándor dr. kultuszmi­nisztert, a magyar sport jelenlegi legfőbb vezetőjét, hogy tőle kérjen felvilá­gosítást a magyar sport közvetlen jövőjére vonatkozóan. — A mostani súlyos viszonyok között -— mondta a kultuszminisz­ter — kétségtelen, hogy a sport és ■a testnevelés költségeit is csökken­teni kellett. Mégis remélem, hogy ez a csökkenés nem lesz olyan nagyarányú, hogy a sportra veszélyessé válhatna. Különösen, ha az állami segély el­maradását a felesleges adminisztrá­ció leépítésével fogják ellensúlyoz­ni. Értesülésem szerint ma a spor­tot és a testnevelést túladminisrtrál- ják, pedig az ügyvezetés egyszerű' sítésével igen sok pénzt lehetné megtakaritani. Én magam például még az OTT fenntartását sem tartom fontosnak, ha megszüntetésével nagyobb meg­takarítást lehetne elérni s a megta­karított összegekkel a sportot tá­mogathatnék. Több oldalról felhív­ták a figyelmemet néhány sportálláshalmozásra, ezeket kérlelhetetlen szigormi fo­gom. megszüntetni, mégpedig a leg­rövidebb időn belül. Nagyvárad, november 4. A Ferencváros nagyváradi vem dégszereplését mégis engedélyez­ték. A nagyváradi szövetség maga vállalta a Ferencváros mérkőzés rendezését és a Crisanát — amely megnehezítette a meccs, megtartá­sát — 20 százalékkal kártalanítja. Valószínű, hogy a pesti zöld­fehérek ellen egy NAC—Törekvés kombinált csapat fog kiállni nyolc NAC- és hárem Törekvés-játékos­sal, nagyváradi kombinált néven, hogy így is kidomborodjék a mér­A kultuszminiszter nyilatkozata arra enged következtetni, hogy a költségvetési megtakarítások hatá­sát nem a sporttal, hanem az ad­minisztrációval akarják éreztetni. Ernst Sándor dr. két minisztériu­mot vezet s talán nincs senki a ma­gyar kormányban, akinek most, a közelgő tél előtt, nehezebb feladata lenne, mint neki, aki Magyarország kulturális és népjóléti ügyeinek mi­nisztere. És mégis volt ideje, hogy tájékozódást szereden magának a sportban is és egy csapásra meg­találta az egyedül helyes megol­dást. kőzés szövetségi jellege. Igaz, hogy a nagyváradiak legszívesebben a komplet NAC-ot látták volna a Ferencváros ellen kiállni, mert a csapat most egységes és jó formá­ban van. A budapesti 0:4 arányban el­vesztett amatőr válogatott mérkő­zést a román szövetség — mint már jeleztük — megóvta s az óvást már elküldték Becsbe. Szaniszló jogosulatlan játéka miatt kérik a mérkőzés megsemmisítését, vak­Engedélyezték a Ferencváros nagy­váradi mérkőzését Mégis óv a román szövetség

Next

/
Thumbnails
Contents